Göçürip Al Google Meet

Göçürip Al Google Meet

Platforma: Android Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Android (44.58 MB)
 • Göçürip Al Google Meet
 • Göçürip Al Google Meet
 • Göçürip Al Google Meet

Göçürip Al Google Meet,

Softmedal-da dünýäniň iň uly gözleg motory bolan Google tarapyndan işlenip düzülen wideo konferensiýa guraly bolan Google Meet hakda ähli maglumatlary alyň. Google Meet, diňe Google tarapyndan kärhanalara hödürlenýän wideo konferensiýa çözgüdi. Usershli ulanyjylar tarapyndan ulanylmagy üçin 2020-nji ýylda mugt berildi. Şeýlelikde, Google näme bilen duşuşýar? Google duşuşygyny nädip ulanmaly? Bu soraglaryň hemmesine jogaplary täzeliklerimizden tapyp bilersiňiz.

Google Meet-i göçürip alyň

Google Meet onlarça dürli adama şol bir wirtual duşuşyga gatnaşmaga mümkinçilik berýär. Internete girýänçä adamlar biri-biri bilen gürleşip ýa-da wideo jaň edip bilerler. Ekrany paýlaşmak, duşuşygyň hemmesi bilen Google Meet arkaly amala aşyrylyp bilner.

Google Meet näme?

Google Meet, Google tarapyndan işlenip düzülen, işewürlige gönükdirilen wideo konferensiýa guraly. Google Meet” Google Hangouts” wideo söhbetdeşlikleriniň ornuny tutdy we kärhanany ulanmak üçin köp sanly täze aýratynlyk bilen geldi. Ulanyjylar 2020-nji ýyldan bäri Google Meet-a mugt girip bilýärler.

Google Meet-iň mugt wersiýasynda käbir çäklendirmeler bar. Mugt ulanyjylaryň duşuşmak wagty 100 gatnaşyjy we 1 sagat bilen çäklenýär. Bu çäk, ýeke-täk ýygnaklar üçin iň köp 24 sagat. Google Workspace Essentials ýa-da Google Workspace Enterprise satyn alýan ulanyjylar bu çäklendirmelerden boşadyldy.

Google duşuşygyny nädip ulanmaly?

Google Meet ulanylyşy aňsatlygy bilen tanalýar. Google Meet-i nädip ulanmalydygyny birnäçe minutda öwrenip bilersiňiz. Duşuşyk döretmek, ýygnaga goşulmak we sazlamalary düzmek gaty ýönekeý. Diňe haýsy sazlamany ulanmalydygyny we nädip ulanmalydygyny bilmeli.

Google Meet-i web brauzerinden ulanmak üçin apps.google.com/meet girip görüň. Rightokarky sag tarapa göz aýlaň we ýygnaga başlamak üçin "Duşuşyga başla" ýa-da ýygnaga goşulmak üçin "Duşuşyga goşulyň" düwmesine basyň.

Gmail hasabyňyzdan Google Meet-i ulanmak üçin web brauzerinden Gmail-e giriň we çep menýudaky "Duşuşygy başla" düwmesine basyň.

Google Meet” -i telefonda ulanmak üçin Google Meet” programmasyny (Android we iOS) göçürip alyň we Täze ýygnak” düwmesine basyň.

Duşuşyga başlanyňyzdan soň size baglanyşyk hödürlenýär. Bu baglanyşygy ulanyp, beýlekileri ýygnaga gatnaşmaga çagyryp bilersiňiz. Duşuşygyň koduny bilýän bolsaňyz, kod ulanyp, ýygnaga girip bilersiňiz. Gerek bolsaňyz, ýygnaklar üçin displeý sazlamalaryny üýtgedip bilersiňiz.

Google duşuşygyny nädip döretmeli?

Google Meet” -iň üsti bilen ýygnak döretmek gaty aňsat. Şeýle-de bolsa, amallar ulanylýan enjama baglylykda üýtgeýär. Kompýuteriňizden ýa-da telefonyňyzdan ýygnak döredip bilersiňiz. Munuň üçin yzarlamaly zatlaryňyz gaty ýönekeý:

Kompýuterden ýygnak başlamak

 • 1. Kompýuteriňizde web brauzerini açyň we apps.google.com/meet sahypasyna giriň.
 • 2. Görkezilýän web sahypasynyň ýokarky sag tarapyndaky gök "Duşuşyga başla" düwmesine basyň.
 • 3. Google Meet bilen ulanmak isleýän Google hasabyňyzy saýlaň ýa-da hasabyňyz ýok bolsa Google hasaby dörediň.
 • 4. Sessiýa açanyňyzdan soň ýygnagyňyz üstünlikli dörediler. Indi ýygnak baglanyşygyny ulanyp, adamlary Google Meet ýygnagyňyza çagyryň.

Telefondan ýygnak başlamak

 • 1. Telefona göçüren Google Meet programmasyny açyň.
 • 2. Android” telefonyny ulanýan bolsaňyz, hasabyňyz awtomatiki usulda girer. IPhone ulanýan bolsaňyz, degişli Google hasabyňyza giriň.
 • 3. Google Meet programmasyndaky "Duşuşyga derrew başla" opsiýasyna basyň we ýygnaga başlaň.
 • 4. Duşuşyk başlanandan soň, ýygnak baglanyşygyny ulanyp, adamlary Google Meet ýygnagyňyza çagyryň.

Google duşuşygynyň näbelli aýratynlyklary haýsylar?

Google Meet ýygnaklaryndan has köp peýdalanmak üçin käbir möhüm aýratynlyklardan peýdalanmak isläp bilersiňiz. Ulanyjylaryň köpüsi bu aýratynlyklar bilen tanyş däl. Şeýle-de bolsa, bu aýratynlyklary öwrenmek bilen, Google Meet-i hünärmen ýaly ulanyp bilersiňiz.

Dolandyryş aýratynlygy: Islendik Google Meet ýygnagyna gatnaşmazdan ozal ses we wideo gözegçilik edip bilersiňiz. Duşuşyk baglanyşygyna giriň, giriň we wideonyň aşagyndaky "Ses we wideo dolandyryşy" düwmesine basyň.

Salgy düzülişi: Google Meet” ýygnagyny döreden bolsaňyz we gaty köp adam gatnaşjak bolsa, ýygnak görnüşini üýtgedip bilersiňiz. Duşuşyk açyk bolanda aşagyndaky "üç nokat" nyşanyna basyň we "Layout Change" opsiýasyny ulanyň.

Baglamak aýratynlygy: Gaty köp adam bilen duşuşyklarda esasy gürleýjä ünsi jemlemekde kynçylyk çekip bilersiňiz. Esasy gürleýjiniň kafelini görkeziň we ony gysmak üçin "pin" düwmesine basyň.

Recordazga almak aýratynlygy: Google Meet duşuşygyňyzy başga bir ýerde ulanmak isleseňiz ýa-da soňrak görmek isleseňiz ýazyp bilersiňiz. Duşuşyk açyk bolanda, aşaky "üç nokat" nyşanyna basyň we "Duşuşygy ýatda saklaň" opsiýasyny ulanyň.

Fonyň üýtgemegi: Google Meet ýygnaklarynda fonuny üýtgetmek mümkinçiligiňiz bar. Fonda şekil goşup ýa-da fonuny bulaşdyryp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, nirede bolsaňyzam, kameranyň şekilinde diňe ýüzüňiziň görünýändigine göz ýetirýärsiňiz.

Ekrany paýlaşmak: Duşuşyklarda ekrany paýlaşmak gaty peýdaly bolup biler. Duşuşyga gatnaşýanlar bilen kompýuteriň ekranyny, brauzer penjiresini ýa-da brauzer goýmasyny paýlaşyp bilersiňiz. Bar etmeli zadyňyz, aşagyndaky "ýokary ok" belgisine basmak we saýlamak.

Google duşuşygy üçin Google hasaby gerekmi?

Google Meet-i ulanmak üçin Google hasaby gerek bolar. Öň Gmail hasaby döreden bolsaňyz, göni ulanyp bilersiňiz. Ulanyjylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin Google ahyrky şifrlemek üçin hasaplaryň ulanylmagyny talap edýär.

Google hasabyňyz ýok bolsa, mugt birini aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz. Gerek bolsaňyz, Google Meet ýygnaklaryny Google Drive-a ýazdyryp bilersiňiz. Recordedhli ýazylan ýygnaklar şifrlenen we degişli Google hasabyňyzdan başga ýere girip bilmersiňiz.

Google Meet Görnüşleri

 • Platforma: Android
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 44.58 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Google LLC
 • Iň soňky täzelenme: 21-04-2022
 • Göçürip Al: 1

Degişli programmalar

Göçürip Al WhatsApp Plus

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus APK”, WhatsApp” programmasyna goşmaça aýratynlyklar goşýan Android” telefonlarynda...
Göçürip Al Facebook Messenger Lite

Facebook Messenger Lite

Facebook Messenger Lite” (APK), Facebook” -yň internet baglanyşygy erbet we köplenç köne ykjam...
Göçürip Al TextNow

TextNow

TextNow” - Android” telefonyňyza APK” hökmünde göçürip alyp bolýan mugt telefon belgisini gözlemek...
Göçürip Al WhatsApp Business

WhatsApp Business

WhatsApp Business” (APK), mugt habarlaşma, çagyryş programmasy bolup, kärhanalara müşderileri bilen...
Göçürip Al Steam Chat

Steam Chat

Steam Chat” ykjam programmasyny Android” telefonyňyza göçürip alyp, Steam” dostlaryňyza,...
Göçürip Al Facebook Hello

Facebook Hello

Facebook Salam” Facebook” -yň diňe Android” ulanyjylaryna hödürleýän aragatnaşyk programmasy...
Göçürip Al weMessage

weMessage

WeMessage programmasy bilen, indi Android enjamlaryňyzda iMessage habarlaşma programmasy bolup...
Göçürip Al League Chat

League Chat

League Chat” programmasy, Android” smartfonyny we planşet ulanyjylaryny Legends League” dostlar...
Göçürip Al Wire

Wire

Sim programmasy, Android smartfonlarynda we planşetlerinde ulanyp boljak habarlaşma programmasy...
Göçürip Al MojiMe

MojiMe

MojiMe” programmasy, WeChat” programmasyny ýygy-ýygydan ulanýan Android” enjam ulanyjylarynyň...
Göçürip Al Orbitum Browser

Orbitum Browser

Orbitum brauzeri, kompýuter wersiýasy bilen uly üstünlik gazanan we tizligi ileri tutup has...
Göçürip Al Bindle

Bindle

Bindle” programmasy, Android” smartfonynyň we planşet ulanyjylarynyň topar söhbetlerini iň aňsat...
Göçürip Al Dolphin Browser

Dolphin Browser

Dolphin” brauzeri, Android” smartfony we planşet ulanyjylary ykjam enjamlarynda iň gowy internet...
Göçürip Al WeMail

WeMail

WeMail programmasy, Android smartfonlarynda we planşetlerinde ulanyp boljak täze we mugt e-poçta...
Göçürip Al LINE Lite

LINE Lite

LINE Lite, biziň ýurdumyzda köp sanly ulanyjy bolan mugt gyssagly habarlaşma programmasynyň...
Göçürip Al WhatsApp Prime

WhatsApp Prime

WhatsApp Prime”, Android” ulanyjylary tarapyndan iň köp göçürilen WhatsApp” modlaryndan biridir....
Göçürip Al Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala, uly topar aragatnaşygy we iş dolandyryşy üçin döredilen ykjam programma....
Göçürip Al Signal

Signal

Signal” programmasy, Android” smartfonyna we planşet eýelerine ykjam enjamlaryny ulanyp, dostlary...
Göçürip Al Azar

Azar

Azar, häzirki wagtda gaty meşhur wideo söhbetdeşlik hyzmatlaryny hödürleýän programmalara goşulan...
Göçürip Al Tinder

Tinder

Tinder, her kim üçin täze dostlar bilen tanyşmagyň iň oňat usullaryndan biridir. Programma,...
Göçürip Al YOWhatsApp

YOWhatsApp

YOWhatsApp APK görnüşinde göçürip alyp bolýan WhatsApp Plus, GBWhatsApp ýaly ösen aýratynlyklary...
Göçürip Al Gmail Go

Gmail Go

Gmail Go, Android telefonlarynda öňünden gurlan e-poçta programmasy bolan Gmail-iň ýeňil we çalt...
Göçürip Al Truecaller

Truecaller

Truecaller” (Downloadüklemek) telefonyňyza haýsy adamyň we edara jaň edilendigini we islenmeýän...
Göçürip Al Whoscall

Whoscall

LINE whoscall, dünýä belli LINE kompaniýasy tarapyndan döredilen mugt jaňy blokirlemek we SMS...
Göçürip Al Google Duo

Google Duo

Google Duo, Android telefonyňyzdaky kontaktlaryňyz bilen wideo söhbetdeşlige mümkinçilik berýän...
Göçürip Al Aloha Browser

Aloha Browser

Aloha” brauzeri çalt we ygtybarly internet brauzeri bolup, mobil enjamlaryňyzda Android” operasiýa...
Göçürip Al Mail.Ru

Mail.Ru

Mail.Ru aslynda Russiýada iň meşhur web sahypasy. Bu, Android enjamlary üçin resmi programma....
Göçürip Al imo.im

imo.im

Meebo we eBuddy stilindäki web brauzeri arkaly platforma garaşsyz hyzmat. Facebook Chat, Google...
Göçürip Al Multi SMS & Group SMS

Multi SMS & Group SMS

Köp SMS we Topar SMS, Android telefonlaryňyzy has aňsat we amaly usulda ulanyp, birnäçe sms...
Göçürip Al Mirrativ

Mirrativ

Mirrativ” programmasy, Android” smartfonyna we planşet ulanyjylaryna ykjam enjamlarynda ulanýan...

Mostüklemeleriň köpüsi