Göçürip Al Google Play Store

Göçürip Al Google Play Store

Platforma: Android Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Android (24.54 MB)
 • Göçürip Al Google Play Store
 • Göçürip Al Google Play Store
 • Göçürip Al Google Play Store
 • Göçürip Al Google Play Store
 • Göçürip Al Google Play Store
 • Göçürip Al Google Play Store
 • Göçürip Al Google Play Store

Göçürip Al Google Play Store,

Android” prosessorlaryny ulanyp, jübi telefonlaryny göçürip alýan dükana Google Play” diýilýär. Durmuşyňyzy aňsatlaşdyrjak ýüzlerçe programmanyň haýsydyr birini göçürip alyp, derrew ulanyp bilersiňiz. Döwrüň iň uly talaplaryndan biri bolan akylly jübi telefonlary, göçürilen programmalar bilen ulanylyşy has amatly edýär. Google Play Store” androidli jübi telefonlarynyň dükanydyr. Google Play Store” -y göçürip almak - Play Store” -yň problemalary we çözgütleri atly bu täzeliklerden jikme-jiklikleri öwrenip bilersiňiz.

Google Play Dükany näme?

Google” tarapyndan işlenip düzülen oýun dükany, android operasiýa ulgamy bolan jübi telefonyny ulanýanlar üçin niýetlenendir. Dükanda tölegli programmalar ýaly köp mugt programmalar bar. Mugt programmalara basanyňyzda gurnama prosesi göni başlaýar. Şeýle-de bolsa, tölenenler üçin kredit kartoçkaňyz barada maglumat soralýar. Tölegden soňky programmalary android jübi telefonyňyza göçürip alyp bilersiňiz. Elbetde, programmalary göçürip almak üçin ilki bilen Google Play Dükanyny telefonyňyza gurnamaly. Göçürip alanyňyzdan soň, islän programmaňyzy saýlap bilersiňiz.

Google Play dükanyny nädip ulanmaly?

Google Play programmasyny gmail hasaby maglumatlaryňyzy girizip, smartfonyňyza göçürip alanyňyzdan soň, Google Play ulanmaga taýyn. Programmanyň ýokarsyndaky gözleg bölüminden oýny we isleýän dürli programmalaryňyzy aňsatlyk bilen göçürip alyp bilersiňiz. Göçürip alýan programmalaryňyz üçin oňyn ýa-da otrisatel teswirler berip bilersiňiz. Programmalara ses berip bilersiňiz. Mysal üçin, aýdym-saz göçürip alýan programmany ýa-da depderçäni göçürip aljak bolanyňyzda, köp wariant görersiňiz. Reýtingde, ulanyjylardan iň gowy teswirleri we halanýan programmalar reýtingiň başynda.

Teswir ýazmak we halamak bilen halaýan ýa-da halamaýan programmalaryňyzy göçürip almak barada beýleki ulanyjylara goldaw berip bilersiňiz. Google Play Dükany ulanmazdan ozal hasaby döretmeli. Android” enjamyny (telefon, planşet) ulanýanlar bu programmany aňsatlyk bilen alyp bilerler. Programma düýbünden mugt. Programma müňlerçe tölegli we mugt programmalary öz içine alýar.

Google Play Store APK göçürip almak we gurmak proseduralary

Ilki bilen Google Play Store” -yň iň soňky wersiýasy göçürildi. MicroSD-a ýa-da içerki ýatda saklaýan telefon ýadyna göçürilýän ".apk" giňeltmesi bolan faýl taşlanýar. Bilmeli zadyňyz, APK faýly täze bukjada. "Sazlamalar> Howpsuzlyk> Näbelli çeşmeler" goýmasyndaky çeşmeleri işjeňleşdirenden soň, gurmak işine geçirilýär. APK faýly gurmazdan ozal, android enjamyňyzda faýl dolandyryjysy bolmaly. Android” enjamlarynyň hemmesiniň diýen ýaly öz faýl dolandyryjysy bar. Göçürip almak prosesi faýllardaky bukjadaky APK faýlyny saýlamak bilen başlaýar. Göçürip alanyňyzdan soň Google Play Store” gurlar.

Google Play Store APK täzeleniş proseduralary

Google oýnamakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, programma täzelenmedik bolmagy mümkin. Täzelenme amallaryny bu meseläni çözmek üçin birnäçe ädimde ýerine ýetirip bilersiňiz:

 • Ilki bilen Google Play hasabyna giriň.
 • Täzelenmeli programma saýlanýar we dowam etdirilýär.
 • APK çep tarapdaky menýulardan saýlanýar.
 • Kiçi kategoriýa menýusynda Dolandyryş wersiýalaryna basyň.
 • Ine, näçe enjamy goldaýanlygy, wersiýa belgisi ýaly APK hakda elýeterli maglumatlar.
 • Gurnama amalyny taýýarlanan we gol çekilen APK-ny göçürip basyp başlap bilersiňiz.
 • APK” gurmak düwmesiniň gapdalynda kitaphana düwmesinden gurnama hem bar.
 • Beta ýa-da alfa synagy üçin ýüklenen APK-larda hiç hili mesele ýok bolsa, gurnalan APK bilen dowam etdirmek isleseňiz, kitaphanadan saýlap bilersiňiz.
 • APK üstünlikli gurlan bolsa, sag tarapda ekran peýda bolar. Ynha, garalamany saklamak düwmesine basyp, öňki ekrana gaýdyp gelýäris.
 • Sahypanyň aşagyndaky wersiýa ady diýilýän ýerde wersiýa belgiňizi ýazmaly.
 • Bu wersiýanyň innowasiýa bölüminde goşulan täze aýratynlyklar ýazylýar.
 • Saklamak düwmesine basyň. Tygşytlamakdan soň, gözden geçirmegi dowam etdiriň.
 • Google-yň bölekleýin täzelenme aýratynlygy sebäpli ulanyjylaryň belli bir bölegine täzelenmeler iberilip bilner.
 • Şeýlelik bilen, täzelenmäni hakyky adamlar bilen hakyky gurşawda synap bolýar.
 • Islendik bir mesele ýa-da täzelenme ýüze çykanda, beýleki ulanyjylara täsir etmezden synagdan geçirilip bilner.
 • Bu aýratynlygyň kömegi bilen, zerur üýtgeşmeler girizip, APK-ny täzeden täzeläp bilersiňiz.

Google Play Dükany açylmasa ulanyp boljak 7 çözgüt;

Google Play dükanyny wagtal-wagtal açmakda kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Aşakda görkezilen çözgütleri synap, anketaňyzy işledip bilersiňiz.

1- Sene we Wagt sazlamalary

Android enjamynda sene we wagt sazlamalaryny barlap, meseläni düzedip bilersiňiz. Google enjamyňyzyň senesini we Play Store üçin wagtyny wagtal-wagtal barlaýar. Hakyky wagt bilen gabat gelmedik ýagdaýynda enjamyňyz bilen sinhronlamakda kynçylyk çekip biler. Bu ýagdaýda Play” dükany kadaly işlemän biler. Ilki bilen etmeli işiňiz, enjamyňyzdaky sazlamalar bölümine gitmekdir. Sazlamalar bölüminden ulgam sazlamalar bölümine geçiň. Sene we wagty öz içine alýar. Sene we wagt sazlamalarynyň enjamyň birikdirilen operatory tarapyndan awtomatiki usulda edilendigi ýa-da ýokdugy barlanýar. Awto-sazlamak düwmesi işjeň däl bolsa, işjeňleşdirilýär.

2-Internet birikmesi

Käwagt başdan geçirýän meseläňiziň çeşmesi gaty ýönekeý jikme-jiklik, internet birikmesiniň kesilmegi bolup biler. Jübi maglumatlaryndan Wi-Fi ýa-da Wi-Fi-dan ykjam maglumatlara geçip, meseläniň çözülendigini ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz.

3- Keş we maglumatlary arassalamak

Bu usul üçin enjamda sazlamalar bölümi täzeden açylýar. Programmalar we bildirişler basylýar. Bu ýerden ähli programmalary görkezmek saýlaň. Aşak aýlaň we Google Play dükany açylar. Saklanylýan ýerden keşi arassalaň. Soňra anyk maglumatlary basyň. Enjamyňyz, Google Play Dükany, göçürip almak menejeri üçin keş we maglumatlary arassalap bilersiňiz. Arassalamakdan soň göçürip alyp bilersiňiz.

4- Android ulgamynyň täzelenmeleri

Enjamyňyzdaky sazlamalar bölüminden ulgam> ösen> ulgam täzeleniş ädimlerine basyň. Enjamdaky ulgam täzelenmeleri barlanýar. Döwrebap android operasiýa ulgamy bilen programmalar has oňat işledilip bilner.

5- Google Play Store” täzelenmelerini aýyryň

Android” enjamyndaky sazlamalar bölümi açylýar. Google Play Dükany programmalardan we bildirişlerden açylýar. Topokardaky täzelenmeleri aýyrmak düwmesine basyň. Zawod wersiýasyna gaýdyp gelmek soralsa, ok diýip bilersiňiz.

6- Google hasaby aýyryň

Enjamdan sazlamalary giriziň. Hasaplar düwmesine basyň. Soňra bolsa hasaby aýyrmak diýilýär. Bu amal, enjamdaky ähli Google hasabyny täzeden düzýär. Bu amaldan öň ätiýaçlyk amallaryňyzy ýerine ýetiren bolmaly.

7- Zawody täzeden düzmek

Aboveokarda sanalan ähli ädimleri tamamlandan soň mesele henizem dowam etse, zawody täzeden düzmeli bolmagyňyz mümkin. Enjamyňyzdaky sazlamalar goýmasyndan ulgam> ätiýaçlyk nusgasy we täzeden düzmek ädimleri tamamlandy. Zawod sazlamalaryny täzeden düzmek düwmesine basyň.

Öçürilen Google Play-i nädip täzeden gurmaly?

Google Play Store” programmasyny android enjamyňyzdan tötänleýin aýyryp bilersiňiz. Käbir wirus hadysalarynda ýok edilmek ähtimallygy bar. Örän seýrek ýagdaýlarda, Google Play-iň pozulmagynda ýalňyşlyk hem berip biler. Şeýle ýagdaýda APK görnüşinde dikeltmeli. Programmany internet brauzeriňizde Google Play-den gözläp göçürip alyp bilersiňiz. Göçürip almak prosesiniň ähli ädimlerini ýitirmän gözegçilikde saklamaly.

Ilki bilen, android enjamynda sazlamalar bölümini giriziň. Indiki ädimde, howpsuzlyk bölüminde näbelli çeşmeler düwmesini işjeňleşdirmeli. Gözleg motorynyň üsti bilen Google Play Store baglanyşygy bilen gözleg geçirilýär. Gözleg netijesi APK faýlyny telefonyňyza göçürip almaly. Oýun dükanyny göçürip almak prosesi başlaýar. Göçürip alanyňyzdan soň, APK faýlyny açmak bilen gurnama işine başlamaly. Şeýlelik bilen, programmany enjamyňyza täzeden göçürip alarsyňyz.

Google Play-i nädip işjeňleşdirmeli?

Google oýnamak gurnama prosesi gutarandan soň işjeň bolýar. Gmail hasabyňyza girip, programmany öňküsi ýaly ulanmagy dowam etdirip bilersiňiz. Aşakda görkezilen ädimleri ýerine ýetirip, işjeňleşdirme amalyny ýerine ýetirip bilersiňiz.

 • Ilki bilen enjamyň Sazlamalaryna gidiň.
 • Sazlamalardaky programma menejeri düwmesine basyň.
 • Google Play Store” programma menejeri bölüminde tapylýar.
 • Google Play Dükanyna basyň.
 • Peýda bolan sahypada Işletmek düwmesine basyň.

Aboveokardaky amallar tertipli tamamlananda işjeňleşdirme prosesi bolýar. Android enjamyňyzdaky programmalar ekranyna gaýdyp gelýär. Play” dükany pozulýar ýa-da aýrylýar, täzelenmeler hem ýok. Iň soňky wersiýa täzeleniş amalyny ýerine ýetirenden soň, Google Play Store ulanmaga taýyn bolýar.

Google Play Store Görnüşleri

 • Platforma: Android
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 24.54 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Google LLC
 • Iň soňky täzelenme: 21-04-2022
 • Göçürip Al: 1

Degişli programmalar

Göçürip Al HappyMod

HappyMod

HappyMod”, Android” telefonlaryna APK” hökmünde gurup bolýan mod göçürip almak programmasydyr....
Göçürip Al APKPure

APKPure

APKPure iň oňat APK göçürip alýan saýtlaryň arasynda. Android programmasy APK, Android oýun APK...
Göçürip Al Transcriber

Transcriber

Transkriptor, WhatsApp ses habarlaryny / siziň bilen paýlaşylan ses ýazgylaryny ýazmak üçin ulanyp...
Göçürip Al TapTap

TapTap

TapTap (APK), Google Play dükanyna alternatiwa hökmünde ulanyp boljak hytaý programma dükanydyr....
Göçürip Al Orion File Manager

Orion File Manager

Faýllaryňyzy dolandyrmak üçin akylly we çalt faýl dolandyryjysyny gözleýän bolsaňyz, Orion File...
Göçürip Al Norton App Lock

Norton App Lock

Norton App Lock, adyndan çak edişiňiz ýaly, programmalary şifrlemek arkaly Android enjamlaryňyza...
Göçürip Al Norton Clean

Norton Clean

Norton Clean, zibil faýllaryny pozmak, ýady optimizirlemek, keşi arassalamak we ilkinji günki işini...
Göçürip Al EaseUS Coolphone

EaseUS Coolphone

Smartfonlaryň iň uly meselelerinden biri, wagtal-wagtal gyzmagy we ulanyjylaryň aladasyny...
Göçürip Al WhatsNot on WhatsApp

WhatsNot on WhatsApp

WhatsApp” programmasy tarapyndan hödürlenýän gizlinlik sazlamalary bilen kanagatlanmasaňyz,...
Göçürip Al APKMirror

APKMirror

APKMirror iň oňat we ygtybarly APK göçürip alýan saýtlaryň arasynda. Android APK” oýunlary we...
Göçürip Al Downloader for TikTok

Downloader for TikTok

TikTok üçin göçürip alyjy, TikTok wideolaryny telefonyňyza göçürip almak üçin ulanyp boljak...
Göçürip Al WhatsApp Cleaner

WhatsApp Cleaner

WhatsApp Arassalaýjy” programmasy bilen, Android enjamlaryňyzdaky wideolary, suratlary we sesleri...
Göçürip Al WhatsRemoved+

WhatsRemoved+

WhatsRemoved +”, WhatsApp” -da öçürilen habarlary okamak üçin ulanyp boljak Android”...
Göçürip Al Huawei Store

Huawei Store

Huawei dükany programmasy bilen, Huawei dükanyna Android enjamlaryňyzdan girip bilersiňiz. Huawei...
Göçürip Al Google Assistant

Google Assistant

Google Assistent (Google Assistent) APK türkini göçürip alyň we Android telefonyňyzda iň gowy şahsy...
Göçürip Al Samsung Max

Samsung Max

Samsung Max (Öňki Opera Max) ykjam maglumatlary tygşytlaýjy, mugt VPN, gizlinlik gözegçiligi,...
Göçürip Al Restory

Restory

Restory Android” programmasy, WhatsApp” -da öçürilen habarlary okamaga mümkinçilik berýär. Mugt,...
Göçürip Al NoxCleaner

NoxCleaner

NoxCleaner” programmasy arkaly Android enjamlaryňyzyň ammaryny arassalap bilersiňiz....
Göçürip Al My Cloud Home

My Cloud Home

Cloud Home” programmasy bilen, Cloud Home” enjamlaryňyzdaky mazmuna Android enjamlaryňyzdan girip...
Göçürip Al IGTV Downloader

IGTV Downloader

IGTV Downloader” programmasyny ulanyp, Instagram TV” -de halaýan wideolaryňyzy Android...
Göçürip Al Google Podcasts

Google Podcasts

Google Podkastlar, halaýan podkastlaryňyzy diňlemek, türk dilini we dünýäniň iň gowy podkastlaryny...
Göçürip Al Google Measure

Google Measure

Ölçeg, Google telefonlaryny lenta çäresi hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýän Google-yň giňeldilen...
Göçürip Al Huawei Backup

Huawei Backup

Huawei ätiýaçlyk nusgasy Huawei smartfonlary üçin resmi ätiýaçlyk programmasydyr. Bir gezeklik...
Göçürip Al NoxBrowser

NoxBrowser

NoxBrowser” programmasy bilen, Android enjamlaryňyzda çalt we ygtybarly internet brauzeri bolup...
Göçürip Al Sticker.ly

Sticker.ly

Sticker.ly” programmasy bilen, Android enjamlaryňyzdan millionlarça WhatsApp stikerini tapyp...
Göçürip Al AirMirror

AirMirror

Android” enjamlary üçin uzakdan dolandyryş programmasy hökmünde tapawutlanýan AirMirror”...
Göçürip Al CamToPlan

CamToPlan

CamToPlan”, 2018-nji ýylyň iň gowy Android” programmalarynyň sanawynda ýerleşdirilen hakykaty...
Göçürip Al Xiaomi Mint Browser

Xiaomi Mint Browser

Xiaomi Mint brauzeri, Android telefon ulanyjylary üçin çalt, ýeňil, ygtybarly web brauzeri. Örän...
Göçürip Al Sticker Maker

Sticker Maker

Sticker Maker” programmasyny ulanyp, Android enjamlaryňyzdan WhatsApp” stikerlerini döredip...
Göçürip Al LOCKit

LOCKit

LOCKit” -iň kömegi bilen, Android enjamlaryňyzdaky suratlaryňyzy, wideolaryňyzy we...

Mostüklemeleriň köpüsi