Göçürip Al Clean Master

Göçürip Al Clean Master

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (20.60 MB)
 • Göçürip Al Clean Master
 • Göçürip Al Clean Master
 • Göçürip Al Clean Master
 • Göçürip Al Clean Master
 • Göçürip Al Clean Master
 • Göçürip Al Clean Master
 • Göçürip Al Clean Master

Göçürip Al Clean Master,

Arassa ussany göçürip al

Arassa ussat mugt kompýuter arassalaýjy we güýçlendiriji. Arassa ussat, gereksiz (zibil) faýllaryny ýok etmek, kompýuteriň tizligini ýokarlandyrmak, gizlinligi arassalamak, faýly dikeltmek, awtomatiki täzelenmek, galyndy faýllary awtomatiki arassalamak, faýllary we bukjalary doly ýok etmek, brauzer awtomatiki arassalamak, sürüjini täzelemek we sürüjini düzeltmek ýaly ajaýyp aýratynlyklary bolan Windows programmasydyr. meseleler Arassa Master PC we Arassa Master, Android APK görnüşinde mugt göçürip alyp bolýar.

Arassa ussat, kompýuterlerini seresaply ulanmagy we öndürijiligi peselmezligi üçin her pursat arassalamagy halaýan ulanyjylar üçin işlenip düzülen kompýuter arassalaýyş programmasydyr. Kompýuteriňizi arassalamak bilen çaltlaşdyrýan Arassa Master, düýbünden mugt hödürlenýän ajaýyp programma.

Şol bir kategoriýadaky şuňa meňzeş ykjam programmalaryň dizaýnyna meňzeş işlenip düzülen Arassa Masteri ulanmak üçin goşmaça bir zat bilmek hökman däl. Düşünmek aňsat interfeýsi bilen, bir düwmäni ulanmagy teklip edýän programma, kompýuteriňizde toplanan ähli gereksiz (gereksiz) faýllary pozmaga kömek edýär.

Kompýuteriňizi yzygiderli ulanmasaňyz, bu gereksiz faýllar wagtyň geçmegi bilen ýygnanýar, kompýuteriňizi haýalladýar we kompýuteriňiziň diskinde gereksiz ýer alýar. Seresaplylyk bilen ulanýaryn we gereksiz faýllar ýok öýdýän bolsaňyz, ýalňyşýarsyňyz. Sebäbi gerek däl faýllar, islemeseňizem wagtyň geçmegi bilen kompýuteriňiziň dürli ýerlerinde ýygnanyp biler. Esasanam uzak wagtlap Chrome, Firefox we şuňa meňzeş brauzerleri arassalamazdan ulanan bolsaňyz, skanerden soň peýda boljak gereksiz faýl ululygyna geň galarsyňyz.

Brauzerlerdäki, ulgam keşi, web keşi, ses we wideo, registr faýllaryndaky ähli gereksiz faýllary pozmaga mümkinçilik berýän programma, hatda adaty kompýuter ulanyjysynyň kompýuterinde-de ortaça 2 GB-dan ýokary. Bu gereksiz faýllary bir gezek basyp pozup bilmek gaty gowy zat.

Kompýuterleriňizi yzygiderli arassalamak bilen çalt we ýokary öndürijilik bilen ulanmak isleseňiz, ýöne başga zatlar etmek üçin ýalta bolsaňyz, Arassa Master-i mugt göçürip alyp görmegiňizi maslahat berýärin.

Arassa ussat kompýuteriň göçürilmeginiň 7 sebäbi

 • Gereksiz (zibil) faýllaryny arassalaň: Master Master” -iň ösen ulgamy 1000-den gowrak programmany gözden geçirýär. Bir gezek basmak bilen, kompýuteriňiziň ammar ýerini doly boşatmak üçin ulgamda galan gereksiz (galyndy, zibil) faýllaryny arassalap bilersiňiz.
 • Kompýuter tizlenmesi: Ulgam yza galmak bilen hoşlaşyň! Bir gezek basmak bilen, gereksiz başlangyç programmalaryny duruzyp bilersiňiz, ýükleme wagtyny çaltlaşdyryp bilersiňiz we ulgam we tor sazlamalaryny akyl taýdan optimizirläp bilersiňiz.
 • Gizlinlik arassalaýjy: Bir gezek basmak bilen gizlinlik töwekgelçiliginiň 6 görnüşini aýryp bilersiňiz. Girýänleri petikläň we anti-yzarlamak bilen töwekgelçilikli brauzer (web sahypalaryna) ýazgylaryny aýyryň.
 • Sürüjiniň täzelenişi: Sürüji Booster 5000 000-den gowrak enjamy we sürüjini gözden geçirýär we düzedýär. Gysgaça aýdanyňda, kompýuter sürüjisiniň meselelerini aňsatlyk bilen düzedip bilersiňiz.
 • Akylly awtomatik arassalamak: Wagtynda bildirişler we gereksiz faýllary awtomatiki arassalamak
 • Bir gezek basylanda öndürijiligi ýokarlandyrmak: Yza galmazlyk üçin ulgam we tor sazlamalaryny akyl taýdan optimallaşdyrýar.
 • Faýl bölüji: Dikeldişden başga duýgur we pozulmaýan faýllaryň we bukjalaryň mazmunyny ygtybarly pozuň

Clean Master Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 20.60 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Cheetah Mobile
 • Iň soňky täzelenme: 16-07-2021
 • Göçürip Al: 8,866

Degişli programmalar

Göçürip Al IObit Driver Booster

IObit Driver Booster

IObit Driver Booster 8, sürüjileri tapmaga, sürüjileri täzelemäge we sürüjileri internetsiz gurmaga...
Göçürip Al CCleaner

CCleaner

CCleaner, kompýuter arassalamagyny, kompýuter tizlenmesini, programmany aýyrmagy, faýly öçürmegi,...
Göçürip Al PC Repair Tool

PC Repair Tool

......
Göçürip Al Advanced SystemCare

Advanced SystemCare

Advanced SystemCare-i göçürip almak bilen, kompýuter hyzmatyny we kompýuter tizlenmesinde iň...
Göçürip Al Clean Master

Clean Master

Arassa ussany göçürip al Arassa ussat mugt kompýuter arassalaýjy we güýçlendiriji. Arassa ussat,...
Göçürip Al Rufus

Rufus

Rufus, ulanyp boljak USB diskleri döretmäge kömek edýän kiçijik, ulanmak üçin ýönekeý we mugt...
Göçürip Al Speccy

Speccy

Kompýuteriňiziň içindäki zatlar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, komponent maglumatlaryna aňsatlyk bilen...
Göçürip Al Wise Driver Care

Wise Driver Care

Wise Driver Care, Windows wersiýalary üçin elýeterli mugt sürüjini täzeleme programmasydyr. Wise...
Göçürip Al Registry Finder

Registry Finder

Registry Finder, kompýuter ulanyjylarynyň peýdasyna işlenip düzülen mugt, ýönekeý we peýdaly...
Göçürip Al HWiNFO64

HWiNFO64

HWiNFO64 programmasy, kompýuteriňizdäki enjamlar barada jikme-jik maglumat almaga mümkinçilik...
Göçürip Al CPUCores :: Maximize Your FPS

CPUCores :: Maximize Your FPS

CPUCores :: FPS-iňizi ulaltmak, kompýuteriňiz ýokary grafiki hil bilen pes öndürijilikli oýunlary...
Göçürip Al CPUBalance

CPUBalance

CPUBalance kiçi we täsirli programma üpjünçiligi. Operasiýa ulgamyňyzda işleýän programmalaryň...
Göçürip Al EaseUS System GoBack Free

EaseUS System GoBack Free

EaseUS System GoBack Free”, Windows operasiýa ulgamynyň wersiýasyny üýtgetmek we dikeltmek üçin...
Göçürip Al CPU-Z

CPU-Z

CPU-Z, kompýuteriňiziň prosessory, anakart we ýady barada jikme-jik maglumat berýän mugt ulgam...
Göçürip Al IObit SysInfo

IObit SysInfo

IObit SysInfo mugt we ulanmaga aňsat ulgam maglumat guralydyr. Kompýuteriňiziň esasy komponentleri,...
Göçürip Al PC Health Check

PC Health Check

Kompýuter saglyk barlagy, Windows 11 ISO-ny göçürip almazdan ozal kompýuteriňiziň Windows 11...
Göçürip Al EZ Game Booster

EZ Game Booster

EZ Game Booster, kompýuteriňiziň işleýşini ýokarlandyryp, oýunlary has gowy oýnamaga kömek edýän...
Göçürip Al Wise Care 365

Wise Care 365

Wise Care 365” programmasy, kompýuteriňiziň hasaba alyş sazlamalaryny, diski we beýleki ulgam...
Göçürip Al Glary Utilities

Glary Utilities

Kompýuteriňizde belli bir wagt ulanylandan soň zerur optimizasiýa amallaryny aňsatlyk bilen ýerine...
Göçürip Al Total PC Cleaner

Total PC Cleaner

Jemi kompýuter arassalaýjy, kompýuteriňizi arassa we tiz saklamak üçin ulanyp boljak mugt...
Göçürip Al PCBoost

PCBoost

PCBoost, has ýokary öndürijilikde programmalary we oýunlary işletmäge mümkinçilik berýän...
Göçürip Al WhyNotWin11

WhyNotWin11

WhyNotWin11 - це невеликий і простий додаток, за допомогою якого ви можете дізнатись, чи відповідає...
Göçürip Al Registry Reviver

Registry Reviver

Registry Reviver, Windows registrini skanirläp, ýalňyşlary düzedip we optimizirläp bilýän...
Göçürip Al StressMyPC

StressMyPC

StressMyPC programmasy peýdaly programma bolup, kompýuteriňiziň prosessoryny we grafiki...
Göçürip Al Advanced SystemCare Ultimate

Advanced SystemCare Ultimate

Advanced SystemCare Ultimate güýçli we doly aýratynlykly kompýuter howpsuzlygy we öndürijilik...
Göçürip Al Ashampoo Registry Cleaner

Ashampoo Registry Cleaner

Ashampoo Registry Cleaner, Windows registr arassalaýjysy. Hasaba alyş arassalaýjy, korrumpirlenen,...
Göçürip Al PC Booster Plus

PC Booster Plus

PC Booster Plus, iş stolunyň kompýuterlerinde ulanyp boljak ulgam tizlenme guralydyr. Ulanmak gaty...
Göçürip Al UNetbootin

UNetbootin

Häzirki wagtda tehnologiýa çalt ösýän mahaly CD / DVD sürüjisiz kompýuterler öndürilip başlandy....
Göçürip Al PC Win Booster

PC Win Booster

PC Win Booster, kompýuteriňizi gözden geçirýän, tapýan islendik meseläni düzedýän we gereksiz...
Göçürip Al Avast Driver Updater

Avast Driver Updater

Avast Driver Updater” Windows kompýuterleri üçin awtomatiki draýwer täzeleniş programmasydyr. Bir...

Mostüklemeleriň köpüsi