Göçürip Al IObit Uninstaller

Göçürip Al IObit Uninstaller

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (24.00 MB)
 • Göçürip Al IObit Uninstaller
 • Göçürip Al IObit Uninstaller
 • Göçürip Al IObit Uninstaller

Göçürip Al IObit Uninstaller,

IObit Uninstaller, ygtyýarnama kody gerek bolmazdan ulanyp boljak aýyrmak. Windows PC ulanyjylarynyň kompýuter hyzmatyny we programmalary aýyrmak has aňsat we çalt ýerine ýetirmek üçin ulanyp biljek mugt gurallarynyň arasynda. Windows 10, kompýuteriňizde gereksiz programmalaryň we maglumatlaryň toplanmagy sebäpli ýüze çykýan haýallyklary we kynçylyklary ýok etmek üçin ulanylýar.

IObit Uninstaller-i göçürip alyň

Sebäbi programmany ulananyňyzda, Windows-yň Programmalary goşmak / aýyrmak menýusyna girmeýän ýa-da ol ýerden aýryp bolmaýan ähli programmalary aýyrmak mümkin bolýar. Mundan başga-da, kompýuteriňizde öňünden gurlan Windows 8, 8.1, 10 programmalaryny aňsatlyk bilen aýryp bilersiňiz.

Uzak möhletli kompýuter ulanylanda, müňlerçe programmalaryň we goýmalaryň galyndylary kompýuteriň sanawynda jemlenýär. Programmalar ulgamdan aýrylsa-da, bu galyndylar şol ýerde galýar we IObit Uninstaller-iň bu galyndylary nyşana almakda hiç hili kynçylygy ýok, kompýuteriň registrini gereksiz ýazgylardan goramaga kömek edýär.

Programmany aýyrmak ýa-da registr arassalamak wagtynda kompýuteriňizde haýsydyr bir mesele ýüze çyksa, bu kynçylyklardan gutulmak üçin ulgamy dikeltmek nokadyny awtomatiki döretmäge mümkinçilik berýän programma şeýle durnukly işleýär welin, bu funksiýa zerur däl.

Käwagt Windows täzelenmeleri, esasanam köne kompýuterlerde kynçylyk döredip biler, şonuň üçin ulanyjylar bu täzelenmelerden dynmak isläp bilerler. Şeýle hem, IObit Uninstaller-iň Windows Update pozmak aýratynlygyny ulanyp, kompýuteriňizde kynçylyk döredýän täzelenmeleri aýyryp bilersiňiz.

Şeýle hem, web brauzeriňize nähilidir bir täsir edýän we aýryp bolmaýan zyýanly goşmaçalary aýyrmak üçin programmany ulanyp bilersiňiz. Bu goşmaçalaryň arasynda baş sahypany üýtgedýän goşmaçalardan başlap, gözleg motoryny üýtgedýän ýa-da şahsy maglumatlaryňyzy ogurlamaga synanyşýanlara çenli dürli ýagdaýlara duş gelmek bolýar, şonuň üçin ony ulgamyňyzdan arassalamalysyňyz mümkin boldugyça gysga wagtda.

IObit Uninstaller-iň iň soňky wersiýasy bilen näme täzelik;

 • Gurnama / gurnama yzarlamasy: Täze hyzmatlar, meýilleşdirilen amallar, DDL faýllary ýaly has köp gurnama prosesi ýazgylary.
 • Programma üpjünçiligi saglygy: Programma galyndylaryny we zyýanly plaginleri aýyrmagy gowulandyrdy.
 • Algoritmi aýyrmak: Az ulanylýan programmalar we birleşdirilen programmalar üçin has takyk tanamak
 • Aýryp bolmaýan programmalar: MPC-HC, IntelliJ IDEA, Rockstar oýunlary ýaly berk programma üpjünçiligini aýyryň.

Mugt elýeterlidigi we ulanylmagy aňsat interfeýs bilen bolmagy, ony pozmaýanlaryň arasynda gaty gymmatly gural edýär. Windows-yň adaty aýyrmak programmasynyň netijesizdigini görseňiz we has düýpli çözgüt gözleýän bolsaňyz, hökman kompýuterleriňizde bolmaly ulgam hyzmaty programmalarynyň arasynda bolmaly.

IObit Uninstaller Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 24.00 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: IObit
 • Iň soňky täzelenme: 06-07-2021
 • Göçürip Al: 9,377

Degişli programmalar

Göçürip Al IObit Uninstaller

IObit Uninstaller

IObit Uninstaller, ygtyýarnama kody gerek bolmazdan ulanyp boljak aýyrmak. Windows PC...
Göçürip Al 10AppsManager

10AppsManager

10AppsManager programmasy bilen, Windows 10-da gurlan Windows Dükany programmalaryny pozup we...
Göçürip Al Antivirus Removal Tool

Antivirus Removal Tool

Antivirus aýyrmak guraly, kompýuteriňizde gurnalan wirusy ýok etmek programmalaryny tapmaga we doly...
Göçürip Al Norton Removal Tool

Norton Removal Tool

Norton Removal Tool, kompýuteriňize gurlan Norton programma üpjünçiligini aňsatlyk bilen aýyrmaga...
Göçürip Al Wise Program Uninstaller

Wise Program Uninstaller

Wise Program Uninstaller ulanyjylara programmalary aýyrmaga kömek edýän programma üpjünçiligi. ...
Göçürip Al Total Uninstall

Total Uninstall

Total Uninstall” kompýuteriňizdäki programma gurmak proseslerine gözegçilik edýän we derňeýän we...
Göçürip Al GeekUninstaller

GeekUninstaller

Adatça, adaty aýyrýanlar registr faýllaryny ýa-da kompýuteriňizde aýyrmadyk programmaňyzyň yzlaryny...
Göçürip Al Display Driver Uninstaller

Display Driver Uninstaller

Display Driver Uninstaller ulanyjylara grafiki kart draýwerlerini aýyrmaga kömek edýän mugt...
Göçürip Al Ashampoo UnInstaller

Ashampoo UnInstaller

Ashampoo UnInstaller” kompýuteriňizden aýyrmakda kynçylyk çekýän programmalary aýyrmak üçin size...
Göçürip Al ESET Uninstaller

ESET Uninstaller

ESET Uninstaller, ESET programma üpjünçiligini yz galdyrman, ygtybarly aýyrmaga mümkinçilik berýän...
Göçürip Al DirectX Happy Uninstall

DirectX Happy Uninstall

Microsoft DirectX programmasyny dolandyrmak we ösdürmek üçin DirectX Happy Uninstall (DHU)...
Göçürip Al Advanced Uninstaller PRO

Advanced Uninstaller PRO

Kompýuteriňizden aýyrmakda kynçylyk çekýän programmalar we faýllar sebäpli kompýuteriňiziň işleýşi...
Göçürip Al Geek Uninstaller

Geek Uninstaller

Geek Uninstaller, kompýuteriňizde aýyrmakda kynçylyk çekýän programma üpjünçiligini arassalamak...
Göçürip Al DownloadCrew

DownloadCrew

DownloadCrew”, gysga tekstli stiller we obýektler bilen gonuş sahypasynda ep-esli mukdarda...
Göçürip Al Smarty Uninstaller Pro

Smarty Uninstaller Pro

Windows operasiýa ulgamynyň goşmak / aýyrmak programma menýusyndan aýyrýan programmalar gysga...
Göçürip Al Revo Uninstaller

Revo Uninstaller

Revo Uninstaller, ulanyjylara islenmeýän programmalary aýyrmaga kömek edýän mugt göçürip almak we...
Göçürip Al Chrome Cleanup Tool

Chrome Cleanup Tool

Google Chrome” internet brauzerini ulanýan bolsaňyz we islenmeýän goşmaçalardan we üýtgedilen...
Göçürip Al Kaspersky Products Remover

Kaspersky Products Remover

Kaspersky Products Remover”, ozal kompýuteriňize ornaşdyran Kaspersky” howpsuzlyk programma...
Göçürip Al Files Terminator

Files Terminator

Faýllar Terminator, ulanyjylara faýllaryny hemişelik pozmaga we boş disk ýerini arassalamaga...
Göçürip Al Avast Uninstall Utility

Avast Uninstall Utility

Avast Uninstall Utility”, kompýuteriňizde gurnalan Avast” önümlerini aýyrmaga kömek edýän mugt...
Göçürip Al BCUninstaller

BCUninstaller

BCUinstaller, kompýuteriňize gurnalan programmalary çalt we aňsatlyk bilen aýyrmak isleseňiz ulanyp...
Göçürip Al FileKiller

FileKiller

Adyndan görnüşi ýaly, faýl öldüriji programma hökmünde işlenip düzülen FileKiller mugt we kiçi...
Göçürip Al Freeraser

Freeraser

Adaty faýl öçürmek, möhüm faýllaryňyzyň ýa-da gizlin saklanmak isleýän maglumatlaryňyzyň...
Göçürip Al XL Delete

XL Delete

XL Delete, kompýuteriňizdäki köne faýllary we programmalary pozmaga mümkinçilik berýän güýçli we...
Göçürip Al CleanUp!

CleanUp!

Kompýuteriňizde saklan faýllaryňyzy atlaryny wagtal-wagtal üýtgedip beýleki bukjalara ýa-da...
Göçürip Al Device Remover

Device Remover

Enjamy aýyrmak, bütinleý mugt ulanylyp bilinýän we ulanyjylara kompýuterlerinde kynçylyk çekýän...
Göçürip Al Google Software Removal Tool

Google Software Removal Tool

Google-yň diňe Windows ulanyjylary üçin mugt hödürleýän Programma üpjünçiligini aýyrmak guraly...
Göçürip Al Absolute Uninstaller

Absolute Uninstaller

Kompýuteriňiziň goşmaçalar bölüminde bolmadyk ähli programmalary ýok etmek üçin ulanylýan...
Göçürip Al PC Decrapifier

PC Decrapifier

Kompýuterlerimizi saklamak we gereksiz programmalary aýyrmak islänimizde, adatça gaty giň tehniki...
Göçürip Al Uninstall Tool

Uninstall Tool

Kompýuterimizde gurlan programmalary we draýwerleri aýyrmak üçin ulanýan Windows Add Remove...

Mostüklemeleriň köpüsi