Göçürip Al PES 2021 LITE

Göçürip Al PES 2021 LITE

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (41.54 GB)
 • Göçürip Al PES 2021 LITE
 • Göçürip Al PES 2021 LITE
 • Göçürip Al PES 2021 LITE
 • Göçürip Al PES 2021 LITE
 • Göçürip Al PES 2021 LITE

Göçürip Al PES 2021 LITE,

PES 2021 Lite kompýuter üçin oýnap bolýar! Mugt futbol oýny gözleýän bolsaňyz, eFootball PES 2021 Lite biziň maslahatymyzdyr. PES 2021 Lite PC mugt PES futbol oýnuna garaşýanlar üçin çykdy! Kompýuterde, konsollarda we ykjamda FIFA-da saklanýan eFootball PES 2021 Lite futbol oýny indi Steam” -da göçürip alyp bolýar. PES 2021-ni mugt oýnamak üçin ýokardaky PES 2021 Lite ýüklemek düwmesine basyň.

PES 2021 Lite göçürip alyň

PES 2021 LITE myClub re modeiminiň ähli aýratynlyklaryna çäksiz giriş hödürleýär. MyClub-da, şahsy oýun stiliňize laýyk oýunçylary we dolandyryjylary toplap, öz arzuw toparyňyzy döredersiňiz. Çaýlaryňyzy super ýyldyzlara öwüriň ýa-da ýaryşda artykmaçlyk gazanmak üçin Legends” we beýleki güýçli oýunçylara gol çekiň.

Göçürip Al eFootball 2022

Göçürip Al eFootball 2022

eFootball 2022 (PES 2022), Windows 10 PC, Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 4/5, iOS we Android enjamlarynda mugt oýnalýan futbol oýny. Konaminiň mugt futbol oýny PES-iň...

Göçürip Al

MyClub şu ýyl PES-e goşulan güýçli täze pleýer görnüşi bolan Iconic Moment Series” -e girmegi hem hödürleýär. Bu oýunçylar häzirki we öňki super ýyldyzlaryň karýerasyndan ýatdan çykmajak pursatlary çekýärler, şeýle hem, Aýratyn oýunçylaryň has güýçli üýtgeşmelerine gol çekmäge mümkinçilik berýär. Toparyňyza bu iki güýçli oýunçy görnüşini goşuň we ýaryşda agdyklyk ediň!PES 2021 LITE, şeýle hem, hakyky dünýä futbol oýunlaryndan we belli bäsdeşliklerden ruhlanan dürli çärelere gatnaşýan bäsdeşlikli PvP rejimi bolan Matchday rejimi bilen bilelikde gelýär.

Matchday” rejesi, ähli ussatlyk derejesindäki oýunçylary kabul edýän eFootball” -yň öýi bolan esport ýaryşydyr. Mundan başga-da, PES 2021 LITE kompýuteriňize garşy başarnygyňyzy ösdürmäge mümkinçilik berýän Matcherli oýun we Okuw usullaryny öz içine alýar. Üýtget tertibi hem zolaklary, nyşanlary we topar atlaryny sazlamak we döretmek mümkinçiligini berýär.

Üýtget tertibi, beýleki ulanyjylar tarapyndan döredilen maglumatlary import etmäge we çäksiz dürli dizaýnlara girmäge mümkinçilik berýär. Toparyňyzy düzüň we meýdança stil bilen giriň! PES 2021 LITE,Recentlyakynda başlanan eFootbol ballary programmasyny doly goldaýar. eFootbol ballary, eFootbol ballary maksatnamasynyň pul birligi.

Oýun oýnamak we eFootbol ýaryşlaryna tomaşa etmek ýaly ballary dürli usullar bilen gazanyp bolýar. Bal gazanylandan soň, dürli oýun oýunlary we bonuslar üçin ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem, EFootbol möwsüminiň 2020-21 möwsümine gatnaşyp, eFootbol ballaryny gazanyp bilersiňiz.

Dekabr aýynda başlamaly. EFootball” ballary bilen gazanyp boljak käbir bonuslar toparyňyzy güýçlendirmek üçin ulanylyp bilner, şonuň üçin eFootball” -a goşulyň. Mümkin boldugyça köp bal gazanmak üçin açyk! PES 2021 LITE-de Konaminiň resmi hyzmatdaşlary Barselona, ​​FK Baýern Münhen, Juventuwentus, Mançester Unitedunaýted we Arsenal ýaly köp ygtyýarly mazmun bar.

Bu,Jikme-jikliklere üns bilen oýunda döredilen hyzmatdaş klublarymyzyň her biri öz stadionlaryny hem öz içine alýar.

PES 2021 LITE oýnalýan rejeler

 • Matcherli oýun
 • Bilelikde (Hyzmatdaşlyk)
 • Okuw
 • myClub
 • eFotbol
 • Matchday (Matchday)
 • Onlaýn ýaryş (ýörite ýaryşlar bilen çäklenýär)
 • Sazlamalar
 • Düzediş tertibi (Diňe bug we PS4)

PES 2021 LITE Oýun edip boljak toparlar

FK Barselona, ​​FK Baýern Münhen, Juventuwentus, Mançester Unitedunaýted, Arsenal, Matcherli oýun we bilelikde bilelikde oýnap boljak toparlaryň arasynda. Beýleki ähli reesimler, oýnuň doly görnüşi bilen birmeňzeş klub saýlamaga mümkinçilik berýär. MyClub maglumatlary PES 2021 bilen PES 2021 LITE-iň doly wersiýasynyň arasynda geçirip bolýar. Mugt wersiýada we PES 2021-iň doly wersiýasynda oýnaýanlar şol bir serwerde, ýok diýmek manysyny bermegiňizi haýyş edýäris, Master ligany goşmak bilen käbir reesimleriň diňe oýnuň doly görnüşinde elýeterlidigini ýadyňyzdan çykarmaň. PES 2021 LITE-de käbir klublar belli bir re inimde oýnap bolmaýar. PES 2021 LITE .OVID-19-yň dowam edýän täsirleri sebäpli käbir ýurtlar soňky ýaryş üýtgeşmelerini käbir ýaryş çärelerine ulanyp bilerler. Netijede,Tournamenthli ýaryş jikme-jiklikleri duýdurmazdan üýtgedilip bilner.

PES 2021 LITE Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Game
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 41.54 GB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Konami
 • Iň soňky täzelenme: 25-01-2022
 • Göçürip Al: 24,426

Degişli programmalar

Göçürip Al PES 2021 LITE

PES 2021 LITE

PES 2021 Lite kompýuter üçin oýnap bolýar! Mugt futbol oýny gözleýän bolsaňyz, eFootball PES 2021...
Göçürip Al FIFA 22

FIFA 22

FIFA 22 kompýuterde we konsollarda oýnalýan iň gowy futbol oýny. Futbol bilen dolandyrylýan şygar...
Göçürip Al Football Manager 2022

Football Manager 2022

Futbol dolandyryjysy 2022, Windows / Mac kompýuterlerinde we Android / iOS ykjam enjamlarynda oýnap...
Göçürip Al Football Manager 2021

Football Manager 2021

Futbol Dolandyryjysy 2021, Futbol Dolandyryjysynyň täze möwsümidir, kompýuterde iň köp göçürilen we...
Göçürip Al FIFA Online 4

FIFA Online 4

FIFA Online 4 iň oňat futbol oýny FIFA seriýasyny kompýuterde we ykjamda mugt we kompýuteriňizde...
Göçürip Al PES 2013

PES 2013

Pro Evolution Soccer 2013, gysgaça PES 2013, futbol janköýerleriniň oýnamagy halaýan iň meşhur...
Göçürip Al PES 2021

PES 2021

PES 2021 (eFootball PES 2021) göçürip alyp, PES 2020-iň täzelenen görnüşini alarsyňyz. PES 2021...
Göçürip Al PES 2020

PES 2020

PES 2020 (eFootball PES 2020), kompýuterde göçürip alyp we oýnap boljak iň oňat futbol oýunlaryndan...
Göçürip Al PES 2019 (Pro Evolution Soccer 2019) Lite

PES 2019 (Pro Evolution Soccer 2019) Lite

PES 2019 Lite göçürip alyp, iň gowy futbol oýunlarynyň biri bolan Pro Evolution Soccer 2019-ny mugt...
Göçürip Al PES 2019

PES 2019

PES 2019-ny göçürip alyň! PES 2019” diýlip atlandyrylýan Pro Evolution Soccer 2019”, Steam” -a...
Göçürip Al eFootball 2022

eFootball 2022

eFootball 2022 (PES 2022), Windows 10 PC, Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 4/5, iOS we...
Göçürip Al WE ARE FOOTBALL

WE ARE FOOTBALL

ہم فٹ بال میں ، بطور منیجر اور کوچ ، آپ کو اپنے پسندیدہ کلب کے تمام جذباتی اتار چڑھاؤ کا سامنا ہوگا...
Göçürip Al NBA 2K22

NBA 2K22

NBA 2K22, Windows kompýuteriňizde, oýun konsollarynda, ykjamda oýnap boljak iň oňat basketbol oýny....
Göçürip Al PES 2018

PES 2018

Bellik: PES 2018 (Pro Evolution Soccer 2018) demo we doly görnüşi bugda göçürip alyp bolmaýar....
Göçürip Al PES 2015

PES 2015

PES 2015-iň kompýuter wersiýasy, köplenç ulanýanlygymyz üçin Pro Evolution Soccer ýa-da PES-iň täze...
Göçürip Al PES 2009

PES 2009

Döwrüň iň gowy futbol oýunlarynyň biri bolan Pro Evolution Soccer” -iň 2009-njy ýyldaky wersiýasy...
Göçürip Al PES 2017

PES 2017

PES 2017, ýa-da uzyn ady bilen Pro Evolution Soccer 2017”, Winning Eleven” hökmünde ilkinji gezek...
Göçürip Al PES 2014

PES 2014

Konami tarapyndan döredilen meşhur futbol oýun seriýasynyň şu ýyl çykan wersiýasy bolan Pro...
Göçürip Al PES 2016

PES 2016

PES 2016, futbol janköýeri bolsaňyz we hakyky futbol oýny oýnamak isleseňiz, saýlap boljak iň oňat...
Göçürip Al PES 2017 Trial Edition

PES 2017 Trial Edition

PES 2017 Synag neşiri PES 2017-de mugt oýnalýar.  Konami, soňky ýyllarda bolşy ýaly, futbol...
Göçürip Al FreeStyle Football

FreeStyle Football

FreeStyle Futbol” çalt we tolgundyryjy futbol oýnamak isleseňiz, maslahat berip biljek oýun....
Göçürip Al Snowboard Party

Snowboard Party

Snowboard Party”, Windows 8 planşetiňizde we kompýuteriňizde oýnap boljak ýokary hilli grafika we...
Göçürip Al 3on3 FreeStyle

3on3 FreeStyle

3on3 FreeStyle, gyzykly onlaýn oýunlar oýnamak isleýän bolsaňyz, gözleýän güýmenjäňizi hödürläp...
Göçürip Al CyberFoot Manager

CyberFoot Manager

CyberFoot Manager” indiki nesil futbol menejeri oýny. Oýun ösen taktika, wizual pleýer sazlamak,...
Göçürip Al Parkour Simulator 3D

Parkour Simulator 3D

Parkour Simulator 3D”, Mirrors Edge” -niň ulgam talaplaryna laýyk gelýän Windows kompýuteriňiz ýok...
Göçürip Al Mini Golf

Mini Golf

Mini Golf, web brauzeriňizde oýnap boljak ýönekeý grafika bilen Miniclip-iň mugt golf oýny....
Göçürip Al Rocket League

Rocket League

Roketa ligasy, klassiki futbol oýunlaryndan ýadasaňyz we aşa futbol oýnuny başdan geçirmek...
Göçürip Al Tennis Pro 3D

Tennis Pro 3D

Tennis Pro 3D, Windows esasly planşetlerde we kompýuterlerde, şeýle hem ykjam görnüşde oýnalyp...
Göçürip Al Skateboard Party 3

Skateboard Party 3

Skateboard Party 3”, dostlaryňyz bilen, dünýäniň dürli künjeginden ýa-da ýeke oýunçylardan oýnap...
Göçürip Al Tennis World Tour

Tennis World Tour

Tennis World Tour, köp tanymal tennisçini öz içine alýan sport oýny.  Breakpoint” studiýasy...

Mostüklemeleriň köpüsi