Göçürip Al Garena Free Fire MAX

Göçürip Al Garena Free Fire MAX

Platforma: Android Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Android
 • Göçürip Al Garena Free Fire MAX
 • Göçürip Al Garena Free Fire MAX
 • Göçürip Al Garena Free Fire MAX
 • Göçürip Al Garena Free Fire MAX
 • Göçürip Al Garena Free Fire MAX
 • Göçürip Al Garena Free Fire MAX
 • Göçürip Al Garena Free Fire MAX
 • Göçürip Al Garena Free Fire MAX

Göçürip Al Garena Free Fire MAX,

Garena Free Fire MAX, Play Store-da iň köp göçürilen we oýnalýan söweş roýale oýunlarynyň biri bolan Free Fire-yň grafiki we oýun taýdan kämilleşdirilen görnüşi. Şol bir oýun, ýöne has köp aýratynlykly wersiýa bolan Free Fire MAX, irki girişden (deslapky hasaba alynandan) soň ilkinji Android telefon ulanyjylary üçin açyldy.

Garena Mugt Fire MAX APK-ny göçürip alyň

Garena Free Fire MAX, oýun oýnamakdan ýüz öwürmän umumy ulanyjy tejribesini ýokarlandyrýan has ösen effektleri, animasiýalary we grafikalary hödürleýär.

Platforma goldawy bilen, Free Fire we Free Fire MAX oýunçylary, oýnuň dürli wersiýalary bolsa-da, biri-biri bilen oýnap bilerler. Oýunçylar bar bolan Mugt Fire hasaplary bilen girip bilerler. Firelink” tehnologiýasy bilen, iki oýnuň arasyndaky maglumatlar, ösüş, oýun elementleri ýaly sinhronlaşdyrylýar. Oýunçylar islän wagty iki oýnuň arasynda geçip, iki oýun üçin şol bir hasaby ulanyp bilerler. Oýunçylar, bir hasap ulanyp, iki oýunda hasabynyň ösüşini we emläklerini paýlaşyp bilerler.

Garena Mugt Fire MAX oýnaň

Free Fire Max” iň oňat söweş roýal tejribesini üpjün etmek üçin ýörite döredildi. Diňe Firelink” tehnologiýasy bilen Free Fire” pleýerleri bilen dürli gyzykly oýun rejelerinden lezzet alyň. Ultra HD çözgütleri we täsir galdyryjy täsirleri bilen söweşi başdan geçiriň. Gizläň, gizlin atyň we diri galyň. Siziň ýekeje maksadyňyz bar; Diri duran iň soňky adam bolmak.

 • Çalt depginde, çuňňur çuňňur oýnaýan oýun - 50 oýunçy taşlanan ada paraşýut edýär, ýöne diňe biri gidýär. Oýunçylar ýarag we esbaplar üçin 10 minutdan gowrak wagtlap göreşýärler, ýolda duran diri galanlary ýok etmäge synanyşýarlar. Gizle, arassala, söweş we diri gal. Qualityokary hilli grafika bilen iň oňat söweş royale tejribesi!
 • Birmeňzeş oýun, has gowy tejribe - HD grafikasy, güýçlendirilen ýörite effektler we has ýumşak oýun oýnamak bilen, Free Fire MAX ähli söweş roýal janköýerleri üçin hakyky we çuňňur diri galmak tejribesini hödürleýär.
 • Oýun içindäki sesli söhbetli 4 oýunçy topary - 4 oýunçydan ybarat topar dörediň we ilkibaşdan toparyňyz bilen aragatnaşyk saklaň. Dostlaryňyzy ýeňişe eltiň we ýokarda ýeňiş gazanan iň soňky topar boluň.
 • Firelink tehnologiýasy - Firelink” bilen Free Fire” hasabyna girip, Free Fire Max” -ni rahat oýnap bilersiňiz. Ösüşiňiz we zatlaryňyz iki programmada hakyky wagtda goralýar. Haýsy programmany ulanýandyklaryna garamazdan Free Fire we Free Fire Max oýunçylary bilen ähli oýun rejelerini oýnap bilersiňiz.

Garena Free Fire Max kompýuterini göçürip alyň

Garena Free Fire Max-i kompýutere nädip göçürip almaly? Garena Free Fire Max-iň kompýuter wersiýasy ýoklugy sebäpli, oýny kompýuteriňize göçürip almak üçin Android emulýatorlaryny ulanmaly bolarsyňyz. Mysal üçin, iň oňat mugt Android emulýatorlaryndan biri bolan MEmu bilen, Garena Free Fire Max-i kompýuteriňize gurnap, klawiatura we syçanjygyň goldawy bilen oýnap bilersiňiz.

Garena mugt ot MAX haçan çykar?

Garena Free Fire Max çykarylan senesi haçan? Mugt Fire Max irki giriş (deslapky hasaba alyş) döwründen soň goýberildi. Garenanyň oýny dünýä derejesinde çykarmagy üçin köp wagt gerek däldi. Mugt Fire Max çykarylan senesi 2021-nji ýylyň 28-nji sentýabryna bellendi. Free Fire” -da ýitirilen zatlaryň hemmesi üpjün edilendigi sebäpli, oýunçylar oýnuň çykmagy bilen awtomatiki usulda bu wersiýa geçerler. Free Fire” -iň bu täze wersiýasy bilen Free Fire Max” söweş royale oýunlarynda hökman täze derejä çykar.

Garena Mugt Fire MAX ulgam talaplary

Garena Free Fire MAX Android ulgamynyň talaplary aşakdakylar; 1.5 Gb mugt ammar we 2 GB ýa-da has köp RAM bolan Android telefony gerek. Mugt Fire Max Pay-to-Win” oýny däl, bu ýerde Free Fire” ýaly oýun satyn almak oýunçylara bäsdeşlerinden belli bir artykmaçlyk berýär. Oýunyň kämilleşdirilen görnüşi hemmeler üçin adalatly.

Mugt ot oýnamak üçin ulgamyň iň az talaplaryny ýadymyzda saklasak;

 • Operasiýa ulgamy: Android 4.4
 • Prosessor: goşa ýadro 1,2 GGs
 • Oryat: 1 Gb RAM
 • Saklanylýan ýeri: 1.5GB +

Fire”, Android” enjamynda Fire” oýnamak üçin iň pes konfigurasiýa. Oýunyň işlemegi üçin iň az talaplar ýeterlikdir, ýöne oýny erkin alyp bilmez. Gowy öndürijilik üçin maslahat berilýän ulgam talaplary:

 • Operasiýa ulgamy: Android 7
 • Prosessor: Okta ýadrosy 1.8 GGs
 • Oryat: 3 Gb RAM
 • Saklanylýan ýeri: 3GB +

Garena Free Fire MAX Görnüşleri

 • Platforma: Android
 • Kategoriýa: Game
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED
 • Iň soňky täzelenme: 02-10-2021
 • Göçürip Al: 3,170

Degişli programmalar

Göçürip Al City theft simulator

City theft simulator

Şäher ogurlygy simulýatory, GTA ýaly ykjam oýun, boş wagtyňyzy hereketli oýun bilen geçirmek...
Göçürip Al Modern Warships

Modern Warships

Döwrebap söweş gämileri, epiki onlaýn deňiz söweşlerinde söweş gämiňize buýruk berýän Android oýny....
Göçürip Al PUBG: New State (PUBG Mobile 2)

PUBG: New State (PUBG Mobile 2)

PUBG: Täze ştat, PUBG Mobile 2-ä garaşýanlar üçin täze söweş roýalydyr. Android” we iOS” ykjam...
Göçürip Al Crossfire: Survival Zombie Shooter

Crossfire: Survival Zombie Shooter

Crossfire: Survival Zombie Shooter, Android platformasyna mahsus zombi atyjy oýun. Ilkinji adam...
Göçürip Al Mario Kart Tour

Mario Kart Tour

Mario Kart Tour, mobil enjamlaryňyzda Android operasiýa ulgamy bilen oýnap boljak täze ykjam...
Göçürip Al Squad Alpha

Squad Alpha

Alpha” topary, hakyky taktiki kynçylyklar bilen öwrenişmek, çümdüriji, çalt hereket edýän atyjy...
Göçürip Al Pokemon UNITE

Pokemon UNITE

Pokemon UNITE-de täze Pokemon söweşine taýynlaň! Bölünen wagtyň içinde iň köp bal gazanyp...
Göçürip Al Zombie Frontier 4

Zombie Frontier 4

Android” üçin döredilen Zombie Frontier 4” iň meşhur ilkinji zombi oýun. Oýunçylar materiallary we...
Göçürip Al ACT: Antiterror Combat Teams

ACT: Antiterror Combat Teams

Bu üýtgeşik ýokardan ýeke-täk ykjam atyjyda güýçli söweş royale hereketine gatnaşyň. Wagtyňyzy alyň...
Göçürip Al Hit Master 3D: Bıçaklı Suikast

Hit Master 3D: Bıçaklı Suikast

Hit Master 3D: Blade Assassination, meniň pikirimçe, içaly filmleri halaýanlar göwnünden turar....
Göçürip Al Clan N

Clan N

Clan N, klassiki arka oýunlaryny häzirki zaman arka oýunlary bilen birleşdirýän beatem up” mobil...
Göçürip Al World War 2 - Battle Combat

World War 2 - Battle Combat

2-nji jahan urşy - söweş söweşi Ikinji jahan urşy döwründe goýlan söweş oýunlarynyň arasynda....
Göçürip Al High Heels!

High Heels!

High Heels!” Örän ökjeli geýimli keşbi çalyşýan ajaýyp gyzykly oýun. Diňe Android” platformasynda...
Göçürip Al Contra Returns

Contra Returns

Contra Returns”, köne oýun oýunlarynyň biri bolan Contra” -yň ykjam wersiýasy. Konaminiň...
Göçürip Al Sky Combat

Sky Combat

Beýik asmanda syýahat ediň we özüňizi enjamlaşdyryp boljak söweş uçary bilen duşmanlaryňyzy...
Göçürip Al Ghosts of War

Ghosts of War

......
Göçürip Al Garena Free Fire MAX

Garena Free Fire MAX

Garena Free Fire MAX, Play Store-da iň köp göçürilen we oýnalýan söweş roýale oýunlarynyň biri...
Göçürip Al Mad City Military II Demobee 2018

Mad City Military II Demobee 2018

Jübi hereket oýunlarynyň arasynda bolup, Play Store” -da mugt satuwa çykarylan Mad City Military II...
Göçürip Al Battlefield Mobile

Battlefield Mobile

Battlefield Mobile, Android telefonlarynda oýnap boljak iň oňat grafiki FPS oýunlarynyň biridir....
Göçürip Al Just Cause Mobile

Just Cause Mobile

Just Cause Mobile” Square Enix” tarapyndan işlenip düzülen mugt göçürip alyp bolýan hereket...
Göçürip Al Farlight 84

Farlight 84

Farlight 84”, Fortnite”, PUBG”, Apex Legends” ýaly meşhur söweş royale oýunlarynyň muşdaklarynyň...
Göçürip Al Arrow Fest

Arrow Fest

Arrow Fest APK”, internetsiz oýnap boljak ýönekeý, ýöne gyzykly refleks esasly ykjam oýunlary...
Göçürip Al Tomb Raider Reloaded

Tomb Raider Reloaded

Tomb Raider Reloaded, Tomb Raider Mobile gözleýänlere maslahat berjek önümlerimiň biridir. Lara...
Göçürip Al PUBG Mobile Lite

PUBG Mobile Lite

PUBG Lite göçürip alyň diýmek bilen, ähli telefonlar üçin taýýarlanan PUBG wersiýasyna derrew girip...
Göçürip Al Raziel: Dungeon Arena

Raziel: Dungeon Arena

Raziel: Dungeon Arena, Android telefonlarynda oýnap bolýan haker we slash hereket rpg oýny. Google...
Göçürip Al Fruit Ninja 2

Fruit Ninja 2

Miwe Ninja 2, APK ýa-da Google Play-den göçürip alyp, Android telefonyňyzda oýnap boljak miwe haker...
Göçürip Al Archer Hero 3D

Archer Hero 3D

Archer Hero 3D oýny, Android operasiýa ulgamy bilen enjamlaryňyzda oýnap boljak gyzykly hereket...
Göçürip Al Shadow Knight

Shadow Knight

Shadow Knight, Android telefonlarynda oýnap boljak mugt hereket rpg oýunlarynyň arasynda....
Göçürip Al MARVEL Realm of Champions

MARVEL Realm of Champions

MARVEL Realm of Champions” onlaýn rpg oýny bolup, Android Play” -den Google Play” -den APK...
Göçürip Al GTA 5

GTA 5

GTA 5 APK serialyň muşdaklary tarapyndan dowam etdirilýän Android oýunlarynyň bir görnüşi diýip...

Mostüklemeleriň köpüsi