Göçürip Al Drawboard PDF

Göçürip Al Drawboard PDF

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (71.22 MB)
 • Göçürip Al Drawboard PDF
 • Göçürip Al Drawboard PDF
 • Göçürip Al Drawboard PDF
 • Göçürip Al Drawboard PDF

Göçürip Al Drawboard PDF,

Drawboard PDF mugt PDF okaýjy, Windows 10 kompýuter ulanyjylary üçin PDF redaktirleme programmasy. Tebigy ruçka syýa, özboluşly içgin we aňsat ulanyjy interfeýsi, ruçka we duýgur sazlaşyklylygy, bellik we tekst gözden geçiriş gurallarynyň täsirli toplumy bilen meşhurdyr.

Drawboard PDF-i göçürip alyň

 • Galam ýa-da stilus ulanyp, tekiz we tebigy syýa hakyky syýa ýaly duýulýar. Insult, basyşa duýgurlyk we reňk sazlamalaryny sazlaň.
 • Islendik PDF-i düşündirmek üçin stilus / ruçka we barmak kran bilen ulanyň.
 • Tekst gözden geçiriş belligi - eli erkin tapawutlandyryjy, teksti tapawutlandyryjy, aşagy çyzgy, çyzgy
 • PDF-e şekil goşuň - bulaşyk, gönüburçluk, ellips, çyzyk, ok, köpburç we polil. Şeýle hem, PDF-e suratlar we kamera suratlaryny goşuň.
 • Gollary, bellikleri, suratlary we teksti goşuň.
 • Dürli ululygy, reňki, ugry we sahypa sanlary bilen täze boş PDF resminamalaryny dörediň. PDF sahypalaryny goşuň, aýlaň we pozuň. PDF bellikleri, PDF çap etmek, PDF gözlemek, formatlaşdyrma taryhy we PDF paýlaşmak
 • Bir wagtyň özünde birnäçe uly we çylşyrymly PDF resminamalaryny açyň, okaň, belläň we ýatda saklaň.
 • PDF-leri redaktirläň, ýazyň, düşündiriň, syýalaň we çyzyň.
 • PDF-de düşündiriş reňklerini, inini, açyklygyny we ş.m. üýtgedip bilersiňiz. düzmek we redaktirlemek.
 • Garaňky re includingimi goşmak bilen dürli resminama düzülişi we görnüşi

Drawboard PDF Pro wersiýasy şu gurallary hem öz içine alýar:

 • Resminama dörediji - PDF resminamalaryny birleşdiriň, tertipläň we redaktirläň.
 • Kalibrlenen düşündiriş - Çyzykly we meýdan ölçeglerini goşmak we goşmak üçin resminamany kalibrläň.
 • Protractor - Syýa takyk burçlarda ölçäň we dolandyryň. Surface Dial” -a laýyklyk
 • Panel we çyzyk şablonlary we örtükleri - Bellikleriňizi tapawutlandyrmak üçin birgiden gözeneklerden we çyzyklardan saýlaň.
 • In Engineeringenerçilik çyzgylary - PDF-leriňizde punktir we çyzykly çyzyklar dörediň.

Drawboard PDF Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 71.22 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Drawboard‬
 • Iň soňky täzelenme: 29-06-2021
 • Göçürip Al: 12,950

Degişli programmalar

Göçürip Al Drawboard PDF

Drawboard PDF

Drawboard PDF mugt PDF okaýjy, Windows 10 kompýuter ulanyjylary üçin PDF redaktirleme programmasy....
Göçürip Al Microsoft Word

Microsoft Word

Microsoft Word iň köp ulanylýan Office programmasy bolup, Windows 10-da işleýän telefonlar we...
Göçürip Al Samsung Flow

Samsung Flow

Samsung Flow”, enjamlaryňyzyň arasynda üznüksiz we ygtybarly birikme tejribesini hödürleýän Windows...
Göçürip Al Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

OneNote” programmasy, Windows 8 we 8.1 ulanyjylarynyň enjamlarynda ähli bellik amallaryny ýerine...
Göçürip Al Dashlane

Dashlane

Dashlane”, köp sanly internet hasaby bilen iş salyşanyňyzda wagtyňyzy tygşytlamak üçin döredilen...
Göçürip Al GitMind

GitMind

GitMind, kompýuter we ykjam enjamlar üçin elýeterli mugt, doly aýratynlykly akyl kartasyny düzmek...
Göçürip Al Adobe Acrobat Reader DC

Adobe Acrobat Reader DC

Adobe Reader” pro we mugt wersiýasy bolan iň oňat PDF tomaşaçysydyr. PDF redaktirlemek, PDF...
Göçürip Al Speedify

Speedify

Speedify” ygtybarly, çalt we ygtybarly VPN programmasyny gözleýän Windows ulanyjylary üçin iň oňat...
Göçürip Al Polaris Office

Polaris Office

Polaris Office, Microsoft Office, PDF, TXT we beýleki resminamalary görmek we redaktirlemek üçin...
Göçürip Al Word to PDF Converter

Word to PDF Converter

Word” -y PDF Converter” -e ulanyp, Android” enjamlaryňyzdan Word” faýllaryny PDF” görnüşine öwrüp...
Göçürip Al Tonido

Tonido

Göçme manyda görnükli bolan bu döwürlerde, Tonido bilelikde ýatlamalara alternatiwa hökmünde ösen...
Göçürip Al Icecream PDF Editor

Icecream PDF Editor

Icecream PDF Editor” programmasy, Windows operasiýa ulgamy kompýuterlerinde PDF faýllaryňyzy...
Göçürip Al Xodo PDF

Xodo PDF

Xodo PDF, Windows 8 planşetiňizde we kompýuteriňizde mugt göçürip alyp we ulanyp boljak doly PDF...
Göçürip Al PDF Candy

PDF Candy

Windows operasiýa ulgamy enjamlarynda ulanyp boljak PDF Candy” programmasy, PDF faýllaryňyza doly...
Göçürip Al Soda PDF

Soda PDF

Soda PDF diňe bir PDF okaýjy ýa-da PDF tomaşaçy däl, meşhur Acrobat Reader” programmasy üçin iň...
Göçürip Al TeamViewer QuickSupport

TeamViewer QuickSupport

Müşderileri bilen uzakdan aragatnaşyk gurmak isleýänler üçin döredilen mugt we iň üstünlikli iş...
Göçürip Al LonelyScreen

LonelyScreen

LonelyScreen” programmasy bilen iOS enjamlaryňyzy Windows operasiýa ulgamy kompýuterlerine aýna...
Göçürip Al Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud, Adobe iş stoly programmalarynyň, ykjam programmalaryň we hyzmatlaryň...
Göçürip Al Nimbus Note

Nimbus Note

Nimbus Note, bellik alýan programmalary we goýmalary gözleýän ähli ulanyjylara ynamly maslahat...
Göçürip Al iCloud Passwords

iCloud Passwords

iCloud parollary, Google Chrome-yň Windows we Mac wersiýalary üçin iCloud Keychain-de saklanylýan...
Göçürip Al CloudMe

CloudMe

CloudMe” faýllaryňyzy ygtybarly bulut ammarynda ätiýaçlandyrmak üçin döredilen amatly programma....
Göçürip Al OneDrive

OneDrive

OneDrive, Microsoft-yň meşhur bulut faýl saklaýyş hyzmaty bolan SkyDrive-nyň täzelenen Windows...
Göçürip Al Microsoft Excel

Microsoft Excel

Bellik: Windows 10 üçin Microsoft Excel deslapky wersiýa hökmünde çykýar we ony diňe Windows 10...
Göçürip Al Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint

Bellik: Windows 10 üçin Microsoft PowerPoint deslapky wersiýa hökmünde çykýar we ony diňe Windows...
Göçürip Al Foxit Mobile PDF

Foxit Mobile PDF

Foxit Mobile PDF”, duýgur ekranly Windows 8 planşetleri we iş stoly kompýuterleri bilen gabat...
Göçürip Al Droplr

Droplr

Droplr, Windows operasiýa ulgamy bolan kompýuterlerde ulanmak üçin işlenip düzülen faýl paýlaşma...
Göçürip Al Local Cloud

Local Cloud

Localerli bulut, islendik kompýuterde saklanýan maglumatlara çalt uzakdan girmegi üpjün etmek üçin...
Göçürip Al Cubby

Cubby

Cubby, bulut serwerlerine faýllaryňyzy ýüklemäge we islän wagtyňyz, islendik ýere ýüklän...
Göçürip Al Quip

Quip

Quip, guramaçylykly we şol bir wagtyň özünde iş toparlary üçin döredilen aňsat we çalt resminama...
Göçürip Al Yunio

Yunio

Yunio” ulanyjylara faýllaryny öz bulut faýl ammarynda ätiýaçlamaga, faýllaryny bulut faýl saklaýyş...

Mostüklemeleriň köpüsi