Göçürip Al IObit Driver Booster

Göçürip Al IObit Driver Booster

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (25.00 MB)
 • Göçürip Al IObit Driver Booster
 • Göçürip Al IObit Driver Booster
 • Göçürip Al IObit Driver Booster
 • Göçürip Al IObit Driver Booster

Göçürip Al IObit Driver Booster,

IObit Driver Booster 8, sürüjileri tapmaga, sürüjileri täzelemäge we sürüjileri internetsiz gurmaga mümkinçilik berýän mugt programma. Windows kompýuterlerimizde ýygy-ýygydan duş gelýän sürüjiniň täzeleniş meselelerinden dynmak üçin taýýarlanan mugt gural we bu meselelerde örän tejribeli kompaniýa IObit tarapyndan neşir edilýär. Köpümiziň kompýuterlerdäki iň soňky sürüjileri yzarlamakda kynçylyk çekýändigimiz we munuň üçin wagt sarp edip bilmeýändigimiz, Driver Booster-i iň zerur programmalaryň birine öwürýär.

IObit Driver Booster-i göçürip alyň

Programmany ulananyňyzda, ulanyjylara kän bir zat etmegiň zerurlygy ýok we programma kompýuteriňiz üçin iň amatly draýwerleri tapýar we gurýar. Şeýlelik bilen, iş, oýun ýa-da multimediýa amallary üçin ulanýan sürüjileriňiziň iň oňat gurnalandygyna ynanyp bilersiňiz.

Sürüji täzelenmeleri, köne sürüjiniň täzelenmeleri, awtomatiki sürüjiniň täzelenmeleri, Windows 10 sürüjiniň täzelenmeleri, howpsuz sürüjiniň täzelenmeleri we beýleki köp sanly kompýuter sürüjileri barada mugt hyzmat berýän Driver Booster, kompýuter ulanyjylaryny köp kynçylykdan halas edýär.

 • Giňişleýin Sürüji Maglumatlar bazasy: Kompýuteriňizde erbet çözgüdi ýa-da pes ses hili barmy? Bular köne wideo kartanyň we ses kartasynyň ýoklugynyň sebäbi bolup biler. Kompýuteriň iň oňat öndürijiligi üçin 4500000-den gowrak enjam draýwerini we oýun komponentlerini täzelemek üçin Driver Booster gerek bolup biler. Göçürilen ähli sürüjiler resmi öndürijileriň web sahypalaryndan gelýär we howpsuzlygy üpjün etmek üçin Microsoft WHQL synagyndan we IObit synagyndan geçdi.
 • Internetsiz sürüjiniň täzelenişi: Internet kartyňyzyň draýwerlerini täzelemäge synanyşan ýagdaýyňyz boldy, internetiňiz ýok bolanda birikdirip bilersiňiz. Sürüji Boosteriň awtonom sürüjini täzeleme guraly size kömek edip biler. Sürüjileri öňünden göçürip almaga kömek edýän aňsat çözgüt hödürleýär. Driver Booster, internete girip bilmeýän wagtyňyz sürüjileri internetsiz täzeläp biler.
 • Windows meselelerini düzediň: Käbir sürüjiniň ýalňyşlyklary sebäpli ulgam ýykylmagy ýa-da gök ekran meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Driver Booster umumy Windows meselelerini netijeli çözmek üçin käbir peýdaly gurallary hödürleýär. Sürüjiniň täzeleniş säwlikleri sebäpli dörän gök ekran meselelerini düzedip biler. Şeýle hem, has gowy ulanyjy tejribesi üçin ses meseleleriniň köpüsini we ulgamdaky näsazlyklary düzetmegi goldaýar.
 • Çalt sürüjiniň täzelenişi: Sürüji Booster siziň üçin amatly sürüjini täzeledi. Könelen sürüjileri netijeli tapmaga we täzelemäge kömek edip biler. Şeýle hem, bu draýwer täzeleýjiniň skaner tizligi takmynan 100% gowulaşdy; bu size sürüjiniň ýagdaýyna düşünmek üçin has köp wagt berýär. Şeýle hem iň soňky täzelenmeleri hakyky wagtda almak üçin awtomatiki sürüjiniň täzelenmesini işjeňleşdirip bilersiňiz.

IObit Driver Booster 8 esasy pursatlar;

 • Iň oňat kompýuter we oýun öndürijiligi üçin sürüjileri we komponentleri täzelemek
 • 4,500,000-den gowrak enjam draýwerini we oýun komponentlerini bir gezek basmak
 • Täze awtonom sürüjini gurmak, ulgamy dikeltmek ýa-da täzeden gurmak üçin gurallary täzelemek
 • Tejribäni has gowy ulanmak üçin sürüjini täzelemegiň tizligi 30% ýokarlandy.

IObit Driver Booster tarapyndan üpjün edilen draýwerleri gurnanyňyzda ulgamyňyzda ýalňyşlyk ýüze çyksa, bu ýalňyşlyklary yzyna gaýtarmak ýa-da has ösen görnüşler üçin dikeldiş merkezine baryp bilersiňiz.

Sürüji maglumatlar bazasynyň yzygiderli ösmegi netijesinde, internedi gözlemezden bilmeýän köp sürüjiňiziň täzelenmesini tamamlap bilersiňiz, şonuň üçin kompýuteriňiziň has durnukly we işleýşini üpjün edip bilersiňiz.

Kompýuter hyzmatyny etmegi halamaýanlar, ähli sürüjini gurnamak amallaryny awtomatlaşdyrmak üçin ulanyp boljak Driver Booster hökmany programmalaryň arasynda.

IObit Driver Booster Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 25.00 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: IObit
 • Iň soňky täzelenme: 06-07-2021
 • Göçürip Al: 9,946

Degişli programmalar

Göçürip Al IObit Driver Booster

IObit Driver Booster

IObit Driver Booster 8, sürüjileri tapmaga, sürüjileri täzelemäge we sürüjileri internetsiz gurmaga...
Göçürip Al CCleaner

CCleaner

CCleaner, kompýuter arassalamagyny, kompýuter tizlenmesini, programmany aýyrmagy, faýly öçürmegi,...
Göçürip Al PC Repair Tool

PC Repair Tool

......
Göçürip Al Advanced SystemCare

Advanced SystemCare

Advanced SystemCare-i göçürip almak bilen, kompýuter hyzmatyny we kompýuter tizlenmesinde iň...
Göçürip Al Clean Master

Clean Master

Arassa ussany göçürip al Arassa ussat mugt kompýuter arassalaýjy we güýçlendiriji. Arassa ussat,...
Göçürip Al Rufus

Rufus

Rufus, ulanyp boljak USB diskleri döretmäge kömek edýän kiçijik, ulanmak üçin ýönekeý we mugt...
Göçürip Al Speccy

Speccy

Kompýuteriňiziň içindäki zatlar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, komponent maglumatlaryna aňsatlyk bilen...
Göçürip Al Wise Driver Care

Wise Driver Care

Wise Driver Care, Windows wersiýalary üçin elýeterli mugt sürüjini täzeleme programmasydyr. Wise...
Göçürip Al Registry Finder

Registry Finder

Registry Finder, kompýuter ulanyjylarynyň peýdasyna işlenip düzülen mugt, ýönekeý we peýdaly...
Göçürip Al HWiNFO64

HWiNFO64

HWiNFO64 programmasy, kompýuteriňizdäki enjamlar barada jikme-jik maglumat almaga mümkinçilik...
Göçürip Al CPUCores :: Maximize Your FPS

CPUCores :: Maximize Your FPS

CPUCores :: FPS-iňizi ulaltmak, kompýuteriňiz ýokary grafiki hil bilen pes öndürijilikli oýunlary...
Göçürip Al CPUBalance

CPUBalance

CPUBalance kiçi we täsirli programma üpjünçiligi. Operasiýa ulgamyňyzda işleýän programmalaryň...
Göçürip Al EaseUS System GoBack Free

EaseUS System GoBack Free

EaseUS System GoBack Free”, Windows operasiýa ulgamynyň wersiýasyny üýtgetmek we dikeltmek üçin...
Göçürip Al CPU-Z

CPU-Z

CPU-Z, kompýuteriňiziň prosessory, anakart we ýady barada jikme-jik maglumat berýän mugt ulgam...
Göçürip Al IObit SysInfo

IObit SysInfo

IObit SysInfo mugt we ulanmaga aňsat ulgam maglumat guralydyr. Kompýuteriňiziň esasy komponentleri,...
Göçürip Al PC Health Check

PC Health Check

Kompýuter saglyk barlagy, Windows 11 ISO-ny göçürip almazdan ozal kompýuteriňiziň Windows 11...
Göçürip Al EZ Game Booster

EZ Game Booster

EZ Game Booster, kompýuteriňiziň işleýşini ýokarlandyryp, oýunlary has gowy oýnamaga kömek edýän...
Göçürip Al Wise Care 365

Wise Care 365

Wise Care 365” programmasy, kompýuteriňiziň hasaba alyş sazlamalaryny, diski we beýleki ulgam...
Göçürip Al Glary Utilities

Glary Utilities

Kompýuteriňizde belli bir wagt ulanylandan soň zerur optimizasiýa amallaryny aňsatlyk bilen ýerine...
Göçürip Al Total PC Cleaner

Total PC Cleaner

Jemi kompýuter arassalaýjy, kompýuteriňizi arassa we tiz saklamak üçin ulanyp boljak mugt...
Göçürip Al PCBoost

PCBoost

PCBoost, has ýokary öndürijilikde programmalary we oýunlary işletmäge mümkinçilik berýän...
Göçürip Al WhyNotWin11

WhyNotWin11

WhyNotWin11 - це невеликий і простий додаток, за допомогою якого ви можете дізнатись, чи відповідає...
Göçürip Al Registry Reviver

Registry Reviver

Registry Reviver, Windows registrini skanirläp, ýalňyşlary düzedip we optimizirläp bilýän...
Göçürip Al StressMyPC

StressMyPC

StressMyPC programmasy peýdaly programma bolup, kompýuteriňiziň prosessoryny we grafiki...
Göçürip Al Advanced SystemCare Ultimate

Advanced SystemCare Ultimate

Advanced SystemCare Ultimate güýçli we doly aýratynlykly kompýuter howpsuzlygy we öndürijilik...
Göçürip Al Ashampoo Registry Cleaner

Ashampoo Registry Cleaner

Ashampoo Registry Cleaner, Windows registr arassalaýjysy. Hasaba alyş arassalaýjy, korrumpirlenen,...
Göçürip Al PC Booster Plus

PC Booster Plus

PC Booster Plus, iş stolunyň kompýuterlerinde ulanyp boljak ulgam tizlenme guralydyr. Ulanmak gaty...
Göçürip Al UNetbootin

UNetbootin

Häzirki wagtda tehnologiýa çalt ösýän mahaly CD / DVD sürüjisiz kompýuterler öndürilip başlandy....
Göçürip Al PC Win Booster

PC Win Booster

PC Win Booster, kompýuteriňizi gözden geçirýän, tapýan islendik meseläni düzedýän we gereksiz...
Göçürip Al Avast Driver Updater

Avast Driver Updater

Avast Driver Updater” Windows kompýuterleri üçin awtomatiki draýwer täzeleniş programmasydyr. Bir...

Mostüklemeleriň köpüsi