Göçürip Al Google Chrome

Göçürip Al Google Chrome

Platforma: Windows Wersiýa: 97.0.4692.99 Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (68.82 MB)
 • Göçürip Al Google Chrome
 • Göçürip Al Google Chrome
 • Göçürip Al Google Chrome
 • Göçürip Al Google Chrome
 • Göçürip Al Google Chrome

Göçürip Al Google Chrome,

Google Chrome ýönekeý, ýönekeý we meşhur internet brauzeri. Google Chrome web brauzerini guruň, internete çalt we ygtybarly giriň. Google Chrome, Google-yň akylly tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan mugt we meşhur internet brauzeri.

Internetde çalt we ygtybarly gezmek isleýän köp ulanyjynyň ilkinji saýlawy, Chrome web brauzeriniň iň soňky wersiýasyny ýokardaky Google Chrome göçürip almak düwmesine basyp aňsatlyk bilen göçürip alyp bolýar, Windows kompýuteriňize Chrome gurup bilersiňiz. Brauzer hem özüne çekýär. ösen aýratynlyklary bilen üns beriň.

Google Chrome nädip gurmaly?

Simpleönekeý we ýönekeý ulanyjy interfeýsi bolan Chrome” -da web sahypalaryna girip, internet tejribäňizi bir ädim öňe alyp bilersiňiz. Şeýle hem, Chrome-da hödürlenýän plug-in goldawy sebäpli brauzeriňizi aňsatlyk bilen özleşdirmäge mümkinçiligiňiz bar. Tablisa gurluşy sebäpli gözlegleriňizi aňsatlyk bilen geçmäge mümkinçilik berýän internet brauzerindäki salgy setiriniň kömegi bilen gözläp bilersiňiz.

birden köp web sahypasy we süýşürmek we goýmak goldawy bilen, bellikleri islän ýeriňize aňsatlyk bilen geçirip bilersiňiz. Hrom esasly brauzeri göçürip almak we ulanmak gaty ýönekeý. Brauzeriň gurnama faýlyny ýokarky çep tarapdaky Google Chrome ýüklemek düwmesine basanyňyzdan soň kompýuteriňize göçürip alyp bilersiňiz.

Soňra gurnama guralyny işletmek,Beýleki zerur faýllary internetden alyp bilersiňiz.

Google Chrome guruň

Awtomatiki görnüşi doldurmak, gurlan PDF okyjynyň kömegi bilen web sahypalarynda PDF faýllaryny gönüden-göni görmek, sinhronizasiýa opsiýalary, parollary tygşytlamak we başga-da köp peýdaly aýratynlyklar bilen islän ýeriňizde işiňizi dowam etdirip bilmek, kämahal has köp duş gelýäris Internet brauzeri. Internetdäki howpsuzlygy barada alada edýän ulanyjylary göz öňünde tutup, girýän web sahypalaryňyzyň siziň üçin ygtybarlydygyny ýa-da ýokdugyny barlaýar we haýsydyr bir görnüşde zyýanly diýlip görkezilen web sahypasyna girjek bolanyňyzda bu mesele barada duýduryş berýär.

Mundan başga-da, brauzerdäki Gizlinlik tertibi -iň kömegi bilen web sahypalaryna yz galdyrman, anonim seredip bilersiňiz.Yzygiderli täzelenýän we ulanyjylaryň isleglerine laýyklykda ösdürilmegini dowam etdirýän brauzer, ulanyjylaryna awtomatiki usulda täzeleniş opsiýalaryny hem hödürleýär. Şeýlelik bilen, brauzeriň iň täze, ýalňyşsyz we kämilleşdirilen wersiýasyny yzygiderli ulanýarsyňyz. Internet tejribäňizi, internet brauzerinde mugt bolmaly ähli aýratynlyklary hödürleýän brauzer bilen bir ädim öňe gitmek doly eliňizde.

Google Chrome Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 68.82 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Wersiýa: 97.0.4692.99
 • Öndüriji: Google
 • Iň soňky täzelenme: 26-01-2022
 • Göçürip Al: 65,048

Degişli programmalar

Göçürip Al Google Chrome

Google Chrome

Google Chrome ýönekeý, ýönekeý we meşhur internet brauzeri. Google Chrome web brauzerini guruň,...
Göçürip Al Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Firefox”, internet ulanyjylaryna internete erkin we çalt göz aýlamak üçin Mozilla” tarapyndan...
Göçürip Al Opera

Opera

Opera, täzelenen hereketlendirijisi, ulanyjy interfeýsi we aýratynlyklary bilen ulanyjylara iň çalt...
Göçürip Al Safari

Safari

Simpleönekeý we ajaýyp interfeýsi bilen, Safari internetde gezýän wagtyňyz sizi ýoldan çykarýar we...
Göçürip Al CCleaner Browser

CCleaner Browser

CCleaner brauzeri, internetde howpsuzlygy üpjün etmek üçin içerki howpsuzlyk we gizlinlik...
Göçürip Al Yandex Browser

Yandex Browser

Yandex” brauzeri, Russiýanyň iň meşhur gözleg motory Yandex” tarapyndan işlenip düzülen ýönekeý,...
Göçürip Al AdBlock

AdBlock

Microsoft Edge”, Google Chrome” ýa-da Opera” -ny Windows 10 kompýuteriňizdäki web brauzeri hökmünde...
Göçürip Al Brave Browser

Brave Browser

Batyr brauzer, içerki mahabat bloklaýyş ulgamy, ähli web sahypalarynda https goldawy we web...
Göçürip Al Firefox Quantum

Firefox Quantum

Firefox Kwant”, Windows operasiýa ulgamy bolan kompýuter ulanyjylary üçin döredilen, ýady az sarp...
Göçürip Al Chromium

Chromium

Chromium, Google Chrome-yň infrastrukturasyny gurýan açyk çeşme brauzer taslamasydyr. Chromium”...
Göçürip Al Chromodo

Chromodo

Chromodo, Comodo kompaniýasy tarapyndan neşir edilen internet brauzeri bolup, biz onuň wirusa garşy...
Göçürip Al Facebook AdBlock

Facebook AdBlock

Facebook AdBlock”, brauzerden birikdirilen Facebook” platformasyndaky mahabatlary bloklaýan...
Göçürip Al SlimBrowser

SlimBrowser

SlimBrowser beýleki internet brauzerleri bilen deňeşdirilende gaty ýönekeý gurluşa eýe. Şonuň...
Göçürip Al Basilisk

Basilisk

Basilisk, Pale Moon brauzerini dörediji tarapyndan döredilen açyk çeşme web gözleg programmasy....
Göçürip Al CatBlock

CatBlock

CatBlock” giňeltmesi bilen, mahabatlary petiklemegiň ýerine Google Chrome brauzerinde pişik...
Göçürip Al TunnelBear

TunnelBear

TunnelBear”, internet trafigini ugrukdyrmak we dünýäniň başga bir ýurdundan internete girýän ýaly...
Göçürip Al Opera Neon

Opera Neon

Opera Neon, üstünlikli internet brauzeri Opera döreden topar tarapyndan düşünje hökmünde işlenip...
Göçürip Al Vivaldi

Vivaldi

Wivaldi” örän peýdaly, ygtybarly, täze we çalt internet brauzeri bolup, uzak wagtlap internet...
Göçürip Al Chrome Canary

Chrome Canary

Google Chrome Canary, Google-yň Chrome dörediji wersiýasy üçin beren ady.  Android” operasiýa...
Göçürip Al HTTPS Everywhere

HTTPS Everywhere

HTTPS Her ýerde, internet howpsuzlygy barada alada etseňiz ulanyp boljak brauzer goşmaçasy hökmünde...
Göçürip Al Pomotodo

Pomotodo

Pomotodo, Google Chrome-da ulanyp boljak işleriň sanawy giňeltmesi hökmünde peýda boldy. Mugt we...
Göçürip Al Avant Browser

Avant Browser

Avant Browser”, ulanyjylara bir wagtyň özünde birnäçe web sahypasyna göz aýlamaga mümkinçilik...
Göçürip Al Ghost Browser

Ghost Browser

Ghost brauzeri, iş stoluňyzdaky kompýuterlerde ulanyp boljak güýçli we işleýän internet brauzeri....
Göçürip Al Maxthon Cloud Browser

Maxthon Cloud Browser

Maxthon Cloud Browser”, ulanyjy üçin amatly interfeýsiň kömegi bilen gysga wagtyň içinde janköýer...
Göçürip Al Microsoft Edge

Microsoft Edge

Edge, Microsoft-yň iň soňky web brauzeri. Windows 10 we Windows 11 operasiýa ulgamynyň bir bölegi...
Göçürip Al Internet Explorer 10

Internet Explorer 10

Windows 7 ulanyjylary üçin taýýarlanan Windows 8 operasiýa ulgamy bilen deslapky brauzer hökmünde...
Göçürip Al Polarity

Polarity

Polarity, tab esasly nawigasiýa hödürleýän we howpsuzlygyň öňdäki orunda durýan peýdaly web...
Göçürip Al FiberTweet

FiberTweet

Google Chrome we Safari brauzeri üçin döredilen FiberTweet, Twitter sahypasyndaky 140 simwol çägini...
Göçürip Al Waterfox

Waterfox

Waterfox” üçin Firefox 64 bit” diýip bileris. Bu açyk çeşme wersiýasynda, Firefox bilen bir wagtyň...
Göçürip Al Citrio

Citrio

Citrio” programmasy, kompýuterleriňizde ulanyp boljak alternatiw web brauzerleriniň arasynda bolup,...

Mostüklemeleriň köpüsi