Göçürip Al Internet Download Manager

Göçürip Al Internet Download Manager

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (14.21 MB)
 • Göçürip Al Internet Download Manager
 • Göçürip Al Internet Download Manager
 • Göçürip Al Internet Download Manager
 • Göçürip Al Internet Download Manager

Göçürip Al Internet Download Manager,

Internet ýükleme dolandyryjysy näme?

Internet Download Manager (IDM / IDMAN), Chrome, Opera we beýleki brauzerler bilen birleşýän çalt faýl göçürip almak programmasydyr. Bu faýly göçürip almak menejeri bilen, internetden film göçürip almak, faýllary göçürip almak, aýdym-saz göçürip almak, YouTube-dan wideo göçürip almak ýaly ähli göçürip almak amallaryny ýerine ýetirip bilersiňiz. Iň oňat faýl göçürip alýan Internet Download Manager” 30 günlük synag wersiýasy bilen gelýär we ähli aýratynlyklary belli bir wagta çenli ulanyp bilersiňiz; Soňra seriýa belgisini almaly we doly wersiýasyna täzelemeli.

Internet Download Manager, faýllary internetden 5 esse çalt göçürip almaga mümkinçilik berýän güýçli faýl göçürip alyjydyr. Firefox”, Google Chrome”, Opera” we Internet Explorer” ýaly ähli meşhur internet brauzerleri bilen birleşdirilip bilinjek IDM, gutarylmadyk ýüklemeleri giden ýeriňizden dowam etdirmäge mümkinçilik berýär. Programmany Internet Download Manager” -iň göçürip almak düwmesine basyp göçürip alyp bilersiňiz.

Internet ýükleme menejeri ýüklemek, IDM ýüklemek

Örän arassa we tertipli ulanyjy interfeýsine eýe bolan IDMAN, uly we owadan düwmeler sebäpli ulanyjylar üçin ähli faýl dolandyryş amallaryny aňsatlaşdyrýar. Downloadhli ýüklemeleri görnüşine görä dürli bukjalara göçürip almak bilen ýüze çykyp biljek bulaşyklyklardan gaça durulýar we göçürilen faýllar üçin doly sargyt berilýär. Mundan başga-da, programmadaky ösen sazlamalar menýusynyň kömegi bilen dürli faýl görnüşleri we göçürip almak çeşmeleri üçin zerur düzedişler girizip bilersiňiz.

Täze täzelenme çykanda özüni awtomatiki täzeläp bilýän Internet Download Manager” ulanyjylara programmanyň iň soňky wersiýasyny yzygiderli ulanmaga mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, süýräp-süýşürmek goldawy, meseläni meýilleşdiriji, wirusy goramak, göçürip almak nobaty, HTTPS goldawy, buýruk setiriniň parametrleri, sesler, ZIP deslapky syn, proksi serwerler we IDM-de kwota yzygiderli göçürip almak ýaly aýratynlyklar sebäpli ulanyjylar hemmesine eýe bolup bilerler. göçürip almak menejerinde zerur zatlar, aýratynlyklary bolup biler.

Synaglarymda hiç hili kynçylyk çekmedik Internet Download Manager” ulgam çeşmelerini gaty az ulanýar. Elbetde, faýlyň ululygyna we göçürip almak tizligine baglydygyny aýtmalydyrys.

Sözümiň ahyrynda, faýllaryňyzy internetden göçürip almak üçin ulanyp boljak ösen aýratynlyklary bolan hünärli programma gerek bolsa, hökman Internet Download Manager” -ni synap görüň. Internet Download Manager” göçürip almak düwmesinden aňsatlyk bilen göçürip alyp bilersiňiz.

Internet ýükleme dolandyryjysyny nädip ulanmaly?

Filmleri, wideolary, aýdym-sazlary, faýllary internet göçürip alyş dolandyryjysy (IDM) bilen göçürip almagyň birnäçe usuly bar:

 • IDM Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Opera we beýleki internet brauzerlerinde basmagy yzarlaýar. Bu usul iň aňsatdyr. Google Chrome” -da ýa-da başga bir brauzerde göçürip almak baglanyşygyna bassaňyz, Internet Download Manager” bu ýüklemäni öz üstüne alar we tizleşdirer. Bu ýagdaýda aýratyn bir zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe hemişe bolşy ýaly internete girýärsiňiz. IDM faýl görnüşine / giňeltmesine gabat gelýän bolsa, Google Chrome-dan göçürip alar. IDM bilen göçürip almak üçin faýl görnüşleriniň / giňeltmeleriniň sanawyny Görnüşler - Umumy görnüşde redaktirläp bolýar. Faýl göçürip almak penjiresi açylandan soň göçürip almak düwmesine bassaňyz, ýüklemeler sanawyna URL (web salgysy) goşular, göçürip almak başlamaz. Başlamak düwmesine bassaňyz, IDM faýly derrew göçürip alyp başlar. IDM,göçürip almalaryňyzy IDM kategoriýalary bilen baglanyşdyrmaga mümkinçilik berýär. IDM faýl görnüşine esaslanan kategoriýany we deslapky göçürip alyş katalogyny teklip edýär. Kategoriýalary redaktirläp ýa-da pozup, esasy IDM penjiresine täze kategoriýalar goşup bilersiňiz. Gysylan faýlyň mazmunyny Öňünden görmek düwmesine basyp göçürip alyp bilersiňiz. Brauzerdäki göçürip almak düwmesine basanyňyzda CTRL-i basyp saklasaňyz, IDM islendik göçürip alar, ALT-ni saklasaňyz, IDM göçürip almaz we brauzeriň faýly göçürip almagyna ýol bermez. IDM-iň brauzerden haýsydyr bir göçürip almagyny islemeýän bolsaňyz, IDM opsiýalarynda brauzeriň integrasiýasyny öçüriň. IDM opsiýalarynda brauzeri öçüreniňizden ýa-da brauzer integrasiýasyndan soň täzeden açmagy ýatdan çykarmaň.Internet ýükleme menejeri bilen göçürip almakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, ALT düwmesini basyň.
 • IDM dogry URL-ler (web salgylary) üçin paneli gözegçilikde saklaýar. IDM adaty giňeltme görnüşleri bolan URL-ler üçin ulgam paneline gözegçilik edýär. Web salgysy bufer paneline göçürilende, IDM göçürip almak üçin gepleşik penjiresini görkezýär. OK” düwmesine bassaňyz, IDM göçürip alyp başlar.
 • IDM IE esasly (MSN, AOL, Avant) we Mozilla esasly (Firefox, Netscape) brauzerleriniň sag basmak menýusyna birleşýär. Brauzerdäki baglanyşyga sag bassaňyz, IDM bilen göçürip almagy görersiňiz. Linkshli baglanyşyklary saýlanan tekstdäki ýa-da belli bir baglanyşygy HTML sahypasyndan göçürip alyp bilersiňiz. Faýllary göçürip almagyň bu usuly, IDM göçürip almagy awtomatiki almasa, peýdalydyr. IDM bilen baglanyşygy göçürip alyp başlamak üçin diňe şu opsiýany saýlaň.
 • URL goşmak düwmesi bilen el bilen URL (web salgysy) goşup bilersiňiz. URL goşmak bilen göçürip almak üçin täze faýl goşup bilersiňiz. Tekst gutusyna täze URL girizip ýa-da bar bolanlardan birini saýlap bilersiňiz. Şeýle hem, serwer ygtyýarnama talap edýän bolsa, Awtorizasiýa ulanmak” gutusyny belläp, giriş maglumatlaryny kesgitläp bilersiňiz.
 • Brauzerden IDM esasy penjiresine baglanyşyklary süýräň we düşüriň. Açylýan maksat Internet Explorer, Opera ýa-da beýleki brauzerlerden çekilen baglanyşyklary alýan penjire. IDüklemeleri IDM bilen başlamak üçin brauzeriňizden bir baglanyşygy süýräp we bu penjire taşlap bilersiňiz.
 • Göçürip almagy buýruk setiriniň parametrlerini ulanyp başlap bilersiňiz. IDM-i aşakdaky parametrleri ulanyp buýruk setirinden başlap bilersiňiz.

Internet Download Manager Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 14.21 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Tonec, Inc.
 • Iň soňky täzelenme: 26-12-2021
 • Göçürip Al: 11,183

Degişli programmalar

Göçürip Al Internet Download Manager

Internet Download Manager

Internet ýükleme dolandyryjysy näme? Internet Download Manager (IDM / IDMAN), Chrome, Opera we...
Göçürip Al jDownloader

jDownloader

jDownloader, ähli operasiýa ulgamy platformalarynda işläp bilýän açyk çeşme mugt faýl göçürip...
Göçürip Al Kigo Netflix Video Downloader

Kigo Netflix Video Downloader

Kigo Netflix Downloader programmasy, Netflix göçürip almagyň çäkleri bilen baglanyşykly bolmazdan,...
Göçürip Al YouTube Music Downloader

YouTube Music Downloader

YouTube Music Downloader” YouTube” aýdym-saz göçürip almak we mp3 öwürmek boýunça öňdebaryjy...
Göçürip Al Orbit Downloader

Orbit Downloader

Orbit Downloader” ulanyjylara diňleýän aýdym-sazlaryny web sahypalarynda, görýän wideolarynda we...
Göçürip Al FlashGet

FlashGet

FlashGet” dünýäde iň köp internet ulanyjysy bilen öňdebaryjy we gaty çalt göçürip alýan menejerdir....
Göçürip Al Free Download Manager

Free Download Manager

Mugt göçürip almak menejeri, kompýuter ulanyjylaryna internetden göçürilen faýllary has çalt we has...
Göçürip Al Free Music & Video Downloader

Free Music & Video Downloader

Mugt aýdym-saz we wideo ýükleýji wideo we aýdym-saz göçürip almak üçin ulanyp boljak programma....
Göçürip Al YouTube Video Downloader

YouTube Video Downloader

YouTube” wideo görmek üçin iň halanýan saýtlaryň biri we başlanan tendensiýasy bilen ençeme ýyl...
Göçürip Al Ashampoo ClipFinder HD

Ashampoo ClipFinder HD

Ashampoo ClipFinder HD” wideo paýlaşmagy we wideo paýlaşmak sahypalarynda (YouTube, Vimeo, Spike,...
Göçürip Al Ninja Download Manager

Ninja Download Manager

Ninja ýükleme menejeri, internetden faýllary, wideolary we aýdym-sazlary aňsatlyk bilen göçürip...
Göçürip Al VSO Downloader

VSO Downloader

VSO Downloader” mugt we üstünlikli programma bolup, Youtube” -da görýän wideolaryňyzy we şuňa...
Göçürip Al Wise Video Downloader

Wise Video Downloader

Wise Video Downloader” -iň kömegi bilen Youtube” -da isleýän wideolaryňyzy aňsatlyk bilen gözläp...
Göçürip Al Instagram Downloader

Instagram Downloader

Instagram suratlaryny göçürip almak we Instagram wideo göçürip almak üçin ulanyp boljak mugt...
Göçürip Al MP3jam

MP3jam

MP3jam halaýan aýdymçylaryňyzdan aýdym-saz albomlaryny we aýdymlaryny göçürip almak üçin döredilen...
Göçürip Al FeedTurtle

FeedTurtle

FeedTurtle” köp funksiýaly RSS okaýjysy bolup, ähli RSS iýmitleriňizi we yzarlaýan...
Göçürip Al ChrisPC Free VideoTube Downloader

ChrisPC Free VideoTube Downloader

ChrisPC Free VideoTube Downloader”, dürli wideo göçürip alýan saýtlardan wideo göçürip alyp bilýän...
Göçürip Al VidMasta

VidMasta

VidMasta” ulanyjylara halaýan filmleri ýa-da iň soňky teleýaýlym bölümleri barada habar bermäge...
Göçürip Al DDownloads

DDownloads

DDownloads, internetde tapyp boljak islendik peýdaly programma ýa-da programma aňsatlyk bilen girip...
Göçürip Al Freemake Video Downloader

Freemake Video Downloader

Freemake Video Downloader” mugt we güýçli wideo ýükleýji bolup, meşhur wideo paýlaşma sahypalarynda...
Göçürip Al Tumblr Image Downloader

Tumblr Image Downloader

Tumblr Image Downloader” ulanyjylara Tumblr” suratlaryny göçürip almaga kömek edýän mugt faýl...
Göçürip Al EZ YouTube Video Downloader

EZ YouTube Video Downloader

EZ YouTube wideo ýükleýjisi, meşhur wideo paýlaşma sahypasy Youtube-da ulanyjylara görýän we...
Göçürip Al MediaHuman Youtube Downloader

MediaHuman Youtube Downloader

MediaHuman Youtube Downloader”, Youtube” wideolaryny göçürip almak üçin ulanyp boljak ulanyjy üçin...
Göçürip Al YouTube Music Downloader NG

YouTube Music Downloader NG

YouTube Music Downloader NG” ulanyjylara YouTube” wideolaryny göçürip almaga we YouTube” sazyny...
Göçürip Al Video Download Capture

Video Download Capture

Wideo göçürip almak, ösen wideo düşüriş tehnologiýasy sebäpli web sahypalarynda wideo akymlaryny...
Göçürip Al GetGo Download Manager

GetGo Download Manager

GetGo Download Manager bilen göçürip almak isleýän faýllaryňyzy päsgelçiliksiz we hiç hili...
Göçürip Al YTM Converter

YTM Converter

YTM öwrüji, ulanyjylara YouTube sazyny göçürip almaga kömek edýän YouTube MP3 Downloader”....
Göçürip Al SoundDownloader

SoundDownloader

SoundDownloader” peýdaly we ygtybarly Soundcloud” aýdym-saz göçürip alyjydyr. Göçürip almak isleýän...
Göçürip Al YouTube Picker

YouTube Picker

YouTube Picker”, ulanyjylaryň YouTube” wideolaryny göçürip almak üçin ulanyp biljek we mugt göçürip...
Göçürip Al HiDownload Platinum

HiDownload Platinum

HiDownload” faýl ýüklemek dolandyryjysy bolup, internetden faýllary göçürip alyp we faýllary ýokary...

Mostüklemeleriň köpüsi