Göçürip Al Minecraft Launcher

Göçürip Al Minecraft Launcher

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (10.12 MB)
 • Göçürip Al Minecraft Launcher
 • Göçürip Al Minecraft Launcher
 • Göçürip Al Minecraft Launcher
 • Göçürip Al Minecraft Launcher
 • Göçürip Al Minecraft Launcher
 • Göçürip Al Minecraft Launcher

Göçürip Al Minecraft Launcher,

Minecraft Laucher, Minecraft (Bedrock Edition), Minecraft Java Edition we Windows üçin Minecraft Dungeons üçin göçürip alyjy we işlediji.

Windows PC üçin Minecraft oýny Windows 11/10, Minecraft Dungeons Windows 7 we ondan ýokary operasiýa ulgamlary kompýuterlerinde oýnalyp bilner.

Minecraft Launcher-i göçürip alyň

Ilkinji giriş ekranynda, ozal bar bolan Minecraft hasaby, Mojang Studios hasaby ýa-da köne Minecraft hasabyňyz bilen girmeli. Hasabyňyz ýok bolsa, mugt Minecraft hasaby döretmeli. Baglanyşyga basyp, täze hasap döredip, Sazlamalar / Sazlamalar goýmasyndan girip bilersiňiz.

Çep burçda Täzelikler goýmasyny, her oýun üçin bir goýmany we Sazlamalar goýmasynda Minecraft Laucher-i görersiňiz. Häzirki wagtda işjeň hasabyňyzy Minecraft Launcher-iň ýokarky çep burçundan görüp bilersiňiz. Microsoft hasaby bilen giren bolsaňyz, Xbox gamertagyňyz ýok bolsa, Java wersiýa ulanyjy adyňyz görkezilýär. Aktiw hasaplary dolandyryp ýa-da basyp, Minecraft nädip oýnamaly bolsaňyz, hasabyňyzdan çykyp bilersiňiz? Questionsaly soraglara jogap berýän kömek sahypasyna baryp bilersiňiz:

Minecraft-y göçürip al

Minecraft Laucher, Windows üçin Minecraft oýunyny öz içine alýar. Esasy Play / Play” bölümi Minecraft” -y kompýuterde göçürip almaga we oýnamaga mümkinçilik berýär. Play” düwmesine basyp, Minecraft Bedrock Edition” -y oýnap bilersiňiz.

Kompýuteriňiz internete birikdirilmedik bolsa, oýny oflayn tertipde işledip bilersiňiz, emma internetsiz oýnamak üçin ilki bilen göçürip almaly. Goldaw berilmeýän enjam ulansaňyz, goldanýan enjamlar bilen web sahypasyna baglanyşygy bolan duýduryşy görersiňiz. Oýun satyn alan hasabyňyza girmeseňiz, Play” düwmesiniň ýerine oýnuň mugt demo görnüşini göçürip almak üçin Microsoft dükanyna ugrukdyrylarsyňyz.

Minecraft Launcher we Minecraft Windows (Bedrock Edition) oýny hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar we jogaplar, oýny abatlamak ýa-da aýyrmak üçin gurnama bölümi we täze / iň soňky wersiýasy bilen täzelenen patch bellikler bölümi bar.

Minecraft Windows aýratynlyklary

Minecraft oýnunda çäksiz çeşmeleriňiz bar. Döredijilik re iniminde hyýalyňyzyň çägini öňe sürersiňiz, diri galmak re iniminde çuňňur gazarsyňyz, howply toparlardan goranmak üçin ýaraglary we ýaraglary ýasarsyňyz. Minecraft-yň giň dünýäsinde ýeke özi öňe gidip bilersiňiz ýa-da dostlaryňyz bilen öwrenip, diri galmak üçin göreşip bilersiňiz.

Minecraft Java Edition-y göçürip alyň

Oýun bölümi Minecraft Java Edition-y göçürip almaga we işe girizmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, çep tarapdaky gurnama bölümini, sag tarapdaky Java Edition ulanyjy adyňyzy we aşakdaky Minecraft oýun täzelenmeleri barada maglumatlary görkezýär. Oýun oýnamak düwmesine basyp başlap bilersiňiz. Kompýuteriňiz internete birikdirilmedik bolsa, oýny oflayn tertipde işledip bilersiňiz, ýöne gurnama faýllaryny ilkibaşdan göçürip alan bolsaňyz, internetsiz oýnap bilersiňiz.

Oýuny satyn alan hasabyňyz bilen girmedik bolsaňyz, Oýun düwmesi peýda bolmaz, ýerine oýnuň mugt synag wersiýasyny göçürip alyp boljak düwme peýda bolar. Patch bellikleri, oýnuň iň soňky täzelenmesi bilen nämäniň täzeligini size habar berýär.

Gurnamalar bölüminden ýörite gurnamalary döredip we redaktirläp bilersiňiz. Gurnamalary tertiplemek we gözlemek üçin düwmeleri, şeýle hem goýberilen wersiýalary, suratlary we oýnuň üýtgedilen wersiýalary bilen gurnamalary işjeňleşdirmek üçin bellik gutularyny görersiňiz. Adaty tertipde iň soňky wersiýa we iň soňky skrinshot üçin sazlamalar bar. Täze gurnama basyp, täze gurnama döredip we redaktirläp bilersiňiz. Oýna düwmesi, saýlanan gurnamany başlamaga mümkinçilik berýär we bukjanyň nyşany bilen oýnuň nirede gurlandygyny görüp bilersiňiz.

Minecraft Launcher, yza gabat gelmek aýratynlygy bilen oýnuň iň köne wersiýalaryny hem oýnamaga mümkinçilik berýär. Minecraft Launcher” sazlamalar goýmasynda Java Edition” -yň öňki wersiýalaryny görkezmek arkaly gurnama bölüminde gurnap we oýnap boljak wersiýalaryny görüp bilersiňiz. Köne wersiýalarynda dürli näsazlyklara uçramagyňyz mümkin, ony aýratyn katalogda işletmegiňizi we dünýäleriň ätiýaçlyk nusgasyny bermegiňizi maslahat berýärin. Öňki wersiýalary açanyňyzda Minecraft beta we alfa wersiýalaryny, şeýle hem nusgawy wersiýalary oýnap bilersiňiz.

Deriler bölüminde oýna nähili görünýändigiňizi we daşky görnüşiňizi üýtgedip bilersiňiz. Stiw we Aleks adaty deri. Derini Kitaphanada ulanmak” düwmesine basyp, derileri ulanyp bilersiňiz. Görüşleri redaktirläp, köpeldip we pozup bolýar. Stiw we Aleks derisini köpeltmek, ulanmak, ýöne pozmak mümkin däl.

Minecraft Java Edition-da dinamiki Minecraft dünýäsini öwreneniňizde, meniňki, märekä garşy göreşmek, çäksiz mümkinçilikleriň başdan geçirmesine taýyn boluň.

Minecraft Dungeons-y göçürip alyň

Minecraft Dungeons sahypasynda oýnaň, dlc, faq, gurnama we bellik belliklerini belläň. Oýun” bölümi Minecraft Dungeons” -yň iň soňky wersiýasyny kompýuteriňize göçürip almaga mümkinçilik berýär, Play” düwmesine basyp oýnap bilersiňiz. Oýunyň ekran suratlaryny görüp, Minecraft täzelenmeleri baradaky täzeliklere girip bilersiňiz. Minecraft PC oýnuny aýratyn satyn almak size ugrukdyrylar.

Minecraft Dungeons üçin göçürip alyp bolýan mazmuna DLC goýmasyndan girip bilersiňiz. DLC gözläniňizde netijeleri dargatmak üçin süzgüç görnüşi bilen bilelikde gözleg aýratynlygy bar. Her DLC çep tarapdaky DLC maglumatlary bolan kart görnüşi gurluşynda görkezilýär. Minecraft Dungeons hakda bilmek isleýän zatlaryňyzy FAQ” bölüminden öwrenip bilersiňiz.

Diňe garaňky zyndana girmäge het edip bilersiňizmi ýa-da dostlaryňyzy ýanyňyz bilen süýräp bilersiňizmi? Minecraft Dungeons-da dört adama çenli dürli-dürli hereketler, hazynalar bilen dürli derejelerde bilelikde söweşer. Thehli oba adamlaryny halas etmeli we erbet obaly arçini ýeňmeli ýeriňizde epiki missiýa garaşýar.

Minecraft Launcher, türk dilini goşmak bilen 60-dan gowrak dilde ulanylyp bilner. Oýunlar bilen meşgullanýan wagtyňyz Minecraft Launcher-i açyk saklamagy maslahat berýärin. Dymmaklyk bilen öçürilen animasiýalary işjeňleşdiriň, hereketiň çişmeginden gaça durmak üçin apparat tizlenmesini öçüriň. Microsoft, Mojang Studios ýa-da Minecraft hasaplaryny Hasaplar bölüminden goşup, dolandyryp, aýryp we üýtgedip bilersiňiz.

Minecraft Launcher Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Game
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 10.12 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Mojang
 • Iň soňky täzelenme: 15-02-2022
 • Göçürip Al: 1

Degişli programmalar

Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5)

GTA 5 (Grand Theft Auto 5)

GTA seriýasyny döreden Rokstar, GTA seriýasynyň soňky oýny ýa-da gysgaça GTA 5, 2013-nji ýylyň...
Göçürip Al PUBG

PUBG

PUBG-i göçürip alyň PUBG, Windows kompýuterinde we ykjamda göçürip alyp we oýnap boljak söweş...
Göçürip Al Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard, baýrakly balyoz oýunlary tarapyndan işlenip düzülen FPS (ilkinji adam...
Göçürip Al Valorant

Valorant

Valorant” Riot Games” -yň mugt oýnalýan FPS oýny. Türk diliniň goldawy bilen gelýän FPS oýny...
Göçürip Al Fortnite

Fortnite

Fortnite” -ni göçürip alyň we oýnap başlaň! Fortnite”, esasan, Battle Royale” re withimi bilen...
Göçürip Al Battlefield 2042

Battlefield 2042

Battlefield 2042, elektron sungaty tarapyndan neşir edilen DICE tarapyndan işlenip düzülen köp...
Göçürip Al Wolfteam

Wolfteam

2009-njy ýyldan bäri durmuşymyzda bolup gelýän Wolfteam, FPS diýýän özboluşly aýratynlyklary bilen...
Göçürip Al Counter-Strike 1.6

Counter-Strike 1.6

Counter-Strike 1.6” ömrüni Half-Life” modasy hökmünde başlap, soň bolsa özbaşdak ýoluny dowam...
Göçürip Al World of Warcraft

World of Warcraft

Warcraft dünýäsi diňe bir oýun däl, köp oýunçy üçin başga dünýä. Dünýäde millionlarça adamyň oýnan...
Göçürip Al Paladins

Paladins

Paladins, güýçli hereket FPS oýnamak isleseňiz sypdyrmaly däl oýun. Paladinsde, kompýuterleriňizde...
Göçürip Al Chernobylite

Chernobylite

Çernobylit, diri galmak gorkunç rpg oýny. Çernobylyň Aýyrmak zolagynyň giper-realistik, 3D...
Göçürip Al Dota 2

Dota 2

Dota 2 onlaýn onlaýn oýunçy meýdançasy - MOBA reanryndaky Rowaýatlar ligasy ýaly oýunlaryň iň uly...
Göçürip Al Cross Fire

Cross Fire

Cross Fire” bilen bulam-bujarlygyň agdyklyk edýän dünýäsinde çäksiz hereketlere salam aýdyň. Z8...
Göçürip Al Hades

Hades

Hades, SuperGiant Oýunlar tarapyndan işlenip düzülen we çap edilen roguel ýaly hereket rol oýnaýan...
Göçürip Al Hello Neighbor

Hello Neighbor

Salam Goňşymyz, tolgundyryjy pursatlary başdan geçirmek isleseňiz maslahat berip biljek elhenç...
Göçürip Al Chivalry 2

Chivalry 2

Chivalry 2” Torn Banner” studiýasy tarapyndan işlenip düzülen we Tripwire Interactive” tarapyndan...
Göçürip Al LoL (League of Legends)

LoL (League of Legends)

 LoL” ady bilen hem tanalýan Legends League” Riot Games tarapyndan 2009-njy ýylda çykaryldy....
Göçürip Al Team Fortress 2

Team Fortress 2

Half-Life” -yň goşmaçasy hökmünde ilkinji gezek çykan Team Fortress” indi özbaşdak mugt oýnalyp...
Göçürip Al Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake

Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake

Pars şazadasy: Wagtyň çägeleri, kiçijik bulaşyklar bilen başdan geçirilýän oýun. 2003-nji ýylda...
Göçürip Al Assassin Creed Pirates

Assassin Creed Pirates

Assassins Creed Pirates, Karib deňziniň töweregindäki erbet garakçylara garşy göreşýän gaty işjeň...
Göçürip Al Detroit: Become Human

Detroit: Become Human

Detroýt: Adam boluň Quantic Dream” tarapyndan döredilen hereket-başdan geçirmeler, neo-noir triller...
Göçürip Al Apex Legends

Apex Legends

Apex Legends” -y göçürip alyň, Titanfall” oýunlary bilen bilýän Respawn Entertainment” tarapyndan...
Göçürip Al Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Sniper Ghost Warrior Contract 2” CI oýunlary tarapyndan işlenip düzülen mergen oýny. Wakyn...
Göçürip Al SKILL: Special Force 2

SKILL: Special Force 2

Wideo oýunlarynyň taryhynda şu wagta çenli iň köp ünsi çeken resanrlaryň biri, şübhesiz, FPS. Ony...
Göçürip Al Halo 4

Halo 4

Halo 4, Xbox 360 oýun konsolyndan soň kompýuter platformasynda ilkinji gezek çykan FPS oýny. 343...
Göçürip Al Resident Evil Village

Resident Evil Village

Resident Evil Village, Capcom tarapyndan döredilen diri galmak gorkunç oýun. Resident Evil Village”...
Göçürip Al Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla

Assassins Creed Valhalla-ny göçürip alyň we Ubisoft tarapyndan döredilen çuňňur dünýä giriň!...
Göçürip Al Mafia: Definitive Edition

Mafia: Definitive Edition

Mafia: Definitive Edition-y göçürip alyp, kompýuteriňizde iň gowy mafia oýny bolar. Mafia: Hangar...
Göçürip Al Project Argo

Project Argo

Taslama Argo, ARMA 3 ýaly üstünlikli FPS oýunlaryny döreden Bohemia Interactive-iň täze onlaýn FPS...
Göçürip Al UnnyWorld

UnnyWorld

UnnyWorld”, özboluşly oýun dinamikasy bilen gyzykly we gyzykly oýun tejribesini üpjün edýän MOBA...

Mostüklemeleriň köpüsi