Göçürip Al Game

Göçürip Al Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2

Salam Goňşy 2 bugda! Salam Goňşy 2 Alpha 1, kompýuterdäki iň gizlin gizlin oýunlaryň biri, indi mugt göçürip alyp bilersiňiz. Salam Goňşy 2 Alpha 1, Salam Goňşy 2 çykmazdan ozal mugt göçürip alyp bilersiňiz. Salam Goňşymyz, kompýuterde we ykjamda iň gowy gizlin gorkunç oýunlaryň biri, dowamydyr. Ilkinji oýundaky wakalardan soň ýitirim...

Göçürip Al PES 2021 LITE

PES 2021 LITE

PES 2021 Lite kompýuter üçin oýnap bolýar! Mugt futbol oýny gözleýän bolsaňyz, eFootball PES 2021 Lite biziň maslahatymyzdyr. PES 2021 Lite PC mugt PES futbol oýnuna garaşýanlar üçin çykdy! Kompýuterde, konsollarda we ykjamda FIFA-da saklanýan eFootball PES 2021 Lite futbol oýny indi Steam” -da göçürip alyp bolýar. PES 2021-ni mugt...

Göçürip Al Farming Simulator 22

Farming Simulator 22

Iň oňat ferma gurluşygy we dolandyryş oýny bolan Farming Simulator”, täzelenen grafika, oýun oýnamak, mazmun we oýun rejeleri bilen Farming Simulator 22” hökmünde çykýar. GIANTS Programma üpjünçiligi tarapyndan işlenip düzülen 1-nji ferma oýny, Fermer Simulyatory 22, indi möwsümleýin siklleriň tolgundyryjy goşmaçasy bilen oba hojalygyna,...

Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5)

GTA 5 (Grand Theft Auto 5)

GTA seriýasyny döreden Rokstar, GTA seriýasynyň soňky oýny ýa-da gysgaça GTA 5, 2013-nji ýylyň sentýabr aýynda PlayStation 3 we Xbox 360 üçin Grand Theft Auto 5 çykardy. GTA 5 Oýun maglumatlary Rockstar” 2014-nji ýylyň iýun aýynda konsol wersiýalaryndan soň oýnuň PC wersiýasyny çykarjakdygyny resmi taýdan yglan etdi we öňki GTA...

Göçürip Al FIFA 22

FIFA 22

FIFA 22 kompýuterde we konsollarda oýnalýan iň gowy futbol oýny. Futbol bilen dolandyrylýan şygar bilen başlap, EA Sports FIFA 22 oýny esasy oýun gowulaşmalary we her re modeime täzelikler getirýän möwsüm bilen oýny hakyky durmuşa ýakynlaşdyrýar. FIFA 22 PC bugda! FIFA 22 Ultimate üçin deslapky sargytlar üçin satyp bolmaýan FUT...

Göçürip Al Secret Neighbor

Secret Neighbor

Gizlin goňşy, Hello Neighbor” -yň köp oýnaýan wersiýasy, kompýuterde we ykjamda iň köp göçürilen we gizlin gorkunç-triller oýunlarynyň biri. Gizlin goňşymyzy göçürip alyň Gizlin goňşy, köp sanly sosial gorkunç oýun bolup, bir topar çozuş öz dostlaryny goňşusynyň ýerzemininden halas etmäge synanyşýar. Onlyeke-täk meseläňiz, girenleriň...

Göçürip Al Angry Birds

Angry Birds

Garaşsyz oýun dörediji Rovio tarapyndan neşir edilen Angry Birds oýun oýnamak gaty gyzykly we aňsat. Oýunyň ykjam görnüşleri dünýädäki millionlarça ulanyja ýokary güýmenje hödürleýär we oýnuň kompýuter wersiýasy bize şol bir gyzyklylygy doly başdan geçirmäge mümkinçilik berýär. Gaharly guşlarda, bularyň hemmesi dönük doňuzlaryň gaharly...

Göçürip Al PUBG

PUBG

PUBG-i göçürip alyň PUBG, Windows kompýuterinde we ykjamda göçürip alyp we oýnap boljak söweş royale oýny. Ykjam we kompýuterde yzygiderli täzelenmeler bilen oýunçylaryň sanyny köpeldýän PUBG-de her kimiň bir maksady bar: diri galmak! Windows platformasynda PUBG PC (göçürip almak) we ykjam platformada PUBG Mobile (göçürip almak)...

Göçürip Al Happy Wheels

Happy Wheels

Türk dilinde Happy Wheels” diýlip hem atlandyrylýan Happy Wheels”, ykjam enjamlarda fizika esasly ussatlyk oýnunyň kompýuter wersiýasydyr. Bu sahypadan Happy Wheels” -i göçürip alanyňyzdan soň, derrew gurnap bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde manysyz we gyzykly bolup biljek ussatlyk oýny bolan Happy Wheels” tigirli ulaglarda syýahat...

Göçürip Al The Lord of the Rings Online

The Lord of the Rings Online

Rowaýata öwrülen önümçilik üçin The Lord of the Rings” üçin köp oýun oýnadyk we bu marka önümçiligi üçin iň täsirli oýunlar, şübhesiz, Middle Earth” seriýaly üstünlikli strategiýa oýny. Bu hadysadan başga-da, marka üçin köp dürli oýunlara duş geldik, ýatdan çykmajak oýunlaryň arasynda üçünji şahsyň kamerasyndan oýnap boljak oýunlar hem...

Göçürip Al Football Manager 2022

Football Manager 2022

Futbol dolandyryjysy 2022, Windows / Mac kompýuterlerinde we Android / iOS ykjam enjamlarynda oýnap boljak türk futbol dolandyryş oýny. FM22 ýeňiji tarapyňyzy tapmagyň, futbol stiliňizi terbiýelemegiň we janköýerler üçin ýeňiş gazanmagyň täze, progressiw usullaryny hödürleýär. Futbol dolandyryjysy 2022 deslapky sargyt üçin 10% arzanladyş...

Göçürip Al Cheat Engine

Cheat Engine

Cheat motoryny göçürip alyň Cheat Engine, açyk çeşme hökmünde işlenip düzülen professional oýun aldaw programmasy bolup, APK-ny iň islenýän Windows 10 kompýuterlerinde hem ulanyp bolýar. Windows operasiýa ulgamynyň aşagynda işleýän oýunlaryňyza üýtgeşmeler girizmäge mümkinçilik berýän Cheat Motor” bilen oýunlaryň kynçylyk sazlamalaryna...

Göçürip Al Football Manager 2021

Football Manager 2021

Futbol Dolandyryjysy 2021, Futbol Dolandyryjysynyň täze möwsümidir, kompýuterde iň köp göçürilen we oýnalýan futbol menejeri oýny. Futbol menejeri 2021 Bug” we Epic” oýunlar dükanynda öňünden sargyt edilip bilner we noýabr aýynda satyn alyp bilersiňiz. Futbol menejeri oýunlaryny oýnamagy halaýan bolsaňyz, bugda we epiki oýunlardan...

Göçürip Al FIFA Online 4

FIFA Online 4

FIFA Online 4 iň oňat futbol oýny FIFA seriýasyny kompýuterde we ykjamda mugt we kompýuteriňizde türk dilinde oýnamak üçin ýörite wersiýa. FIFA Online 4 oýnamak üçin mugt. Isleseňiz, oýundaky dürli zatlary satyn alyp, öz toparyňyzy döretmek üçin ulanyp bilersiňiz. Mugt futbol gyzyklylygy üçin indi hasaba alyň we eksklýuziw baýraklary...

Göçürip Al PES 2013

PES 2013

Pro Evolution Soccer 2013, gysgaça PES 2013, futbol janköýerleriniň oýnamagy halaýan iň meşhur oýunlarynyň biri bolan berk futbol oýunlarynyň arasynda. Elmydama FIFA bilen deňeşdirilýän PES seriýasy, dinamikasy we emeli intellektiň ýeterlik däldigi sebäpli bäsdeşiniň kölegesinde galdy we islenýän üstünlik getirip bilmedi. Şeýlelik bilen,...

Göçürip Al Vindictus

Vindictus

Vindictus, meýdançadaky beýleki oýunçylar bilen söweşýän MMORPG oýny. Mifologiki elementler bilen bezelen Vindictus, 4 oýunçyny goldaýan kartalarda oýunçylary meýdançada goýup söweşmäge mümkinçilik berýär. Vindictus, üstünlikli grafikasy, ajaýyp dünýäsi we içindäki ýokary hereketi bilen gowy MMORPG tejribesini gözleýänleriň göwnünden...

Göçürip Al Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard, baýrakly balyoz oýunlary tarapyndan işlenip düzülen FPS (ilkinji adam atyjy) oýny. Call of Duty” seriýasyndaky 18-nji oýun Vanguard” 5-nji noýabrda PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X / S platformalarynda çykar. Specialörite güýçleriň gelip çykyşyna gyzykly hekaýa ssenariýasynda şaýat boluň....

Göçürip Al Valorant

Valorant

Valorant” Riot Games” -yň mugt oýnalýan FPS oýny. Türk diliniň goldawy bilen gelýän FPS oýny Valorant, 144+ FPS çenli oýun oýnamagy hödürleýär, ýöne köne kompýuterlerde-de aňsat işlemek üçin optimallaşdyrylýar. Valorant” -y göçürip alyň Oýun oýnuna geçmek bilen, Valorant 5v5 nyşanly taktiki atyjy. Walorantda ussatlyk takyk, aýgytly we...

Göçürip Al Autobahn Police Simulator 2

Autobahn Police Simulator 2

Autobahn Police Simulator 2”, oýunçylara polisiýa işgäri bolup, kanunyň berk goragçysy bolmaga mümkinçilik berýän simulýasiýa oýny. Autewropanyň iň çalt ýolunda oýunçylary garşylaýan polisiýa oýny bolan Autobahn Police Simulator 2” başlanda öz gahrymanymyzy döredip bileris. Gahrymanymyzy döredenimizden soň, kanunçylygy ýerine ýetirmäge...

Göçürip Al PES 2021

PES 2021

PES 2021 (eFootball PES 2021) göçürip alyp, PES 2020-iň täzelenen görnüşini alarsyňyz. PES 2021 HK-da iň soňky pleýer maglumatlary we klub sanawlary bar. Konami, şeýle hem PES 2021-i eFootball PES 2021 möwsüm täzelenmesi hökmünde häsiýetlendirýär. PES 2021 kompýuterini göçürip alyň we PES-iň 25 ýyllygyny bellemäge goşulyň! PES 2021 -...

Göçürip Al Necken

Necken

Necken, oýunçylary Şwesiýa jeňňeline alyp barýan hereket-başdan geçirme oýny.  Oýunlary özbaşdak ösdürýän we oýunçylara mugt hödürleýän Joccish atly oýun studiýasy tarapyndan işlenip düzülen Necken Şwesiýanyň tokaýlarynda bolup geçýär. Tokaýyň batgalyk ýerlerinde ýaşaýan we adamlary suwa siňdirip öldürýän Nekken atly ruhy jandaryň...

Göçürip Al Fortnite

Fortnite

Fortnite” -ni göçürip alyň we oýnap başlaň! Fortnite”, esasan, Battle Royale” re withimi bilen bilelikde sandbox gutulmak oýny. Mugt söweş royale re modeimini alandan soň millionlarça oýunçylara ýetmegi başaran Fortnite”, 2018-nji ýylyň iň meşhur oýunlarynyň arasynda özüni tapmagy başardy. Kompýuter tarapynda Fortnite we ykjam tarapynda...

Göçürip Al DayZ

DayZ

DayZ, MMO reanryndaky onlaýn rol oýnaýan oýun bolup, oýunçylara zombi apokalipsisinden soň nämeleriň boljakdygyny başdan geçirmäge mümkinçilik berýär we diri galmak simulýasiýasy hökmünde häsiýetlendirilip bilinjek gurluşa eýe. Dünýäde açyk oýun bolan DayZ, ýüze çykýan epidemiýa garşy adamzadyň ýagdaýy barada. Bu syrly epidemiýa dünýä...

Göçürip Al Ultimate GTA 5 Superman Mod

Ultimate GTA 5 Superman Mod

Ultimate GTA 5 Superman Mod täze GTA V Superman modudyr. Iň oňat GTA 5 modlaryny dörediji JulioNiB tarapyndan mugt göçürip almak üçin hödürlenýän GTA 5 Superman modasy düýbünden täze. Windows kompýuteriňizde döredilen iň güýçli, zorlukly, dramatik, däli we doly Superman skript modasyny ýokardaky GTA Superman Mod-i göçürip almak düwmesine...

Göçürip Al Live for Speed: S2

Live for Speed: S2

Live for Speed”, Windows operasiýa ulgamy kompýuterlerinde oýnap boljak hakyky ýaryş simulýasiýa oýny. Live for Speed, hakyky ýaryş simulýasiýasyna gatnaşmak isleýänleriň hemmesiniň halamaly iň meşhur oýunlaryndan biridir. Ulanyjylara sürüjilik kömegi hiç hili elýeterli bolmadyk bu oýundan lezzet almak isleseňiz, klawiaturanyň ýerine rul...

Göçürip Al Genshin Impact

Genshin Impact

Genshin Impact, kompýuter we ykjam oýunçylaryň halaýan anime hereket rpg oýny. MiHoYo tarapyndan işlenip düzülen we neşir edilen mugt hereket rol oýny, ajaýyp açyk dünýä gurşawyny we oýunçylara täze keşpleri, ýaraglary we beýleki çeşmeleri edinmek üçin jady, häsiýeti üýtgetmek we gaça oýun monetizasiýasyny ulanýan herekete esaslanýan...

Göçürip Al RimWorld

RimWorld

RimWorld”, AI esasly hekaýaçy tarapyndan dolandyrylýan ylym koloniýasydyr. Derwüş gala, Firefly we Dune tarapyndan ylham aldy. Uzak dünýäde gämi heläkçiliginden aman galan üç adam bilen başlaýarsyňyz. Kolonizatorlaryň keýpini, zerurlyklaryny, ýaralaryny, kesellerini we endiklerini dolandyryň. Jeňňelde, çölde, jeňňelde, tundrada we...

Göçürip Al Battlefield 2042

Battlefield 2042

Battlefield 2042, elektron sungaty tarapyndan neşir edilen DICE tarapyndan işlenip düzülen köp adamly ilkinji atyjy (FPS) oýny. 2013-nji ýylda ilkinji gezek çykan Battlefield 4” -iň dowamy bolan Battlefield 2042” -de oýunçylar ýakyn wagtda özlerini bulaşyk dünýäde taparlar. 128 oýunçy goldawy bilen dünýäniň uly söweş meýdançalaryna...

Göçürip Al Wolfteam

Wolfteam

2009-njy ýyldan bäri durmuşymyzda bolup gelýän Wolfteam, FPS diýýän özboluşly aýratynlyklary bilen ünsi özüne çekýär; yagny, atýan ýerimiz, gahrymanyň gözleri bilen oýnaýan oýun. Wolfteam” -yň ajaýyp tarapy, häsiýetimiziň birden möjek görnüşine eýe bolmagy we şeýlelik bilen oýunda garşydaşlaryny awlamagydyr. Wolfteam” -y göçürip alyp, bu...

Göçürip Al Ultima Online

Ultima Online

Ultima Online 1997-nji ýylda ilkinji gezek neşir edilen we oýun dünýäsinde täze sahypa açan MMORPG oýny. Ultima Online, aýlaw ulgamy arkaly, ýagny telefon liniýasynyň üsti bilen internete birikdirilende ilkinji gezek MMORPG oýunlary bolmazdan ozal standartlary kesgitledi we birnäçe nesle täsir etdi. Ondan soňky ýyllarda Ultima Online...

Göçürip Al ELEX

ELEX

ELEX, öňler Got seriýasy ýaly üstünlikli rol oýnaýan topar tarapyndan döredilen, açyk dünýä esasly RPG oýny. Bizi Magalan atly ajaýyp dünýä garşy alýan ELEX, gaty gyzykly birleşme döredýär. Rol oýnaýan oýunlar, köplenç orta asyr temaly oýunlara bölünýär, bu ýerde aagdarhalar we haýwanlar ýaly jady we jandarlar höküm sürýär, ýa-da ylmy...

Göçürip Al Police Simulator: Patrol Officers

Police Simulator: Patrol Officers

Polisiýa simulyatory: Patrul işgärleri, toslama Amerikan şäheriniň polisiýa güýçlerine goşulyp, polisiýa işgäriniň gündelik durmuşyny başdan geçirýän oýun. Polisiýa simulýatory: Polisiýa simulýatoryny, polisiýa simulýasiýa oýunlaryny halaýan bolsaňyz, patrul işgärleri biziň maslahatymyzdyr. Bugda täze polisiýa oýny! Polisiýa...

Göçürip Al Firefighting Simulator

Firefighting Simulator

Fireangyn söndüriji simulýator, kompýuterde oýnap boljak iň oňat ýangyn söndüriji simulýasiýa oýunlarynyň biridir. Türk interfeýsi bolan ýangyn söndüriji simulýator indi Steam” -dan göçürip alyp bolýar. Windows PC-de oýnap boljak ýokary hilli grafika bilen ýangyn söndüriji simulýator oýnuny gözleýän bolsaňyz, ýokardaky Fireangyn...

Göçürip Al SCARLET NEXUS

SCARLET NEXUS

SCARLET NEXUS” üçünji şahsyň kamera nukdaýnazaryndan oýun oýnamagy teklip edýän rol oýnaýan oýun. Elito psionikleriň ortoito we Kasane, olaryň hersine psihokinez peşgeşi berlen we söweşmäge sebäp bar. Tehnologiýa we psihiki ukyplaryň arasynda tutulan Brain Punk” -yň geljeginiň ähli syrlaryny çözmek üçin ikisiniňem hekaýalaryny...

Göçürip Al PES 2020

PES 2020

PES 2020 (eFootball PES 2020), kompýuterde göçürip alyp we oýnap boljak iň oňat futbol oýunlaryndan biridir. Meşhur ýarymgoragçy Andres Iniestanyň pikirini alyp, Konami tarapyndan döredilen futbol oýny PES 2020, FIFA 20 ýaly köp gowulaşmalar we täzelikler bilen gelýär. Täze dinamiki dribling başarnyklary, täze oýun usullary, inçe...

Göçürip Al GTA San Andreas 100% Save

GTA San Andreas 100% Save

GTA San Andreas 100% Saklamak faýly, oýny doly gutarmak üçin ulanyp boljak bir görnüş. GTA San Andreas 100% Saklamak faýlyny göçürip alyp, oýny derrew tamamlap, isleýşiňiz ýaly şäherde aýlanyp bilersiňiz. GTA San Andreas 100% göçürip alyň GTA San Andreas Saklamak” faýlyny guranyňyzdan soň, oýundaky ähli meseleleriň gutarandygyny...

Göçürip Al slither.io

slither.io

slither.io wagt öldürmek üçin gowy wariant bolup biljek ýylan oýny. Döwrebap internet brauzerinde bütinleý mugt oýnap boljak Slither.io” oýny, birneme öň çykan we başgaça meşhur bolan Agar.io oýun formulasyny dolandyrýar. . Agar.io-da kiçi garşydaşlarymyzy iýip, iň uly top bolmaga synanyşýardyk. Slither.io-da baş gahrymanymyz ýylan we...

Göçürip Al PC Building Simulator

PC Building Simulator

PC Building Simulator, kompýuter ýygnamak oýny bolup, kompýuter ýygnamak barada pikir almak isleseňiz, size gyzykly we maglumat hödürläp biler.  Özbaşdak işlenip düzülen PC Building Simulator” -da PC Building Simulator” -da noldan kompýuter gurýarys. Bu iş üçin kompýuteriň sanawyny düzýän bölekleri saýlaýarys we gapda ýygnaýarys....

Göçürip Al Counter-Strike 1.6

Counter-Strike 1.6

Counter-Strike 1.6” ömrüni Half-Life” modasy hökmünde başlap, soň bolsa özbaşdak ýoluny dowam etdirýän Counter-Strike” seriýasynyň iň meşhur oýunlaryndan biri boldy.  Walve tarapyndan birnäçe ýyl ozal çykan Half-Life”, hödürleýän mod mümkinçilikleri bilen tapawutlandy. Oýunçylara baha berip, Half-Life” -a esaslanýan köp dürli...

Göçürip Al Beast Battle Simulator

Beast Battle Simulator

Beast Battle Simulator, fizika esasly haýwan söweş oýny hökmünde kesgitlenip bilner. Dinozawrlar bilen ýabany haýwanlaryň arasynda Beast Battle Simulator-da oýunçylary däli söweşlere gatnaşmaga mümkinçilik berýän simulýasiýa oýny gurnaýarys. Hakyky fizika hasaplamalarynyň dogry bolan bu söweşlerinde, arenada ýerleşdirjek haýwanlaryň we...

Göçürip Al Rappelz

Rappelz

Rappelz, täze we türk MMORPG oýun alternatiwasyny gözleýän oýun söýüjiler üçin gaty özüne çekiji görnüş. Oýun stiliňize görä jady we ukyplary saýlap boljak oýun, dürli strategiýalara görä üýtgeýän başdan geçirmelere gapy açýar. Oýunyň kyssasy: Ilki başda diňe ationaradylyş we Destok etmek we bu elementleri öz içine alýan iki taňry...

Göçürip Al Internet Cafe Simulator

Internet Cafe Simulator

Internet Cafe Simulator, täze internet kafe simulýasiýa oýny. Oýunda giňişleýin iş ýerini gurup we dolandyryp bilersiňiz. Şäherde köp sanly wakalar we adamlar bilen aragatnaşyk saklamaly. Jaýyňyzyň we dükanyňyzyň kärendesini tölemeli. Müşderileriňizi kanagatlandyrmalysyňyz. Has ajaýyp we güýçli oýun kompýuterlerini gurmaly. Isleseňiz...

Göçürip Al Candy Crush Saga

Candy Crush Saga

Candy Crush Saga”, Windows 10 planşet we kompýuter ulanyjysy hökmünde mugt göçürip alyp we oýnap boljak iň gyzykly 3 oýun. Gysga wagtyň içinde ykjamda millionlarça göçürip alnan bu oýny Windows kompýuteriňizde oýnap bilersiňiz. Gabat gelýän oýun barada aýdylanda kellä gelen ilkinji atlaryň biri bolan Candy Crush Saga”, öňden çykan...

Göçürip Al World of Warcraft

World of Warcraft

Warcraft dünýäsi diňe bir oýun däl, köp oýunçy üçin başga dünýä. Dünýäde millionlarça adamyň oýnan ajaýyp onlaýn rol oýnaýan oýny hökmünde suratlandyryp bilsek-de, bu oýny oýnaýanlar munuň üçin has köp zadyň bardygyny bilýärler. 1994-nji ýylda Warcraft: Orcs & Humans” real wagt strategiýasy we başdan geçirmeler oýny bilen başlanan...

Göçürip Al Paladins

Paladins

Paladins, güýçli hereket FPS oýnamak isleseňiz sypdyrmaly däl oýun. Paladinsde, kompýuterleriňizde mugt göçürip alyp we oýnap boljak onlaýn FPS oýny, oýunçylar meýdançalara çykýarlar we maksat maksatlaryny beýleki oýunçylar bilen deňeşdirýärler. Paladinler esasan MOBA oýun reanryny, Legends League ýaly oýunlardan nusgawy FPS dinamikasy...

Göçürip Al Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2”, reesimleri bilen ünsi özüne çekýän awtoulag simulýasiýasy, simulýator oýny. Meşhur ýük awtoulag oýnuny ýeke ýa-da onlaýn oýnap bilersiňiz. ETS 2, köp garaşylýan ýük awtoulag simulýasiýa oýnunyň Euro Truck Simulator” -yň dowamy. Euro Truck Simulator 2” bilen has ösen grafika we has giň ýol kartasy bize garaşýar....

Göçürip Al The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online

Elder Scrolls Online”, MMORPG reanryndaky onlaýn RPG, kompýuterdäki iň gadymy RPG klassiklerinden biri bolan meşhur Elder Scrolls” seriýasynyň iň soňky bölümi. Bethesadyňyzda bolsa, Bethesda 2011-nji ýylda eraşulular aýlawlary” seriýasynyň 5-nji oýny bolan Skyrim” -i çykardy we şol ýyl baýraklary ýok edipdi. Bu üstünlikli önümçilikden...

Göçürip Al Chernobylite

Chernobylite

Çernobylit, diri galmak gorkunç rpg oýny. Çernobylyň Aýyrmak zolagynyň giper-realistik, 3D skanirlenen çöllüginde öz ýasly geçmişiňiziň hakykatyny açmak ugrundaky gözlegiňizde çyzykly bir hekaýany öwreniň. Çernobylit göçürip alyň Çernobylit, 51-nji fermany döredijilerden diri galmak üçin rol oýnaýan oýun. Çernobylyň gadagan edilen...

Mostüklemeleriň köpüsi