Göçürip Al Hello Neighbor 2

Göçürip Al Hello Neighbor 2

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (4 GB)
 • Göçürip Al Hello Neighbor 2
 • Göçürip Al Hello Neighbor 2
 • Göçürip Al Hello Neighbor 2
 • Göçürip Al Hello Neighbor 2
 • Göçürip Al Hello Neighbor 2
 • Göçürip Al Hello Neighbor 2
 • Göçürip Al Hello Neighbor 2
 • Göçürip Al Hello Neighbor 2

Göçürip Al Hello Neighbor 2,

Salam Goňşy 2 bugda! Salam Goňşy 2 Alpha 1, kompýuterdäki iň gizlin gizlin oýunlaryň biri, indi mugt göçürip alyp bilersiňiz. Salam Goňşy 2 Alpha 1, Salam Goňşy 2 çykmazdan ozal mugt göçürip alyp bilersiňiz. Salam Goňşymyz, kompýuterde we ykjamda iň gowy gizlin gorkunç oýunlaryň biri, dowamydyr.

Ilkinji oýundaky wakalardan soň ýitirim bolan jenap Petersony yzarlamaga synanyşanyňyzda, sizi täsin bir jandar yzarlaýar. Salam Goňşy 2 bugda!

Salam Goňşy 2

Salam Goňşy 2, gizlin goňşyňyzy tapmaga synanyşýan jandar kowalap, gizlinlikde gorkunç oýun. Her ädimiňize uýýan we uýgunlaşdyrylan ösen, öz-özüňi öwrenýän AI-e garşy oýnaýarsyňyz.

Öz-özüňi öwrenmek AI: Emeli intellekt daşky gurşawy öwrenýär we sizi gizlemegiň ýollaryny yzygiderli gözleýär. Emeli intellekt sizi yzarlaýar. Emeli intellekt adaty bir zat; Sleepatmak, iýmek, nahar bişirmek, beden haltalaryny taşlamak üçin tokaýa gitmek.

Emeli intellekt zatlary edişiňiz ýaly ulanýar. Mysal üçin; Emeli intellekt ýokarlanmak üçin ýangyn söndürijini ulananyňyzda hem edil şonuň ýaly edýär. Açyk dünýä: Rawen Bruks bilen tanyşyň, hiç hili çäklendirme ýok we oýun başyndan islendik ýere gidip bilersiňiz.

Emeli intellekt girmäge synanyşanyňyzda jaýy goraýar,nirä barsaňam yzarlaýar. Öz hekaýaňyz bar. Hekaýa, oýnaýşyňyz bilen emele gelýär.

Dünýä siziň hereketleriňize görä üýtgeýär. Sandbox tejribesi: Dürli zatlary, daşky gurşaw aýratynlyklaryny we platforma başarnyklaryny birleşdirip, tapmany çözmek üçin döredijilikli çözgütler tapmaly. Oýundaky wakalaryň köpüsi hemişelik we tötänleýin tertipde meýilleşdirilýär; bu dünýäni janly duýgy berýär.

Oýundaky tötänleýin wakalary gözden geçirip, dürli netijeleri gazanyp bilersiňiz.Oýundaky tötänleýin wakalary gözden geçirip, dürli netijeleri gazanyp bilersiňiz.Oýundaky tötänleýin wakalary gözden geçirip, dürli netijeleri gazanyp bilersiňiz.

Salam Goňşy 2 Ulgam talaplary

Kompýuteriňizde Salam goňşy 2” oýnamaly enjam, Salam goňşy 2” kompýuter ulgamynyň talaplaryna laýyklykda kesgitlenýär; ulgamyň iň az talaplary

 • Operasiýa ulgamy: Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel i5 ýa-da has gowusy
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GTX 770 we ondan ýokary
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 4 GB elýeterli ýer
Maslahat berilýän ulgam talaplary
 • Operasiýa ulgamy: Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel i7
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GTX 1060
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 4 GB elýeterli ýer

Hello Neighbor 2 Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Game
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 4 GB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: tinyBuild LLC
 • Iň soňky täzelenme: 09-02-2022
 • Göçürip Al: 24,713

Degişli programmalar

Göçürip Al Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2

Salam Goňşy 2 bugda! Salam Goňşy 2 Alpha 1, kompýuterdäki iň gizlin gizlin oýunlaryň biri, indi...
Göçürip Al Secret Neighbor

Secret Neighbor

Gizlin goňşy, Hello Neighbor” -yň köp oýnaýan wersiýasy, kompýuterde we ykjamda iň köp göçürilen we...
Göçürip Al The Lord of the Rings Online

The Lord of the Rings Online

Rowaýata öwrülen önümçilik üçin The Lord of the Rings” üçin köp oýun oýnadyk we bu marka önümçiligi...
Göçürip Al Vindictus

Vindictus

Vindictus, meýdançadaky beýleki oýunçylar bilen söweşýän MMORPG oýny. Mifologiki elementler bilen...
Göçürip Al Necken

Necken

Necken, oýunçylary Şwesiýa jeňňeline alyp barýan hereket-başdan geçirme oýny.  Oýunlary...
Göçürip Al DayZ

DayZ

DayZ, MMO reanryndaky onlaýn rol oýnaýan oýun bolup, oýunçylara zombi apokalipsisinden soň...
Göçürip Al Genshin Impact

Genshin Impact

Genshin Impact, kompýuter we ykjam oýunçylaryň halaýan anime hereket rpg oýny. MiHoYo tarapyndan...
Göçürip Al Ultima Online

Ultima Online

Ultima Online 1997-nji ýylda ilkinji gezek neşir edilen we oýun dünýäsinde täze sahypa açan MMORPG...
Göçürip Al ELEX

ELEX

ELEX, öňler Got seriýasy ýaly üstünlikli rol oýnaýan topar tarapyndan döredilen, açyk dünýä esasly...
Göçürip Al SCARLET NEXUS

SCARLET NEXUS

SCARLET NEXUS” üçünji şahsyň kamera nukdaýnazaryndan oýun oýnamagy teklip edýän rol oýnaýan oýun....
Göçürip Al Rappelz

Rappelz

Rappelz, täze we türk MMORPG oýun alternatiwasyny gözleýän oýun söýüjiler üçin gaty özüne çekiji...
Göçürip Al The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online

Elder Scrolls Online”, MMORPG reanryndaky onlaýn RPG, kompýuterdäki iň gadymy RPG klassiklerinden...
Göçürip Al Warlord Saga

Warlord Saga

Warlord Saga, MMORPG oýny hökmünde, her bir oýunçy üç dürli Hytaý imperiýasyndan söweşiji...
Göçürip Al The Elder Scrolls Online - Morrowind

The Elder Scrolls Online - Morrowind

BELLIK: eraşulular aýlawlaryny onlaýn oýnamak üçin: Ertiriň giňeliş paketini, bug hasabyňyzda...
Göçürip Al New World

New World

New World”, Amazon Games” tarapyndan işlenip düzülen köp sanly rol oýnaýan oýun. Oýunçylar 1600-nji...
Göçürip Al Creativerse

Creativerse

Creativerse”, Minecraft” -y ylmy fantastika elementleri bilen birleşdirýän diri galmak oýny...
Göçürip Al Mount&Blade Warband

Mount&Blade Warband

Orta asyrlaryň aýratynlyklaryny görkezýän we täsin älemde gurlan Mount & Blade Warband”, bir...
Göçürip Al The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt, RPG reanrynyň iň üstünlikli mysallaryndan biri bolan The Witcher...
Göçürip Al Cabal Online

Cabal Online

Cabal Online, stereotipiki MMORPG oýunlaryna reňk goşmak we onlaýn oýun söýüjilerine dürli zatlar...
Göçürip Al Conarium

Conarium

Conarium, atmosferanyň öňdäki orunda durýan çuňňur hekaýa bilen gorkunç oýun hökmünde kesgitlenip...
Göçürip Al RIFT

RIFT

Gün tertibinde erkin oýnalýan MMORPG-leriň köpdügi hakykat; Hat-da Steam” -da gaty önümçilige duş...
Göçürip Al Runescape

Runescape

Runescape, dünýädäki iň üstünlikli MMORPG oýunlarynyň arasynda onlaýn rol oýnaýan oýun. ...
Göçürip Al Guild Wars 2

Guild Wars 2

Guild Wars 2” MMO-RPG reanryndaky onlaýn rol oýnaýan oýun bolup, Warcraft World-yň iň...
Göçürip Al Never Again

Never Again

Hiç haçan FPS oýunlary ýaly ilkinji adam kamera burçy bilen oýnalan, gyzykly hekaýany güýçli...
Göçürip Al Mass Effect 2

Mass Effect 2

Mass Effect 2, 90-njy ýyllardan bäri ýokary hilli rol oýnaýan BioWare tarapyndan kosmosda goýlan...
Göçürip Al Dord

Dord

Dord mugt oýnamak üçin başdan geçirilýän oýun.  NarwhalNut” ady bilen tanalýan we kiçi...
Göçürip Al The Alpha Device

The Alpha Device

Alfa Enjam” wizual roman ýa-da başdan geçirip boljak başdan geçirmeler oýny. Stargate” ýyldyzy...
Göçürip Al Clash of Avatars

Clash of Avatars

Özüňizi rahatlandyrýan, mähirli maşgala atmosferasynda duýýan we oýnaýan wagtyňyz diňe gyzykly...
Göçürip Al Nemezis: Mysterious Journey III

Nemezis: Mysterious Journey III

Nemezis: Mysterious Journey III, Bogard we Amia atly iki syýahatçynyň bir topar syrly wakany başdan...
Göçürip Al Outer Wilds

Outer Wilds

Outer Wilds” Mobius Digital” tarapyndan işlenip düzülen we Annapurna Interactive tarapyndan neşir...

Mostüklemeleriň köpüsi