Göçürip Al Mozilla Firefox

Göçürip Al Mozilla Firefox

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (50.20 MB)
 • Göçürip Al Mozilla Firefox
 • Göçürip Al Mozilla Firefox
 • Göçürip Al Mozilla Firefox
 • Göçürip Al Mozilla Firefox
 • Göçürip Al Mozilla Firefox
 • Göçürip Al Mozilla Firefox
 • Göçürip Al Mozilla Firefox
 • Göçürip Al Mozilla Firefox

Göçürip Al Mozilla Firefox,

Firefox”, internet ulanyjylaryna internete erkin we çalt göz aýlamak üçin Mozilla” tarapyndan döredilen açyk çeşme internet brauzeri. Ulanyjylara iň soňky täzelenmeler bilen doly mugt hödürlenýän Mozilla Firefox; Google Chrome”, Opera” we Microsoft Edge” ýaly bäsdeşlerine tizlik, howpsuzlyk we sinhronizasiýa taýdan gaty ynamly boldy.

Mozilla Firefox” -y göçürip alyň

Simpleönekeý we ulanmaga aňsat interfeýsi sebäpli internet ulanyjylarynyň minnetdarlygyny gazanmagy başaran internet brauzeri, goşmaça howpsuzlyk we gizlinlik opsiýalary sebäpli ulanyjylara özlerini howpsuz duýmaga mümkinçilik berýär. Açyk çeşme programma üpjünçiligi bolany üçin, döredijileriň ünsüni özüne çekýän Firefox, her täze täzelenme bilen ulanyjy zerurlyklaryna täze çözgütler getirýär.

Mozilla” tarapyndan gereksiz gurallar panelinden azat edilen Firefox”, beýleki bäsdeşler tarapyndan kabul edilen bellikli brauzer gurluşyny ulanan ilkinji internet brauzeri hökmünde köp ulanyjynyň ýüreginde tagt gurdy. Easilyhli özleşdirme opsiýalaryny aňsat bir menýu astynda birleşdirip, brauzer ähli ulanyjylara zerur bolan sazlamalary aňsatlyk bilen sazlamaga mümkinçilik berýär.

JavaScript dwigateli bilen sahypanyň açylyş tizligi taýdan beýleki brauzerlerden bir ädim öňde barýan internet brauzeri, Direct2D we Direct3D grafika ulgamlaryny ulanyp, garyşyk web mazmuny we wideolary oýnamakda ýokary öndürijilik görkezýär.

Ilki bilen internete göz aýlamak we yz galdyrmak islemeýän ulanyjylar üçin döredilen inkognito penjiresini ýa-da gizlin goýma aýratynlygyny ilkinji bolup ulanan Firefox, bu ugurdaky bäsdeşleriniň köpüsinden öňe geçmegi başardy we görelde aldy. olar. Şol bir wagtyň özünde, şahsyýeti ogurlamakdan goramak tehnologiýasy, wirusa we zyýanly programma üpjünçiligini birleşdirmek, mazmun howpsuzlygy ýaly aýratynlyklar bilen internet ulanyjylaryny goraýan brauzer, howpsuzlyk meselesinde öz synpynda iň gowularydyr.

Iş stolunda we ykjam enjamlarda ulanyjylar üçin elýeterli bolan internet brauzeri, ösen sinhronizasiýa aýratynlyklary sebäpli öýde, işde we ýolda zerur maglumatlaryň hemmesine aňsatlyk bilen girmäge mümkinçilik berýär we dowam etdirmäge mümkinçilik berýär. islän wagtyňyz işläň. Mundan başga-da, öz islegiňize görä plugin we tema goldawyny hödürleýän brauzeri sazlap bilersiňiz.

Netijede, ulanýan internet brauzeriňize alternatiwa bolup biljek mugt, ygtybarly, çalt we güýçli brauzer gerek bolsa, Mozilla tarapyndan işlenip düzülen Firefox-ny hökman synap görüň.

Firefox brauzerini göçürip almagyň 6 sebäbi

Çalt, ygtybarly we mugt Firefox brauzerini göçürip almagyň birnäçe sebäbi bar:

 • Has akylly, has çalt gözleg: Salgy setirinden gözlemek, Gözleg motory opsiýalary, Akylly gözleg teklipleri, belliklerde gözlemek - taryh we açyk bellikler
 • Önümçiligiňizi ýokarlandyryň: Google önümleri bilen işleýär. Gurlan skrinshot guraly. Bellik dolandyryjysy. Awtomatiki salgy teklipleri. Enjamlaryň sinhronizasiýasy. okyjy tertibi. Ellazuw barlagy Salgy salmak
 • Neşir ediň, paýlaşyň we oýnaň: Wideo we sesi awtomatiki başlaň. Suratdaky surat. Täze goýmada ulanyjylara mahsus mazmun. Salgylary paýlaşmaň.
 • Gizlinligiňizi goraň: Üçünji tarap gutapjyklaryny bloklaň. Barmak yzlaryny ýygnaýjy. Kripto magdançylaryny petiklemek. Incognito tertibi. Şahsy gorag hasabaty.
 • Şahsy maglumatlaryňyzy howpsuz saklaň: Maglumatlaryň bozulan web sahypasy duýduryşlary. Gurlan parol dolandyryjysy Taryhy arassalamak. Awtomatiki doldurma Awtomatiki täzelenmeler.
 • Brauzeriňizi özleşdiriň: Mowzuklar. garaňky re .im. Plugin kitaphanasy. Gözleg setiriniň sazlamalaryny düzüň. Täze goýmanyň ýerleşişini üýtgetmek.

Mozilla Firefox Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 50.20 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Mozilla
 • Iň soňky täzelenme: 11-07-2021
 • Göçürip Al: 53,840

Degişli programmalar

Göçürip Al Google Chrome

Google Chrome

Google Chrome ýönekeý, ýönekeý we meşhur internet brauzeri. Google Chrome web brauzerini guruň,...
Göçürip Al Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Firefox”, internet ulanyjylaryna internete erkin we çalt göz aýlamak üçin Mozilla” tarapyndan...
Göçürip Al Opera

Opera

Opera, täzelenen hereketlendirijisi, ulanyjy interfeýsi we aýratynlyklary bilen ulanyjylara iň çalt...
Göçürip Al Safari

Safari

Simpleönekeý we ajaýyp interfeýsi bilen, Safari internetde gezýän wagtyňyz sizi ýoldan çykarýar we...
Göçürip Al CCleaner Browser

CCleaner Browser

CCleaner brauzeri, internetde howpsuzlygy üpjün etmek üçin içerki howpsuzlyk we gizlinlik...
Göçürip Al Yandex Browser

Yandex Browser

Yandex” brauzeri, Russiýanyň iň meşhur gözleg motory Yandex” tarapyndan işlenip düzülen ýönekeý,...
Göçürip Al AdBlock

AdBlock

Microsoft Edge”, Google Chrome” ýa-da Opera” -ny Windows 10 kompýuteriňizdäki web brauzeri hökmünde...
Göçürip Al Brave Browser

Brave Browser

Batyr brauzer, içerki mahabat bloklaýyş ulgamy, ähli web sahypalarynda https goldawy we web...
Göçürip Al Firefox Quantum

Firefox Quantum

Firefox Kwant”, Windows operasiýa ulgamy bolan kompýuter ulanyjylary üçin döredilen, ýady az sarp...
Göçürip Al Chromium

Chromium

Chromium, Google Chrome-yň infrastrukturasyny gurýan açyk çeşme brauzer taslamasydyr. Chromium”...
Göçürip Al Chromodo

Chromodo

Chromodo, Comodo kompaniýasy tarapyndan neşir edilen internet brauzeri bolup, biz onuň wirusa garşy...
Göçürip Al Facebook AdBlock

Facebook AdBlock

Facebook AdBlock”, brauzerden birikdirilen Facebook” platformasyndaky mahabatlary bloklaýan...
Göçürip Al SlimBrowser

SlimBrowser

SlimBrowser beýleki internet brauzerleri bilen deňeşdirilende gaty ýönekeý gurluşa eýe. Şonuň...
Göçürip Al Basilisk

Basilisk

Basilisk, Pale Moon brauzerini dörediji tarapyndan döredilen açyk çeşme web gözleg programmasy....
Göçürip Al CatBlock

CatBlock

CatBlock” giňeltmesi bilen, mahabatlary petiklemegiň ýerine Google Chrome brauzerinde pişik...
Göçürip Al TunnelBear

TunnelBear

TunnelBear”, internet trafigini ugrukdyrmak we dünýäniň başga bir ýurdundan internete girýän ýaly...
Göçürip Al Opera Neon

Opera Neon

Opera Neon, üstünlikli internet brauzeri Opera döreden topar tarapyndan düşünje hökmünde işlenip...
Göçürip Al Vivaldi

Vivaldi

Wivaldi” örän peýdaly, ygtybarly, täze we çalt internet brauzeri bolup, uzak wagtlap internet...
Göçürip Al Chrome Canary

Chrome Canary

Google Chrome Canary, Google-yň Chrome dörediji wersiýasy üçin beren ady.  Android” operasiýa...
Göçürip Al HTTPS Everywhere

HTTPS Everywhere

HTTPS Her ýerde, internet howpsuzlygy barada alada etseňiz ulanyp boljak brauzer goşmaçasy hökmünde...
Göçürip Al Pomotodo

Pomotodo

Pomotodo, Google Chrome-da ulanyp boljak işleriň sanawy giňeltmesi hökmünde peýda boldy. Mugt we...
Göçürip Al Avant Browser

Avant Browser

Avant Browser”, ulanyjylara bir wagtyň özünde birnäçe web sahypasyna göz aýlamaga mümkinçilik...
Göçürip Al Ghost Browser

Ghost Browser

Ghost brauzeri, iş stoluňyzdaky kompýuterlerde ulanyp boljak güýçli we işleýän internet brauzeri....
Göçürip Al Maxthon Cloud Browser

Maxthon Cloud Browser

Maxthon Cloud Browser”, ulanyjy üçin amatly interfeýsiň kömegi bilen gysga wagtyň içinde janköýer...
Göçürip Al Microsoft Edge

Microsoft Edge

Edge, Microsoft-yň iň soňky web brauzeri. Windows 10 we Windows 11 operasiýa ulgamynyň bir bölegi...
Göçürip Al Internet Explorer 10

Internet Explorer 10

Windows 7 ulanyjylary üçin taýýarlanan Windows 8 operasiýa ulgamy bilen deslapky brauzer hökmünde...
Göçürip Al Polarity

Polarity

Polarity, tab esasly nawigasiýa hödürleýän we howpsuzlygyň öňdäki orunda durýan peýdaly web...
Göçürip Al FiberTweet

FiberTweet

Google Chrome we Safari brauzeri üçin döredilen FiberTweet, Twitter sahypasyndaky 140 simwol çägini...
Göçürip Al Waterfox

Waterfox

Waterfox” üçin Firefox 64 bit” diýip bileris. Bu açyk çeşme wersiýasynda, Firefox bilen bir wagtyň...
Göçürip Al Citrio

Citrio

Citrio” programmasy, kompýuterleriňizde ulanyp boljak alternatiw web brauzerleriniň arasynda bolup,...

Mostüklemeleriň köpüsi