Göçürip Al PUBG

Göçürip Al PUBG

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (1945.60 MB)
 • Göçürip Al PUBG
 • Göçürip Al PUBG
 • Göçürip Al PUBG
 • Göçürip Al PUBG
 • Göçürip Al PUBG
 • Göçürip Al PUBG
 • Göçürip Al PUBG
 • Göçürip Al PUBG

Göçürip Al PUBG,

PUBG-i göçürip alyň

PUBG, Windows kompýuterinde we ykjamda göçürip alyp we oýnap boljak söweş royale oýny. Ykjam we kompýuterde yzygiderli täzelenmeler bilen oýunçylaryň sanyny köpeldýän PUBG-de her kimiň bir maksady bar: diri galmak! Windows platformasynda PUBG PC (göçürip almak) we ykjam platformada PUBG Mobile (göçürip almak) görnüşinde elýeterli bolan oýun 2021-nji ýylyň iýun aýyna çenli 12-nji möwsüme ýetdi we 12.1 täzelenmesini aldy. Söweş royale söweşine goşulmak üçin PUBG oýnuny indi göçürip alyň. Kompýuteriňiziň ulgam talaplary gowy dälmi? PUBG Mobile (APK) bilen dykylmazdan ýa-da doňmazdan PUBG oýnamakdan lezzet alyp bilersiňiz.

Oýunçynyň söweş söweşleri ýa-da gysgaça PUBG, oýunçylara ýatdan çykmajak pursatlary başdan geçirmäge mümkinçilik berýän onlaýn diri galmak oýny hökmünde kesgitlenip bilner. Indi PUBG-i göçürip alyň we PUBG oýnaýan milliardlarça oýunçylara goşulyň!

Kompýuterleriňizde oýnap boljak TPS görnüşli hereket oýny, PUBG oýunçylara Açlyk oýunlary filmlerine meňzeş ssenariýa hödürleýär. Apokaliptikden soňky dünýäde bolup geçýän oýunda taşlanan ýerler we çöken siwilizasiýa garaşýar. Bu dünýäniň söweş meýdançalarynda her bir oýunçy diri galmak we arenanyň ýeke-täk ýeňijisi bolmak üçin göreşmek üçin 8 inedördül kilometr giň açyk söweş meýdanynda beýleki oýunçylar bilen söweşmeli.

PUBG nädip oýnamaly?

Oýunçy söweş meýdanynda söweş meýdanyna çykan her bir oýunçy deň şertlerde ýaşamak ugrundaky göreşini başlaýar. Oýunçylar ýarag ýa-da enjam tapmak üçin kartany öwrenmeli. Belli bir nokatlarda galan ýaraglary we enjamlary ýygnanyňyzdan soň, beýleki oýunçylaryň ýerleşýän ýerini anyklamaly we olary birin-birin arassalamaly. Çäklendirilen ýaraglar we enjamlar bu çeşmelere gözegçilik etmek üçin göreşmegi hem aňladýar. Oýunçylar hem wagt bilen ýaryşýarlar; söweş meýdany daralýar we söweş meýdanynda galan oýunçylar ýuwaş-ýuwaşdan saglyklaryny ýitirýärler.

PUBG ähli oýun reesimlerinde dürli ululykdaky we aýratynlyklaryň dört kartasyny hödürleýär: Erangel (8 x 8 km), Miramar (8 x 8 km, Sanhok (4 x 4 km) we Vikendi (6 x 6 km). Söweş meýdany. Bu karta girýän bolsaňyz, ölüm howply söweşe taýyn boluň! Kartanyň bir aýratynlygy, oýunçylary enjamlar bilen üpjün etjek köp sanly sebitiň bolmagydyr. Sosnowka harby bazasy, Poçinki, naasnaýa Polýana, Noworepnoý, hassahana we Georgopol .. Bu ýerler elmydama biri-birini öldürmek isleýän oýunçylar bilen köp ýaşaýar. ýerler. Sanhok we Wikendi, PUBG talaň ammary. Bu iki ýer gaty kiçi, şonuň üçin ätiýaçlyk ýerleri beýik, biri-birine ýakyn. Iň gowy ýerler Sanhokda Bootcamp”, Pai Nan”, Jennet şypahanasy”, harabalyklar, duralgalar we ş.m. Wikendiniň kartasynda maslahat berilýän ýerler bar Podvosko, Dobro, Mesto, Movatra, Goroka, Villa, Gala.Miramar” kartasynyň aýratynlygy, onuň giň meýdany we ýerleri uzak bolmagydyr. Belli bir ýere ýitgisiz ýetmek üçin wagty hakykatdanam gowy dolandyrmaly. Emma PUBG talaňçylyk ýerlerine girmezden ozal, kyn kynçylyklara taýyn boluň.

PUBG ulgam talaplary

Onda, PUBG oýnamak üçin iň az we maslahat berilýän ulgam talaplary haýsylar? PUBG üçin ulgamyň iň pes talaplary:

 • Operasiýa ulgamy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel i5-4430 / AMD FX-6300
 • Oryat: 8 Gb RAM
 • Wideo karta: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
 • DirectX: 11.0
 • Tor: giň zolakly tor birikmesi
 • Saklanylýan ýer: 30 Gb boş ýer

Bu enjamly kompýuterde, oýun tejribesi üçin iň oňat sazlamalar däl-de, iň pes sazlamalarda PUBG oýnarsyňyz. PUBG üçin maslahat berilýän ulgam talaplary:

 • Operasiýa ulgamy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
 • Oryat: 16 Gb RAM
 • Wideo karta: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB
 • DirectX: 11.0
 • Tor: giň zolakly tor birikmesi
 • Saklanylýan ýer: 30 Gb boş ýer

144fps tizlikde bäsdeşlik oýunlary üçin maslahat berilýän ulgam talaplary:

 • Operasiýa ulgamy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel i9-9900K 3.6GHz, 32GB / AMD Ryzen 7 3800X
 • Oryat: 32 Gb RAM
 • Wideo karta: NVIDIA GeForce GTX 2060 Super / AMD Radeon RX 5700
 • DirectX: 11.0
 • Tor: giň zolakly tor birikmesi
 • Saklanylýan ýer: 30 Gb boş ýer

Bu ulgam talaplary, ýokary fps we oýun monitorlary diýlip atlandyrylýan ýokary täzeleniş tizligi monitorlarynda iň oňat öndürijilik üçin maslahat berilýär.

PUBG Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Game
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 1945.60 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Bluehole, Inc.
 • Iň soňky täzelenme: 06-07-2021
 • Göçürip Al: 10,799

Degişli programmalar

Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5)

GTA 5 (Grand Theft Auto 5)

GTA seriýasyny döreden Rokstar, GTA seriýasynyň soňky oýny ýa-da gysgaça GTA 5, 2013-nji ýylyň...
Göçürip Al PUBG

PUBG

PUBG-i göçürip alyň PUBG, Windows kompýuterinde we ykjamda göçürip alyp we oýnap boljak söweş...
Göçürip Al Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard, baýrakly balyoz oýunlary tarapyndan işlenip düzülen FPS (ilkinji adam...
Göçürip Al Valorant

Valorant

Valorant” Riot Games” -yň mugt oýnalýan FPS oýny. Türk diliniň goldawy bilen gelýän FPS oýny...
Göçürip Al Fortnite

Fortnite

Fortnite” -ni göçürip alyň we oýnap başlaň! Fortnite”, esasan, Battle Royale” re withimi bilen...
Göçürip Al Battlefield 2042

Battlefield 2042

Battlefield 2042, elektron sungaty tarapyndan neşir edilen DICE tarapyndan işlenip düzülen köp...
Göçürip Al Wolfteam

Wolfteam

2009-njy ýyldan bäri durmuşymyzda bolup gelýän Wolfteam, FPS diýýän özboluşly aýratynlyklary bilen...
Göçürip Al Counter-Strike 1.6

Counter-Strike 1.6

Counter-Strike 1.6” ömrüni Half-Life” modasy hökmünde başlap, soň bolsa özbaşdak ýoluny dowam...
Göçürip Al World of Warcraft

World of Warcraft

Warcraft dünýäsi diňe bir oýun däl, köp oýunçy üçin başga dünýä. Dünýäde millionlarça adamyň oýnan...
Göçürip Al Paladins

Paladins

Paladins, güýçli hereket FPS oýnamak isleseňiz sypdyrmaly däl oýun. Paladinsde, kompýuterleriňizde...
Göçürip Al Chernobylite

Chernobylite

Çernobylit, diri galmak gorkunç rpg oýny. Çernobylyň Aýyrmak zolagynyň giper-realistik, 3D...
Göçürip Al Dota 2

Dota 2

Dota 2 onlaýn onlaýn oýunçy meýdançasy - MOBA reanryndaky Rowaýatlar ligasy ýaly oýunlaryň iň uly...
Göçürip Al Cross Fire

Cross Fire

Cross Fire” bilen bulam-bujarlygyň agdyklyk edýän dünýäsinde çäksiz hereketlere salam aýdyň. Z8...
Göçürip Al Hades

Hades

Hades, SuperGiant Oýunlar tarapyndan işlenip düzülen we çap edilen roguel ýaly hereket rol oýnaýan...
Göçürip Al Hello Neighbor

Hello Neighbor

Salam Goňşymyz, tolgundyryjy pursatlary başdan geçirmek isleseňiz maslahat berip biljek elhenç...
Göçürip Al Chivalry 2

Chivalry 2

Chivalry 2” Torn Banner” studiýasy tarapyndan işlenip düzülen we Tripwire Interactive” tarapyndan...
Göçürip Al LoL (League of Legends)

LoL (League of Legends)

 LoL” ady bilen hem tanalýan Legends League” Riot Games tarapyndan 2009-njy ýylda çykaryldy....
Göçürip Al Team Fortress 2

Team Fortress 2

Half-Life” -yň goşmaçasy hökmünde ilkinji gezek çykan Team Fortress” indi özbaşdak mugt oýnalyp...
Göçürip Al Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake

Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake

Pars şazadasy: Wagtyň çägeleri, kiçijik bulaşyklar bilen başdan geçirilýän oýun. 2003-nji ýylda...
Göçürip Al Assassin Creed Pirates

Assassin Creed Pirates

Assassins Creed Pirates, Karib deňziniň töweregindäki erbet garakçylara garşy göreşýän gaty işjeň...
Göçürip Al Detroit: Become Human

Detroit: Become Human

Detroýt: Adam boluň Quantic Dream” tarapyndan döredilen hereket-başdan geçirmeler, neo-noir triller...
Göçürip Al Apex Legends

Apex Legends

Apex Legends” -y göçürip alyň, Titanfall” oýunlary bilen bilýän Respawn Entertainment” tarapyndan...
Göçürip Al Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Sniper Ghost Warrior Contract 2” CI oýunlary tarapyndan işlenip düzülen mergen oýny. Wakyn...
Göçürip Al SKILL: Special Force 2

SKILL: Special Force 2

Wideo oýunlarynyň taryhynda şu wagta çenli iň köp ünsi çeken resanrlaryň biri, şübhesiz, FPS. Ony...
Göçürip Al Halo 4

Halo 4

Halo 4, Xbox 360 oýun konsolyndan soň kompýuter platformasynda ilkinji gezek çykan FPS oýny. 343...
Göçürip Al Resident Evil Village

Resident Evil Village

Resident Evil Village, Capcom tarapyndan döredilen diri galmak gorkunç oýun. Resident Evil Village”...
Göçürip Al Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla

Assassins Creed Valhalla-ny göçürip alyň we Ubisoft tarapyndan döredilen çuňňur dünýä giriň!...
Göçürip Al Mafia: Definitive Edition

Mafia: Definitive Edition

Mafia: Definitive Edition-y göçürip alyp, kompýuteriňizde iň gowy mafia oýny bolar. Mafia: Hangar...
Göçürip Al Project Argo

Project Argo

Taslama Argo, ARMA 3 ýaly üstünlikli FPS oýunlaryny döreden Bohemia Interactive-iň täze onlaýn FPS...
Göçürip Al UnnyWorld

UnnyWorld

UnnyWorld”, özboluşly oýun dinamikasy bilen gyzykly we gyzykly oýun tejribesini üpjün edýän MOBA...

Mostüklemeleriň köpüsi