Göçürip Al FIFA 22

Göçürip Al FIFA 22

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows
 • Göçürip Al FIFA 22
 • Göçürip Al FIFA 22
 • Göçürip Al FIFA 22
 • Göçürip Al FIFA 22
 • Göçürip Al FIFA 22

Göçürip Al FIFA 22,

FIFA 22 kompýuterde we konsollarda oýnalýan iň gowy futbol oýny. Futbol bilen dolandyrylýan şygar bilen başlap, EA Sports FIFA 22 oýny esasy oýun gowulaşmalary we her re modeime täzelikler getirýän möwsüm bilen oýny hakyky durmuşa ýakynlaşdyrýar. FIFA 22 PC bugda! FIFA 22 Ultimate üçin deslapky sargytlar üçin satyp bolmaýan FUT gahrymanlarynyň oýunçysy!

FIFA 22-i göçürip alyň

Innowasion HyperMotion oýun oýnamak tehnologiýasy, diňe FIFA 22-iň PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X | S we Stadia wersiýalarynda her re modeimde her oýny gowulandyrýar.

Oýun

Gipermotion: Diňe PS5, Xbox Series X / S we Stadia-da bar, FIFA 22-iň täze oýun oýnamak tehnologiýasy HyperMotion her oýny her re inimde hakykata ýakynlaşdyrýar.

Advanced 11v11 Match Capture - Xsens eşikleri ilkinji gezek ýokary intensiwlikde oýnaýan 22 professional futbolçynyň hereketini ele almaga mümkinçilik berýär. Humanokary hilli hakyky adam hereketi maglumatlarynyň deňi-taýy bolmadyk mukdary oýunçylara we toparlara FIFA 22-de çykyş etmäge mümkinçilik berýär.

Maşyn öwrenmek - Ösen tehnologiýa we eýeçilikdäki maşyn öwrenmek algoritmi, öňdebaryjy oýundan 8,7 million kadrdan öwrenýär, soňra meýdançada dürli täsirlerde organiki futbol realizmini döretmek üçin täze real wagt animasiýalaryny ýazýar.

Hakyky ähli toparlaýyn hereket - Xsens derileri FIFA 22-de 4000-den gowrak täze animasiýanyň esasyny düzýän we futbolyň intensiwligini ele alýan, ýokary güýçli 2 oýunçynyň her bir degşini, hereketini, sprintini we jedelini ýazga alýar. takyklygy we oýundaky her bir oýunçy üçin oýun.Biz bedenini gowulaşdyrýar.

Taktiki AI - Indiki gen konsollary bilen işleýän çuňňur oýnaýjy akyl, realizmiň täze derejesini döredýär, bu her bir oýnaýja hüjüm ediji we goranyş görnüşlerine we hereketlerine has gowy düşünýär.

Jenaýat edeninde: sekuntda 6x köp karar bermek iş taşlaýanlaryň daşky gurşawy habardarlygyny ýokarlandyrýar, top gurlanda has çalt hereket etmäge we toplary boşatmak üçin has çalt hereket etmäge mümkinçilik berýär.

Goranmak barada: Gaýtadan işlenen AI indi toparlara meýdançada aýlanyp, boşluklary ýapyp, şekillerini saklap, has taktiki hereket etmäge mümkinçilik berýär.

Kinetiki howa kynçylyklary - Iki oýunçynyň özara täsirleşmek tehnologiýasy, howa meýdançalaryna ýetmek üçin göreşde has realizm we takyklygy döretmek üçin oýunçy animasiýalaryny sinhronlaýar. Haçlarda goragly we kemsidiji oýunçylaryň iteklenmegini, çekilmegini we çekilmegini, toplary we uzyn paslary görüp bilersiňiz.

Salkyn top gözegçiligi - Uzyn iki gezeklik animasiýa topy dolandyrmagy öňküsinden has tebigy we suwuk edýär. FIFA 22-de öňe gitmegiň täze usullaryndan peýdalanyň, howa şarlaryny has tehniki taýdan peseldiň, toplary has çeýeligi gizläň we top saklamakda has köp güýje eýe boluň.

Pleýeriň ynsanperwerligi - Enhanced 11v11 Match Catch” bilen işleýän topdan başga animasiýalar we daşky gurşaw hereketleri meýdançadaky gahrymanlary janlandyrmaga kömek edýär. Hereketiň esasynda bäsdeşleriň gürleşýändigini, görkezýändigini we marşrutlaryny görüp bilersiňiz. Mundan başga-da, täzelenen hereket, oýunçylaryň howlukmaç hereketlerini görkezýär, FIFA ...

Täze oýun aýratynlyklary

FIFA 22-de täze döredilen derwezeçilerden başlap, täze hüjüm taktikalaryna çenli meýdançada üýtgeşiklik ediň.

Derwezebanlar täzeden ýazyldy - newhli täze pökgi ulgamy soňky goranyş hataryna emeli intellektiň täze derejesini, has ygtybarly atyşyň saklanmagy we ýazgylaryň arasynda has akylly karar bermek. Derwezeçiniň ýerleşiş şahsyýeti, oýnuň dowamynda dürli derwezeçi stillerini alýar.

Hakyky top fizikasy - FIFA 22-e getirilen hakyky dünýä maglumatlary oýnuň top fizikasyny täze hakykata çykarýar.

Super Rush” - ýeke-täk ýagdaýlarda dinamikany üýtgedýän täze oýun mehanikasy. Super çalt ylgaw, dribling ýa-da gorananda tizlenmä has köp gözegçilik edýär.

Täze hüjüm taktikalary - FIFA-da oýnaýşyňyza has köp gözegçilik edýän täze hüjüm taktikalary bilen toparyňyzy meýdançanyň her ýarysynda dürli stilde düzüň.

Hünär tertibi

Futbol arzuwlaryňyzy FIFA 22 Karýera rejesinde dalaşgärden dünýä gigantyna öwrüp, öňe gitmäge, üstünlik gazanmaga we oýunda Pro-a ýoldaş bolmaga mümkinçilik berýän täzelenen Pleýer Karyera tejribesinden lezzet alyň.

VOLTA Futbol

Volta Futbol” - VOLTA FUTBOL” meýdançada has köp zehin we özüni görkezmegiň we dünýäniň köçe futbol meýdançalarynda öz toparyňyz bilen baglanyşmagyň täze usullary bilen gaýdyp gelýär.

FIFA 22 Ultimate Team

FUT Gahrymanlary: FIFA 22 Ultimate Team-de FUT Gahrymanlary hökmünde meýdança gaýdyp gelýän iň ýatdan çykmajak futbolçylar bilen nostalgiýadan dynyň. Futbol taryhynda ýatdan çykmajak oýunçylaryň käbirini ýüreklerini nurlandyran ýatdan çykmajak pursatlary görkezýän täze FUT Gahrymanlary bilen belläň. FUT Gahrymanlary, belli bir gahryman pursatlary bilen baglanyşykly, bir liganyň ähli oýunçylary bilen ýaşyl klub baglanyşygyny we raýatlyk baglanyşygyny döredýän özboluşly liganyň aýratyn himiýalaryna eýedir. Bu, arzuw toparyňyzy gurmagyň we FUT 22-de futbolyň iň meşhur pursatlaryny döretmegiň täze usullaryny berýär.

FIFA 22 Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Game
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Electronic Arts
 • Iň soňky täzelenme: 16-07-2021
 • Göçürip Al: 15,080

Degişli programmalar

Göçürip Al PES 2021 LITE

PES 2021 LITE

PES 2021 Lite kompýuter üçin oýnap bolýar! Mugt futbol oýny gözleýän bolsaňyz, eFootball PES 2021...
Göçürip Al FIFA 22

FIFA 22

FIFA 22 kompýuterde we konsollarda oýnalýan iň gowy futbol oýny. Futbol bilen dolandyrylýan şygar...
Göçürip Al Football Manager 2022

Football Manager 2022

Futbol dolandyryjysy 2022, Windows / Mac kompýuterlerinde we Android / iOS ykjam enjamlarynda oýnap...
Göçürip Al Football Manager 2021

Football Manager 2021

Futbol Dolandyryjysy 2021, Futbol Dolandyryjysynyň täze möwsümidir, kompýuterde iň köp göçürilen we...
Göçürip Al FIFA Online 4

FIFA Online 4

FIFA Online 4 iň oňat futbol oýny FIFA seriýasyny kompýuterde we ykjamda mugt we kompýuteriňizde...
Göçürip Al PES 2013

PES 2013

Pro Evolution Soccer 2013, gysgaça PES 2013, futbol janköýerleriniň oýnamagy halaýan iň meşhur...
Göçürip Al PES 2021

PES 2021

PES 2021 (eFootball PES 2021) göçürip alyp, PES 2020-iň täzelenen görnüşini alarsyňyz. PES 2021...
Göçürip Al PES 2020

PES 2020

PES 2020 (eFootball PES 2020), kompýuterde göçürip alyp we oýnap boljak iň oňat futbol oýunlaryndan...
Göçürip Al PES 2019 (Pro Evolution Soccer 2019) Lite

PES 2019 (Pro Evolution Soccer 2019) Lite

PES 2019 Lite göçürip alyp, iň gowy futbol oýunlarynyň biri bolan Pro Evolution Soccer 2019-ny mugt...
Göçürip Al PES 2019

PES 2019

PES 2019-ny göçürip alyň! PES 2019” diýlip atlandyrylýan Pro Evolution Soccer 2019”, Steam” -a...
Göçürip Al eFootball 2022

eFootball 2022

eFootball 2022 (PES 2022), Windows 10 PC, Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 4/5, iOS we...
Göçürip Al WE ARE FOOTBALL

WE ARE FOOTBALL

ہم فٹ بال میں ، بطور منیجر اور کوچ ، آپ کو اپنے پسندیدہ کلب کے تمام جذباتی اتار چڑھاؤ کا سامنا ہوگا...
Göçürip Al NBA 2K22

NBA 2K22

NBA 2K22, Windows kompýuteriňizde, oýun konsollarynda, ykjamda oýnap boljak iň oňat basketbol oýny....
Göçürip Al PES 2018

PES 2018

Bellik: PES 2018 (Pro Evolution Soccer 2018) demo we doly görnüşi bugda göçürip alyp bolmaýar....
Göçürip Al PES 2015

PES 2015

PES 2015-iň kompýuter wersiýasy, köplenç ulanýanlygymyz üçin Pro Evolution Soccer ýa-da PES-iň täze...
Göçürip Al PES 2009

PES 2009

Döwrüň iň gowy futbol oýunlarynyň biri bolan Pro Evolution Soccer” -iň 2009-njy ýyldaky wersiýasy...
Göçürip Al PES 2017

PES 2017

PES 2017, ýa-da uzyn ady bilen Pro Evolution Soccer 2017”, Winning Eleven” hökmünde ilkinji gezek...
Göçürip Al PES 2014

PES 2014

Konami tarapyndan döredilen meşhur futbol oýun seriýasynyň şu ýyl çykan wersiýasy bolan Pro...
Göçürip Al PES 2016

PES 2016

PES 2016, futbol janköýeri bolsaňyz we hakyky futbol oýny oýnamak isleseňiz, saýlap boljak iň oňat...
Göçürip Al PES 2017 Trial Edition

PES 2017 Trial Edition

PES 2017 Synag neşiri PES 2017-de mugt oýnalýar.  Konami, soňky ýyllarda bolşy ýaly, futbol...
Göçürip Al FreeStyle Football

FreeStyle Football

FreeStyle Futbol” çalt we tolgundyryjy futbol oýnamak isleseňiz, maslahat berip biljek oýun....
Göçürip Al Snowboard Party

Snowboard Party

Snowboard Party”, Windows 8 planşetiňizde we kompýuteriňizde oýnap boljak ýokary hilli grafika we...
Göçürip Al 3on3 FreeStyle

3on3 FreeStyle

3on3 FreeStyle, gyzykly onlaýn oýunlar oýnamak isleýän bolsaňyz, gözleýän güýmenjäňizi hödürläp...
Göçürip Al CyberFoot Manager

CyberFoot Manager

CyberFoot Manager” indiki nesil futbol menejeri oýny. Oýun ösen taktika, wizual pleýer sazlamak,...
Göçürip Al Parkour Simulator 3D

Parkour Simulator 3D

Parkour Simulator 3D”, Mirrors Edge” -niň ulgam talaplaryna laýyk gelýän Windows kompýuteriňiz ýok...
Göçürip Al Mini Golf

Mini Golf

Mini Golf, web brauzeriňizde oýnap boljak ýönekeý grafika bilen Miniclip-iň mugt golf oýny....
Göçürip Al Rocket League

Rocket League

Roketa ligasy, klassiki futbol oýunlaryndan ýadasaňyz we aşa futbol oýnuny başdan geçirmek...
Göçürip Al Tennis Pro 3D

Tennis Pro 3D

Tennis Pro 3D, Windows esasly planşetlerde we kompýuterlerde, şeýle hem ykjam görnüşde oýnalyp...
Göçürip Al Skateboard Party 3

Skateboard Party 3

Skateboard Party 3”, dostlaryňyz bilen, dünýäniň dürli künjeginden ýa-da ýeke oýunçylardan oýnap...
Göçürip Al Tennis World Tour

Tennis World Tour

Tennis World Tour, köp tanymal tennisçini öz içine alýan sport oýny.  Breakpoint” studiýasy...

Mostüklemeleriň köpüsi