Göçürip Al CCleaner

Göçürip Al CCleaner

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (34.50 MB)
 • Göçürip Al CCleaner
 • Göçürip Al CCleaner
 • Göçürip Al CCleaner
 • Göçürip Al CCleaner
 • Göçürip Al CCleaner
 • Göçürip Al CCleaner
 • Göçürip Al CCleaner
 • Göçürip Al CCleaner

Göçürip Al CCleaner,

CCleaner, kompýuter arassalamagyny, kompýuter tizlenmesini, programmany aýyrmagy, faýly öçürmegi, registrleri arassalamagy, hemişelik öçürmegi we başgalary ýerine ýetirip bilýän üstünlikli ulgam optimizasiýasy we howpsuzlyk programmasydyr.

Windows PC ulanyjylaryna CCleaner Free (Mugt) we CCleaner Professional (Pro) atly iki wersiýa hödürlenýär. Açar talap edýän CCleaner Professional” wersiýasy kompýuter saglygy synagy, programma täzelenmesi, kompýuter tizlenmesi, gizlinligi goramak, real wagt gözegçiligi, meýilleşdirilen arassalama, awtomatiki täzelenme we goldaw ýaly aýratynlyklary öz içine alýar. CCleaner Pro wersiýasyny 30 gün mugt synap bilersiňiz. Beýleki tarapdan, CCleaner Mugt wersiýasy has çalt kompýuter we gizlinligi goramak aýratynlyklaryny hödürleýär we ömürlik mugt.

CCleaner-i nädip gurmaly?

CCleaner, ilkinji gün öndürijiligi bilen kompýuterlerini ulanmak isleýän ulanyjylar üçin döredilen mugt ulgam hyzmaty we optimizasiýa programmasy hökmünde ünsi özüne çekýär. Mundan başga-da, Windows ulanyjylary CCleaner” atly bu programmany kompýuter arassalaýjy gural hökmünde ulanýarlar.

CCleaner” -iň kömegi bilen kompýuteriňizdäki gereksiz faýllary öçürmek ýa-da sanawdaky ýalňyşlyklary bejermek arkaly ulgamyňyzy has durnukly we ýokary öndürijilikli edip bilersiňiz. Ulgamy arassalamak üçin dünýäde iň halanýan programma üpjünçiliginiň biri bolan CCleaner, kompýuteriň tizlenmegi üçin zerur bolan iň esasy gurallary öz içine alýar.

Örän düşnükli we ýönekeý ulanyjy interfeýsine eýe bolan CCleaner”, ähli derejeli kompýuter ulanyjylary tarapyndan ulanylmaga taýýarlandy. Esasy menýusynda Arassalaýjy, Hasaba alyş, Gurallar we Sazlamalar menýusy bolan programma bilen, ulanmak isleýän goýmanyňyz arkaly islän amallaryňyzy aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bilersiňiz.

CCleaner-i nädip ulanmaly?

CCleaner” bölümi, umuman alanyňda, kompýuteriňizde size gereksiz disk ýerini alýan mazmuny kesgitleýär, kompýuteriňizi diňe bir gezek basmak bilen arassalaýar we goşmaça ammar döretmäge mümkinçilik berýär. Şeýlelik bilen, diňe bir goşmaça ýer tutman, eýsem kompýuteriňiziň işleýşini hem ýokarlandyrarsyňyz.

Programma bilen, kompýuteriňiziň reýestriniň aşagynda ýerleşýän we ulgamyňyzyň işleýşini peseldýän ýalňyşlyklar bellige alyş bölüminde skanirlenýär. DLL faýl ýalňyşlyklary, ActiveX we Class problemalary, ulanylmadyk faýl giňeltmeleri, gurnawçylar, skanerden soň peýda boljak faýllara we şuňa meňzeş mazmun bir gezek basylanda arassalanar we kompýuteriňizi has ýokary öndürijilik bilen ulanmaga mümkinçilik berer.

Ahyrynda, gurallar bölüminiň aşagynda; Programmalary goşmak / aýyrmak, başlangyç programmalary, faýl tapyjy, ulgamy dikeltmek we sürüjini arassalamak ýaly dürli gurallaryň kömegi bilen ulgamyňyzyň ýük tizligini ýokarlandyryp bilersiňiz, kompýuteriňizden gereksiz ýa-da ulanylmadyk programmalary aýyryp we ulgamyň dikeldiş sazlamalaryna gözegçilik edip bilersiňiz.

CCleaner” -iň türk ulanyjylary üçin iň uly goşantlaryndan biri, şübhesiz, türk dilini goldaýar. Şeýlelik bilen, programmanyň kömegi bilen ýerine ýetirmek isleýän ähli amallaryňyzy aňsatlyk bilen tamamlap bilersiňiz we her ädimde edýän zatlaryňyzy aňsatlyk bilen yzarlap bilersiňiz.

Sözümiň ahyrynda, kompýuteriňizi çaltlaşdyrmak we kompýuteriňizi ilkinji günki çykyşy bilen elmydama ulanmak isleseňiz, bu programma size gerek zat.

PROS

Mugt we çäksiz ulanmak.

Birnäçe ýyl bäri ygtybarly ulgam arassalaýyş guraly bolmak.

Türk diline goldaw.

Gözlemek ukybyny yzygiderli gowulandyrmak.

CONS

Köplenç ulanylýan programmalar üçin arassalaýyş goldawynyň bolmazlygy.

CCleaner Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 34.50 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Piriform Ltd
 • Iň soňky täzelenme: 06-07-2021
 • Göçürip Al: 9,594

Degişli programmalar

Göçürip Al IObit Driver Booster

IObit Driver Booster

IObit Driver Booster 8, sürüjileri tapmaga, sürüjileri täzelemäge we sürüjileri internetsiz gurmaga...
Göçürip Al CCleaner

CCleaner

CCleaner, kompýuter arassalamagyny, kompýuter tizlenmesini, programmany aýyrmagy, faýly öçürmegi,...
Göçürip Al PC Repair Tool

PC Repair Tool

......
Göçürip Al Advanced SystemCare

Advanced SystemCare

Advanced SystemCare-i göçürip almak bilen, kompýuter hyzmatyny we kompýuter tizlenmesinde iň...
Göçürip Al Clean Master

Clean Master

Arassa ussany göçürip al Arassa ussat mugt kompýuter arassalaýjy we güýçlendiriji. Arassa ussat,...
Göçürip Al Rufus

Rufus

Rufus, ulanyp boljak USB diskleri döretmäge kömek edýän kiçijik, ulanmak üçin ýönekeý we mugt...
Göçürip Al Speccy

Speccy

Kompýuteriňiziň içindäki zatlar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, komponent maglumatlaryna aňsatlyk bilen...
Göçürip Al Wise Driver Care

Wise Driver Care

Wise Driver Care, Windows wersiýalary üçin elýeterli mugt sürüjini täzeleme programmasydyr. Wise...
Göçürip Al Registry Finder

Registry Finder

Registry Finder, kompýuter ulanyjylarynyň peýdasyna işlenip düzülen mugt, ýönekeý we peýdaly...
Göçürip Al HWiNFO64

HWiNFO64

HWiNFO64 programmasy, kompýuteriňizdäki enjamlar barada jikme-jik maglumat almaga mümkinçilik...
Göçürip Al CPUCores :: Maximize Your FPS

CPUCores :: Maximize Your FPS

CPUCores :: FPS-iňizi ulaltmak, kompýuteriňiz ýokary grafiki hil bilen pes öndürijilikli oýunlary...
Göçürip Al CPUBalance

CPUBalance

CPUBalance kiçi we täsirli programma üpjünçiligi. Operasiýa ulgamyňyzda işleýän programmalaryň...
Göçürip Al EaseUS System GoBack Free

EaseUS System GoBack Free

EaseUS System GoBack Free”, Windows operasiýa ulgamynyň wersiýasyny üýtgetmek we dikeltmek üçin...
Göçürip Al CPU-Z

CPU-Z

CPU-Z, kompýuteriňiziň prosessory, anakart we ýady barada jikme-jik maglumat berýän mugt ulgam...
Göçürip Al IObit SysInfo

IObit SysInfo

IObit SysInfo mugt we ulanmaga aňsat ulgam maglumat guralydyr. Kompýuteriňiziň esasy komponentleri,...
Göçürip Al PC Health Check

PC Health Check

Kompýuter saglyk barlagy, Windows 11 ISO-ny göçürip almazdan ozal kompýuteriňiziň Windows 11...
Göçürip Al EZ Game Booster

EZ Game Booster

EZ Game Booster, kompýuteriňiziň işleýşini ýokarlandyryp, oýunlary has gowy oýnamaga kömek edýän...
Göçürip Al Wise Care 365

Wise Care 365

Wise Care 365” programmasy, kompýuteriňiziň hasaba alyş sazlamalaryny, diski we beýleki ulgam...
Göçürip Al Glary Utilities

Glary Utilities

Kompýuteriňizde belli bir wagt ulanylandan soň zerur optimizasiýa amallaryny aňsatlyk bilen ýerine...
Göçürip Al Total PC Cleaner

Total PC Cleaner

Jemi kompýuter arassalaýjy, kompýuteriňizi arassa we tiz saklamak üçin ulanyp boljak mugt...
Göçürip Al PCBoost

PCBoost

PCBoost, has ýokary öndürijilikde programmalary we oýunlary işletmäge mümkinçilik berýän...
Göçürip Al WhyNotWin11

WhyNotWin11

WhyNotWin11 - це невеликий і простий додаток, за допомогою якого ви можете дізнатись, чи відповідає...
Göçürip Al Registry Reviver

Registry Reviver

Registry Reviver, Windows registrini skanirläp, ýalňyşlary düzedip we optimizirläp bilýän...
Göçürip Al StressMyPC

StressMyPC

StressMyPC programmasy peýdaly programma bolup, kompýuteriňiziň prosessoryny we grafiki...
Göçürip Al Advanced SystemCare Ultimate

Advanced SystemCare Ultimate

Advanced SystemCare Ultimate güýçli we doly aýratynlykly kompýuter howpsuzlygy we öndürijilik...
Göçürip Al Ashampoo Registry Cleaner

Ashampoo Registry Cleaner

Ashampoo Registry Cleaner, Windows registr arassalaýjysy. Hasaba alyş arassalaýjy, korrumpirlenen,...
Göçürip Al PC Booster Plus

PC Booster Plus

PC Booster Plus, iş stolunyň kompýuterlerinde ulanyp boljak ulgam tizlenme guralydyr. Ulanmak gaty...
Göçürip Al UNetbootin

UNetbootin

Häzirki wagtda tehnologiýa çalt ösýän mahaly CD / DVD sürüjisiz kompýuterler öndürilip başlandy....
Göçürip Al PC Win Booster

PC Win Booster

PC Win Booster, kompýuteriňizi gözden geçirýän, tapýan islendik meseläni düzedýän we gereksiz...
Göçürip Al Avast Driver Updater

Avast Driver Updater

Avast Driver Updater” Windows kompýuterleri üçin awtomatiki draýwer täzeleniş programmasydyr. Bir...

Mostüklemeleriň köpüsi