Göçürip Al Programma üpjünçiligi

Göçürip Al Google Chrome

Google Chrome

Google Chrome ýönekeý, ýönekeý we meşhur internet brauzeri. Google Chrome web brauzerini guruň, internete çalt we ygtybarly giriň. Google Chrome, Google-yň akylly tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan mugt we meşhur internet brauzeri. Internetde çalt we ygtybarly gezmek isleýän köp ulanyjynyň ilkinji saýlawy, Chrome web brauzeriniň iň...

Göçürip Al Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Firefox”, internet ulanyjylaryna internete erkin we çalt göz aýlamak üçin Mozilla” tarapyndan döredilen açyk çeşme internet brauzeri. Ulanyjylara iň soňky täzelenmeler bilen doly mugt hödürlenýän Mozilla Firefox; Google Chrome”, Opera” we Microsoft Edge” ýaly bäsdeşlerine tizlik, howpsuzlyk we sinhronizasiýa taýdan gaty ynamly boldy. ...

Göçürip Al UC Browser

UC Browser

Jübi enjamlary üçin iň meşhur brauzerleriň biri bolan UC brauzeri ozal Windows 8 programmasy hökmünde kompýuterlere baryp ýetipdi, ýöne bu gezek hakyky iş stoly goýberen topar kompýuter ulanyjylaryna Windows 7-de erkin işleýän brauzeri hödürleýär. Jübi wersiýasyna laýyk gelýän tejribe bermäge ynamly brauzer; Android”, iOS” we Windows...

Göçürip Al Opera

Opera

Opera, täzelenen hereketlendirijisi, ulanyjy interfeýsi we aýratynlyklary bilen ulanyjylara iň çalt we iň ösen internet tejribesini hödürlemegi maksat edinýän alternatiw web brauzeri. Opera göçürip alyň Iň meşhur web brauzerleriniň arasynda öz ornuny saklamak üçin Chromium” we Blink” bilen infrastrukturasyny güýçlendirip, Opera” -da...

Göçürip Al Windscribe

Windscribe

Windscribe (Downloadüklemek): Iň oňat mugt VPN programmasy Windscribe mugt meýilnamada ösen aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. 10 Gb-dan gowrak maglumatlary mugt ulanmaga mümkinçilik berýän VPN programmasy, gorag diwary, mahabat bloklaýjysy, yzarlaýjy blokator, tizligi dolandyrmak, gizlinlik tertibi, goşa VPN, P2P ýaly tölegli VPN-ler...

Göçürip Al Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2

Salam Goňşy 2 bugda! Salam Goňşy 2 Alpha 1, kompýuterdäki iň gizlin gizlin oýunlaryň biri, indi mugt göçürip alyp bilersiňiz. Salam Goňşy 2 Alpha 1, Salam Goňşy 2 çykmazdan ozal mugt göçürip alyp bilersiňiz. Salam Goňşymyz, kompýuterde we ykjamda iň gowy gizlin gorkunç oýunlaryň biri, dowamydyr. Ilkinji oýundaky wakalardan soň ýitirim...

Göçürip Al PES 2021 LITE

PES 2021 LITE

PES 2021 Lite kompýuter üçin oýnap bolýar! Mugt futbol oýny gözleýän bolsaňyz, eFootball PES 2021 Lite biziň maslahatymyzdyr. PES 2021 Lite PC mugt PES futbol oýnuna garaşýanlar üçin çykdy! Kompýuterde, konsollarda we ykjamda FIFA-da saklanýan eFootball PES 2021 Lite futbol oýny indi Steam” -da göçürip alyp bolýar. PES 2021-ni mugt...

Göçürip Al Warp VPN - 1.1.1.1 - Cloudflare DNS

Warp VPN - 1.1.1.1 - Cloudflare DNS

Warp VPN 1.1.1.1 Windows kompýuterleri üçin mugt VPN programmasy. Cloudflare” tarapyndan işlenip düzülen mugt VPN programmasy 1.1.1.1, Android we iOS üçin Windows 10-dan soň göçürip alyp bolýar. Kompýuteriňiz üçin mugt VPN hyzmatyny gözleýän bolsaňyz, Cloudflare Warp VPN” -ni maslahat berýärin. Cloudflare Warp VPN 1.1.1.1” göçürip alyň...

Göçürip Al Farming Simulator 22

Farming Simulator 22

Iň oňat ferma gurluşygy we dolandyryş oýny bolan Farming Simulator”, täzelenen grafika, oýun oýnamak, mazmun we oýun rejeleri bilen Farming Simulator 22” hökmünde çykýar. GIANTS Programma üpjünçiligi tarapyndan işlenip düzülen 1-nji ferma oýny, Fermer Simulyatory 22, indi möwsümleýin siklleriň tolgundyryjy goşmaçasy bilen oba hojalygyna,...

Göçürip Al KMSpico

KMSpico

KMSpico-ny göçürip alyň, mugt Windows işjeňleşdirme, Office işjeňleşdirme programmasy. Näme üçin KMSpico-ny göçürip almaly? Windows operasiýa ulgamynyň we Office programmasynyň näbelli, çäksiz, ömürlik işjeňleşdirilmegini üpjün edýär. Microsoft Windows operasiýa ulgamyny we Microsoft Office programmasyny işjeňleşdirmek we...

Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5)

GTA 5 (Grand Theft Auto 5)

GTA seriýasyny döreden Rokstar, GTA seriýasynyň soňky oýny ýa-da gysgaça GTA 5, 2013-nji ýylyň sentýabr aýynda PlayStation 3 we Xbox 360 üçin Grand Theft Auto 5 çykardy. GTA 5 Oýun maglumatlary Rockstar” 2014-nji ýylyň iýun aýynda konsol wersiýalaryndan soň oýnuň PC wersiýasyny çykarjakdygyny resmi taýdan yglan etdi we öňki GTA...

Göçürip Al FIFA 22

FIFA 22

FIFA 22 kompýuterde we konsollarda oýnalýan iň gowy futbol oýny. Futbol bilen dolandyrylýan şygar bilen başlap, EA Sports FIFA 22 oýny esasy oýun gowulaşmalary we her re modeime täzelikler getirýän möwsüm bilen oýny hakyky durmuşa ýakynlaşdyrýar. FIFA 22 PC bugda! FIFA 22 Ultimate üçin deslapky sargytlar üçin satyp bolmaýan FUT...

Göçürip Al Secret Neighbor

Secret Neighbor

Gizlin goňşy, Hello Neighbor” -yň köp oýnaýan wersiýasy, kompýuterde we ykjamda iň köp göçürilen we gizlin gorkunç-triller oýunlarynyň biri. Gizlin goňşymyzy göçürip alyň Gizlin goňşy, köp sanly sosial gorkunç oýun bolup, bir topar çozuş öz dostlaryny goňşusynyň ýerzemininden halas etmäge synanyşýar. Onlyeke-täk meseläňiz, girenleriň...

Göçürip Al Safari

Safari

Simpleönekeý we ajaýyp interfeýsi bilen, Safari internetde gezýän wagtyňyz sizi ýoldan çykarýar we özüňizi howpsuz duýup, iň gyzykly internet tejribesini almaga mümkinçilik berýär. Apple” -iň tizlik we howpsuzlyk meselesinde ägirt uly isleg bildirýän bu programmasy, Windows operasiýa ulgamlary üçin işlenip düzülmegini dowam etdirýär. ...

Göçürip Al Drawboard PDF

Drawboard PDF

Drawboard PDF mugt PDF okaýjy, Windows 10 kompýuter ulanyjylary üçin PDF redaktirleme programmasy. Tebigy ruçka syýa, özboluşly içgin we aňsat ulanyjy interfeýsi, ruçka we duýgur sazlaşyklylygy, bellik we tekst gözden geçiriş gurallarynyň täsirli toplumy bilen meşhurdyr. Drawboard PDF-i göçürip alyň Galam ýa-da stilus ulanyp, tekiz we...

Göçürip Al Angry Birds

Angry Birds

Garaşsyz oýun dörediji Rovio tarapyndan neşir edilen Angry Birds oýun oýnamak gaty gyzykly we aňsat. Oýunyň ykjam görnüşleri dünýädäki millionlarça ulanyja ýokary güýmenje hödürleýär we oýnuň kompýuter wersiýasy bize şol bir gyzyklylygy doly başdan geçirmäge mümkinçilik berýär. Gaharly guşlarda, bularyň hemmesi dönük doňuzlaryň gaharly...

Göçürip Al Tor Browser

Tor Browser

Tor brauzeri näme? Tor brauzeri, onlaýn howpsuzlygy we gizlinligi barada alada edýän, internete anonim göz aýlamak we internet dünýäsindäki ähli päsgelçilikleri aýyrmak bilen gezmek üçin işleýän kompýuter ulanyjylary üçin döredilen ygtybarly internet brauzeri. Tor çeşmelerini we maglumat alyş-çalyş statistikasyny goramak üçin güýçli...

Göçürip Al WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

WhatsApp”, ykjam we Windows PC - kompýuterde (web brauzeri we iş stoly programmasy hökmünde) ulanyp boljak aňsat habarlaşma programmasydyr. WhatsApp” -y telefonyňyzdan göçürip alyp ýa-da Windows PC ýa-da Mac kompýuteriňizde iş stoly programmasy hökmünde ulanyp bilersiňiz. WhatsApp” iş stoly programmasy, telefonyňyzda gurlan WhatsApp”...

Göçürip Al CrystalDiskMark

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark” programmasy bilen HDD ýa-da SSD-iň okalýan we ýazylýan tizligini kompýuteriňizde ölçäp bilersiňiz. Diskiň işleýşini ölçemek üçin programma bolan CrystalDiskMark” HDD we SSD tizligini gaty kiçi we ýönekeý görnüşde ölçemäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, programmada diskiň has jikme-jik öndürijilik maglumatlary almak üçin...

Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender Antivirus Free, kompýuterleriňizde mugt ulanyp boljak iň täsirli wirusa garşy programmalardan biridir. Örän ýönekeý we ýönekeý ulanyjy interfeýsine eýe bolan wirusa garşy programma awtomatiki usulda siziň üçin ähli görnüşli goragy ýerine ýetirýär we islendik bulaşyklygy aradan aýyrýar. Ulgam läheňinde ýerleşýän we...

Göçürip Al McAfee Rootkit Remover

McAfee Rootkit Remover

McAfee Rootkit Remover” ulanyjylara kompýuteriňizde adaty usullar bilen kesgitläp bolmaýan zyýanly programma üpjünçiligi bolan kök köklerini tapmaga we ýoklamaga kömek edýän üstünlikli programma. Rootkits gaty howply zyýanly programma üpjünçiligi, sebäbi olar gizlenip bilýärler. Mundan başga-da, beýleki adaty wiruslary we zyýanly...

Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021

Avast Free Antivirus 2021

Öýlerimizde we iş ýerlerimizde ençeme ýyl bäri ulanýan kompýuterlerimiz üçin mugt wirusy goramak ulgamyny hödürleýän Avast Free Antivirus”, wirtual howplara garşy işlenip düzülýär we täzelenýär. Interneti ulanýan, internete birikdirilmedik hem bolsa, haýsydyr bir tora ýa-da internete birikdirilmedik hem bolsa, bir ulgamda wirus...

Göçürip Al Internet Download Manager

Internet Download Manager

Internet ýükleme dolandyryjysy näme? Internet Download Manager (IDM / IDMAN), Chrome, Opera we beýleki brauzerler bilen birleşýän çalt faýl göçürip almak programmasydyr. Bu faýly göçürip almak menejeri bilen, internetden film göçürip almak, faýllary göçürip almak, aýdym-saz göçürip almak, YouTube-dan wideo göçürip almak ýaly ähli göçürip...

Göçürip Al Norton AntiVirus

Norton AntiVirus

Norton AntiVirus, wiruslardan, içaly programma üpjünçiliginden, gysgaça aýdanyňda, kompýuteriňize zyýan ýetirip biljek ähli programmalardan we faýllardan goraglylygy üpjün edýän aýratyn we hünär howpsuzlygy çözgüt programmasydyr. Kompýuteriňizi doly goramak we howpsuzlyk töwekgelçiligini döredýän zyýanly programma üpjünçiligini...

Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free bu ýerde az ýer tutýan we öňki wersiýa bilen deňeşdirilende ýadyň ulanylyşyny azaldýan täze wersiýasy bar. Has çalt öndürijilik talaplaryny has gowy öndürijilik bilen birleşdirip, programma üpjünçiligi 2020 wersiýasy bilen interfeýs dizaýnynda möhüm üýtgeşmeler bilen gelýär. Programma galp antiwirus programma...

Göçürip Al PUBG

PUBG

PUBG-i göçürip alyň PUBG, Windows kompýuterinde we ykjamda göçürip alyp we oýnap boljak söweş royale oýny. Ykjam we kompýuterde yzygiderli täzelenmeler bilen oýunçylaryň sanyny köpeldýän PUBG-de her kimiň bir maksady bar: diri galmak! Windows platformasynda PUBG PC (göçürip almak) we ykjam platformada PUBG Mobile (göçürip almak)...

Göçürip Al Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free), Windows PC ulanyjylary üçin göçürip almak üçin mugt we çalt antiwirus. Kasperski Mugt Antivirus 2020 mugt antiwirus programmalarynyň arasynda iň ygtybarlysydyr. Kasperskiý mugt antiwirusyny göçürip alyň Kaspersky Security Cloud Free, Window üçin iň ýokary mugt antiwirus programmalarynyň...

Göçürip Al Betternet

Betternet

Betternet VPN” programmasy, Windows operasiýa ulgamy bolan kompýuter ulanyjylaryna iň aňsat görnüşde mugt we çäksiz VPN tejribesini gazanmaga mümkinçilik berýän gurallaryň biridir. Programma tarapyndan hödürlenýän VPN hyzmatynyň kömegi bilen, petiklenen web sahypalaryna we petiklenen web hyzmatlaryna girip bolýar, şeýle hem jemgyýetçilik...

Göçürip Al Winamp

Winamp

Dünýäde iň halanýan we iň köp ulanylýan multimediýa pleýerleriniň biri bolan Winamp bilen hiç hili kynçylyksyz her dürli ses we wideo faýllaryny oýnap bilersiňiz. Winamp” gurlanda, programma bilen baglanyşykly köp sazlamany islegleriňize görä düzmäge mümkinçilik bar. Gurmak wagtynda Winamp bilen oýnamak isleýän ses we wideo...

Göçürip Al AVG VPN

AVG VPN

AVG Howpsuz VPN, Windows PC (kompýuter) üçin mugt VPN programma üpjünçiligi. WiFi toruňyzy goramak we anonim göz aýlamak üçin indi AVG VPN guruň. AVG Howpsuz VPN ýa-da AVG VPN, Windows PC, Mac kompýuter, Android telefon we iPhone ulanyjylaryna hödürlenýän mugt VPN programmasydyr. WiFi toruňyzy goramak we internete şahsy göz aýlamak üçin...

Göçürip Al IObit Driver Booster

IObit Driver Booster

IObit Driver Booster 8, sürüjileri tapmaga, sürüjileri täzelemäge we sürüjileri internetsiz gurmaga mümkinçilik berýän mugt programma. Windows kompýuterlerimizde ýygy-ýygydan duş gelýän sürüjiniň täzeleniş meselelerinden dynmak üçin taýýarlanan mugt gural we bu meselelerde örän tejribeli kompaniýa IObit tarapyndan neşir edilýär....

Göçürip Al Zoom

Zoom

Zoom, köplenç uzak aralyk okuwynda ulanylýan we peýdaly aýratynlyklara eýe bolan we türk dilini goldaýan ýönekeý görnüşde wideo gepleşiklerine goşulyp boljak Windows programmasydyr. Zoom wideo jaňyny nädip etmeli? Zoom programmasyny göçürip alanymyzdan soň, programma iki gezek basyp girýäris. Peýda bolan ekranda ulanyjy adymyz we...

Göçürip Al CCleaner

CCleaner

CCleaner, kompýuter arassalamagyny, kompýuter tizlenmesini, programmany aýyrmagy, faýly öçürmegi, registrleri arassalamagy, hemişelik öçürmegi we başgalary ýerine ýetirip bilýän üstünlikli ulgam optimizasiýasy we howpsuzlyk programmasydyr. Windows PC ulanyjylaryna CCleaner Free (Mugt) we CCleaner Professional (Pro) atly iki wersiýa...

Göçürip Al Happy Wheels

Happy Wheels

Türk dilinde Happy Wheels” diýlip hem atlandyrylýan Happy Wheels”, ykjam enjamlarda fizika esasly ussatlyk oýnunyň kompýuter wersiýasydyr. Bu sahypadan Happy Wheels” -i göçürip alanyňyzdan soň, derrew gurnap bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde manysyz we gyzykly bolup biljek ussatlyk oýny bolan Happy Wheels” tigirli ulaglarda syýahat...

Göçürip Al Tencent Gaming Buddy (GameLoop)

Tencent Gaming Buddy (GameLoop)

Tencent Gaming Buddy” -ni göçürip alyň we PUBG Mobile”, Brawl Stars” we beýleki meşhur Android” oýunlaryny kompýuterde oýnamakdan lezzet alyň. Clash of Clans”, Call of Duty Mobile”, Garena Free Fire”, Metro Surfers”, Apex Legends”, GTA (Grand Theft Auto), Legends League, My Talking Tom we kompýuterde has meşhur mobil oýunlaryny oýnamak...

Göçürip Al WinRAR

WinRAR

Häzirki wagtda Winrar” faýl gysyş programmalarynyň arasynda iň oňat aýratynlyklary bolan iň giňişleýin programma. Köp faýl formatlaryny goldaýan programma, aňsat gurmak we ulanmak bilen ünsi özüne çekýär. ZIP we RAR formatlaryny doly goldaýan we arhiwlemek üçin doly goldaw berýän Winrar-yň Windows wersiýasy, faýllaryň sanly gurşawda...

Göçürip Al Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro” wideo önümçiligini tertipleşdirmek üçin döredilen wagt çyzgysy düşünjesi bilen hakyky wagtda wideo redaktirleme programmasydyr. Programmanyň içine her dürli media formatlaryny import edip ýa-da eksport edip bilersiňiz. 10,240 x 8,192 durulykda redaktirläp boljak programma, 3D redaktirleme aýratynlyklary bilen hem ünsi...

Göçürip Al IObit Uninstaller

IObit Uninstaller

IObit Uninstaller, ygtyýarnama kody gerek bolmazdan ulanyp boljak aýyrmak. Windows PC ulanyjylarynyň kompýuter hyzmatyny we programmalary aýyrmak has aňsat we çalt ýerine ýetirmek üçin ulanyp biljek mugt gurallarynyň arasynda. Windows 10, kompýuteriňizde gereksiz programmalaryň we maglumatlaryň toplanmagy sebäpli ýüze çykýan haýallyklary...

Göçürip Al Skype

Skype

Skype näme, tölenýärmi? Skype, kompýuter we smartfon ulanyjylary tarapyndan dünýäde iň köp ulanylýan mugt wideo söhbetdeşlik we habarlaşma programmalarynyň biridir. Internet arkaly mugt SMS ýazmaga, gürlemäge we wideo söhbetdeşlige mümkinçilik berýän programma üpjünçiligi bilen, isleseňiz öý we jübi telefonlaryna arzan bahadan jaň edip...

Göçürip Al DotVPN

DotVPN

DotVPN, Google Chrome ulanyjylary tarapyndan iň halanýan VPN giňeltmeleriniň biridir. Dünýäniň 12 ýurdundan girmäge mümkinçilik berýän VPN, onlaýn gizlinlige zyýan berýän her dürli mahabatdan, şol sanda web sahypalarynda açylan bannerlerden goraýar. Ikiňizem internet bukjasyna ep-esli az pul sarp edýärsiňiz we has çalt göz aýlaň. Bulut...

Göçürip Al DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite” mugt wirtual disk döretmek programmasy bolup, wirtual diskleri döredip ISO, BIN, CUE giňeltmeleri bilen surat faýllaryny aňsatlyk bilen açyp bilersiňiz. DAEMON Tools Lite” ulanyjylara kompýuterlerinde wirtual diskleri (diskleri) çalt we aňsat döretmäge mümkinçilik berýän mugt we ygtybarly programma üpjünçiligi....

Göçürip Al PC Repair Tool

PC Repair Tool

......

Göçürip Al 7-Zip

7-Zip

7-Zip mugt we güýçli programma üpjünçiligi bolup, kompýuter ulanyjylary gaty disklerdäki faýllary we bukjalary gysyp ýa-da faýllary dekompressiýa edip bilerler. Bazarda faýl gysyş programmalarynyň köpdügine garamazdan, giň format goldawy we mugtlygy sebäpli 7-Zip köp ulanyjynyň ilkinji saýlamagydyr. Örän ýönekeý gurnama işinden soň...

Göçürip Al Discord

Discord

Diskord, oýunçylaryň isleglerini göz öňünde tutup döredilen ses, tekst we wideo söhbetdeşlik programmasy hökmünde kesgitlenip bilner. Aýda 100 milliondan gowrak işjeň ulanyjy, hepdede 13,5 million işjeň serwer we her gün 4 milliard serwer söhbetdeşlik wagty bolan oýunçylaryň iň gowy görýän aragatnaşyk programmasy bolan Discord”, Windows,...

Göçürip Al Advanced SystemCare

Advanced SystemCare

Advanced SystemCare-i göçürip almak bilen, kompýuter hyzmatyny we kompýuter tizlenmesinde iň üstünlikli programmalaryň biri bolan ulgam optimizasiýa programmasy bolar. Advanced SystemCare nädip gurmaly? Kompýuterleriňizde mugt göçürip alyp we ulanyp başlaýan programma üpjünçiligi bolan Advanced SystemCare, wagtyň geçmegi bilen haýal...

Göçürip Al VLC Media Player

VLC Media Player

Kompýuter ulanyjylarynyň arasynda köplenç VLC diýlip atlandyrylýan VLC Media pleýer, kompýuteriňizde her hili media faýllaryny hiç hili kynçylyksyz oýnamak üçin döredilen mugt media pleýerdir. VLC pleýerini göçürip alyň - Mugt media pleýer Wideo we ses faýllary üçin ähli faýl giňeltmelerini goldaýan VLC, diňe bu aýratynlyk bilen hem...

Göçürip Al Clean Master

Clean Master

Arassa ussany göçürip al Arassa ussat mugt kompýuter arassalaýjy we güýçlendiriji. Arassa ussat, gereksiz (zibil) faýllaryny ýok etmek, kompýuteriň tizligini ýokarlandyrmak, gizlinligi arassalamak, faýly dikeltmek, awtomatiki täzelenmek, galyndy faýllary awtomatiki arassalamak, faýllary we bukjalary doly ýok etmek, brauzer awtomatiki...

Göçürip Al Rufus

Rufus

Rufus, ulanyp boljak USB diskleri döretmäge kömek edýän kiçijik, ulanmak üçin ýönekeý we mugt programma. Adatça size zerur bolup biler: Kompýuteriňizi formatladyňyz we ISO şekil faýlynyň kömegi bilen operasiýa ulgamyňyzy USB ýadynyň üsti bilen gurjak bolýarsyňyz. Operasiýa ulgamy bolmazdan kompýuterde işlemeli bolsaňyz. BIOS ýa-da...

Mostüklemeleriň köpüsi