Göçürip Al Snake io

Göçürip Al Snake io

Platforma: Android Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Android (40.00 MB)
 • Göçürip Al Snake io
 • Göçürip Al Snake io
 • Göçürip Al Snake io
 • Göçürip Al Snake io
 • Göçürip Al Snake io
 • Göçürip Al Snake io

Göçürip Al Snake io,

Akeylan io APK-da bir gezek oýnandan soň gysga wagtyň içinde endige öwrülip bilýän ýönekeý logika bar; şeýle hem gyzykly ykjam ussatlyk oýny.

Akeylan io APK-ny göçürip alyň

Android” operasiýa ulgamyny ulanyp, öz smartfonlaryňyzda we planşetleriňizde mugt göçürip alyp we oýnap boljak Snake.io” -da biraz öň ýaýradylan we uly meşhurlyga eýe bolan Agar.io” oýunynyň formulasy The” bilen birleşdirilýär. Klassiki akeylan oýnunyň gurluşy.

Oýundaky esasy maksadymyz, kiçijik ýylanymyzy nokatlary iýmek we iň uly ýylan etmek. Bu işi ýerine ýetirenimizde, çäkli sebitdäki beýleki oýunçylar tarapyndan dolandyrylýan ýylanlar bilen göreşýäris.

Snake.io” -da nokatlary iýenimizde ýylan has uzyn bolýar. Beýleki oýunçylaryň ýylanlary ulaldygyça giňişlik kiçelýär. Dolandyrýan ýylan bilen başga bir ýylany dişleseň, oýun gutarýar. Şonuň üçin ballary iýeniňizde seresap bolmaly. Başga bir ýylany dişleýän ýylanlar dargady, bu bölekleri iýip has çalt ösüp bilersiňiz. Snake.io” -da kiçijik ýylan bolsaňyzam üstünlik gazanmak mümkinçiligiňiz bar.

Snake.io” -da köpçülikleýin çaltlyk bilen garşydaşlaryňyzy wagtlaýyn tizleşdirmek we aldamak hem mümkindir.

Akeylan io APK Android oýun aýratynlyklary

 • Klassiki ýylan oýunlary.
 • Mugt köp oýunçy oýunlary.
 • Mugt endikli oýun.
 • Çäreleri bilelikde geçiriň.
 • Internetsiz oýnaň.

Snylanyň iýmitden doly meýdanynda ösmegi üçin iýiň. Akeylan oýnunyň gyzykly io wersiýasyny oýnaň ýa-da telefonlarda oýnalan nusgawy ýylan oýnunda ýokary bal gazanmak üçin refleksleriňizi görkeziň.

Beýleki oýunçylara ýylan oýnunda nähili gowydygyňyzy görkeziň. Friendanyňyz bilen dost alyň we goşa oýun re modeiminde olar bilen bäsleşiň. Snylan oýnunda gowy dälmi? YouTube” -da ýylan oýunlaryny görüp özüňizi türgenleşdiriň.

Haýsy enjamda oýnasaňyzam, arkaýyn oýnarsyňyz. Mobileylan oýny mugt, ykjam joýstik dolandyryşlary bilen rahat oýun hödürleýär. Beýleki ýylanlara we başlyk ýylanlara garşy söweşmek islemeýärsiňizmi? Täze gyzykly wakalar her aý başgaça görünýär.

Snake io” oýny internet birikmesini talap etmeýär. Mahabatlar, oýun tejribäňizi kesýärmi? Interneti öçüriň we lezzet bilen oýnaň. Klassiki arça oýunlary bu täze endikli ýylan oýnunda onlaýn lider tagtasynyň kynçylyklaryny kanagatlandyrýar. Millionlarça oýunçylara goşulyň. Diri galan ýylan oýunçysydygyňyzy görkeziň.

Snake io” islendik ykjam enjamda rahat oýnamak üçin dolandyrylýan dolandyryşlar bilen tekiz we çalt oýun oýnamagy hödürleýär. Liveylan oýnuna janly wakalar we onlaýn re withimler bilen ýa-da Google Play-den Android telefonyňyza mugt tolgundyrýan Snake io APK” -ni göçürip alyp bilersiňiz.

Snake io Görnüşleri

 • Platforma: Android
 • Kategoriýa: Game
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 40.00 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Amelos Interactive
 • Iň soňky täzelenme: 22-06-2022
 • Göçürip Al: 1

Degişli programmalar

Göçürip Al The Fish Master

The Fish Master

Balyk ussady! Voodoo” -yň barlygy bilen Android” platformasynda tapawutlanýan balyk tutmak, balyk...
Göçürip Al Extreme Balancer 3

Extreme Balancer 3

Extreme Balancer 3, topy deňagramly saklamaga synanyşýan kyn, ýöne gyzykly, endikli ykjam oýun. ...
Göçürip Al Squid Game

Squid Game

Squid Game”, Netflix” -iň türk dublysy we subtitrleri bilen tomaşaçylara hödürlenýän teleseriallar...
Göçürip Al ROBLOX

ROBLOX

ROBLOX APK, Android operasiýa ulgamy bolan enjamlar üçin döredilen onlaýn başdan geçirme oýny....
Göçürip Al Hard Guys

Hard Guys

Hard Guys” Android” platformasynda oýnap boljak platforma oýny.  Google Play” -e türk oýun...
Göçürip Al Good Pizza, Great Pizza

Good Pizza, Great Pizza

Gowy Pizza Great Pizza APK, pizzeria biznes oýny hökmünde Android platformasynda öz ornuny alýar....
Göçürip Al Bitcoin Billionaire

Bitcoin Billionaire

Bitcoin Billionaire”, programma bazarlarynda bar bolan we adatça biri-birine öýkünmekden has köp...
Göçürip Al Bitcoin

Bitcoin

Bitcoin”, Android” telefonyňyzda oýnap boljak refleks esasly ykjam oýun. Ketchapp” tarapyndan...
Göçürip Al Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari

Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari

Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari, innowasiýa oýunlary bilen ünsi özüne çekýän we dürli oýun...
Göçürip Al Tap Tap Dash

Tap Tap Dash

Tap Tap Dash, ýakymly haýwanlar bilen çylşyrymly platformada öňe gitmäge synanyşýan gyzykly Android...
Göçürip Al Knife Hit

Knife Hit

Knife Hit”, Ketchapp” -yň refleks synag synag pyçak oýny. Minimalistik wizual arça oýnunda,...
Göçürip Al Cookie Run: OvenBreak

Cookie Run: OvenBreak

Elmydama aç bolsaňyz ýa-da süýjüler bilen oňat bolsaňyz, Cookie Run: OvenBreak” oýunyny halarsyňyz....
Göçürip Al Make More

Make More

Uly kompaniýalaryň ýolbaşçylarynyň nähili işleýändigi hemişe gyzyklanýar. Filmleriň bize...
Göçürip Al Cat Goes Fishing

Cat Goes Fishing

Pişik balyk tutýar APK balyk tutmak, balyk tutmak, balyk tutmak oýunlaryny halaýanlara maslahat...
Göçürip Al Temple Run

Temple Run

Temple Run”, Android telefonlarynda mugt oýnap boljak tükeniksiz ylgaýan oýunlaryň atasyna jaň edip...
Göçürip Al Paper Toss Boss

Paper Toss Boss

Paper Toss Boss” ykjam platformada hapa zyňylýan oýun ýaly görünýän onlarça önümiň biridir. Islän...
Göçürip Al Stickman Dismounting

Stickman Dismounting

Stickman Dismounting APK”, fizika esasly gyzykly oýun bilen ýelmeşýän oýun. Şu wagta çenli...
Göçürip Al Robbery Bob

Robbery Bob

Talaňçylyk Bob APK, Android üçin däl-de, ykjam platformada iň köp oýnalýan gizlin oýun. Ogurlyk...
Göçürip Al Marble Clash

Marble Clash

Mermer çaknyşygy, ulular bilen birlikde çagalaryň göwnünden turýan mermer oýnuny ykjam enjamlara...
Göçürip Al Buddy Toss

Buddy Toss

Buddy Toss APK, animasiýalaryň tapawutlanýan ajaýyp grafikalary bilen bezelen ussatlyk oýny....
Göçürip Al Railroad Crossing

Railroad Crossing

Demir ýol geçelgesi ussatlygyň we ünsüň hilidir. Simulýasiýa oýny hökmünde girizilse-de, oýun...
Göçürip Al Fast Finger

Fast Finger

Fast Finger” gyzykly, ýöne stresli oýun, planşetiňizde we smartfonlaryňyzda mugt tassyklap...
Göçürip Al ROB-O-TAP

ROB-O-TAP

ROB-O-TAP, boş wagtyňyzdan lezzet almaga kömek edýän ykjam tükeniksiz ylgaýjydyr. Android”...
Göçürip Al Soccer Runner

Soccer Runner

Bilşiňiz ýaly, ylgaw oýunlary soňky döwürleriň iň meşhur oýun kategoriýalarynyň biridir. Android...
Göçürip Al Futu Hoki

Futu Hoki

Futu Hoki esasan stol hokkeýiniň oýny hökmünde kesgitlenip bilner. Doly mugt göçürip alyp bilýän bu...
Göçürip Al Super Hexagon

Super Hexagon

Super Hexagon, Android enjamlaryňyza göçürip alyp we oýnap boljak gyzykly ussatlyk oýny. Super...
Göçürip Al Doodle Jump Christmas Special

Doodle Jump Christmas Special

Bilşiňiz ýaly, Doodle Jump gaty gyzykly oýun, bu ýerde ýeke-täk maksadyňyz bökmekdir. Geçmişde...
Göçürip Al Offroad Legends 2

Offroad Legends 2

Offroad Legends 2” çykan gününden başlap ynamly çykyş eder. Öňki oýun 5 million adam tarapyndan...
Göçürip Al Car Parking Free

Car Parking Free

Awtoulag duralgasy oýunlaryny halaýan bolsaňyz, Awtoulag duralgasy mugt, bu kategoriýada saýlap...
Göçürip Al Red Ball

Red Ball

Red Ball APK” platforma oýunlary kategoriýasyndaky iň gyzykly we hezil oýunlaryň biridir. Oýunda...

Mostüklemeleriň köpüsi