Göçürip Al Communication Programma üpjünçiligi

Göçürip Al WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

WhatsApp”, ykjam we Windows PC - kompýuterde (web brauzeri we iş stoly programmasy hökmünde) ulanyp boljak aňsat habarlaşma programmasydyr. WhatsApp” -y telefonyňyzdan göçürip alyp ýa-da Windows PC ýa-da Mac kompýuteriňizde iş stoly programmasy hökmünde ulanyp bilersiňiz. WhatsApp” iş stoly programmasy, telefonyňyzda gurlan WhatsApp”...

Göçürip Al Zoom

Zoom

Zoom, köplenç uzak aralyk okuwynda ulanylýan we peýdaly aýratynlyklara eýe bolan we türk dilini goldaýan ýönekeý görnüşde wideo gepleşiklerine goşulyp boljak Windows programmasydyr. Zoom wideo jaňyny nädip etmeli? Zoom programmasyny göçürip alanymyzdan soň, programma iki gezek basyp girýäris. Peýda bolan ekranda ulanyjy adymyz we...

Göçürip Al Skype

Skype

Skype näme, tölenýärmi? Skype, kompýuter we smartfon ulanyjylary tarapyndan dünýäde iň köp ulanylýan mugt wideo söhbetdeşlik we habarlaşma programmalarynyň biridir. Internet arkaly mugt SMS ýazmaga, gürlemäge we wideo söhbetdeşlige mümkinçilik berýän programma üpjünçiligi bilen, isleseňiz öý we jübi telefonlaryna arzan bahadan jaň edip...

Göçürip Al Discord

Discord

Diskord, oýunçylaryň isleglerini göz öňünde tutup döredilen ses, tekst we wideo söhbetdeşlik programmasy hökmünde kesgitlenip bilner. Aýda 100 milliondan gowrak işjeň ulanyjy, hepdede 13,5 million işjeň serwer we her gün 4 milliard serwer söhbetdeşlik wagty bolan oýunçylaryň iň gowy görýän aragatnaşyk programmasy bolan Discord”, Windows,...

Göçürip Al Viber

Viber

Meşhur ykjam habarlaşma programmasy Viber indi Windows-da elýeterlidir. Viber Windows” programma üpjünçiliginiň kömegi bilen sanawyňyzdaky Viber” ulanyjylary bilen mugt habarlaşyp we jaň edip bilersiňiz. Viber Windows programma üpjünçiligi ykjam enjamyňyzdaky Viber programmasyndaky aragatnaşyklary, habarlary we jaň taryhyny awtomatiki...

Göçürip Al BiP Messenger

BiP Messenger

BiP Messenger, ykjam enjamlarda (Android we iOS), web brauzerlerinde we iş stolunda (Windows we Mac kompýuterlerinde) ulanyp boljak mugt gyssagly habarlaşma we wideo söhbetdeşlik programmasydyr. Kompýuteriňizde biziň ýurdumyzda WhatsApp we Telegram ýaly meşhur gyssagly habarlaşma hyzmaty bolan BiP Messenger-i ulanmak üçin ýokardaky BiP...

Göçürip Al ICQ

ICQ

Ygtybarly söhbetdeşlik programmasy ICQ täze wersiýasy ICQ 8 bilen gün tertibine gaýdyp geldi. Täze interfeýsi we täze aýratynlyklary bilen özüni ýene-de bir gezek subut eden habarlaşma programmasy özüni täze görnüşe getirdi. Gepleşik penjirelerindäki tab aýratynlygy we Çalt IM ýaly hakykatdanam täze aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylan bu...

Göçürip Al LINE

LINE

Jübi habarlaşma programmasy bolan LINE-iň iş stoly wersiýasynyň kömegi bilen kompýuteriňizdäki LINE hasabyňyza birigip bilersiňiz. Dostlaryňyz we maşgala agzalaryňyz bilen habarlaşmaga mümkinçilik berýän LINE, habarlaşma wagtynda ulanyp boljak 250-den gowrak özboluşly stiker we ýüz keşbini öz içine alýar. Jübi habarlaşma tejribesini iş...

Göçürip Al Twitch

Twitch

Twitch, iň gowy görýän Twitch akymlaryňyzy, dostlaryňyzy we oýunlaryňyzy birleşdirmegi maksat edinýän resmi Twitch iş stoly programmasy hökmünde kesgitlenip bilner. Kompýuterleriňizde mugt göçürip alyp we ulanyp bilýän programma üpjünçiligi bolan Twitch Desktop Programmasy, internet brauzeriňiziň ýerine Twitch-i öz interfeýsinde görmek...

Göçürip Al Cyber Dust

Cyber Dust

Cyber ​​Dust”, habarlary awtomatiki pozup bilýän Snapchat” ýaly ulgamly gyssagly habarlaşma programmasydyr. Cyber ​​Dust”, dünýädäki dostlar ýa-da adamlar bilen söhbetdeşlikde belli bir wagtdan soň habarlaryňyzy awtomatiki pozmagy üpjün edýär we bu ykjam, Windows 10 planşetleri we kompýuterleri ýaly ulanyp boljak programma. Bu programma...

Göçürip Al Yahoo! Mail

Yahoo! Mail

Yahoo! Poçta, Windows 10 kompýuter we planşet ulanyjylary üçin Yahoo-nyň e-poçta programmasy. Windows 10-yň meşhur aýratynlyklaryny birleşdirýän poçta programmasynyň interfeýs we ulanyş nukdaýnazaryndan web programmasyndan tapawutlanýandygyny aýdyp bileris. Windows 10 bilen öňünden ýüklenen häzirki zaman poçta programmasy Yahoo!...

Göçürip Al TeamSpeak Client

TeamSpeak Client

TeamSpeak 3, esasanam oýunçylaryň arasynda gaty meşhur we ses bilen toparlaýyn söhbetdeşlik geçirmäge mümkinçilik berýän programma. Programmanyň üçünji neslini TeamSpeak Classic we TeamSpeak 2-iň ösen wersiýasy däl-de, C ++ görnüşinde düýbünden täzeden ýazylan programma diýip pikir edip bileris. Täzeden işlemek döwründe düýpgöter...

Göçürip Al Trillian

Trillian

Bir sebitden gyssagly habarlaşma hyzmatlaryny we sosial ulgam profillerini dolandyryp bilýän iň giňişleýin programma üpjünçiliginiň biri bolan Trillian, Windows, Mac, Web we Mobile platformalaryna laýyk gelýän özboluşly wariantdyr. Öňki wersiýalarynda Trillian Astra diýip bilýän bu programma täze wersiýa bilen Trillian adyny ulanyp...

Göçürip Al Facebook Messenger

Facebook Messenger

Facebook Messenger”, Facebook” tarapyndan taýýarlanan habarlaşma programmasy Windows 10” ulanyjylaryna hödürlendi. Facebook” sahypasyna girmän dostlaryňyz bilen gürleşmäge mümkinçilik berýän programmanyň interfeýsi, öwrenişen programmalaryňyza meňzeýär. Programma arkaly, Facebook-da onlaýn dostlaryňyz bilen habarlaşyp bilersiňiz,...

Göçürip Al Hangouts Chat

Hangouts Chat

Hangouts Chat, Google-yň toparlar üçin habarlaşma platformasydyr. Facebook Workplace”, Microsoft Teams” we Slack” bilen meňzeşligi bilen ünsi çekýän bu programma, işewür ulanyjylaryň biri-biri bilen aragatnaşyk saklamagyny aňsatlaşdyrýar. Resminamalary, elektron tablisalaryny, slaýdlary, suratlary we wideolary, şeýle hem bir ýa-da...

Göçürip Al Yahoo Messenger

Yahoo Messenger

Yahoo Messenger” mugt hyzmatdyr, onda onlaýn dostlaryňyz bilen gyssagly habarlaşyp bilersiňiz. Yahoo hasabyňyz, e-poçtaňyz we ş.m. bilen ulanýan bu programmaňyz Şeýle hem, beýleki hyzmatlardaky täzelikler barada size habar berýär. Gorag diwary goldawy bilen ygtybarly söhbetdeşlik gurşawy, gepleşikleri ýazga almak we çap etmek, bellikli...

Göçürip Al ChatON

ChatON

ChatON, Amerikada we Fransiýada Samsung tarapyndan işlenip düzülen ykjam habarlaşma programmasydyr. 70 million ulanyjy bilen meşhur söhbetdeşlik programmasy 237 ýurtda 63 dilde goldaw berýär. Smartfonyňyzda, planşetiňizde we iş stoluňyzda ulanyp boljak ChatON” mugt habarlaşma programmasy bolup, ol ýerde dostlaryňyz bilen ýeke-ýekeden we...

Göçürip Al KakaoTalk

KakaoTalk

KakaoTalk, 100 milliondan gowrak ulanyjy bilen mugt ses söhbetdeşligi we habarlaşma programmasydyr. Windows, iOS, Android, Blackberry we Windows Phone platformalary üçin amaly programmalar bilen Skype-a gaty täsirli we gaty meňzeýär. Dostlaryňyz bilen ýeke-ýekeden ýa-da toparlaýyn habarlaşmaga we sesli jaň etmäge mümkinçilik berýän...

Göçürip Al Zello

Zello

Häzirki wagtda sesli söhbetdeşlik programmalarynyň näderejede giň ýaýrandygyny göz öňünde tutanymyzda, ulanyp boljak köp sanly alternatiw programmalar bar. Zello, söhbet edip boljak programmalaryň arasynda üstünlikli iş stoly we ykjam programma üpjünçiligi. Platforma goldawy sebäpli, hatda mobil enjamlarynda programmany ulanýan...

Göçürip Al Slack

Slack

Slack, peýdaly, mugt we üstünlikli programma bolup, şahsyýetleriň we toparlaryň bilelikde işlemegini ýa-da bilelikdäki iş alyp barmagyny aňsatlaşdyrmak arkaly işewürlik öndürijiligini ýokarlandyrýar. Ulanyjylara öň Android we iOS ykjam programmalary çykan programmanyň Windows wersiýasynyň beta wersiýasy hödürlendi. Toparlaýyn habarlaşma,...

Göçürip Al Voxox

Voxox

Voxox” programmasy, Windows we beýleki ykjam we kompýuter platformalarynda elýeterli mugt söhbetdeşlik programmalarynyň arasynda bolup, ulanyjylara ähli dostlary bilen üznüksiz aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Simpleönekeý we ýönekeý interfeýsi we köp ösen aýratynlyklary sebäpli programmany ulananyňyzda kynçylyk çekersiňiz...

Göçürip Al SplitCam

SplitCam

SplitCam” wirtual wideo düşüriş sürüjisi, bir wideo çeşmesinden bir wagtyň özünde birnäçe programmalara suratlary eksport etmäge mümkinçilik berýär. Mysal üçin; Kompýuteriňize web kamerasy birikdirildi we bir wagtyň özünde birden köp programmada ulanyp bilmersiňiz. Windows gurşawynda bu paýlaşma mümkin däl bolsa-da, indi bu paýlaşmany...

Göçürip Al Mumble

Mumble

Mumble programmasy esasanam onlaýn oýun oýnaýan toparlar üçin sesli jaň programmasydyr. Onlaýn oýunlardaky topar gowy aragatnaşykda bolmaly we köp programma gijikdirilen ses habarlaryny ibermek uly mesele bolup biler. Bu meseläni ýeňip geçmäge taýyn Mumble oýunçylar üçin gönüden-göni taýýarlanýar we şonuň üçin gaty pes gijä galmak...

Göçürip Al Confide

Confide

Gizlin, şifrlenen habarlary iberjek we özüňizi howpsuz duýjak programma. Çynlakaý habar howpsuzlygyny üpjün edýän Confide” bilen, esasanam kompaniýadaky ýygnaklaryňyzy ygtybarly edip bilersiňiz. Ekranyň suratlarynyň öňüni almak, öz-özüňi pozmak we şifrlenen habarlar ýaly aýratynlyklary bolan Confide”, bütinleý mugt ulanyp boljak...

Göçürip Al AIM (AOL Instant Messenger)

AIM (AOL Instant Messenger)

Internetde AOL Instant Messenger-i ulanyp, dostlaryňyz ýa-da maşgala agzalaryňyz bilen AIM kontaktlary bilen tekst habarlaşma ýa-da wideo sesli söhbet etmek üçin ajaýyp interfeýs hödürleýän mugt hyzmat. Ulanyjy bukjasy, habar menýusy bilen AIM gyssagly habarlaşma programmasy, Düzülip bilinýän aýratynlyklar, şol bir kategoriýadaky beýleki...

Göçürip Al Ventrilo Client

Ventrilo Client

Wentrilo, onlaýn oýunçylaryň biri-biri bilen köpçülikleýin söhbet edýän meşhur programmalarynyň biridir. Bu programma oýunçylara oýnuň dowamynda has utgaşykly hereket etmäge mümkinçilik berýär. Özüňiz üçin döredjek söhbetdeşlik otaglarynda dostlaryňyz bilen aňsatlyk bilen söhbet edip bilersiňiz, isleseňiz, gurnalan söhbetdeşlik otagyňyza...

Göçürip Al Ripcord

Ripcord

Ripcord”, Slack” we Discord” ýaly meşhur programmalara alternatiwa hökmünde ulanyp boljak iş stoly söhbet müşderisi. Kompýuter çeşmelerini iň pes derejede ulanýan programma bilen sesiňiz we tekst söhbetleriňiz bolup biler. Köp funksional aýratynlyklara eýe bolan programmanyň, şeýle programma mätäç her bir adam üçin bu işi edip...

Göçürip Al Camfrog Video Chat

Camfrog Video Chat

Kompýuterde täze dostlar tapmak, dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen söhbetdeşlik etmek üçin wagt tapýanlaryň biri bolsaňyz, wideo, ses we tekst söhbetdeşlik programmalaryndan bökmekden ýadasaňyz, Camfrog” size degişlidir. Islän diliňizdäki konferensiýalarda çykyş edip bilýän Camforg Video Chat” bilen çäklendirilmedik dünýä. Indi her...

Göçürip Al ooVoo

ooVoo

ooVoo, dünýädäki dostlaryňyz we kärdeşleriňiz bilen wideo söhbetdeşlige mümkinçilik berýän mugt programma. Ulanylyşynyň we gurulmagynyň aňsatlygyndan başga-da, türk dili sebäpli meşhurlygy artýan bu programma, interfeýsi bilenem tapawutlanýar. Döredjek ooVoo hasabyňyz bilen wizual, ýazmaça we ses aragatnaşygyny hödürleýän programma;...

Göçürip Al Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

Outlook, Microsoft-yň meşhur öndürijiligi we ofis programma üpjünçiligi toplumy bolan Microsoft Office-iň üstünlikli programma üpjünçiliginiň biridir. Outlook-yň kömegi bilen, e-poçta hasaplaryňyzy, ähli aragatnaşyk sanawlaryňyzy, wezipeleriňizi we duşuşyklaryňyzy bir ýerden aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz. E-poçta hasaplaryňyzy...

Göçürip Al MightyText

MightyText

MightyText, ulanyjylary Android telefonlarynda habarlaşmak kynçylyklaryndan halas edýän örän peýdaly brauzer goşmaçasy hökmünde kesgitlenip bilner. Kompýuterlerden SMS ibermek üçin çözgüt bolan MightyText”, esasan, kompýuterleriňizde habarlaryňyzy ýazmaga we alyjylara ýetirmäge kömek edýär. Şeýlelik bilen, Android enjamyňyzyň kiçi...

Göçürip Al TicToc

TicToc

TicToc, Android we iOS platformalarynda dostlaryňyz we tanyşlaryňyz bilen mugt habarlaşmaga, sesli jaň etmäge we faýl paýlaşmaga mümkinçilik berýän programmanyň Windows iş stoly programmasydyr. Dostlaryňyz bilen aýratyn ýa-da toparlaýyn habarlaşmak arkaly halaýan suratlaryňyz we wideolaryňyz ýaly mazmuny aňsatlyk bilen paýlaşmaga...

Göçürip Al Skype History

Skype History

Skype ulanyjylaryna söhbet taryhyny görmäge we arhiwlemäge mümkinçilik berýän Skype Taryhyny, Windows operasiýa ulgamy bilen kompýuterlerimizde hiç hili kynçylyksyz ulanyp bileris. Mugt göçürip alyp bolýan bu programmanyň kömegi bilen, sene garamazdan, Skype-da eden söhbetdeşliklerimizi jikme-jik görüp bileris. Programmada ösen arhiw...

Göçürip Al Curse Voice

Curse Voice

Curse Voice”, Curse” kompaniýasy tarapyndan öndürilen Legends League” üçin çalt we mugt ses söhbetdeşlik programmasydyr. Gargyş sesi, oýun wagtynda ýoldaşlaryňyz bilen sesli söhbet edýär. Şeýle-de bolsa, munuň amala aşmagy üçin ýoldaşyňyz bu programmany hem gurmalydyr. Çempion saýlama ekranynda bu programmany toparda ulanýanlar bilen...

Göçürip Al TeamSpeak Server

TeamSpeak Server

TeamSpeak, köp platformaly goldaw we hrustal arassa ýokary ses hili bilen ulanyjylara ses aragatnaşygyny hödürleýän üstünlikli programma. TeamSpeak programmasy bilen, beýleki ulanyjylar tarapyndan eýýäm döredilen söhbetdeşlik otaglaryna girip bileris, islesek öz söhbetdeşlik otaglarymyzy döredip, dostlarymyzy bu otaglara çagyryp bileris....

Göçürip Al Delete Skype History

Delete Skype History

Skype” -ni öçürmek Skype” -ni işinde ýa-da gündelik durmuşynda ýygy-ýygydan ulanýan adamlar üçin peýdaly, amaly we aňsat habar taryhyny öçürmek programmasydyr. Programmany ulanyp, Skype hasabyňyzdaky ähli habarlary pozup ýa-da saýlan adamlaryňyz bilen eden habarlaryňyzy pozup bilersiňiz. Mundan başga-da, programma arkaly geçmişde eden...

Göçürip Al PhonerLite

PhonerLite

PhonerLite”, Windows operasiýa ulgamyňyzy internet telefony hökmünde ulanmak üçin döredilen mugt we üstünlikli programma. VoIP (Voice over IP) tehnologiýasyny ulanmak bilen, has arzan bahadan telefon jaňlaryny etmäge mümkinçilik berýär. PhonerLite” özbaşdak düzülip bilinýän SIP profillerini goldaýar. Programmanyň içinde ulanyjylar üçin...

Göçürip Al Zulip

Zulip

Zulip, Dropbox-yň iş stoly we ykjam ýaly mugt söhbetdeşlik programmasydyr. Açyk çeşme kody bilen ünsi özüne çekýän programmanyň IRC-iň kämilleşdirilen wersiýasydygyny aýdyp bileris. Işdeşleriňiz bilen aragatnaşyk saklamak üçin alternatiw hökmünde ulanyp boljak çalt, ýönekeý programma diýip bilerin. Belli bir döwürde yzyny galdyran söhbet...

Göçürip Al Bleep

Bleep

Uky” programmasy, Windows kompýuterleriňizde ulanyp boljak mugt we ygtybarly habarlaşma programmalarynyň arasynda bolup, Mac we Android ulgamlary üçin hem goýberilendigi sebäpli, ähli dostlaryňyz bilen gysga wagtda gürleşmäge kömek edýär. Onuň özüne çekiji we ulanmaga aňsat interfeýsi, programma gurlandan soň gysga wagtyň içinde...

Göçürip Al Facebook Workplace Chat

Facebook Workplace Chat

Facebook Workplace Chat”, diňe işewürler üçin elýeterli bolan Sosial ulgam” iş ýerini ulanýan işgärler üçin aragatnaşyk we söhbetdeşlik programmasydyr. Kompýuter üçin Workplace Chat-y göçürip brauzeriňizi açman kärdeşleriňiz bilen söhbet edip bilersiňiz. Häzirki wagtda brauzerde ulanylýan Workplace Chat” -a meňzeş iş stoly...

Göçürip Al Multi Skype

Multi Skype

Multi Skype, ulanyjylara şol bir kompýuterde birden köp Skype açmaga mümkinçilik berýän mugt köp Skype programmasydyr. Meşhur gyssagly habarlaşma, ses we wideo çagyryş programma üpjünçiligini Skype işde ýa-da öýde ulananymyzda, şol bir kompýuterde diňe bir Skype sessiýasy bolup biler. Şeýle-de bolsa, iş we şahsy peýdalanmak üçin ulanýan...

Göçürip Al BottomFeeder

BottomFeeder

Köne interfeýs we ilkinji seredişde çylşyrymly menýu gurluşyna garamazdan peýdaly rss yzarlaýyş programmasy. BottomFeeder” -iň köne wersiýasy bolan Windows” kompýuterleri bolan we durnukly rss yzarlaýyş programmasyny isleýänler tarapyndan ulanylmagyny maslahat berýäris. Rss yzarlamak programmasyndan ähli garaşmalary ýerine ýetirýär....

Göçürip Al Nimbuzz

Nimbuzz

Nimbuzz, meşhur habarlaşma torlarynda dostlaryňyzy ýygnap boljak söhbetdeşlik programmasydyr. Microsoft Skype, Yahoo Messenger, ICQ, AIM, Google Talk, Facebook, MySpace ýaly köp habarlaşma programmalaryndan dostlaryňyzy görmäge mümkinçilik berýän programma bilen söhbetdeşlik we konferensiýa jaň etmek gaty aňsat. Nimbuzz” -da dürli...

Göçürip Al A SMS

A SMS

SMS, dostlaryňyza we ýakynlaryňyza anonim SMS ibermäge mümkinçilik berýän peýdaly programma üpjünçiligi. Programmanyň ulanyjy interfeýsi gaty ýönekeý görnüşde işlenip düzüldi we doly türk dilinde. Şeýlelik bilen, programmany ulananyňyzda hiç hili kynçylyk çekmersiňiz. Türkiýedäki ykjam belgilere her 60 sekuntda türk nyşanlarynda mugt SMS...

Göçürip Al SkypeContactsView

SkypeContactsView

SkypeContactsView mugt, ýönekeý, ýöne işleýän programma bolup, kompýuteriňize gurlan we giren Skype hasabyňyza goşulan ähli ulanyjylaryň sanawyny düzüp biler. Elbetde, käbir yzarlaýjylarymyz bu sanawy almak üçin näme etjekdigi hakda pikirlenip bilerler, ýöne käwagt ulanyjylara ýüz tutmak ýa-da müňlerçe adam bilen Skype hasaplarynda...

Göçürip Al Fleep

Fleep

Yunio” ulanyjylara faýllaryny öz bulut faýl ammarynda ätiýaçlamaga, faýllaryny bulut faýl saklaýyş ulgamynda paýlaşmaga, saklanýan ýerlerindäki ähli faýllara islendik kompýuterden girmäge we kompýuterlerindäki bukjalary ammar meýdançasyndaky bukjalar bilen sinhronlamaga mümkinçilik berýär. Berýän gaty peýdaly we ygtybarly programma...

Göçürip Al Amazon Chime

Amazon Chime

Amazon Chime”, ulanyjylara sesli jaňlar, wideo söhbetdeşlikleri we habarlaşma üçin amaly çözgüt hödürleýän Skype ýaly wideo konferensiýa programmasy hökmünde kesgitlenip bilner. Kompýuterleriňizde mugt göçürip alyp we ulanyp boljak programma üpjünçiligi Amazon Chime”, gündelik we iş durmuşyňyzda aragatnaşyk islegleriňizi kanagatlandyrmak...

Göçürip Al Click to Call

Click to Call

Çagyryş üçin basmak, Skype ulanýanlara, şeýle hem bir gezek basmak bilen internetde gezip ýörenlerinde görýän belgilerine jaň etmäge mümkinçilik berýän mugt Skype goşmaçasydyr. Againene-de görýän telefon belgileriňizi ýazmakda kynçylykdan halas edýän bu programma, internet sahypalaryna göz aýlanyňyzda görýän telefon belgileriňize göni...

Mostüklemeleriň köpüsi