Göçürip Al Advanced SystemCare

Göçürip Al Advanced SystemCare

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (48.00 MB)
 • Göçürip Al Advanced SystemCare
 • Göçürip Al Advanced SystemCare
 • Göçürip Al Advanced SystemCare
 • Göçürip Al Advanced SystemCare
 • Göçürip Al Advanced SystemCare
 • Göçürip Al Advanced SystemCare
 • Göçürip Al Advanced SystemCare
 • Göçürip Al Advanced SystemCare

Göçürip Al Advanced SystemCare,

Advanced SystemCare-i göçürip almak bilen, kompýuter hyzmatyny we kompýuter tizlenmesinde iň üstünlikli programmalaryň biri bolan ulgam optimizasiýa programmasy bolar.

Advanced SystemCare nädip gurmaly?

Kompýuterleriňizde mugt göçürip alyp we ulanyp başlaýan programma üpjünçiligi bolan Advanced SystemCare, wagtyň geçmegi bilen haýal işläp başlan kompýuteriňizi janlandyrmak üçin ulanyp boljak köp dürli peýdaly gurallary öz içine alýan ulgam optimizasiýa guralydyr. wagtlaýyn ulanyp, ilkinji gününe gaýtaryň. Advanced SystemCare, birnäçe gezek basmak bilen çylşyrymly tehniki hyzmat we optimizasiýa amallaryny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Advanced SystemCare-de hyzmat we optimizasiýa gurallarynyň arasynda registr ýalňyşlyklaryny düzetmäge we gereksiz faýllary arassalamaga kömek edýän gurallar bar. Şeýle ýalňyşlyklar we gereksiz faýllar operasiýa ulgamyňyzyň giç açylmagyna we ýapylmagyna, kompýuteriňiziň buýruklara giç reaksiýa bermegine sebäp bolýar. Advanced SystemCare bilen, disk defragmentasiýasyny we registr defragmentasiýasyny hem ýerine ýetirip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, diskiňiziň öndürijiligi hem ýokarlanýar.

Advanced SystemCare bilen kompýuteri nädip tizleşdirmeli?

Advanced SystemCare ulanyjylara Windows başlangyjyny çaltlaşdyrmakdan we Windows işini çaltlaşdyrmakdan başga-da howpsuzlyk çäreleri görmäge mümkinçilik berýär. Advanced SystemCare-de brauzeri goramak gurallary brauzer plaginlerini aýyrmak we baş sahypanyň üýtgemeginiň öňüni almak üçin çözgütler bilen üpjün edýär. Internet brauzeriňizi islenmeýän 3-nji tarap programma üpjünçiligi we goşmaçalar alan bolsa, bu gurallardan peýdalanyp, baş sahypany çalşyp bilersiňiz. Advanced SystemCare brauzerleriňize yzygiderli gözegçilik edýär we baş sahypaňyzy we deslapky gözleg motoryňyzy rugsatsyz üýtgetmegiň öňüni alýar.

Advanced SystemCare bilen, internetde gezmegiň yzlaryny awtomatiki aýyryp bilersiňiz. Internet brauzeriňiz ýapylanda gizlinlik yzlaryny awtomatiki pozmak üçin programmany düzüp bilersiňiz.

Advanced SystemCare, IObit tarapyndan işlenip düzülen beýleki peýdaly gurallara girmegi aňsatlaşdyrýan Toolkit bölümini hem öz içine alýar. Advanced SystemCare-de Turbo Power bölümi, islegleriňize görä oýunlaryňyzyň ýa-da programmalaryňyzyň kompýuteriniň işleýşini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Bu gural, Windows-da ulgam hyzmatlaryny we 3-nji tarap hyzmatlaryny barlaýar, ähmiýetsizleri gutarýar we işleýän programmalaryňyza ýa-da oýunlaryňyza has köp çeşme berýär. Şeýlelik bilen, bu oýunlar we amaly programmalar has amatly işleýär we öndürijiligiň peselmeginiň öňüni alýar.

Bu programma iň oňat mugt Windows programmalarynyň sanawyna girizildi.

Advanced SystemCare 13 bilen näme täzelik

 • E-poçta goragy (Täze): Internet Explorer, Firefox, Chrome we Edge-de Gmail, Outlook we Yahoo Mail üçin e-poçtaňyzdaky zyýanly baglanyşyklary we web sahypalaryny bloklaýar.
 • Başlangyç optimizasiýasy: (gowulaşdy) Iň soňky maglumat bazasy bilen birlikde başlangyçda has köp zady öçüriň.
 • Programma üpjünçiligini täzeleme (Giňeldilen): 60 göterim köp täze programma aňsat täzelenmegi goldaýar.
 • Howpsuz programmalary blokirläň (Giňeldilen): Kompaniýanyň ady bilen programmalary blokirlemek üçin goldaw
PROS

Türk diline goldaw.

Ajaýyp we peýdaly interfeýs.

Ulgamy optimizasiýa etmek üçin güýçli gurallary hödürleýär.

Advanced SystemCare Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 48.00 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: IObit
 • Iň soňky täzelenme: 03-07-2021
 • Göçürip Al: 8,913

Degişli programmalar

Göçürip Al IObit Driver Booster

IObit Driver Booster

IObit Driver Booster 8, sürüjileri tapmaga, sürüjileri täzelemäge we sürüjileri internetsiz gurmaga...
Göçürip Al CCleaner

CCleaner

CCleaner, kompýuter arassalamagyny, kompýuter tizlenmesini, programmany aýyrmagy, faýly öçürmegi,...
Göçürip Al PC Repair Tool

PC Repair Tool

......
Göçürip Al Advanced SystemCare

Advanced SystemCare

Advanced SystemCare-i göçürip almak bilen, kompýuter hyzmatyny we kompýuter tizlenmesinde iň...
Göçürip Al Clean Master

Clean Master

Arassa ussany göçürip al Arassa ussat mugt kompýuter arassalaýjy we güýçlendiriji. Arassa ussat,...
Göçürip Al Rufus

Rufus

Rufus, ulanyp boljak USB diskleri döretmäge kömek edýän kiçijik, ulanmak üçin ýönekeý we mugt...
Göçürip Al Speccy

Speccy

Kompýuteriňiziň içindäki zatlar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, komponent maglumatlaryna aňsatlyk bilen...
Göçürip Al Wise Driver Care

Wise Driver Care

Wise Driver Care, Windows wersiýalary üçin elýeterli mugt sürüjini täzeleme programmasydyr. Wise...
Göçürip Al Registry Finder

Registry Finder

Registry Finder, kompýuter ulanyjylarynyň peýdasyna işlenip düzülen mugt, ýönekeý we peýdaly...
Göçürip Al HWiNFO64

HWiNFO64

HWiNFO64 programmasy, kompýuteriňizdäki enjamlar barada jikme-jik maglumat almaga mümkinçilik...
Göçürip Al CPUCores :: Maximize Your FPS

CPUCores :: Maximize Your FPS

CPUCores :: FPS-iňizi ulaltmak, kompýuteriňiz ýokary grafiki hil bilen pes öndürijilikli oýunlary...
Göçürip Al CPUBalance

CPUBalance

CPUBalance kiçi we täsirli programma üpjünçiligi. Operasiýa ulgamyňyzda işleýän programmalaryň...
Göçürip Al EaseUS System GoBack Free

EaseUS System GoBack Free

EaseUS System GoBack Free”, Windows operasiýa ulgamynyň wersiýasyny üýtgetmek we dikeltmek üçin...
Göçürip Al CPU-Z

CPU-Z

CPU-Z, kompýuteriňiziň prosessory, anakart we ýady barada jikme-jik maglumat berýän mugt ulgam...
Göçürip Al IObit SysInfo

IObit SysInfo

IObit SysInfo mugt we ulanmaga aňsat ulgam maglumat guralydyr. Kompýuteriňiziň esasy komponentleri,...
Göçürip Al PC Health Check

PC Health Check

Kompýuter saglyk barlagy, Windows 11 ISO-ny göçürip almazdan ozal kompýuteriňiziň Windows 11...
Göçürip Al EZ Game Booster

EZ Game Booster

EZ Game Booster, kompýuteriňiziň işleýşini ýokarlandyryp, oýunlary has gowy oýnamaga kömek edýän...
Göçürip Al Wise Care 365

Wise Care 365

Wise Care 365” programmasy, kompýuteriňiziň hasaba alyş sazlamalaryny, diski we beýleki ulgam...
Göçürip Al Glary Utilities

Glary Utilities

Kompýuteriňizde belli bir wagt ulanylandan soň zerur optimizasiýa amallaryny aňsatlyk bilen ýerine...
Göçürip Al Total PC Cleaner

Total PC Cleaner

Jemi kompýuter arassalaýjy, kompýuteriňizi arassa we tiz saklamak üçin ulanyp boljak mugt...
Göçürip Al PCBoost

PCBoost

PCBoost, has ýokary öndürijilikde programmalary we oýunlary işletmäge mümkinçilik berýän...
Göçürip Al WhyNotWin11

WhyNotWin11

WhyNotWin11 - це невеликий і простий додаток, за допомогою якого ви можете дізнатись, чи відповідає...
Göçürip Al Registry Reviver

Registry Reviver

Registry Reviver, Windows registrini skanirläp, ýalňyşlary düzedip we optimizirläp bilýän...
Göçürip Al StressMyPC

StressMyPC

StressMyPC programmasy peýdaly programma bolup, kompýuteriňiziň prosessoryny we grafiki...
Göçürip Al Advanced SystemCare Ultimate

Advanced SystemCare Ultimate

Advanced SystemCare Ultimate güýçli we doly aýratynlykly kompýuter howpsuzlygy we öndürijilik...
Göçürip Al Ashampoo Registry Cleaner

Ashampoo Registry Cleaner

Ashampoo Registry Cleaner, Windows registr arassalaýjysy. Hasaba alyş arassalaýjy, korrumpirlenen,...
Göçürip Al PC Booster Plus

PC Booster Plus

PC Booster Plus, iş stolunyň kompýuterlerinde ulanyp boljak ulgam tizlenme guralydyr. Ulanmak gaty...
Göçürip Al UNetbootin

UNetbootin

Häzirki wagtda tehnologiýa çalt ösýän mahaly CD / DVD sürüjisiz kompýuterler öndürilip başlandy....
Göçürip Al PC Win Booster

PC Win Booster

PC Win Booster, kompýuteriňizi gözden geçirýän, tapýan islendik meseläni düzedýän we gereksiz...
Göçürip Al Avast Driver Updater

Avast Driver Updater

Avast Driver Updater” Windows kompýuterleri üçin awtomatiki draýwer täzeleniş programmasydyr. Bir...

Mostüklemeleriň köpüsi