Göçürip Al Recuva

Göçürip Al Recuva

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (7.30 MB)
 • Göçürip Al Recuva
 • Göçürip Al Recuva
 • Göçürip Al Recuva
 • Göçürip Al Recuva

Göçürip Al Recuva,

Recuva kompýuteriňizde öçürildi Faýl halas ulanyjylaryň iň uly yardımcıları arasynda mugt faýl halas programma. Has oňat we has giňişleýin alternatiwa üçin derrew EaseUS Data Recovery” -ni synap bilersiňiz.

17 ýyl bäri efirde işleýän EaseUS Data Recovery Wizard”, Recuva” -nyň edip biljek ähli funksiýalaryny doly ýerine ýetirýär. Mundan başga-da, Rekuwanyň edip bilmejek köp dürli maglumatlary hödürleýär. Has täze we döwrebap programma bolany üçin, peýdaly aýratynlyklary bar. Rekuwanyň alternatiwasy hökmünde maslahat bermegimiziň esasy sebäbi faýllary aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz. EASEUS interfeýs faýllaryň ýerleriňizi öň gönüden-göni we aňsatlyk faýllary tapmak isleýän faýl görüp bilersiňiz.

Şeýle hem, daşarky disklerden öçürilen faýllary dikeltmek mümkinçiligi bar. Şol sebäpli diňe kompýuteriňizde däl; Mundan başga-da HDD, USB ýat ýaly enjamlar içinde gözleg geçirip bilersiňiz. EaseUS” resminamalar, suratlar, aýdym-saz we e-poçta ýaly dürli faýllary dikeldip biler. ol halas faýl sany 100 töweregi bar. Aslynda köp dürli aýratynlyklary hödürlemek we hemme zady bir üçegiň aşagynda ýygnamak bilen Rekuwadan öňe geçýär. Bu adresi synap görmek üçin şu wagt girip bilersiňiz.

Rekuwany göçürip al

Eger-de bir örän ýönekeý ornaşdyrmasyny ädim soň ulanyp bilersiňiz programmasy barada master kömegi bilen siziň kompýuteriňizden bozular faýllary Brauzer.

Kompýuteriňizden tötänleýin ýa-da tötänleýin öçürilen faýllary dikeltmek üçin ulanyp boljak üstünlikli programma üpjünçiliginiň hataryndaky Recuva” bilen, kompýuteriňizden öçürilen suratlary, sesleri, resminamalary, wideolary, gysylan faýllary we e-poçtalary skanirläp bilersiňiz. Gözlemegiň netijesinde dikeldip ýa-da gaýtadan ulanyp boljak faýllar siziň üçin görkeziler. Şeýlelik bilen, isleýän faýllaryňyzy çalt gaýtadan işlemek mümkinçiligine eýe bolup bilersiňiz.

hem uzak-möhletli çuňňur Brauzer ýerine ýaly, öçürildi faýllary üçin gysga möhletli esasy Brauzer edip biler teklip öçürildi faýllary dikeltmek üçin ulanyjylaryň iki dürli Brauzer tertibi programmasy bilen. Esasy skaneriň netijesinde dikeltmek isleýän faýllaryňyzy tapyp bilmeseňiz, çuňňur gözleg opsiýasy gözleýän faýllaryňyzy tapmaga mümkinçilik berer.

Kompýuteriňizdäki içerki diskleri we kompýuteriňize birikdirjek daşarky diskleri skanirlemäge mümkinçilik berýän Recuva” bilen, daşarky diskleriňizden ýa-da SD kartlaryňyzdan öçürilen maglumatlary dikeldip bilersiňiz.

Skaner prosesiniň ahyrynda; Dikeldip boljak faýllaryň penjiresinde haýsydyr bir surat faýly saýlasaňyz, haýsy faýllary has aňsat dikeltmek isleýändigiňizi kesgitlemek üçin şol surat faýlynyň kiçijik synyny görüp bilersiňiz.

Eger-de kompýuteriňizden bozular faýllary halas etmek üçin bir programma gerek bolsa Hormatly, Recuva asla görüň üçin ilkinji programma üpjünçiligi biri bolmaly.

Bu programma iň oňat mugt Windows programmalarynyň sanawyna girizildi.

Recuva ulanmak

Recuva öçürilen faýllary dikeltmek, maglumatlary dikeltmek üçin iki sany skaner, adaty dikeldiş we çuňňur skaner edýär. Başlangyç skaner kompýuteriňizi seljerýär we Recuva dikeltmäge synanyşyp biljek faýllary gözleýär. Ikinji gözleg, üstünlikli dikeldiş ähtimallygyny hasaplamak üçin bu faýllary seljerýär. ol dowam edende, ilkinji Brauzer togtatmak bolsa, Recuva faýllary barada hiç bir maglumat görkezýär bolmaz. Ikinji skaneri dowam etdirýän bolsaňyz, Recuwanyň tapan faýllaryny görüp bilersiňiz, emma ýagdaý maglumatlary doly skaneriň üpjün edişi ýaly takyk bolmaz. Indi dikeldiş proseslerine seredeliň;

 • Dinönekeý dikeldiş: Bir faýly ilkinji gezek pozanyňyzda, Windows faýly gaýtadan ulanýançaňyz, Master File Table ýazgysyny ýazmaz. Recuva öçürildi Bellemek faýllary MFT geçirýär. Öçürilen faýllar üçin Master File Table” ýazgylary henizem tamamlanýar (faýl haçan öçürilendigi, ululygy we gaty diskde nirede ýerleşýändigi ýaly), Recuva size köp faýllaryň giňişleýin sanawyny berip biler we size kömek edip biler. dikelt. Şeýle-de bolsa, Windows täze faýllary döretmeli bolanda, bu baş faýl tablisasy ýazgylaryny, şeýle hem täze faýllaryň ýaşaýan gaty diskindäki boşlugy gaýtadan ulanýar we gaýtadan ýazýar. Bu, kompýuteriňizi ulanmagy näçe çalt bes etseňiz we Recuva” -ny işledseňiz, faýllaryňyzy dikeltmek mümkinçiligiňiziň şonça gowy boljakdygyny aňladýar.
 • Çuňňur gözlemek prosesi: Çuňňur gözlemek prosesi faýllary we sürüjiniň mazmunyny gözlemek üçin Master Faýl tablisasyny ulanýar. Recuva, bir faýlyň işleýändigini görkezýän faýl sözbaşylaryny tapmak üçin sürüjiniň her bir toparyny (blogyny) gözleýär. Bu atlar Recuva gürrüň faýl ady we görnüşi (mysal üçin, JPG ýa-da DOC faýl). Netijede, çuňňur gözlemek köp wagt alýar. Müňlerçe faýl görnüşi bar we Recuva iň möhümlerini kesgitläp biler. Çuňňur Scan hususan-da aşakdaky faýl görnüşleri halas ukyby bar:
 • Suratlar: BMP, JPG, jpeg, PNG, GIF, TIFF
 • Microsoft Office 2007: DOCX, xlsx, PPTX
 • Microsoft Office (2007-nji ýyla çenli): DOC, XLS, PPT, VSD
 • OpenOffice: ODT, ODP, ODS, ODG, ODF
 • Ses: MP3, MP2, MP1, AIF, WMA, OGG, WAV, AAC, M4A
 • Wideo: MOV, MPG, mp4, 3GP, FLV, wmv, AVI
 • Arhiw: RAR, ZIP, CAB
 • Beýleki faýl görnüşleri: PDF, RTF, vxd, URL

faýl diskiňize parçalanmış däl bolsa, Recuva duşuşan mümkin däldir we defragmentasiýa ýaramaz halas amaly täsir.

Recuva bilen öçürildi faýllary täzeden

Recuva Jadygöýi” Recuva” -y başlanyňyzda we faýly dikeltmek prosesinde size ýol görkezeninde başlaýar. Şonuň üçin etmeli zadyňyz, bu ädimlerden geçip, oturyň.

 • Ilkinji ekranda dowam etmek üçin Indiki düwmesine basyň.
 • master-sazlaýjysy ikinji ädim ähli faýllary halas etmek isleýän ýa-da belli bir faýl görnüşini halas etmek isleýär misiniz? belirlemenizi soraýar. Faýl kategoriýalarynyň hersinde diňe aşakdaky giňeltmeleri ulanýan faýllar görkezilýär:
 • Fhli faýllar: Bu faýl görnüşine garamazdan faýl skaneriniň netijelerinde ähli faýllary gözleýär.
 • Suratlar: JPG, PNG, arassa, GIF, jpeg, BMP we TIF faýllary üçin bu arar.
 • Saz: Bu MP3, WMA, OGG, WAV, AAC, M4A, FLAC, AIF, AIFF, AIFC, AIFR, MIDI, MID, RMI we MP2 faýllaryny gözleýär.
 • Resminamalar: Bu gözleg DOC, XLS, PPT, ODT, ODS, PDF, DOCX, xlsx, PPTX we ODC faýllary.
 • Wideo: Bu AVI, MOV, MPG, MP4, FLV, WMV, MPG, MPEG, MPE, MPV, M1V, M4V, IFV we QT faýllaryny görkezýär.
 • Sıkıştırılmış: Bu görkezýär ZIP, RAR, 7z, ACE, ARJ we dolap faýllary.
 • E-poçta: Bu EML we PST faýllaryny görkezýär.

Bellik: Bu giňeltmeleriň biri bolmadyk faýly dikeltmeli bolsaňyz, ähli faýllary saýlamaly.

 • faýllary ilkinji bu tapgyrda öçürildi nirede Sazlaýjy Ussady sorar belirlemenizi. Resminamalarym”, Gaýtadan işlemek” ýa-da belli bir ýerde saýlasaňyz, Recuva” öçürilen faýllar üçin tutuş diski skanirlemegiň ýerine diňe görkezen ýeriňizi gözden geçirer.
 • Indi öçürilen faýllary gözlemäge taýyn. Skaner amalyny başlamak üçin Başlamak düwmesine basyň.

Recuva Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 7.30 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Piriform Ltd
 • Iň soňky täzelenme: 11-07-2021
 • Göçürip Al: 8,642

Degişli programmalar

Göçürip Al Recuva

Recuva

Recuva kompýuteriňizde öçürildi Faýl halas ulanyjylaryň iň uly yardımcıları arasynda mugt faýl...
Göçürip Al EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition

EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition

EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition” ulanyjylara öçürilen faýllary dikeltmäge kömek edýän faýl...
Göçürip Al EASEUS Deleted File Recovery

EASEUS Deleted File Recovery

Käwagt işiňiz, maşgalaňyz ýa-da siz üçin möhüm bolan faýllary ünsden düşürip bilersiňiz. Windows-yň...
Göçürip Al Digital Video Repair

Digital Video Repair

Sanly wideo abatlaýyş programmasy zeper ýeten wideo faýllaryňyzy birnäçe gezek basyp bejermäge...
Göçürip Al Magic Partition Recovery

Magic Partition Recovery

Magic Partition Recovery, öçürilen faýllary dikeldip we FAT ýa-da NTFS formatda zeper ýeten,...
Göçürip Al EaseUS MobiSaver

EaseUS MobiSaver

IOS enjamlaryňyzy ulanýan wagtyňyzda käte heläkçilikler bolup biler we möhüm ýa-da şahsy...
Göçürip Al FreeUndelete

FreeUndelete

......
Göçürip Al Windows File Recovery

Windows File Recovery

Windows Faýl Dikeldişini göçürip alyp, Windows 10 kompýuteriňizde Microsoft-yň mugt faýl dikeldiş...
Göçürip Al iBeesoft Data Recovery

iBeesoft Data Recovery

iBeesoft Data Recovery” millionlarça ulanyjy bilen 100% ygtybarly maglumatlary dikeltmek...
Göçürip Al Yodot File Recovery

Yodot File Recovery

Yodot File Recovery”, Windows XP-den Windows 10-a çenli ähli ulgamlary goldaýan faýl dikeldiş...
Göçürip Al WhatsApp Pocket

WhatsApp Pocket

WhatsApp Pocket” ulanyjylara öçürilen WhatsApp habarlaryny dikeltmäge we iPhone telefonlaryndan...
Göçürip Al Stellar File Repair

Stellar File Repair

Elyldyz faýllaryny bejermek, Microsoft Office faýllaryny zaýalanan ýa-da zaýalanan dikeltmek we...
Göçürip Al WhatsApp Extractor

WhatsApp Extractor

WhatsApp Extractor”, iPhone” ätiýaçlyk faýllarynda saklanýan WhatsApp” habarlaryny dikeltmek üçin...
Göçürip Al Tenorshare WhatsApp Recovery

Tenorshare WhatsApp Recovery

Tenorshare WhatsApp Dikeldiş, iPhone, iPad ýa-da iPod ýaly Apple enjamlary bolan ulanyjylara...
Göçürip Al iMyFone D-Back iPhone Data Recovery

iMyFone D-Back iPhone Data Recovery

iMyFone D-Back iPhone Data Recovery”, iPhone” we iPad” ulanyjylary ony Windows kompýuteriňiziň bir...
Göçürip Al Active Boot Disk

Active Boot Disk

Active Boot Disk” ulgamy dikeltmäge ulanyjylara kömek edýän peýdaly dikeldiş diski döretmek...
Göçürip Al Gihosoft Android Data Recovery Free

Gihosoft Android Data Recovery Free

Gihosoft Free Android Data Recovery”, Windows esasly kompýuterlerde mugt işledip boljak Android”...
Göçürip Al Hetman File Repair

Hetman File Repair

Korrumpirlenen ýa-da zeper ýeten surat faýllaryny Hetman Faýly abatlamak bilen bejerip bilersiňiz....
Göçürip Al Tenorshare Free WhatsApp Recovery

Tenorshare Free WhatsApp Recovery

Tenorshare Mugt WhatsApp Dikeldişi, iOS enjam ulanyjylaryna öçürilen WhatsApp habarlaryny mugt...
Göçürip Al Recoverit

Recoverit

Recoverit” Windows üçin aňsat we güýçli maglumatlary dikeltmek üçin programma üpjünçiligi....
Göçürip Al M3 Format Recovery

M3 Format Recovery

M3 Format Dikeldiş Mugt peýdaly we mugt faýl dikeldiş programmasy bolup, ulanyjylara ozal...
Göçürip Al Ashampoo Photo Recovery

Ashampoo Photo Recovery

Ashampoo Photo Recovery”, adyndan çak edişiňiz ýaly, tötänleýin ýok eden ýa-da formatlanan...
Göçürip Al Wondershare Data Recovery

Wondershare Data Recovery

Wondershare Data Recovery ulanyjylara öçürilen faýllary dikeltmek üçin çözgüt hödürleýän faýly...
Göçürip Al Stellar Phoenix Windows Data Recovery

Stellar Phoenix Windows Data Recovery

Stellar Phoenix Windows Data Recovery” ulanyjylara öçürilen faýllary dikeltmäge we öçürilen...
Göçürip Al DMDE

DMDE

DMDE, gaty çylşyrymly programma hökmünde, kompýuteriňiziň diskindäki ýitirilen ýa-da tötänleýin...
Göçürip Al iSkysoft Android Data Recovery

iSkysoft Android Data Recovery

iSkysoft Android Data Recovery”, Android telefonlarynda we planşetlerinde ýitirilen faýllar we...
Göçürip Al NTFS Undelete

NTFS Undelete

NTFS Undelete gaty diskleriňizde öçürilen faýllary dikeltmek üçin mugt disk dolandyryş guralydyr....
Göçürip Al ReclaiMe

ReclaiMe

ReclaiMe” tötänleýin ýa-da formatirlemegiň netijesinde öçürilen faýllary dikeltmek üçin ulanyp...
Göçürip Al Gihosoft iPhone Data Recovery

Gihosoft iPhone Data Recovery

Gihosoft iPhone Data Recover, mugt iPhone faýly dikeltmek programmasy bolup, iOS enjamlaryňyzda...
Göçürip Al GetDataBack

GetDataBack

GetDataBack diňe bir üýtgedilen, öçürilen faýllary ýa-da faýllary dikeltmekden başga zat däl....

Mostüklemeleriň köpüsi