Göçürip Al Skype

Göçürip Al Skype

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (74.50 MB)
 • Göçürip Al Skype
 • Göçürip Al Skype
 • Göçürip Al Skype
 • Göçürip Al Skype
 • Göçürip Al Skype
 • Göçürip Al Skype
 • Göçürip Al Skype
 • Göçürip Al Skype

Göçürip Al Skype,

Skype näme, tölenýärmi?

Skype, kompýuter we smartfon ulanyjylary tarapyndan dünýäde iň köp ulanylýan mugt wideo söhbetdeşlik we habarlaşma programmalarynyň biridir. Internet arkaly mugt SMS ýazmaga, gürlemäge we wideo söhbetdeşlige mümkinçilik berýän programma üpjünçiligi bilen, isleseňiz öý we jübi telefonlaryna arzan bahadan jaň edip bilersiňiz.

Köp platformaly goldawy sebäpli kompýuterlerinde, smartfonlarynda we planşetlerinde ulanyjylar bilen duşuşmak, Skype ulanyjylaryň biri-biri bilen aragatnaşyk saklamagy üçin P2P tehnologiýasyny ulanýar. Audiookary ses we wideo hili (internet birikdiriş tizligine baglylykda üýtgäp biler), söhbetdeşlik taryhy, konferensiýa jaňlary, ygtybarly faýl geçirişi ýaly ösen aýratynlyklara eýe bolan bu programma, ulanyjylara zerur bolan ähli gurallary hödürleýär. Internet trafiginiň ýokary ulanylmagy we howpsuzlyk gowşaklygy sebäpli tankyt edilýändigine garamazdan, Skype häzirki wagtda bazardaky iň täsirli habarlaşma we wideo söhbetdeşlik programmalarynyň biridir.

Skype nädip girmeli / girmeli?

Skype” -ni kompýuteriňize göçürip alanyňyzdan soň, programmany ilkinji gezek işledeniňizde ulanyjy hasabyňyz ýok bolsa, ilki bilen öz ulanyjy hasabyňyzy döretmeli. Elbetde, şu wagt Microsoft hasabyňyz bar bolsa, Microsoft hasabyňyz bilen Skype-a girip bilersiňiz. Zerur proseduralary ýerine ýetireniňizden soň, dünýäniň ähli Skype ulanyjylary bilen mugt aragatnaşyk gurup bilersiňiz.

Skype” ýa-da Microsoft” hasabyňyz bar bolsa, Skype” -e girmek üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

 • Skype açyň we Skype adyna, e-poçta salgysyna ýa-da telefon belgisine basyň.
 • Skype adyňyzy, e-poçta salgyňyzy ýa-da telefon belgiňizi giriziň we Giriş saýlaň.
 • Parolyňyzy giriziň we dowam etmek üçin oky saýlaň. Skype sessiýaňyz açylar. Hasabyňyza gireniňizden soň, Skype ýapylanda ýa-da hasabyňyzyň sazlamalaryny ýada salanyňyzda, giriş maglumatlaryňyzy ýada salýar.

Skype ýa-da Microsoft hasabyňyz ýok bolsa, Skype girmek üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

 • Web brauzeriňizdäki Skype.com-a giriň ýa-da ýokardaky Skype göçürip almak düwmesine basyp Skype-ni göçürip alyň.
 • Skype-a başlaň we täze hasap döretmek düwmesine basyň.
 • Skype üçin täze hasaplar döretmekde görkezilen ýoly yzarlaň.

Skype-ni nädip ulanmaly

Sesli jaňlar, dostlaryňyz bilen köpçülikleýin konferensiýa çagyryşlary, ýokary hilli wideo söhbetdeşligi, ygtybarly faýl geçirmek ýaly ähli amallary ýerine ýetirip boljak Skype-iň kömegi bilen uzaklyklary aýyrmak bilen dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen aragatnaşyk saklap bilersiňiz.

Şeýle hem, öz dostlaryňyzyň sanawyny taýýarlap, dostlaryňyz bilen köpçülikleýin habarlaşmak üçin topar döredip, kompýuteriňizde dürli adamlara hödürlemek ýa-da kömek etmek üçin ekrany paýlaşmak aýratynlygyny ulanyp, habarlaşma / söhbetdeşlik taryhy aýratynlygy sebäpli öňki hatlaryňyza göz aýlap bilersiňiz, redaktirläp bilersiňiz iberen habarlaryňyz ýa-da dürli aňlatmalary ulanyň. Habarlaşýan wagtyňyz halanýanlaryňyzy dostlaryňyza iberip bilersiňiz.

Skype ulanyjy interfeýsi gaty içgin we ulanmak aňsat. Şeýlelik bilen, ähli derejedäki kompýuter we ykjam ulanyjylar kynçylyksyz Skype-ni aňsatlyk bilen ulanyp bilerler. Ulanyjy tertibi, ýagdaý habarnamasy, aragatnaşyk / dost sanawy, ähli klassiki habarlaşma programmalaryndaky soňky söhbetdeşlikler ulanyjy interfeýsiniň çep tarapynda ýerleşýär. Şol bir wagtyň özünde programmanyň esasy penjiresinde ulanyjylara Skype bukjasy, topar sazlamalary, gözleg gutusy we tölegli gözleg düwmeleri hem hödürlenýär. Programma interfeýsiniň sag tarapynda, saýlan mazmunyňyz görkezilýär we aragatnaşyk sanawynda saýlan adamlar bilen eden söhbetdeşlik penjireleriňiz görkezilýär.

Çalt internet birikmesi bar bolsa, başga habarlaşma programmalarynda Skype-da ses we wideo jaňlarynyň hilini tapyp bilmersiňiz diýip bilerin. VoIP hyzmatlaryndan has oňat ses we şekil hilini hödürlän hem bolsa, haýal internet birikmesi bar bolsa, sesiň ýoýulmagy we gijikdirilmegi bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz.

Mundan başga-da, internet birikmesi erbet bolsa-da, Skype-nyň habarlaşma aýratynlygyndan hiç hili kynçylyksyz peýdalanyp bilersiňiz. Programmadaky jaň hiliniň düwmesi, şol pursatda edýän wideo jaňyňyz ýa-da sesli söhbetiňiz barada jikme-jik maglumat berer.

Skype göçürip alyň

Netijeli we ulanmaga aňsat habarlaşma, sesli jaň we wideo çagyryş programmasyny gözleýän bolsaňyz, bazarda Skype-den gowy zat tapyp bilmersiňiz diýip bilerin. Microsoft tarapyndan 2011-nji ýylda satyn alnan Skype-iň ähli platformalarda işlenip düzülendigini we türk ulanyjylarynyň arasynda mälim bolşy ýaly Microsoft-yň meşhur habarlaşma programmasy Windows Live Messenger ýa-da MSN-iň ornuny tutsak, nämäniň dogrydygyna ýene bir gezek düşünersiňiz. Men diýdim.

 • Ses we HD wideo çagyryşy: Çagyryş jogaplary bilen bir ýa-da toparlaýyn jaňlar üçin hrustal arassa ses we HD wideo başdan geçiriň.
 • Akylly habarlaşma: messageshli habarlara derrew gyzykly reaksiýalar bilen jogap beriň ýa-da kimdir biriniň ünsüni çekmek üçin @ belgisini ulanyň.
 • Ekrany paýlaşmak: Ekrandaky paýlaşma bilen prezentasiýalary, suratlary ýa-da islendik zady aňsatlyk bilen paýlaşyň.
 • Çagyryş ýazgysy we göni ýazgy: Skyörite pursatlary düşürmek, möhüm kararlary ýazmak we aýdylýanlary okamak üçin göni ýazgylary ulanmak üçin Skype jaňlaryny ýazga alyň.
 • Jaň edýän telefonlar: Elýeterli halkara jaň nyrhlary bilen jübi telefonlaryna we telefon belgilerine jaň edip, awtonom dostlaryňyza ýetiň. Skype karzyny ulanyp, dünýädäki arzan telefonlara we jübi telefonlaryna gaty arzan bahadan jaň ediň.
 • Şahsy gepleşikler: Skype, senagat standarty ahyrky şifrlemek bilen duýgur gepleşikleriňizi şahsy saklaýar.
 • Bir gezek basmak bilen onlaýn ýygnaklar: Duşuşyklary gurnaň, Skype programmasyny göçürip almazdan bir gezek basmak bilen söhbetdeşlik geçiriň.
 • SMS iber: Skype-dan göni habar iber. Islendik wagt, Skype ulanyp, onlaýn SMS arkaly birikmegiň çalt we ýönekeý usulyny öwreniň.
 • Locationerleşýän ýeriňizi paýlaşyň: Ilki bilen biri-biriňizi tapyň ýa-da güýmenje ýeri barada dostlaryňyza aýdyň.
 • Fon effektleri: Bu aýratynlygy açanyňyzda, fonyňyz birneme bulaşýar. Isleseňiz, fonuňyzy surat bilen çalşyp bilersiňiz.
 • Faýl ibermek: Söhbetdeşlik penjiresine süýräp we 300 MB ululykdaky suratlary, wideolary we beýleki faýllary aňsatlyk bilen paýlaşyp bilersiňiz.
 • Skype terjimeçisi: Sesli jaňlaryň, wideo jaňlaryň we gyssagly habarlaryň real wagt terjimesinden peýdalanyň.
 • Çagyryşlary ugratmak: Skype-a girmedik ýa-da jaňlara jogap berip bilmeýän wagtyňyz aragatnaşyk saklamak üçin Skype jaňlaryňyzy islendik telefona iberiň.
 • Jaň ediji ID: Skype-dan jübi telefonlaryna ýa-da telefon belgilerine jaň etseňiz, jübi telefonyňyz ýa-da Skype belgiňiz görkeziler. (Düzediş talap edýär.)
 • Skype To Go”: Skype To Go” bilen elýeterli nyrhlarda islendik telefondan halkara belgilerine jaň ediň.

Telefon, iş stoly, planşet, web, Alexa, Xbox, ähli enjamlaryňyz üçin bir Skype! Dünýäniň dürli künjeklerinden ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk saklamak üçin Skype-ny guruň!

Skype nädip täzelenmeli?

Skype-ni täzelemek möhümdir, şonuň üçin iň soňky aýratynlyklary başdan geçirip bilersiňiz. Skype hilini ýokarlandyrmak, ygtybarlylygy ýokarlandyrmak we howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin yzygiderli gowulaşýar. Mundan başga-da, Skype-nyň köne wersiýalary bes edilende, bu köne wersiýalardan birini ulanmagy dowam etdirseňiz, Skype-den awtomatiki usulda çykyp bilersiňiz we iň soňky wersiýa täzelenýänçäňiz täzeden girip bilmersiňiz. Skype programmasyny täzeläniňizde, bir ýyl ozal söhbetdeşlik taryhyňyza girip bilersiňiz. Täzelenmeden soň öňki senelerden söhbetdeşlik taryhyňyza girip bilmersiňiz. Skype iň soňky wersiýasyny göçürip alyp we gurup bilersiňiz!

Skype-iň soňky wersiýasyny göçürip almak we girmek üçin ýokardaky Skype göçürip almak düwmesine basyň. Windows 10 üçin Skype ulanýan bolsaňyz, Microsoft dükanyndaky täzelenmeleri barlap bilersiňiz. Windows 7 we 8-de Skype programmasyny täzelemek üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

 • Skype-a giriň.
 • Kömek saýlaň.
 • Täzelenmegi barlamak üçin saýlaň. Skype-da Kömek menýusyny görmeseňiz, gurallar panelini görkezmek üçin ALT basyň.
PROS

HD hilli wideo konferensiýa aýratynlygy

Bütin dünýä bilen arzan gürleşmek mümkinçiligi

Ekrany paýlaşmak aýratynlygy

Skype Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 74.50 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Skype Limited
 • Iň soňky täzelenme: 11-07-2021
 • Göçürip Al: 9,361

Degişli programmalar

Göçürip Al WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

WhatsApp”, ykjam we Windows PC - kompýuterde (web brauzeri we iş stoly programmasy hökmünde) ulanyp...
Göçürip Al Zoom

Zoom

Zoom, köplenç uzak aralyk okuwynda ulanylýan we peýdaly aýratynlyklara eýe bolan we türk dilini...
Göçürip Al Skype

Skype

Skype näme, tölenýärmi? Skype, kompýuter we smartfon ulanyjylary tarapyndan dünýäde iň köp...
Göçürip Al Discord

Discord

Diskord, oýunçylaryň isleglerini göz öňünde tutup döredilen ses, tekst we wideo söhbetdeşlik...
Göçürip Al Viber

Viber

Meşhur ykjam habarlaşma programmasy Viber indi Windows-da elýeterlidir. Viber Windows” programma...
Göçürip Al BiP Messenger

BiP Messenger

BiP Messenger, ykjam enjamlarda (Android we iOS), web brauzerlerinde we iş stolunda (Windows we Mac...
Göçürip Al ICQ

ICQ

Ygtybarly söhbetdeşlik programmasy ICQ täze wersiýasy ICQ 8 bilen gün tertibine gaýdyp geldi. Täze...
Göçürip Al LINE

LINE

Jübi habarlaşma programmasy bolan LINE-iň iş stoly wersiýasynyň kömegi bilen kompýuteriňizdäki LINE...
Göçürip Al Twitch

Twitch

Twitch, iň gowy görýän Twitch akymlaryňyzy, dostlaryňyzy we oýunlaryňyzy birleşdirmegi maksat...
Göçürip Al Cyber Dust

Cyber Dust

Cyber ​​Dust”, habarlary awtomatiki pozup bilýän Snapchat” ýaly ulgamly gyssagly habarlaşma...
Göçürip Al Yahoo! Mail

Yahoo! Mail

Yahoo! Poçta, Windows 10 kompýuter we planşet ulanyjylary üçin Yahoo-nyň e-poçta programmasy....
Göçürip Al TeamSpeak Client

TeamSpeak Client

TeamSpeak 3, esasanam oýunçylaryň arasynda gaty meşhur we ses bilen toparlaýyn söhbetdeşlik...
Göçürip Al Trillian

Trillian

Bir sebitden gyssagly habarlaşma hyzmatlaryny we sosial ulgam profillerini dolandyryp bilýän iň...
Göçürip Al Facebook Messenger

Facebook Messenger

Facebook Messenger”, Facebook” tarapyndan taýýarlanan habarlaşma programmasy Windows 10”...
Göçürip Al Hangouts Chat

Hangouts Chat

Hangouts Chat, Google-yň toparlar üçin habarlaşma platformasydyr. Facebook Workplace”, Microsoft...
Göçürip Al Yahoo Messenger

Yahoo Messenger

Yahoo Messenger” mugt hyzmatdyr, onda onlaýn dostlaryňyz bilen gyssagly habarlaşyp bilersiňiz....
Göçürip Al ChatON

ChatON

ChatON, Amerikada we Fransiýada Samsung tarapyndan işlenip düzülen ykjam habarlaşma programmasydyr....
Göçürip Al KakaoTalk

KakaoTalk

KakaoTalk, 100 milliondan gowrak ulanyjy bilen mugt ses söhbetdeşligi we habarlaşma programmasydyr....
Göçürip Al Zello

Zello

Häzirki wagtda sesli söhbetdeşlik programmalarynyň näderejede giň ýaýrandygyny göz öňünde...
Göçürip Al Slack

Slack

Slack, peýdaly, mugt we üstünlikli programma bolup, şahsyýetleriň we toparlaryň bilelikde...
Göçürip Al Voxox

Voxox

Voxox” programmasy, Windows we beýleki ykjam we kompýuter platformalarynda elýeterli mugt...
Göçürip Al SplitCam

SplitCam

SplitCam” wirtual wideo düşüriş sürüjisi, bir wideo çeşmesinden bir wagtyň özünde birnäçe...
Göçürip Al Mumble

Mumble

Mumble programmasy esasanam onlaýn oýun oýnaýan toparlar üçin sesli jaň programmasydyr. Onlaýn...
Göçürip Al Confide

Confide

Gizlin, şifrlenen habarlary iberjek we özüňizi howpsuz duýjak programma. Çynlakaý habar...
Göçürip Al AIM (AOL Instant Messenger)

AIM (AOL Instant Messenger)

Internetde AOL Instant Messenger-i ulanyp, dostlaryňyz ýa-da maşgala agzalaryňyz bilen AIM...
Göçürip Al Ventrilo Client

Ventrilo Client

Wentrilo, onlaýn oýunçylaryň biri-biri bilen köpçülikleýin söhbet edýän meşhur programmalarynyň...
Göçürip Al Ripcord

Ripcord

Ripcord”, Slack” we Discord” ýaly meşhur programmalara alternatiwa hökmünde ulanyp boljak iş stoly...
Göçürip Al Camfrog Video Chat

Camfrog Video Chat

Kompýuterde täze dostlar tapmak, dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen söhbetdeşlik etmek üçin wagt...
Göçürip Al ooVoo

ooVoo

ooVoo, dünýädäki dostlaryňyz we kärdeşleriňiz bilen wideo söhbetdeşlige mümkinçilik berýän mugt...
Göçürip Al Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

Outlook, Microsoft-yň meşhur öndürijiligi we ofis programma üpjünçiligi toplumy bolan Microsoft...

Mostüklemeleriň köpüsi