Göçürip Al PhotoScape

Göçürip Al PhotoScape

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (20.05 MB)
 • Göçürip Al PhotoScape
 • Göçürip Al PhotoScape
 • Göçürip Al PhotoScape
 • Göçürip Al PhotoScape
 • Göçürip Al PhotoScape

Göçürip Al PhotoScape,

PhotoScape, Windows 7 we has ýokary kompýuterler üçin mugt surat redaktirleme programmasydyr. Mugt şekil redaktory, kompýuteriňizde her dürli surat we surat redaktirleme amallaryny aňsatlyk bilen ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Levelshli derejedäki kompýuter ulanyjylary tarapyndan aňsatlyk bilen ulanyp boljak bu programma, bazardaky köp surat redaktirleme programmalarynyň mugt hödürleýän aýratynlyklaryny hödürleýär. Windows 10 üçin Photoscape X maslahat berilýär.

Türk dilini goldaýan PhotoScape”, türk ulanyjylaryna her dürli funksiýalara aňsatlyk bilen düşünmäge we isleýän surat redaktirleme amallaryny çalt ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

PhotoScape nädip gurmaly?

Surat we surat kesmek, ölçegini üýtgetmek, ýitilik sazlamalary, effektler we süzgüçler, yşyklandyryş opsiýalary, kontrast, ýagtylyk we reňk balansyny redaktirlemek, aýlanma, gatnaşygy we deňeşdirme sazlamalary, PhotoScape kömegi bilen ramkalary goşmak we redaktirlemek ýaly köp amallary ýerine ýetirip bilersiňiz;

PhotoSpace aýratynlyklary

 • PhotoScape suraty ýitileşdirmek
 • PhotoScape surat kesmek
 • PhotoScape surat redaktirlemesi
 • PhotoScape suratyň ölçegi
 • PhotoScape fonuny aýyrmak

Mundan başga-da, öz derslerinde gaty üstünlikli maksatnama hökmünde ünsi özüne çekýär. PhotoScape-iň esasy aýratynlyklarynyň arasynda;

 • Tomaşaçy: Papkadaky suratlary görüň, slaýdşow ediň.
 • Redaktor: Ölçegi, ýagtylygy we reňkini sazlamak, ak deňagramlylyk, yşyk çyrasyny düzetmek, çarçuwalar, şarlar, mozaika re modeimi, tekst goşuň, surat çekiň, ekin, süzgüç, gyzyl göz, ýalpyldawuk, boýag çotgasy, klon möhür guraly, effekt çotgasy
 • Toparyň redaktory: Toparda birnäçe suraty redaktirläň.
 • Sahypa: Sahypanyň çarçuwasyndaky birnäçe suraty birleşdirip iň soňky suraty dörediň.
 • Birleşmek: Dikligine ýa-da keseligine birnäçe surat goşup iň soňky suraty dörediň.
 • Animasiýa GIF: Birnäçe suraty ulanyp iň soňky suraty dörediň.
 • Çap et: Portret suratlaryny, wizitkalary, pasport suratlaryny çap et.
 • Aýralykçy: Suraty birnäçe bölege bölüň.
 • Ekranyň ýazgysy: Ekranyňyzy surata alyň we ýazdyryň.
 • Reňk saýlaýjy: Suratlary ulaldyň, gözläň we reňk saýlaň.
 • Adyny üýtgetmek: Surat faýl atlaryny partiýa re iniminde üýtgediň.
 • RAW öwrüji: RAW-ny JPG formatyna öwüriň.
 • Kagyz yzlaryny almak: Çyzykly, grafiki, saz we senenama kagyzy çap ediň.
 • Searchüz gözlegi: Internetde şuňa meňzeş ýüzleri tapyň.

PhotoScape” -ni nädip ulanmaly

Esasy ekranda PhotoScape” -ni kompýuteriňize göçürip alanyňyzdan soň ilkinji gezek işledilende peýda boljak köp dürli wariant bar. RAW öwrüji, Ekrana düşürmek, Reňk ýygnaýjy, AniGif, Birleşmek, Topar redaktory, Redaktor we Viewer bu opsiýalaryň diňe käbiri. Ulanmak isleýän opsiýaňyz üçin baglanyşyga basanyňyzdan soň, islän sazlamalaryňyzy etmäge mümkinçilik berýän düwmeleriň islendik birini ulanyp bilersiňiz.

Professional surat redaktirleme programmalarynda köp aýratynlygy bolan we mugt hödürleýän PhotoScape” bilen näme etjek bolsaňyz, diňe hyýalyňyz bilen çäklenýär. Isleseňiz, suratlaryňyz bilen kolla make ýasap bilersiňiz, suratlaryňyza süzgüç goşup bilersiňiz ýa-da animasiýa sowgatlaryny taýýarlap bilersiňiz.

Size zerur bolup biljek ähli surat we şekil redaktirleme gurallarynyň ýeke we ýönekeý ulanyjy interfeýsinde ýerleşmegi, PhotoScape ulanyjylary has özüne çekiji edýär. Şonuň üçin mugt we ulanmaga aňsat surat redaktirleme programmasy gerek bolsa, hökman PhotoScape synap görüň.

PROS

Awtomatiki sazlamalar bilen ulanmagy aňsatlaşdyrýar.

Türk dilini goldaýar.

Giňişleýin we doly mugt.

CONS

Gurallary netijeli ulanmak üçin tejribe gerek.

PhotoScape Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 20.05 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Mooii
 • Iň soňky täzelenme: 29-06-2021
 • Göçürip Al: 8,566

Degişli programmalar

Göçürip Al PhotoScape

PhotoScape

PhotoScape, Windows 7 we has ýokary kompýuterler üçin mugt surat redaktirleme programmasydyr. Mugt...
Göçürip Al FastStone Photo Resizer

FastStone Photo Resizer

FastStone Photo Resizer” -iň kömegi bilen suratlaryňyzyň formatlaryny köpçülikleýin üýtgedip...
Göçürip Al Adobe Photoshop Elements

Adobe Photoshop Elements

Adobe Photoshop Elements”, dünýäde iň meşhur şekil manipulýasiýa programmasy bolan Photoshop” -yň...
Göçürip Al ImageMagick

ImageMagick

ImageMagick sanly şekilleri redaktirlemek, bitmap şekillerini döretmek ýa-da suratlary bitmaplara...
Göçürip Al JPEGmini

JPEGmini

JPEGmini programmasy, Windows ulanyjylarynyň kompýuterlerindäki surat we surat faýllarynyň...
Göçürip Al Total Watermark

Total Watermark

Total Watermark”, internetde paýlaşýan şahsy suratlaryňyzyň dürli atlar bilen göçürilmeginiň we...
Göçürip Al Hidden Capture

Hidden Capture

Gizlin Capture programmasy, gysga we çalt usulda kompýuteriniň ekran suratlaryny almak isleýänler...
Göçürip Al Funny Photo Maker

Funny Photo Maker

Gyzykly surat ýasaýjy, suratlaryňyzy täsin effektler bilen şahsylaşdyrmak üçin döredilen peýdaly we...
Göçürip Al Reshade

Reshade

Reshade ulaldylan suratyň piksellerini düzedýän we has gowy hilli şekil öndürýän programma. Reshade...
Göçürip Al Paint.NET

Paint.NET

Kompýuterlerimizde ulanyp boljak dürli we tölegli surat we surat redaktirleme programmalarynyň...
Göçürip Al Pixel Art Studio

Pixel Art Studio

Pixel Art Studio” Windows 10 üçin çyzgy görnüşidir. Gritsenko tarapyndan taýýarlanan programma,...
Göçürip Al Epic Pen

Epic Pen

Epic Pen, EBA bilen meşhurlyk gazanan akylly tagt programmasy. Epic Pen” kompýuteriňizde ulanyp...
Göçürip Al FotoSketcher

FotoSketcher

FotoSketcher, sanly suratlaryňyzy galam eskizlerine öwürmek üçin ulanyp boljak ajaýyp kiçijik...
Göçürip Al WonderFox Photo Watermark

WonderFox Photo Watermark

Suratlaryňyzy hil taýdan ýitirmek bilen belläň. WonderFox Photo Watermark, Windows...
Göçürip Al FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer” çalt, durnukly we ulanyjy üçin amatly surat gözlegçisidir. Programma, surat...
Göçürip Al Image Tuner

Image Tuner

Image Tuner, gündelik surat redaktirlemesini aňsatlyk bilen ýerine ýetirip boljak mugt we...
Göçürip Al Google Nik Collection

Google Nik Collection

Google Nik Collection, suratlaryňyzy hünär taýdan redaktirlemek islän wagtyňyz ulanyp boljak mugt...
Göçürip Al Ashampoo Photo Optimizer 2018

Ashampoo Photo Optimizer 2018

......
Göçürip Al PhotoPad Image Editor

PhotoPad Image Editor

PhotoPad” programmalary surat redaktirleme programmasy bolup, suratlaryňyzy redaktirläp we üstünde...
Göçürip Al Watermark Software

Watermark Software

Watermark Programma üpjünçiligi, ulanyjylara suratlaryň ogurlanmagynyň öňüni almaga we şekillere...
Göçürip Al FreeVimager

FreeVimager

FreeVimager, Windows operasiýa ulgamy üçin işlenip düzülen erkin we çalt şekil görkeziji we surat...
Göçürip Al Easy Photo Resize

Easy Photo Resize

Easy Photo Resize” ulanyjylara şekilleri ulaltmaga ýa-da azaltmaga kömek edýän mugt şekil ölçegini...
Göçürip Al ExifTool

ExifTool

ExifTool” ýönekeý, ýöne peýdaly gural, şekil, ses we wideo faýllary bilen yzygiderli...
Göçürip Al PanoramaStudio

PanoramaStudio

PanoramaStudio” täze panorama suratlaryny döretmek isleseňiz ýa-da panorama suratlaryňyzy...
Göçürip Al Milton

Milton

Milton piksel ulanylmaýan we her jikme-jiklik çekilip bilinjek programma hökmünde göçürip alyp...
Göçürip Al PicPick

PicPick

PicPick” ýönekeý we mugt dizaýn guralydyr. Programma programma üpjünçiligini döredijiler, grafiki...
Göçürip Al Artweaver Free

Artweaver Free

Artweaver mugt we ulanmak aňsat surat programmasydyr. Ulanyjylara mümkin bolan iň hakyky surat...
Göçürip Al FotoGo

FotoGo

Suratlary redaktirlemek aňsat däl. Suratlary hünär taýdan redaktirlemek üçin köp jikme-jiklikleri...
Göçürip Al Fotowall

Fotowall

Fotowall, açyk çeşme kody we ýönekeý ulanylyşy bilen tapawutlanýan ajaýyp surat redaktory....
Göçürip Al Image Cartoonizer

Image Cartoonizer

Surat multfilmizatory, kompýuteriňizde saklanýan şekil faýllaryňyza multfilm effektlerini berip...

Mostüklemeleriň köpüsi