Göçürip Al Security Programma üpjünçiligi

Göçürip Al Windscribe

Windscribe

Windscribe (Downloadüklemek): Iň oňat mugt VPN programmasy Windscribe mugt meýilnamada ösen aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. 10 Gb-dan gowrak maglumatlary mugt ulanmaga mümkinçilik berýän VPN programmasy, gorag diwary, mahabat bloklaýjysy, yzarlaýjy blokator, tizligi dolandyrmak, gizlinlik tertibi, goşa VPN, P2P ýaly tölegli VPN-ler...

Göçürip Al Warp VPN - 1.1.1.1 - Cloudflare DNS

Warp VPN - 1.1.1.1 - Cloudflare DNS

Warp VPN 1.1.1.1 Windows kompýuterleri üçin mugt VPN programmasy. Cloudflare” tarapyndan işlenip düzülen mugt VPN programmasy 1.1.1.1, Android we iOS üçin Windows 10-dan soň göçürip alyp bolýar. Kompýuteriňiz üçin mugt VPN hyzmatyny gözleýän bolsaňyz, Cloudflare Warp VPN” -ni maslahat berýärin. Cloudflare Warp VPN 1.1.1.1” göçürip alyň...

Göçürip Al Tor Browser

Tor Browser

Tor brauzeri näme? Tor brauzeri, onlaýn howpsuzlygy we gizlinligi barada alada edýän, internete anonim göz aýlamak we internet dünýäsindäki ähli päsgelçilikleri aýyrmak bilen gezmek üçin işleýän kompýuter ulanyjylary üçin döredilen ygtybarly internet brauzeri. Tor çeşmelerini we maglumat alyş-çalyş statistikasyny goramak üçin güýçli...

Göçürip Al Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender Antivirus Free

Bitdefender Antivirus Free, kompýuterleriňizde mugt ulanyp boljak iň täsirli wirusa garşy programmalardan biridir. Örän ýönekeý we ýönekeý ulanyjy interfeýsine eýe bolan wirusa garşy programma awtomatiki usulda siziň üçin ähli görnüşli goragy ýerine ýetirýär we islendik bulaşyklygy aradan aýyrýar. Ulgam läheňinde ýerleşýän we...

Göçürip Al McAfee Rootkit Remover

McAfee Rootkit Remover

McAfee Rootkit Remover” ulanyjylara kompýuteriňizde adaty usullar bilen kesgitläp bolmaýan zyýanly programma üpjünçiligi bolan kök köklerini tapmaga we ýoklamaga kömek edýän üstünlikli programma. Rootkits gaty howply zyýanly programma üpjünçiligi, sebäbi olar gizlenip bilýärler. Mundan başga-da, beýleki adaty wiruslary we zyýanly...

Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021

Avast Free Antivirus 2021

Öýlerimizde we iş ýerlerimizde ençeme ýyl bäri ulanýan kompýuterlerimiz üçin mugt wirusy goramak ulgamyny hödürleýän Avast Free Antivirus”, wirtual howplara garşy işlenip düzülýär we täzelenýär. Interneti ulanýan, internete birikdirilmedik hem bolsa, haýsydyr bir tora ýa-da internete birikdirilmedik hem bolsa, bir ulgamda wirus...

Göçürip Al Norton AntiVirus

Norton AntiVirus

Norton AntiVirus, wiruslardan, içaly programma üpjünçiliginden, gysgaça aýdanyňda, kompýuteriňize zyýan ýetirip biljek ähli programmalardan we faýllardan goraglylygy üpjün edýän aýratyn we hünär howpsuzlygy çözgüt programmasydyr. Kompýuteriňizi doly goramak we howpsuzlyk töwekgelçiligini döredýän zyýanly programma üpjünçiligini...

Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free bu ýerde az ýer tutýan we öňki wersiýa bilen deňeşdirilende ýadyň ulanylyşyny azaldýan täze wersiýasy bar. Has çalt öndürijilik talaplaryny has gowy öndürijilik bilen birleşdirip, programma üpjünçiligi 2020 wersiýasy bilen interfeýs dizaýnynda möhüm üýtgeşmeler bilen gelýär. Programma galp antiwirus programma...

Göçürip Al Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free), Windows PC ulanyjylary üçin göçürip almak üçin mugt we çalt antiwirus. Kasperski Mugt Antivirus 2020 mugt antiwirus programmalarynyň arasynda iň ygtybarlysydyr. Kasperskiý mugt antiwirusyny göçürip alyň Kaspersky Security Cloud Free, Window üçin iň ýokary mugt antiwirus programmalarynyň...

Göçürip Al Betternet

Betternet

Betternet VPN” programmasy, Windows operasiýa ulgamy bolan kompýuter ulanyjylaryna iň aňsat görnüşde mugt we çäksiz VPN tejribesini gazanmaga mümkinçilik berýän gurallaryň biridir. Programma tarapyndan hödürlenýän VPN hyzmatynyň kömegi bilen, petiklenen web sahypalaryna we petiklenen web hyzmatlaryna girip bolýar, şeýle hem jemgyýetçilik...

Göçürip Al AVG VPN

AVG VPN

AVG Howpsuz VPN, Windows PC (kompýuter) üçin mugt VPN programma üpjünçiligi. WiFi toruňyzy goramak we anonim göz aýlamak üçin indi AVG VPN guruň. AVG Howpsuz VPN ýa-da AVG VPN, Windows PC, Mac kompýuter, Android telefon we iPhone ulanyjylaryna hödürlenýän mugt VPN programmasydyr. WiFi toruňyzy goramak we internete şahsy göz aýlamak üçin...

Göçürip Al DotVPN

DotVPN

DotVPN, Google Chrome ulanyjylary tarapyndan iň halanýan VPN giňeltmeleriniň biridir. Dünýäniň 12 ýurdundan girmäge mümkinçilik berýän VPN, onlaýn gizlinlige zyýan berýän her dürli mahabatdan, şol sanda web sahypalarynda açylan bannerlerden goraýar. Ikiňizem internet bukjasyna ep-esli az pul sarp edýärsiňiz we has çalt göz aýlaň. Bulut...

Göçürip Al VPN Unlimited

VPN Unlimited

Keepsolid VPN Çäklendirilmedik ulanyjylara petiklenen saýtlara girmäge we internete anonim göz aýlamaga mümkinçilik berýän VPN hyzmatydyr. VPN göçürip alyp bolýan programmaňyzyň kömegi bilen internete erkin göz aýlap bilersiňiz. VPN Çäklendirilmedik nädip gurmaly? Countryurdumyzda giňden ýaýran internet päsgelçiliklerinden aýlanyp...

Göçürip Al Protect My Disk

Protect My Disk

Protekt my Disk, soňky döwürde gaty giňden ýaýran USB taýaklaryňyzy we kompýuterleriňizi Autorun wiruslaryndan goramaga mümkinçilik berýän mugt howpsuzlyk programma üpjünçiligi. Antivirus programmasynyň kömegi bilen öz kompýuteriňizi gorasaňyzam, USB ýadyny başga bir kompýutere dakanyňyzda kynçylyklar ýüze çykyp biler. Şeýle problemadan...

Göçürip Al ComboFix

ComboFix

ComboFix bilen, wirusa garşy programma üpjünçiligiňiz işlemese wiruslary arassalap bilersiňiz. ComboFix mugt wirusy aýyrmak üçin programma üpjünçiligi bolup, kompýuteriňize wiruslar, trojanlar, kök sahypalary, mahabat programma üpjünçiligi, içaly programma üpjünçiligi, zyýanly programma üpjünçiligi we zyýanly programma üpjünçiligi hüjüm...

Göçürip Al NordVPN

NordVPN

NordVPN, Windows ulanyjylary üçin çalt, ygtybarly VPN programmalarynyň biridir. Howpsuz göz aýlamak, mahabat blokirlemesi, çäklendirilmedik VPN geçirijilik giňligi, harby derejeli şifrlemek protokollary, P2P paýlaşmak ýaly ajaýyp aýratynlyklar bilen gelýän VPN programmasy 7 günlük mugt synag möhletini hödürleýär. 60 ýurtda 4000-den...

Göçürip Al Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes Anti-Malware

Wiruslar, gurçuklar, içaly programma üpjünçiligi we zyýanly programma üpjünçiligi ýaly kompýuterlerimize howp salýan onlarça dürli programma üpjünçiligi, gynansak-da, maglumatlaryň ýitmegi, maddy we ahlak taýdan ýitgiler ýaly çynlakaý netijelere sebäp bolup biler we ulanyjylaryň hemmesine garşy durmak gaty kyn. diňe bir antiwirus. ...

Göçürip Al Malware Hunter

Malware Hunter

Malware Hunter, wiruslardan goramaga kömek edýän programma Malware Hunter, kompýuteriňizi zyýanly programmalardan we gödek wiruslardan goramak isleseňiz ulanyp boljak wirusa garşy programma. Glarysoft tarapyndan işlenip düzülen zyýanly programma üpjünçiligi Hunter, esasan, size mümkinçilik döretmek üçin döredilen howpsuzlyk programma...

Göçürip Al Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware, zyýanly programma üpjünçiliginden netijeli gorap bilýän programma. Maglumat bazasynyň yzygiderli täzelenmegi, täze zyýanly programma üpjünçiligini gysga wagtda tanap biljekdigini aňladýar. Wirusa garşy programma üpjünçiligi ýaly fonda işleýän ähli programmalary gözden geçirýän we zyýanly programma üpjünçiligini...

Göçürip Al AdwCleaner

AdwCleaner

AdwCleaner, kompýuter ulanyjylaryny internetde ýaýran zyýanly programma üpjünçiliginden goraýan güýçli we ösen howpsuzlyk çözgüdi. Kompýuterleriňizde haýsydyr bir wirusa garşy programma ulanmasaňyz, wagtal-wagtal AdwCleaner-iň kömegi bilen skanirläp kompýuteriňizi islendik zyýanly programma üpjünçiligi üçin skanirlemek peýdalydyr. Baş...

Göçürip Al Ultra Adware Killer

Ultra Adware Killer

Windows üçin ýönekeý, ýöne peýdaly gurallary bilen ünsi çeken Carifred hem şuňa meňzeş iş edýär we Ultra Adware Killer atly programma bilen kompýuterlere kömek edýär. Bu programma, kompýuteriňize zyýan berýän Adware programma üpjünçiligiňizi aýyrmaga kömek edýär. Kompýuterde başga hasaplar bar bolsa, olary skanerden geçirýän programma...

Göçürip Al 360 Total Security

360 Total Security

360 Total Security, ulanyjylara kompýuterleri tizleşdirmek we gereksiz faýllary arassalamak ýaly peýdaly goşmaça aýratynlyklar bilen bir hatarda, kompýuterleri üçin wirusy giňişleýin goramagy teklip edýän wirusa garşy programma üpjünçiligi. Aşakdaky baglanyşyk arkaly 360 Total Security-iň premium wersiýasyna girip bilersiňiz. 360...

Göçürip Al Windows Firewall Control

Windows Firewall Control

Windows Firewall Control, Windows Firewall-yň işleýşini giňeldýän we Windows Firewall-yň iň köp ulanylýan opsiýalaryna aňsatlyk bilen girmäge mümkinçilik berýän kiçijik programma. Programma ulgam ulgamynda işleýär we ulanyjylaryň diwar gorag sazlamalaryna aňsatlyk bilen girip wagt ýitirmeginiň öňüni alýar. Windows Firewall Control...

Göçürip Al iMyFone LockWiper

iMyFone LockWiper

Apple ID parolyny döwmek ýa-da iPhone Screen Lock” parolyny döwmek üçin programma gözleýän bolsaňyz, iMyFone LockWiper” edil şonuň üçin ýasalýar. Satyn almak üçin şu salga giriň. IPhone” -yň ekrany gulp parolyny ýa-da Apple ID” -ni ýatdan çykarmak iň köp ýaýran ýagdaýlaryň biridir. Bilşiňiz ýaly, töweregimizde parollar doldurylýan...

Göçürip Al VeePN

VeePN

VeePN, onlaýn gizlinligi we howpsuzlygy üpjün edýän çalt, ygtybarly we ulanmak aňsat VPN programmasydyr. Howpsuzlyk derejesini indiki derejä çykarýan ösen aýratynlyklar bilen üpjün edilýär, meselem, 10 enjama bir wagtyň özünde birikmek, DNS syzmakdan goramak, çäklendirilmedik geçiriş giňligi we tizlik, çäklendirilmedik serwer...

Göçürip Al CyberGhost VPN

CyberGhost VPN

CyberGhost VPN, şahsy maglumatlaryňyzy we şahsyýetiňizi gizläp, internete anonim girmäge mümkinçilik berýän VPN programmasydyr. Şol bir wagtyň özünde, programmanyň kömegi bilen, internetde ulanylýan hiç hili çäklendirmeler we gadaganlyklar bolmazdan, isleýän ähli web sahypalaryňyza çäksiz girip bilersiňiz. SSL şifrlemek ulgamyna...

Göçürip Al Kaspersky Total Security 2021

Kaspersky Total Security 2021

Kaspersky Total Security” iň ýokary öndürijilikli, iň halanýan howpsuzlyk toplumydyr. Wirusa garşy köp enjamly maşgala howpsuzlygy, töleg programma üpjünçiligini goramak, web kamera howpsuzlygy, parol dolandyryjysy, VPN we 87 tehnologiýa, hemmesi bir ygtyýarnamada. Maşgalaňyzy we çagalaryňyzy tölegli programma üpjünçiliginden we beýleki...

Göçürip Al Keylogger Detector

Keylogger Detector

Klawiatura bilen girizilen maglumatlary saklamaga we beýlekiler bilen paýlaşmaga sebäp bolýan Keylogger görnüşli programmalary tapmak üçin programma. Açar görnüşli programmalar bilen bank parollaryňyzy, e-poçtaňyzy we şuňa meňzeş parollaryňyzy ogurlap bilersiňiz. Bu mümkinçilik hemmeler üçin açyk bolan internet kafelerde has ýokarydyr....

Göçürip Al Kaspersky Internet Security 2021

Kaspersky Internet Security 2021

Kaspersky Internet Security 2021 wiruslardan, gurçuklardan, içaly programma üpjünçiliginden, töleg programma üpjünçiliginden we beýleki umumy howplardan ýokary derejede goragy üpjün edýär. Mundan başga-da, Kasperski VPN bilen suratlaryňyzy, habarlaryňyzy we bank maglumatlaryňyzy hakerleriň elinden alyp bilmän, gözleg işleriňizi...

Göçürip Al Security Task Manager

Security Task Manager

Howpsuzlyk Task Dolandyryjysy, kompýuteriňizde işleýän ähli amallar (amaly programmalar, DLL, BHO we hyzmatlar) barada jikme-jik maglumat bermek üçin döredilen howpsuzlyk menejeri. Her bir amal üçin, Windows Task Manager-i güýçlendirýär we howpsuzlyk töwekgelçiliginiň derejesini, prosesiň beýany, faýl ýoly, CPU ulanylyş grafigi,...

Göçürip Al Opera GX

Opera GX

Opera GX, oýunçylar üçin düzülen ilkinji internet brauzeri. Opera brauzeriniň ýörite neşiri, Opera GX, oýun we brauzerden has köp peýdalanmak üçin özboluşly aýratynlyklary öz içine alýar. Opera GX-ni göçürip alyň Diňe brauzer arkaly RAM we CPU ulanylyşyna gözegçilik edip bilmän, ýadyň we prosessoryň sarp edilişine hem gözegçilik edip...

Göçürip Al AVG Web TuneUp

AVG Web TuneUp

AVG Web TuneUp programmasy, internetde gezmegi has ygtybarly etmek we ulanyjynyň şahsy durmuşyna ähmiýet bermek üçin ulanyp boljak programmalaryň arasynda. Web sahypalaryna girmezden ozal kompýuteriňize girip biljek howplaryň öňüni alýan brauzer programmasy, şeýlelik bilen web sahypalarynyň howp derejesini görkezip biler we nädip seresap...

Göçürip Al Kaspersky Anti-Virus

Kaspersky Anti-Virus

Kaspersky Anti-Wirus 2017 häzirki wagtda Windows PC ulanyjylary üçin onlaýn howplar köpelip, iň oňat antiwirus programmalarynyň biridir. Sosial ulgamlarda gezelenç etmek, bank işi, söwda we hatda oýun oýnamak bilen sizi iň soňky wiruslardan, trojanlardan, zyýanly programmalardan we beýleki howplardan goramak üçin ulgamy yzygiderli gözden...

Göçürip Al UFO VPN

UFO VPN

UFO VPN, Windows PC üçin iň oňat mugt VPN programmalarynyň biridir. Dünýäniň dürli künjeginden 20 million ulanyjy bilen 1-nji mugt VPN hyzmaty bolan UFO VPN bilen, gizlinligiňizi onlaýn goraýarsyňyz we köpçülige açyk WiFi torlarynda gizlin galýarsyňyz, ähli web sahypalaryna girýärsiňiz, aşa ygtybarly gorag bilen internete anonim göz...

Göçürip Al OpenVPN

OpenVPN

OpenVPN programmasy açyk çeşme we mugt VPN programmasy bolup, internetdäki howpsuzlygyny we gizlinligini goramak isleýänler, şeýle hem ýurdumyzdaky ulanyjylar üçin ýapyk web sahypalaryna girmek isleýänler tarapyndan makul bilner. Programma doly açyk SSL VPN hyzmatyna eýedir we dürli konfigurasiýalary goldaýar. Uzakdan girmek,...

Göçürip Al Avira Free Antivirus

Avira Free Antivirus

Avira Free Antivirus”, kompýuterini wiruslardan, trojanlardan, şahsyýet ogrylaryndan, gurçuklardan, zyýanly programmalardan we başga-da köp zatlardan goramak isleýän ulanyjylar üçin güýçli mugt antiwirusdyr. Ulanyjylara iň soňky howplara garşy oňat tertipli interfeýs we yzygiderli täzelenýän antiwirus maglumatlar bazasyny hödürlemek, bu...

Göçürip Al Hotspot Shield

Hotspot Shield

Hotspot Shield, şahsyýetiňizi gizlemek we goşmaça programma üpjünçiligi zerurlygy bolmazdan gadagan edilen sahypalara girmek arkaly internete anonim göz aýlamaga mümkinçilik berýän güýçli proksi programmasydyr. VPN esasly programma üpjünçiligi bolan Hotspot Shield, biziň ýurdumyzdaky internet ulanyjylarynyň köplenç VPN programmasy we...

Göçürip Al Avast Premium Security

Avast Premium Security

Avast Premium Security”, kompýuteriňiz, telefonyňyz we planşetiňiz üçin iň giňişleýin goragy hödürleýän ösen howpsuzlyk programmasydyr. Diňe wirusa garşy däl, Avast Premium Security” ähli iş stolyňyz we ykjam enjamlaryňyz üçin doly onlaýn goragy üpjün edýär. Haýsy enjam ulansaňyzam, Windows PC, Mac kompýuter, Android telefon, iPhone...

Göçürip Al Windows 10 Firewall Control

Windows 10 Firewall Control

Windows 10 Firewall Control, iş stoluňyzdaky kompýuterlerde ulanyp boljak howpsuzlyk programma üpjünçiligi hökmünde tapawutlanýar. Maglumatlaryňyz, internetde howpsuz bolmaga kömek edýän bu güýçli gural bilen howpsuz saklanýar. Simpleönekeý we giňişleýin gural, Windows 10 Firewall Control, ulgamyňyzdaky çärelere gözegçilik edip,...

Göçürip Al Touch VPN

Touch VPN

Google Chrome” brauzeri üçin döredilen Touch VPN” giňeltmesi bilen, internedi petiklenmezden howpsuz we çalt gözläp bilersiňiz. Web sahypalaryna girip bolmaýan ýa-da internet adatdan daşary haýal bolanda VPN programmalary ilkinji bolup kellä gelýär. Google Chrome brauzerinde internete ygtybarly, çalt we anonim göz aýlamaga mümkinçilik...

Göçürip Al AdGuard VPN

AdGuard VPN

AdGuard VPN, Google Chrome üçin VPN giňeltmesi. Windows PC, Android telefonlarynda iň köp göçürilen mahabat bloklaýyş programmasy AdGuard-yň döredijilerine degişli VPN programmasy bilen anonim we erkin internete göz aýlap bilersiňiz. Chokardaky AdGuard VPN ýüklemek düwmesine basyp, VPN giňeltmesini Chrome brauzeriňize mugt goşup...

Göçürip Al Trend Micro Lock Screen Ransomware Tool

Trend Micro Lock Screen Ransomware Tool

Trend Micro” tarapyndan Lock Screen Ransomware” guralyny ulanyp, ulgamyňyza girmegiňize päsgel berýän töleg programma üpjünçiligini arassalap bilersiňiz. Ransomware” ulgamyňyza ýa-da faýllaryňyza girmäge päsgel berýän we tölemäge mejbur edýän zyýanly programma üpjünçiligi. Göz aýlaýan sahypalaryňyz, göçürip alýan programmalaryňyz we...

Göçürip Al ESET NOD32 Antivirus 2021

ESET NOD32 Antivirus 2021

ESET NOD32 Antivirus 2021, hakerlerden, töleg programma üpjünçiliginden we balyk tutmakdan goraýan ösen wirusa garşy programma. Özüni beýleki adaty wirusa garşy programmalardan tapawutlandyrýar, sebäbi wiruslardan, gurçuklardan, içaly programma üpjünçiliginden, programma üpjünçiliginden zyýanly programma üpjünçiliginiň ähli...

Göçürip Al hide.me VPN

hide.me VPN

Hide.me VPN-i göçürip alyň hide.me VPN, webde anonim we ygtybarly gezmäge mümkinçilik berýän mugt we çalt VPN programmalarynyň biridir. Aziýada, Europeewropada we Amerikada 56 ýer we 1400 serwer bilen hyzmat edýän VPN programmasy bilen, Wikipediýa ýaly petiklenen saýtlara aňsatlyk bilen girip bilersiňiz, tizligi haýallaýan YouTube we...

Göçürip Al AVG Secure Browser

AVG Secure Browser

AVG Howpsuz Brauzer çalt, ygtybarly we hususy internet brauzeri hökmünde tapawutlanýar. Incognito re modeimi ýaly adaty web brauzerlerinde tapylmaýan, mahabatlary awtomatiki bloklaýan, HTTPS şifrlemesini ulanmaga mümkinçilik berýän, yzarlaýyş skriptlerinden goramak, barmak yzlaryny gizlemek ýaly aýratynlyklary bolmadyk AVG brauzerini...

Göçürip Al Kaspersky Secure Connection

Kaspersky Secure Connection

کاسپرسکی سیکیور کنکشن ایک وی پی این پروگرام ہے جسے آپ بطور ونڈوز پی سی صارف ڈاؤن لوڈ اور استعمال کرسکتے ہیں۔ وی پی این سروس ، جسے آپ ایک ماہ تک مفت استعمال کر سکتے ہیں ، نہ صرف آپ کے لیے بلاک کردہ سائٹس میں لاگ ان کرنا آسان بناتی ہے۔ یہ آپ کی آن لائن پرائیویسی ، ڈیٹا ، پیغامات کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ آج ، تقریبا every ہر صارف کے کمپیوٹر...

Göçürip Al ZenMate

ZenMate

Zenmate, iş stolunyň kompýuterlerinde we Google Chrome, Mozilla Firefox we Opera ýaly brauzerlerde goşmaça hökmünde ulanyp boljak dünýäde iň halanýan VPN programmalarynyň biridir. ZenMate, internetdäki gizlinligiňizi goramak bilen gadagan saýtlara aňsat we ygtybarly girmek isleseňiz, size zerur VPN programmasydyr! ZenMate - Windows VPN...

Göçürip Al GridinSoft Anti-Malware

GridinSoft Anti-Malware

GridinSoft Anti-Malware” wirusy ýok etmek programmasy bolup, kompýuteriňiz zyýanly programma üpjünçiligi tarapyndan hüjüm edilse ulanyp bilersiňiz. Internetde gezelenç edenimizde, dürli faýllary göçürip alyp, dürli baglanyşyklara basyp bileris. Käwagt, dostlarymyzdan ýa-da beýlekilerden satyn alan daşarky ýatlamalarymyzy kompýuterimize...

Mostüklemeleriň köpüsi