Göçürip Al Discord

Göçürip Al Discord

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (62.60 MB)
 • Göçürip Al Discord
 • Göçürip Al Discord
 • Göçürip Al Discord
 • Göçürip Al Discord
 • Göçürip Al Discord
 • Göçürip Al Discord
 • Göçürip Al Discord
 • Göçürip Al Discord

Göçürip Al Discord,

Diskord, oýunçylaryň isleglerini göz öňünde tutup döredilen ses, tekst we wideo söhbetdeşlik programmasy hökmünde kesgitlenip bilner. Aýda 100 milliondan gowrak işjeň ulanyjy, hepdede 13,5 million işjeň serwer we her gün 4 milliard serwer söhbetdeşlik wagty bolan oýunçylaryň iň gowy görýän aragatnaşyk programmasy bolan Discord”, Windows, Mac, Linux, ykjam (Android we iOS) ähli platformalarda ulanylyp bilner. .

Diskordy göçürip alyň

Kompýuterleriňizde mugt göçürip alyp we ulanyp bilýän programma üpjünçiligi bolan Discord”, Teamspeak ýaly oýunlar üçin ulanylýan beýleki sesli programma üpjünçiligi tarapyndan hödürlenýän aýratynlyklary hödürläp, ulanyjylaryň göwnünden turýar. Diskord, oýunlar üçin ideal sesli çözgütdir, sebäbi ulgamyňyzyň oýun öndürijiligini peseltmän ähli aýratynlyklaryny hödürleýär.

Düzgünsiz ulanyjylar dürli söhbetdeşlik kanallaryny döredip bilerler. Bu kanallaryň arasynda islän wagtyňyz geçip bilersiňiz. Şeýle hem açan kanallaryňyzyň rugsatlaryny belläp bilersiňiz. Discord” -yň gowy tarapy, kanal döretmek üçin serwer kärendesini tölemeli däl. Gatnaşan ýa-da Discord” -da döreden kanallaryňyz tekst söhbetdeşligi ýa-da sesli söhbetdeşlik kanallary hökmünde toparlara bölünýär. Şeýlelik bilen tertipli görnüş hödürlenýär. Toparlaýyn söhbetdeşlik aýratynlygy bolan bu programma birnäçe ulanyja şol bir kanalda sesli jaň etmäge mümkinçilik berýär.

Discord” -da söhbet edýän ulanyjylar suratlary, web sahypasynyň baglanyşyklaryny we heşlerini aňsatlyk bilen paýlaşyp bilerler. Programmanyň GIF goldawy sebäpli, söhbet penjiresinde GIF animasiýalaryny oýnap bolýar. Bu GIF animasiýalary diňe ulanyjy syçanjygyň kursoryny animasiýalaryň üstünden geçirende oýnaýar. Bu ulgamyňyzyň gereksiz amallary ýerine ýetirmeginiň öňüni alýar.

Discord” -yň ykjam wersiýalarynyň kömegi bilen programmany dürli platformalarda ulanyp bilersiňiz.

 • Başlamak: Haýsy enjam, kompýuter, Mac, telefon ulanýandygyňyza garamazdan Discord ulanyp bilersiňiz. Discord” hasaby döretmek gaty ýönekeý. E-poçta salgyňyzy we ulanyjy adyňyzy girizip, Discord” -a goşulyp bilersiňiz.
 • Discord” serweriňizi dörediň: Serweriňiz, jemagatlaryňyz ýa-da dostlaryňyz bilen gürleşmek we wagt geçirmek üçin diňe çakylyk ýeridir. Gepleşmek isleýän mowzuklaryňyza esaslanyp aýratyn tekst kanallaryny döretmek arkaly serweriňizi şahsylaşdyryp bilersiňiz.
 • Gepläp başla: Ses kanaly gir. Serweriňizdäki dostlaryňyz sizi görüp, derrew ses ýa-da wideo söhbetdeşligine başlap bilerler.
 • Wagtyňyzdan lezzet alyň: Ekrany beýleki ulanyjylar bilen paýlaşyp bilersiňiz. Oýunlaryňyzy dostlaryňyza, jemgyýetiňize göni ýaýlymda görkeziň, bir gezek basmak bilen topara hödürläň.
 • Agzalaryňyzy tertipläň: Rollary belläp, agzalaryň girişini sazlap bilersiňiz. Moderator bolmak üçin bu aýratynlygy ulanyp, janköýerlere ýörite baýrak paýlap we birbada habar iberip boljak iş toparlaryny döredip bilersiňiz. 
 • Özüňizi beýan ediň: Emoji kitaphanasy bilen, Discord serweriňizi isleýşiňiz ýaly düzüp bilersiňiz. Öz ýüzüňizi, haýwanyňyzyň suratyny ýa-da dostuňyzyň suratyny serweriňizde ulanyp boljak emoji görnüşine öwrüp bilersiňiz.
 • Discord Nitro bilen baý tejribe: Diskord mugt; Agza ýa-da habar çägi ýok. Şeýle-de bolsa, Discord Nitro” we Server Boost” bilen emojiýalary täzeläp, ekrany paýlaşmagy güýçlendirip, serweriňizi şahsylaşdyryp bilersiňiz.
PROS

Mediýa we url paýlaşma goldawy bilen penjireleri söhbet ediň

Mugt kanallary döretmek we kanal rugsatlaryny dolandyrmak mümkinçiligi

Pes ulgam ýük

Discord Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 62.60 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Discord Inc.
 • Iň soňky täzelenme: 29-06-2021
 • Göçürip Al: 8,981

Degişli programmalar

Göçürip Al WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

WhatsApp”, ykjam we Windows PC - kompýuterde (web brauzeri we iş stoly programmasy hökmünde) ulanyp...
Göçürip Al Zoom

Zoom

Zoom, köplenç uzak aralyk okuwynda ulanylýan we peýdaly aýratynlyklara eýe bolan we türk dilini...
Göçürip Al Skype

Skype

Skype näme, tölenýärmi? Skype, kompýuter we smartfon ulanyjylary tarapyndan dünýäde iň köp...
Göçürip Al Discord

Discord

Diskord, oýunçylaryň isleglerini göz öňünde tutup döredilen ses, tekst we wideo söhbetdeşlik...
Göçürip Al Viber

Viber

Meşhur ykjam habarlaşma programmasy Viber indi Windows-da elýeterlidir. Viber Windows” programma...
Göçürip Al BiP Messenger

BiP Messenger

BiP Messenger, ykjam enjamlarda (Android we iOS), web brauzerlerinde we iş stolunda (Windows we Mac...
Göçürip Al ICQ

ICQ

Ygtybarly söhbetdeşlik programmasy ICQ täze wersiýasy ICQ 8 bilen gün tertibine gaýdyp geldi. Täze...
Göçürip Al LINE

LINE

Jübi habarlaşma programmasy bolan LINE-iň iş stoly wersiýasynyň kömegi bilen kompýuteriňizdäki LINE...
Göçürip Al Twitch

Twitch

Twitch, iň gowy görýän Twitch akymlaryňyzy, dostlaryňyzy we oýunlaryňyzy birleşdirmegi maksat...
Göçürip Al Cyber Dust

Cyber Dust

Cyber ​​Dust”, habarlary awtomatiki pozup bilýän Snapchat” ýaly ulgamly gyssagly habarlaşma...
Göçürip Al Yahoo! Mail

Yahoo! Mail

Yahoo! Poçta, Windows 10 kompýuter we planşet ulanyjylary üçin Yahoo-nyň e-poçta programmasy....
Göçürip Al TeamSpeak Client

TeamSpeak Client

TeamSpeak 3, esasanam oýunçylaryň arasynda gaty meşhur we ses bilen toparlaýyn söhbetdeşlik...
Göçürip Al Trillian

Trillian

Bir sebitden gyssagly habarlaşma hyzmatlaryny we sosial ulgam profillerini dolandyryp bilýän iň...
Göçürip Al Facebook Messenger

Facebook Messenger

Facebook Messenger”, Facebook” tarapyndan taýýarlanan habarlaşma programmasy Windows 10”...
Göçürip Al Hangouts Chat

Hangouts Chat

Hangouts Chat, Google-yň toparlar üçin habarlaşma platformasydyr. Facebook Workplace”, Microsoft...
Göçürip Al Yahoo Messenger

Yahoo Messenger

Yahoo Messenger” mugt hyzmatdyr, onda onlaýn dostlaryňyz bilen gyssagly habarlaşyp bilersiňiz....
Göçürip Al ChatON

ChatON

ChatON, Amerikada we Fransiýada Samsung tarapyndan işlenip düzülen ykjam habarlaşma programmasydyr....
Göçürip Al KakaoTalk

KakaoTalk

KakaoTalk, 100 milliondan gowrak ulanyjy bilen mugt ses söhbetdeşligi we habarlaşma programmasydyr....
Göçürip Al Zello

Zello

Häzirki wagtda sesli söhbetdeşlik programmalarynyň näderejede giň ýaýrandygyny göz öňünde...
Göçürip Al Slack

Slack

Slack, peýdaly, mugt we üstünlikli programma bolup, şahsyýetleriň we toparlaryň bilelikde...
Göçürip Al Voxox

Voxox

Voxox” programmasy, Windows we beýleki ykjam we kompýuter platformalarynda elýeterli mugt...
Göçürip Al SplitCam

SplitCam

SplitCam” wirtual wideo düşüriş sürüjisi, bir wideo çeşmesinden bir wagtyň özünde birnäçe...
Göçürip Al Mumble

Mumble

Mumble programmasy esasanam onlaýn oýun oýnaýan toparlar üçin sesli jaň programmasydyr. Onlaýn...
Göçürip Al Confide

Confide

Gizlin, şifrlenen habarlary iberjek we özüňizi howpsuz duýjak programma. Çynlakaý habar...
Göçürip Al AIM (AOL Instant Messenger)

AIM (AOL Instant Messenger)

Internetde AOL Instant Messenger-i ulanyp, dostlaryňyz ýa-da maşgala agzalaryňyz bilen AIM...
Göçürip Al Ventrilo Client

Ventrilo Client

Wentrilo, onlaýn oýunçylaryň biri-biri bilen köpçülikleýin söhbet edýän meşhur programmalarynyň...
Göçürip Al Ripcord

Ripcord

Ripcord”, Slack” we Discord” ýaly meşhur programmalara alternatiwa hökmünde ulanyp boljak iş stoly...
Göçürip Al Camfrog Video Chat

Camfrog Video Chat

Kompýuterde täze dostlar tapmak, dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen söhbetdeşlik etmek üçin wagt...
Göçürip Al ooVoo

ooVoo

ooVoo, dünýädäki dostlaryňyz we kärdeşleriňiz bilen wideo söhbetdeşlige mümkinçilik berýän mugt...
Göçürip Al Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

Outlook, Microsoft-yň meşhur öndürijiligi we ofis programma üpjünçiligi toplumy bolan Microsoft...

Mostüklemeleriň köpüsi