Göçürip Al Downloaders Programma üpjünçiligi

Göçürip Al Internet Download Manager

Internet Download Manager

Internet ýükleme dolandyryjysy näme? Internet Download Manager (IDM / IDMAN), Chrome, Opera we beýleki brauzerler bilen birleşýän çalt faýl göçürip almak programmasydyr. Bu faýly göçürip almak menejeri bilen, internetden film göçürip almak, faýllary göçürip almak, aýdym-saz göçürip almak, YouTube-dan wideo göçürip almak ýaly ähli göçürip...

Göçürip Al jDownloader

jDownloader

jDownloader, ähli operasiýa ulgamy platformalarynda işläp bilýän açyk çeşme mugt faýl göçürip alyjydyr. Tutuş Java-da döredilen bu funksional programma üpjünçiligi Rapidshare.com, Megaupload.com, Megashares.com we ş.m. Faýl hosting sahypalaryndan faýl göçürip almagy aňsatlaşdyrmak we çaltlaşdyrmak üçin döredilen gural. Bu programma...

Göçürip Al Kigo Netflix Video Downloader

Kigo Netflix Video Downloader

Kigo Netflix Downloader programmasy, Netflix göçürip almagyň çäkleri bilen baglanyşykly bolmazdan, kompýutere göçürip almagyň aňsat usulyny (film / seriýa) hödürleýär. Netflix filmlerini we seriýalaryny Windows kompýuterine göçürip almak üçin çalt, çalt we mugt çäksiz ýol gözleýän bolsaňyz, bu Netflix göçürip alyjysyny maslahat berýärin....

Göçürip Al YouTube Music Downloader

YouTube Music Downloader

YouTube Music Downloader” YouTube” aýdym-saz göçürip almak we mp3 öwürmek boýunça öňdebaryjy programmalaryň biridir. Youtube-da halaýan wideolaryňyzyň sazyny kompýuteriňize göçürip almak üçin ulanyp boljak Youtube” aýdym-saz göçürip alyş programmasy hökmünde hyzmat edýär. YouTube wideolaryny MP3, MP4 we beýleki formatlarda kompýuteriňize...

Göçürip Al Orbit Downloader

Orbit Downloader

Orbit Downloader” ulanyjylara diňleýän aýdym-sazlaryny web sahypalarynda, görýän wideolarynda we dürli görnüşli faýllarda adaty ýagdaýdan has çalt göçürip almaga mümkinçilik berýän mugt faýl göçürip alyjydyr. Faýllary internetden has çalt, has ygtybarly we yzygiderli göçürip almaga mümkinçilik berýän bu programma, bazardaky iň oňat...

Göçürip Al FlashGet

FlashGet

FlashGet” dünýäde iň köp internet ulanyjysy bilen öňdebaryjy we gaty çalt göçürip alýan menejerdir. Göçürip almalaryňyzy çalt ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän bu programma, ulanyjylaryň täze goşulan aýratynlyklar bilen isleglerinden ýüz öwürmezligini üpjün edýän ýaly. Kompýuteriňizde internetden başlap faýl göçürip almagy dowam...

Göçürip Al Free Download Manager

Free Download Manager

Mugt göçürip almak menejeri, kompýuter ulanyjylaryna internetden göçürilen faýllary has çalt we has aňsat göçürip almaga mümkinçilik berýän ösen aýratynlyklary bolan mugt faýl göçürip alyjydyr. Erkinligi we ösen aýratynlyklary sebäpli synpynda iň köp faýl göçürip alýan menejerleriň biri bolan FDM, ulanyjylara has köp faýl göçürip almak...

Göçürip Al Free Music & Video Downloader

Free Music & Video Downloader

Mugt aýdym-saz we wideo ýükleýji wideo we aýdym-saz göçürip almak üçin ulanyp boljak programma. Köpüňiz meşhur web sahypalaryndan wideo göçürip almak meselesini çözen bolsaňyz, az ulanylýan web sahypalarynda işleýän programmalary ýa-da web sahypalaryny tapmak aňsat däl. Bu meseläni çözmek üçin çäre görmek bilen Sz Development”, Free...

Göçürip Al YouTube Video Downloader

YouTube Video Downloader

YouTube” wideo görmek üçin iň halanýan saýtlaryň biri we başlanan tendensiýasy bilen ençeme ýyl bäri millionlarça ulanyjyny özüne çekýär. Üznüksiz internet birikmesi bolan kompýuterlerde isleýşiňiz ýaly köp wideo tomaşa edip bilseňizem, baglanyşygy çäkli ýa-da baglanyşygy bolmadyk ulanyjylar şol bir wideolary ýene bir gezek görmek...

Göçürip Al Ashampoo ClipFinder HD

Ashampoo ClipFinder HD

Ashampoo ClipFinder HD” wideo paýlaşmagy we wideo paýlaşmak sahypalarynda (YouTube, Vimeo, Spike, Veoh, Google Video, LiveVideo, Dailymotion, blip.tv, Yahoo! Wideo, Metacafe, MySpace, SevenLoad, MyVideo) wideo gözlegiňizi we ýüklemegi aňsatlaşdyrýan guraldyr. , wideo we ClipFish). Beýleki programmalardan tapawudy, diňe bir wideo göçürip...

Göçürip Al Ninja Download Manager

Ninja Download Manager

Ninja ýükleme menejeri, internetden faýllary, wideolary we aýdym-sazlary aňsatlyk bilen göçürip almaga mümkinçilik berýän göçürip alyjydyr. Ulanmak aňsat we amaly bolan Ninja Download Manager” bilen maksatly faýly dürli kanallar arkaly çalt göçürip alyp bilersiňiz. Speedokary tizlikli faýl göçürip almagy hödürleýän Ninja Downloadükleýji...

Göçürip Al VSO Downloader

VSO Downloader

VSO Downloader” mugt we üstünlikli programma bolup, Youtube” -da görýän wideolaryňyzy we şuňa meňzeş ýüzlerçe sahypany kompýuteriňize ses ýa-da wideo görnüşinde ýatda saklamaga mümkinçilik berýär. Programma, internete gireniňizde çalynýan wideolary awtomatiki kesgitleýär we göçürmek amallary bilen iş salyşmazdan ulanyja aňsat we çalt...

Göçürip Al Wise Video Downloader

Wise Video Downloader

Wise Video Downloader” -iň kömegi bilen Youtube” -da isleýän wideolaryňyzy aňsatlyk bilen gözläp bilersiňiz, isleseňiz gözleg netijelerinden isleýän wideolaryňyzy kompýuteriňize aňsatlyk bilen göçürip alyp bilersiňiz. Youtube” wideo ýükleýjisiniň bir görnüşi diýip biljek Wise Video Downloader” hem mugt we peýdaly programma üpjünçiligi...

Göçürip Al Instagram Downloader

Instagram Downloader

Instagram suratlaryny göçürip almak we Instagram wideo göçürip almak üçin ulanyp boljak mugt programma bolan Instagram ýükleýjisi bolan kompýuterde Instagram suratlaryny saklamak gaty çalt we aňsat. Programmanyň kömegi bilen, Instagram hasabynyň ulanyjy adyny girizip, isleýän adamyňyzyň ähli suratlaryna aňsatlyk bilen girip bilersiňiz we...

Göçürip Al MP3jam

MP3jam

MP3jam halaýan aýdymçylaryňyzdan aýdym-saz albomlaryny we aýdymlaryny göçürip almak üçin döredilen amatly we ygtybarly programma. Programmany ulanmak gaty ýönekeý. Bar etmeli zadyňyz, gözleg bölüminde aýdymçynyň adyny, aýdymyny ýa-da albomyny ýazmak we netijelerden isleýänleriňizi kompýuteriňize göçürip almak. MP3jam, ýönekeý we peýdaly...

Göçürip Al FeedTurtle

FeedTurtle

FeedTurtle” köp funksiýaly RSS okaýjysy bolup, ähli RSS iýmitleriňizi we yzarlaýan teleýaýlymlaryňyzy ýönekeý usulda dolandyrmaga mümkinçilik berýär. FeedTurtle-iň RSS dolandyryjysy bilen näme edip bilersiňiz? Ulanyjy üçin amatly RSS çyzgysy bilen ähli RSS iýmitleriňizi dolandyryň,Brauzer ýaly redaktirleme bilen halaýan RSS ýazgylaryňyzy...

Göçürip Al ChrisPC Free VideoTube Downloader

ChrisPC Free VideoTube Downloader

ChrisPC Free VideoTube Downloader”, dürli wideo göçürip alýan saýtlardan wideo göçürip alyp bilýän mugt wideo göçürip alyjydyr. Adaty Youtube” wideo ýükleýjisinden has giňişleýin programma bolan ChrisPC Free VideoTube Downloader” -iň kömegi bilen Youtube” -dan wideo göçürip alyp bilersiňiz, şeýle hem Dailymotion” -dan wideo göçürip alyp...

Göçürip Al VidMasta

VidMasta

VidMasta” ulanyjylara halaýan filmleri ýa-da iň soňky teleýaýlym bölümleri barada habar bermäge mümkinçilik berýän aňsat programma. Mundan başga-da, isleýän filmleriňizi we wideolaryňyzy (Bootleg, TV, DVD, 720i, 720p, 1080i we 1080p) diňe iki gezek basyp kompýuteriňize göçürip alyp bilersiňiz. Bar etmeli zadyňyz, ilki bilen isleýän...

Göçürip Al DDownloads

DDownloads

DDownloads, internetde tapyp boljak islendik peýdaly programma ýa-da programma aňsatlyk bilen girip bilmek üçin bu programma üpjünçiliginiň baglanyşyklaryny göçürip alýan aňsat we peýdaly programma. Antivirus programmasy, wideo gurallary, surat redaktorlary we ş.m. Dürli kategoriýalardan mazmuna aňsatlyk bilen girmäge mümkinçilik berýän...

Göçürip Al Freemake Video Downloader

Freemake Video Downloader

Freemake Video Downloader” mugt we güýçli wideo ýükleýji bolup, meşhur wideo paýlaşma sahypalarynda halaýan wideolaryňyzy dürli wideo formatlarynda kompýuteriňize göçürip alyp bilersiňiz. Youtube”, Facebook”, DailyMotion”, Vimeo”, MTV” we beýleki müňlerçe meşhur web sahypalaryndan gaty mazmunly wideo mazmunyny ýatda saklap bilýän...

Göçürip Al Tumblr Image Downloader

Tumblr Image Downloader

Tumblr Image Downloader” ulanyjylara Tumblr” suratlaryny göçürip almaga kömek edýän mugt faýl göçürip alyjydyr. Java esasly programma üpjünçiligi bolan Tumblr Image Downloader”, Tumblr” suratlaryny göçürip almak aňsat we amaly bolar ýaly döredildi. Tumblr-dan programma bilen suratlary göçürip almak üçin, göçürip almak isleýän...

Göçürip Al EZ YouTube Video Downloader

EZ YouTube Video Downloader

EZ YouTube wideo ýükleýjisi, meşhur wideo paýlaşma sahypasy Youtube-da ulanyjylara görýän we halaýan wideolaryny aňsatlyk bilen göçürip almak üçin döredilen peýdaly Google Chrome giňeltmesi. Youtube-da halaýan wideolaryňyzy kompýuteriňize göçürip almak üçin örän çalt we amaly çözgüt hödürleýän bu programma, Google Chrome ulanyjylaryna bu...

Göçürip Al MediaHuman Youtube Downloader

MediaHuman Youtube Downloader

MediaHuman Youtube Downloader”, Youtube” wideolaryny göçürip almak üçin ulanyp boljak ulanyjy üçin amatly interfeýsli programma. Programma bilen bir wagtyň özünde birnäçe wideo göçürip alyp bilersiňiz, näçe wideony göçürip alyp boljakdygyny kesgitläp we göçürip almak tizligini çäklendirip bilersiňiz. MediaHuman Youtube Downloader”...

Göçürip Al YouTube Music Downloader NG

YouTube Music Downloader NG

YouTube Music Downloader NG” ulanyjylara YouTube” wideolaryny göçürip almaga we YouTube” sazyny göçürip almaga kömek edýän mugt wideo göçürip alyjydyr. Adatça aýdym diňlemek we wideo görmek üçin YouTube” wideo hyzmatyny has gowy görýän bolsaňyz, baglanyşyk meseleleriniň näderejede bizar bolup biljekdigini bilýärsiňiz. Internet birikmäňiz...

Göçürip Al Video Download Capture

Video Download Capture

Wideo göçürip almak, ösen wideo düşüriş tehnologiýasy sebäpli web sahypalarynda wideo akymlaryny düşürmäge we kompýuteriňize göçürip almaga mümkinçilik berýän güýçli wideo düşürmek we göçürip almak üçin programma üpjünçiligi. Programmanyň kömegi bilen, Youtube”, Dailymotion”, Vimeo”, Yahoo Screen”, Hulu” ýaly meşhur wideo hyzmatlaryndan...

Göçürip Al GetGo Download Manager

GetGo Download Manager

GetGo Download Manager bilen göçürip almak isleýän faýllaryňyzy päsgelçiliksiz we hiç hili kynçylyksyz göçürip alyp bilersiňiz. Göçürip almak bukjalaryny dolandyrmakdan başga-da, YouTube, Myspace, Google Video, MetaCafe, DailyMotion, iFilm / Spike, Vimeo, Break ýaly flv ýa-da mp4 giňeltmelerini ýaýlym berýän saýtlardan wideo göçürip alyp...

Göçürip Al YTM Converter

YTM Converter

YTM öwrüji, ulanyjylara YouTube sazyny göçürip almaga kömek edýän YouTube MP3 Downloader”. Kompýuteriňizde mugt göçürip alyp we ulanyp bilýän YTM Converter-iň kömegi bilen, YouTube-da aýdym diňlemekde başdan geçirýän kynçylyklaryňyzy aňsatlyk bilen çözüp bilersiňiz. Esasanam internet birikmesi bilen baglanyşykly kynçylyklarymyz bar...

Göçürip Al SoundDownloader

SoundDownloader

SoundDownloader” peýdaly we ygtybarly Soundcloud” aýdym-saz göçürip alyjydyr. Göçürip almak isleýän aýdymlaryňyzy kompýuteriňize mp3 we aac formatda göçürip alyp bilersiňiz, Soundcloud” -da diňleýän aýdym-sazyňyzyň baglanyşyk salgylaryny programmanyň degişli bölümine goýup bilersiňiz. SoundDownloader” programmasy bilen diňe diňlemäge...

Göçürip Al YouTube Picker

YouTube Picker

YouTube Picker”, ulanyjylaryň YouTube” wideolaryny göçürip almak üçin ulanyp biljek we mugt göçürip alyp bilýän wideo göçürip alýan programma. Kompýuterimizde YouTube” wideolaryny görmek, boş wagtlarymyzy sarp etmegiň iň gyzykly usullaryndan biridir. Şeýle-de bolsa, bu güýmenje baglanyşyk problemalarymyz bilen kesilip bilner. Pes...

Göçürip Al HiDownload Platinum

HiDownload Platinum

HiDownload” faýl ýüklemek dolandyryjysy bolup, internetden faýllary göçürip alyp we faýllary ýokary tizlikde göçürip alyp bilersiňiz. Gysga wagtyň içinde gaty uly faýllary hem göçürip almaga we dürli aýdym-saz we wideo faýllaryny aňsatlyk bilen ýüklemäge mümkinçilik berýär. Umumy aýratynlyklar: Çalt ýüklemek we iň az göçürip almagyň...

Göçürip Al Facebook Albums Downloader

Facebook Albums Downloader

Facebook Albomlary göçürip alyjy” programmasy, Facebook” -daky albomlaryňyzy kompýuteriňize aňsatlyk bilen göçürip almak üçin ulanyp boljak mugt we ulanmaga aňsat programmalaryň biridir. Şeýlelik bilen, ähli albom suratlaryňyzy ýeke-ýekeden göçürip almaly dälsiňiz we kynçylyksyz ätiýaçlyk nusgalaryny edip bilersiňiz. Işlemek üçin tebigy...

Göçürip Al Google2SRT

Google2SRT

Google2SRT programmasy, YouTube-da görýän wideolaryňyzyň subtitrlerini göçürip almak isleseňiz, ulanyp boljak programmalaryň arasynda. Açyk kod we mugt programma üpjünçiligi sebäpli ähli ulanyjylary özüne çekjekdigine ynanýaryn. Programmanyň interfeýsinde diňe zerur jikme-jiklikleriň bardygyny we olaryň aýdyň beýan edilendigi, ony...

Göçürip Al FlareGet Download Manager

FlareGet Download Manager

FlareGet Download Manager” ulanyjylara faýllary çalt göçürip almaga kömek edýän faýl göçürip almak programmasydyr. FlareGet Download Manager” çalt göçürip almak aýratynlygyny faýllary böleklere bölmek usulyna borçly. FlareGet Download Manager” göçürilmeli faýllary derňeýär we döwýär. Bu dinamiki segmentasiýa algoritminiň kömegi bilen...

Göçürip Al Grooveshark Music Downloader

Grooveshark Music Downloader

Grooveshark Music Downloader” ulanyjylara Grooveshark” sazyny göçürip almaga kömek edýän mugt aýdym ýükleýji. Bize onlaýn aýdym-saz diňlemäge mümkinçilik berýän Grooveshark, diňe internet birikdirilen enjamlarda ulanylyp bilner. Mundan başga-da, ykjam enjamlarda internet bar bolsa-da, brauzeriň gabat gelmezligi sebäpli bu hyzmaty ulanyp...

Göçürip Al YouTube Video Downloader Pro

YouTube Video Downloader Pro

YouTube Video Downloader Pro”, YouTube” wideo göçürip almak we YouTube” aýdymyny göçürip almak, şeýle hem Facebook” wideo ýüklemek, Vimeo” wideo göçürip almak we Dailymotion” wideo ýüklemek bilen ulanyjylara kömek edýän wideo ýükleýji programma. YouTube Video Downloader Pro” giňişleýin onlaýn wideo hyzmatyny, şeýle hem göçürilen...

Göçürip Al WinHTTrack Website Copier

WinHTTrack Website Copier

HTTrack ýönekeý ulanylýan awtonom brauzer. Başgaça aýdylanda, web sahypalaryny ýa-da sahypalary kompýuteriňize göçürip almaga we bu sahypalarda we sahypalarda awtonom görnüşde işlemäge mümkinçilik berýär. HTTrack bilen, ähli bukjalary, ähli html faýllaryny, ähli suratlary we web sahypasynyň beýleki faýllaryny kompýuteriňize ýazdyryp...

Göçürip Al MassFaces

MassFaces

MassFaces, ulanyjylaryň köplenç kynçylyk çekýän Facebook” wideo ýüklemegine aňsat çözgüt hödürleýän mugt wideo göçürip alyjydyr.  Facebook” ulanyjylary köplenç dürli kompýuterlerde ýüklenen Facebook” wideolaryny görmegiň zerurlygyny duýýarlar. Brauzeriňizde onlaýn wideo oýnamakda kynçylyk çekýän bolsa ýa-da wideo mediýasyny gyssagly...

Göçürip Al Mail Attachment Downloader

Mail Attachment Downloader

Poçta goşmaçasyny göçürip alyjy, e-poçta trafigi agyr bolsa, e-poçta goşundylaryny göçürip almak üçin amaly we çalt çözgüt hödürlän faýl göçürip alýan menejerdir. Kompýuterleriňizde mugt göçürip alyp we ulanyp boljak Mail Attachment Downloader” -i ulanyp, e-poçta goşundylaryňyz üçin köp göçürip alyp bilersiňiz. Şeýlelik bilen, wagt...

Göçürip Al FooDownloader

FooDownloader

FooDownloader” ulanyjylara internetde gören islendik faýlyny göçürip almaga mümkinçilik berýän mugt faýl göçürip alyjydyr. Gözleg modulynyň kömegi bilen, FooDownloader” programma arkaly göçürip almak isleýän faýllaryňyzy gözlemäge we bu faýllara aňsatlyk bilen girmäge we göçürip almaga mümkinçilik berýär. Bu jikme-jik gözleg moduly...

Göçürip Al YouTube Downer

YouTube Downer

YouTube Downer”, köp adamyň gündelik durmuşymyzda, hatda aýdym diňlemek üçinem ulanýan YouTube-da wideo göçürip almaga mümkinçilik berýän peýdaly we mugt programma. Iň ýönekeý we ulanmaga aňsat programma ulanyp wideolary göçürip almak üçin, diňe göçürip almak isleýän wideoňyzyň URL-sini göçürmek, gerekli bölüme goýmak we wideo getirmek...

Göçürip Al NeoDownloader

NeoDownloader

NeoDownloader bilen suratlary, aýdym-sazlary we wideolary web sahypalaryndan göçürip almak indi has aňsat. Suratlary web sahypalarynda ýeke-ýekeden göçürip almagyň ýerine, olary aňsatlyk bilen göçürip alyp bilersiňiz we şeýlelik bilen wagt tygşytlarsyňyz. Baýrakly göçürip almak üçin gural bolan bu programma; Imagehli suratlary we media...

Göçürip Al Mass Download

Mass Download

Köpçülikleýin göçürip almak, web sahypalaryndan göçürip almak isleýän birnäçe faýlyňyzy birbada görkezýän bukjanyňyza göçürip almaga mümkinçilik berýän faýl göçürip alýan menejerdir. Örän ýönekeý we ulanmak aňsat bolan Mass Download” programmasy hem gaty çalt, sebäbi programma diňe bir maksat üçin döredilen we zerur däl zatlary öz içine...

Göçürip Al Tiny Downloader

Tiny Downloader

Kiçijik ýükleýji, ulanyjylara YouTube wideolaryny göçürip almaga, Dailymotion wideolaryny we ş.m. göçürip almaga mümkinçilik berýän mugt wideo göçürip alyjydyr. YouTube” we Dailymotion” -dan başga dürli onlaýn wideo tomaşa edýän sahypalary goldaýan bu programma, ulanyjylara internet birikmesi ýok wagty bu sahypalardan wideo görüp...

Göçürip Al VDownloader

VDownloader

Wideo paýlaşýan saýtlardan kompýuteriňize wideo göçürip almak üçin ulanyp boljak we wideo maglumatlaryna aňsatlyk bilen girmäge kömek edýän mugt wideo ýükleme guraly bolan VDownloader, göçürip alýan wideolaryňyz üçin format öwrülişigini hem edip biler. Içinde FLV pleýer bilen göçürip alan fleş wideo faýllaryňyzy (* .flv) täzeden...

Göçürip Al TubeDigger

TubeDigger

TubeDigger, giren islendik web sahypasyndan wideo düşürmäge we kompýuteriňize göçürip almaga mümkinçilik berýän professional programma. Şeýle hem, düşürilen faýllary elýeterli profilleriň birini ulanyp, islenýän formata öwrüp bilersiňiz. TubeDigger bilen ulanyjylar web sahypasy arkaly RTMP, FLV we MP4 formatlarynda wideolary aňsatlyk...

Göçürip Al VkAudioSaver

VkAudioSaver

VkAudioSaver” programmasy, köp ýyl bäri ruslaryň iň meşhur sosial ulgamy hökmünde ulanylýan Vkontakte aýdym-saz faýllaryny aňsatlyk bilen diňlemek we göçürip almak üçin döredilen mugt gural hökmünde ýüze çykdy. Vkontakte-de her aýdymçynyň her albomyny we aýdymyny diýen ýaly tapyp bolýar, ýöne bu arhiwden awtonom peýdalanmak üçin sazy...

Göçürip Al MelodyQuest

MelodyQuest

MelodyQuest” ulanyjylaryň täze aýdym-saz tapyp, halaýan aýdymçylarynyň aýdymlaryny kompýuterlerine göçürip alyp bilýän aýdym-saz göçürip alýan örän peýdaly programma. Ulanmak aňsat bolan programmanyň kömegi bilen etmeli ýeke-täk zadyňyz, gözleg bölüminiň üsti bilen isleýän açar sözüňiziň kömegi bilen gözlemek we gözleg netijelerinde...

Göçürip Al Tmib Video Download

Tmib Video Download

Tmib Video Download” ulanyjylara YouTube” wideolaryny göçürip almaga we YouTube” aýdymlaryny göçürip almaga kömek edýän mugt wideo göçürip alyjydyr. Gündelik durmuşymyzda, YouTube-da wideo görenimizde, köplenç internet bilen baglanyşyk sebäpli wideolaryň ýokary hilli çalynmazlygy we ýapyşmagy bilen ýüzbe-ýüz bolýan bir mesele. Şol...

Mostüklemeleriň köpüsi