Göçürip Al Antivirus Programma üpjünçiligi

Göçürip Al Norton AntiVirus

Norton AntiVirus

Norton AntiVirus, wiruslardan, içaly programma üpjünçiliginden, gysgaça aýdanyňda, kompýuteriňize zyýan ýetirip biljek ähli programmalardan we faýllardan goraglylygy üpjün edýän aýratyn we hünär howpsuzlygy çözgüt programmasydyr. Kompýuteriňizi doly goramak we howpsuzlyk töwekgelçiligini döredýän zyýanly programma üpjünçiligini...

Göçürip Al AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free 2021

AVG AntiVirus Free bu ýerde az ýer tutýan we öňki wersiýa bilen deňeşdirilende ýadyň ulanylyşyny azaldýan täze wersiýasy bar. Has çalt öndürijilik talaplaryny has gowy öndürijilik bilen birleşdirip, programma üpjünçiligi 2020 wersiýasy bilen interfeýs dizaýnynda möhüm üýtgeşmeler bilen gelýär. Programma galp antiwirus programma...

Göçürip Al Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free Antivirus

Kaspersky Free (Kaspersky Security Cloud Free), Windows PC ulanyjylary üçin göçürip almak üçin mugt we çalt antiwirus. Kasperski Mugt Antivirus 2020 mugt antiwirus programmalarynyň arasynda iň ygtybarlysydyr. Kasperskiý mugt antiwirusyny göçürip alyň Kaspersky Security Cloud Free, Window üçin iň ýokary mugt antiwirus programmalarynyň...

Göçürip Al ComboFix

ComboFix

ComboFix bilen, wirusa garşy programma üpjünçiligiňiz işlemese wiruslary arassalap bilersiňiz. ComboFix mugt wirusy aýyrmak üçin programma üpjünçiligi bolup, kompýuteriňize wiruslar, trojanlar, kök sahypalary, mahabat programma üpjünçiligi, içaly programma üpjünçiligi, zyýanly programma üpjünçiligi we zyýanly programma üpjünçiligi hüjüm...

Göçürip Al Malware Hunter

Malware Hunter

Malware Hunter, wiruslardan goramaga kömek edýän programma Malware Hunter, kompýuteriňizi zyýanly programmalardan we gödek wiruslardan goramak isleseňiz ulanyp boljak wirusa garşy programma. Glarysoft tarapyndan işlenip düzülen zyýanly programma üpjünçiligi Hunter, esasan, size mümkinçilik döretmek üçin döredilen howpsuzlyk programma...

Göçürip Al Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware

Emsisoft Anti-Malware, zyýanly programma üpjünçiliginden netijeli gorap bilýän programma. Maglumat bazasynyň yzygiderli täzelenmegi, täze zyýanly programma üpjünçiligini gysga wagtda tanap biljekdigini aňladýar. Wirusa garşy programma üpjünçiligi ýaly fonda işleýän ähli programmalary gözden geçirýän we zyýanly programma üpjünçiligini...

Göçürip Al AdwCleaner

AdwCleaner

AdwCleaner, kompýuter ulanyjylaryny internetde ýaýran zyýanly programma üpjünçiliginden goraýan güýçli we ösen howpsuzlyk çözgüdi. Kompýuterleriňizde haýsydyr bir wirusa garşy programma ulanmasaňyz, wagtal-wagtal AdwCleaner-iň kömegi bilen skanirläp kompýuteriňizi islendik zyýanly programma üpjünçiligi üçin skanirlemek peýdalydyr. Baş...

Göçürip Al Ultra Adware Killer

Ultra Adware Killer

Windows üçin ýönekeý, ýöne peýdaly gurallary bilen ünsi çeken Carifred hem şuňa meňzeş iş edýär we Ultra Adware Killer atly programma bilen kompýuterlere kömek edýär. Bu programma, kompýuteriňize zyýan berýän Adware programma üpjünçiligiňizi aýyrmaga kömek edýär. Kompýuterde başga hasaplar bar bolsa, olary skanerden geçirýän programma...

Göçürip Al 360 Total Security

360 Total Security

360 Total Security, ulanyjylara kompýuterleri tizleşdirmek we gereksiz faýllary arassalamak ýaly peýdaly goşmaça aýratynlyklar bilen bir hatarda, kompýuterleri üçin wirusy giňişleýin goramagy teklip edýän wirusa garşy programma üpjünçiligi. Aşakdaky baglanyşyk arkaly 360 Total Security-iň premium wersiýasyna girip bilersiňiz. 360...

Göçürip Al Kaspersky Total Security 2021

Kaspersky Total Security 2021

Kaspersky Total Security” iň ýokary öndürijilikli, iň halanýan howpsuzlyk toplumydyr. Wirusa garşy köp enjamly maşgala howpsuzlygy, töleg programma üpjünçiligini goramak, web kamera howpsuzlygy, parol dolandyryjysy, VPN we 87 tehnologiýa, hemmesi bir ygtyýarnamada. Maşgalaňyzy we çagalaryňyzy tölegli programma üpjünçiliginden we beýleki...

Göçürip Al Kaspersky Anti-Virus

Kaspersky Anti-Virus

Kaspersky Anti-Wirus 2017 häzirki wagtda Windows PC ulanyjylary üçin onlaýn howplar köpelip, iň oňat antiwirus programmalarynyň biridir. Sosial ulgamlarda gezelenç etmek, bank işi, söwda we hatda oýun oýnamak bilen sizi iň soňky wiruslardan, trojanlardan, zyýanly programmalardan we beýleki howplardan goramak üçin ulgamy yzygiderli gözden...

Göçürip Al Avira Free Antivirus

Avira Free Antivirus

Avira Free Antivirus”, kompýuterini wiruslardan, trojanlardan, şahsyýet ogrylaryndan, gurçuklardan, zyýanly programmalardan we başga-da köp zatlardan goramak isleýän ulanyjylar üçin güýçli mugt antiwirusdyr. Ulanyjylara iň soňky howplara garşy oňat tertipli interfeýs we yzygiderli täzelenýän antiwirus maglumatlar bazasyny hödürlemek, bu...

Göçürip Al Avast Premium Security

Avast Premium Security

Avast Premium Security”, kompýuteriňiz, telefonyňyz we planşetiňiz üçin iň giňişleýin goragy hödürleýän ösen howpsuzlyk programmasydyr. Diňe wirusa garşy däl, Avast Premium Security” ähli iş stolyňyz we ykjam enjamlaryňyz üçin doly onlaýn goragy üpjün edýär. Haýsy enjam ulansaňyzam, Windows PC, Mac kompýuter, Android telefon, iPhone...

Göçürip Al ESET NOD32 Antivirus 2021

ESET NOD32 Antivirus 2021

ESET NOD32 Antivirus 2021, hakerlerden, töleg programma üpjünçiliginden we balyk tutmakdan goraýan ösen wirusa garşy programma. Özüni beýleki adaty wirusa garşy programmalardan tapawutlandyrýar, sebäbi wiruslardan, gurçuklardan, içaly programma üpjünçiliginden, programma üpjünçiliginden zyýanly programma üpjünçiliginiň ähli...

Göçürip Al GridinSoft Anti-Malware

GridinSoft Anti-Malware

GridinSoft Anti-Malware” wirusy ýok etmek programmasy bolup, kompýuteriňiz zyýanly programma üpjünçiligi tarapyndan hüjüm edilse ulanyp bilersiňiz. Internetde gezelenç edenimizde, dürli faýllary göçürip alyp, dürli baglanyşyklara basyp bileris. Käwagt, dostlarymyzdan ýa-da beýlekilerden satyn alan daşarky ýatlamalarymyzy kompýuterimize...

Göçürip Al Emsisoft Internet Security Pack

Emsisoft Internet Security Pack

Emsisoft Internet Security Pack, köpugurly gorag ulgamy bolup, kompýuteriňizi wiruslardan goramak we internet howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ulanyp bilersiňiz. Gorag diwary we wirusa garşy aýratynlyklary birleşdirip, programma internet we zyýanly programma üpjünçiligi arkaly girýän we çykýan baglanyşyklary barlaýar. Emsisoft Internet...

Göçürip Al Avast Ultimate

Avast Ultimate

Avast Ultimate”, Windows PC ulanyjylary üçin birmeňzeş howpsuzlyk, gizlinlik we öndürijilik toplumy. Bir ýerde 4 sany premium programmany birleşdirýär: Iň ýokary goragy üpjün edýän Avast Premier”, diski arassalamak we tizleşdirmek üçin gural, internet birikmesini şifrleýän Avast SecureLine VPN” we ýerine web sahypalaryna barmak yzyny...

Göçürip Al Avira Free Security Suite

Avira Free Security Suite

Avira Free Security Suite”, birnäçe ýyl bäri kompýuterlerimizde ulanýan dürli Avira” programma üpjünçiligini birleşdirýän we wirusy goramak, şahsy maglumat howpsuzlygy gurallary we kompýuter tizlenme gurallary hökmünde kesgitlenip bilner.  Avira Free Security Suite” mugt gurallary birleşdirýär. Wirusdan goramak, şahsy maglumat...

Göçürip Al Avira Antivirus Pro

Avira Antivirus Pro

Kompýuteriňizi we maglumatlaryňyzy real wagt skanirlemek arkaly gorap bilersiňiz, ulgamdan internete girip, tagamyňyzy zaýalaýan ähli howplardan professional goragy hödürleýän Avira Antivirus Pro-nyň kömegi bilen. Aýratynam internet ulanylyşynyň ýokarlanmagy bilen onlaýn howplar üçin döredilen Avira Antivirus Pro”, programmalara we...

Göçürip Al Junkware Removal Tool

Junkware Removal Tool

Junkware Remove Tool, kompýuteriňizi zyýanly programma üpjünçiligi, Adware, gurallar paneli we beýleki zyýanly programma üpjünçiligi üçin skanerleýän peýdaly we ygtybarly programma.  Zyýanly programma üpjünçiligini aýyrmak programmasy bolmakdan başga-da, brauzeriňize ýapyşýan we aýyrmak gaty kyn programma üpjünçiligini hem aýryp...

Göçürip Al Tencent PC Manager

Tencent PC Manager

Tencent PC Manager, ulanyjylara wirusy goramak üçin aňsat ulanylýan howpsuzlyk guralyny hödürleýän wirusa garşy programma. Ansat gurnama prosesi bolan bu mugt antiwirus programmasy, wiruslaryň kompýuteriňize girmeginiň öňüni almak isleseňiz ulanyp boljak guraldyr. Troýanlar, gurçuklar, kök kökleri we şuňa meňzeş zyýanly programma...

Göçürip Al Emsisoft Emergency Kit

Emsisoft Emergency Kit

Emsisoft gyssagly kömek toplumy, islendik wagt ýanyňyz bilen göterip boljak doly mugt howpsuzlyk bukjasydyr. Kompýuteriňizde näsazlyk ýüze çykanda ýa-da dostuňyz kompýuterine ýokaşýan zyýanly programma üpjünçiligi bilen kömek sorasa, Emsisoft gyssagly kömek enjamyny ýanyňyz bilen alyp, kömege howlugyp bilersiňiz. Programmada üç dürli...

Göçürip Al Comodo Hijack Cleaner

Comodo Hijack Cleaner

Özüňizi ýokaşan mahabatlardan ýa-da internet brauzerlerinde açylan beýleki mazmundan goramak üçin ulanyp boljak programma üpjünçiligi Comodo Hijack Cleaner”, ulgamyňyzy howpsuz saklamak bilen öndürijiligiňize we howpsuzlygyňyza goşant goşýar. Google Chrome”, Mozilla Firefox”, Internet Explorer”, Comodo Dragon” we Comodo Ice Dragon”...

Göçürip Al Zemana AntiMalware

Zemana AntiMalware

Zemana AntiMalware zyýanly programma üpjünçiligini tapyp we aýyryp, bary-ýogy alty minutda kompýuteri gözden geçirýär. Gurnamaz işleýän bu programma kök kökleri, trojanlar, botlar, wiruslar, gurçuklar, içaly programma üpjünçiligi we mahabat programma üpjünçiligi ýaly ähli programma üpjünçiligini kesgitleýär. Bäş dürli wirusa garşy...

Göçürip Al Ad-Aware Free Antivirus

Ad-Aware Free Antivirus

Ad-Aware Free Antivirus” ösen içaly programma üpjünçiligini güýçli antiwirus programmasy bilen birleşdirýän we ulanyjylary her dürli wirtual howplardan goraýan örän üstünlikli howpsuzlyk programmasydyr. Bir programmada iki dürli aýratynlygy birleşdirip, programma üpjünçiligi ulanyjylary trojanlardan, gözleýänlerden, kök böleklerinden,...

Göçürip Al Panda Cloud Cleaner

Panda Cloud Cleaner

Panda Cloud Cleaner”, ösen bulut tehnologiýasy sebäpli, kompýuteriňize zyýan berip biljek programma üpjünçiligi we wiruslar üçin onlaýn skanerden geçirilýän aňsat antiwirus programmasydyr. Panda Cloud Cleaner” -iň kömegi bilen adaty wirus programmalarynyň tapyp bilmeýän zyýanly programma üpjünçiligini aňsatlyk bilen tapyp we arassalap...

Göçürip Al TrojanHunter

TrojanHunter

TrojanHunter, kompýuterleriňizi zyýanly programma üpjünçiligi üçin skanirläp wiruslary aýyrmaga kömek edýän wirusy ýok etmek programmasydyr. TrojanHunter ýönekeý we düşnükli interfeýs bilen gelýär. Bu programmany giňişleýin wirusa garşy çözgüt hökmünde maslahat berip bilmeris; sebäbi TrojanHunter, bar bolan wirusa garşy programma...

Göçürip Al IObit Malware Fighter Free

IObit Malware Fighter Free

IObit zyýanly programma üpjünçiligi söweşijisi mugt programmasy, kompýuterini zyýanly programma üpjünçiliginden goramak isleýän ulanyjylaryň islän mugt opsiýalarynyň arasynda bolup, men bu işi iň gowy ýerine ýetirýän programmalaryň biri diýip bilerin. Kompýuterimize zyýanly programma üpjünçiligi bilen gurnaýan programmalarymyzy...

Göçürip Al McAfee AVERT Stinger

McAfee AVERT Stinger

McAfee AVERT Stinger” käbir belli wiruslary ýok etmek üçin ulanylýan wirus programmasydyr. Bu programma wirus programmasyna deň däl, tersine, goşundy. Stinger täze we kämilleşdirilen skaner tehnologiýasyny ulanýar. Programmanyň bu wersiýasy W32 / Polip wiruslary üçin ýörite skaner we abatlaýyş aýratynlyklaryny getirýär. Gysgaça...

Göçürip Al EMCO Malware Destroyer

EMCO Malware Destroyer

EMCO zyýanly programma üpjünçiligini ýok ediji, mugt wirusy ýok etmek programmasy bolup, kompýuteriňize giren zyýanly programma üpjünçiligini aýyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. Programmanyň iň möhüm aýratynlygy, gaty çalt skanirläp bilmekidir. Bu aýratynlygyň kömegi bilen ulgamyňyzdaky wiruslary sekuntda tapyp we pozup bilersiňiz,...

Göçürip Al Comodo Cloud Antivirus

Comodo Cloud Antivirus

Comodo Cloud Antivirus”, bulut hasaplamagyň güýjüni alyp, ulanyjylara giňişleýin wirus goragyny hödürleýän wirusa garşy programma hökmünde kesgitlenip bilner. Kompýuterleriňizde mugt göçürip alyp we ulanyp bilýän bu wirusa garşy programma üpjünçiligi, wirusy skanirlemek we wirusy ýok etmek ýaly nusgawy wirusa garşy amallary bulut...

Göçürip Al Comodo AntiVirus

Comodo AntiVirus

Comodo AntiVirus” kompýuteriňizi wirusyň ýaýramagynyň öňüni alýar we zerur bolanda arassalaýar. Wiruslary tapmak we habar bermek bilen çäklenmän, Comodo AntiVirus” özboluşly tehnologiýasy bilen zyýanly programma üpjünçiligine we programmalara gözegçilik edýär. Levelshli derejeli ulanyjylar tarapyndan makul bilinýän Comodo AntiVirus”...

Göçürip Al Panda Free Antivirus

Panda Free Antivirus

Panda Free Antivirus, howpsuzlyk programmalary bilen meşhur bolan we ähli ulanyjylara mugt hödürlenýän Panda kompaniýasy tarapyndan taýýarlanan iň soňky antiwirus programma üpjünçiligi. Öňler Panda Cloud Antivirus” hökmünde bar bolan bu programma indi Panda Free Antivirus” hökmünde neşir edildi we kompýuteriňizi soňky howpsuzlyk...

Göçürip Al PCKeeper Antivirus

PCKeeper Antivirus

PCKeeper Antivirus, kompýuteriňizi daşardan zyýanly wiruslardan we trojanlardan goramak üçin ulanyp boljak ygtybarly we täsirli wirusa garşy programma. Programmanyň mugt synag wersiýasyny ulanyp bilersiňiz, ýeňil bolmagy sebäpli, kompýuteriňizi ýadamaýar, hatda fonda işleýändigini ýatdan çykaryp bilersiňiz. Wirus maglumatlar bazasyny...

Göçürip Al UsbFix

UsbFix

UsbFix, USB taýaklaryňyzdaky we beýleki göçme fleş diskleriňizdäki ähli zyýanly faýllary we wiruslary ýüze çykarýan we ýoklaýan peýdaly we mugt programma. Smartfonyňyza we sanly kameralaryňyza çenli howply faýllary pozmagyň aňsatlygyny hödürleýän bu programma gaty ýeňil we kompýuteriňizi ýadamaz ýaly işlenip düzüldi. Bilşiňiz ýaly, USB...

Göçürip Al Kaspersky Virus Removal Tool

Kaspersky Virus Removal Tool

Kasperskiniň mugt wirusy ýoklaýyş guraly, Kasperski wirusyny aýyrmak guraly, ähli wiruslary kompýuteriňizden aýyrmak üçin döredildi. Kasperskiý antiwirusynda ulanylýan täsirli skaner tehnologiýasy bilen taýýarlanan bu programma, kompýuteriňize giren zyýanly programma üpjünçiligini arassalamak üçin täsirli wariantdyr. Programma diňe...

Göçürip Al Panda Global Protection

Panda Global Protection

Sizi onlaýn we awtonom howplardan goramak üçin doly howpsuzlyk programma üpjünçiligi bolan Panda Global Protection” wiruslara, içaly programma üpjünçiligine, kök programmalaryna, hakerlere, onlaýn howplara, şahsyýet ogrylaryna ýol bermez. Kompýuter ýadamazdan köpçülikleýin aňtaw tehnologiýasy bilen işleýän Panda Global Protection...

Göçürip Al Avira Rescue System

Avira Rescue System

Avira Rescue System”, Windows operasiýa ulgamyňyz açylmasa size kömek etjek mugt ulgam dikeldiş programmasydyr. Käwagt, Windows wirus ýaly zyýanly programma üpjünçiliginiň hüjümleri netijesinde işlemegini ýitirip açyp bilmez. Mundan başga-da, täze gurlan programma üpjünçiligi we enjam konfliktleri ýaly faktorlar Windows-yň işlemezligine...

Göçürip Al Trojan Killer

Trojan Killer

Troýan Killer, zyýanly kompýuter programma üpjünçiligini arassalamak üçin ulanyp boljak howpsuzlyk guralydyr. Troýan, içaly programma üpjünçiligi, mahabat programmasy, jaň ediji, zyýanly programma üpjünçiligi we başga-da köp dürli zyýanly programma üpjünçiligini arassalamak üçin ulanyp boljak ösen howpsuzlyk programmasy bolan Trojan...

Göçürip Al Dr.Web LiveDisk

Dr.Web LiveDisk

Dr.Web LiveDisk kompýuteriňizi wiruslar sebäpli ulanyp bolmaýan ýagdaýynda maglumatlaryňyzy dikeltmäge kömek etjek kompýuter dikeldiş programmasy hökmünde kesgitlenip bilner. Kompýuterleriňizde doly mugt göçürip alyp we ulanyp bilýän ulgamy dikeltmek guraly bolan Dr.Web LiveDisk, esasan, Windows operasiýa ulgamyňyz işlemeýän we açylmaýan...

Göçürip Al Kaspersky Security Scan

Kaspersky Security Scan

Kaspersky Security Scan”, Windows esasly kompýuteriňizi mugt we çalt gözden geçirýän, ulgamyňyza ornaşan wiruslar we beýleki howpsuzlyk howplary barada habar berýän we sagdyn ulgamy dikeltmäge kömek edýän programma. Kaspersky Security Scan”, kompýuteriňizde Kaspersky” howpsuzlyk programma üpjünçiligi ýok bolsa, ulgamyňyzy göçürip alyp we...

Göçürip Al Panda Antivirus Pro

Panda Antivirus Pro

Kompýuteriň her dürli belli we näbelli zyýanly programma üpjünçiliginden goraýan Panda Antivirus Pro, 2016-njy ýylyň gowulaşan wersiýasy bilen wiruslar, içaly programma üpjünçiligi, kök ýazgylary we şahsyýet galplygy ýaly howplaryň öňüni alýar. Panda baýrakly Kollektiw intellekt tehnologiýasy bilen millionlarça adam Panda Security”...

Göçürip Al Avetix Antivirus Free

Avetix Antivirus Free

Avetix Free Antivirus” ulanyjylaryň ulgamlaryny zyýanly programma üpjünçiliginden goramak üçin işlenip düzülen giňişleýin wirusa garşy programma hökmünde kesgitlenip bilner. Doly mugt göçürip alyp bolýan bu programma, şahsy kompýuterini zyýanly programma üpjünçiliginden we wiruslardan goramak isleýänler tarapyndan ulanylyp bilner....

Göçürip Al Dr. Web Antivirus

Dr. Web Antivirus

Dr. Web Antivirus, kompýuteriňizi wiruslardan we zyýanly programma üpjünçiliginden goramak isleseňiz saýlap bilersiňiz. Kompýuteriňizi ýerli we onlaýn howplardan goramak üçin döredilen wirusa garşy programma, Dr. Web Antivirus, diňe bir kompýuteriňize giren wiruslary ýok etmek üçin ulanyp boljak wirusy ýok etmek programmasy bolman, eýsem...

Göçürip Al ClamAV

ClamAV

ClamAV, 750 müňden gowrak wirusy tanap bilýän mugt açyk çeşme howpsuzlyk guralydyr. MS-DOS esasly aýratynlygy bolan bu programma wiruslary çalt we arkaýyn gözläp biler. Döwrebap bolup bilýän ClamAV, ZIP we RAR ýaly gysylan faýllary skanirläp biler. Ulgam faýllaryna zyýanly programma üpjünçiligi ýokaşan bolsa, kompýuter ulanyjysyna...

Göçürip Al NANO AntiVirus

NANO AntiVirus

NANO AntiVirus sizi häzirki wirus howplaryndan gorap biljek güýçli guraldyr. Resurslaryň az ulanylmagy sebäpli ulgamyňyzy ýadamaýan programma wiruslar üçin daşarky ýady hem skanirläp biler. Programmanyň iň möhüm aýratynlygy, real wagt gorag ulgamy. Ulanyjy haýsydyr bir faýla girende hakyky wagtda gorag, faýly awtomatiki gözden geçirýär...

Göçürip Al Xvirus Personal Guard

Xvirus Personal Guard

Xvirus Şahsy Gorag, kompýuteriňizi wiruslardan goramak üçin ulanyp boljak mugt wirusa garşy programma üpjünçiligi.  Wiruslar internetde ýa-da USB taýaklary ýaly göçme enjamlar arkaly ýaýradylandygy sebäpli kompýuterlerimiz käwagt ulanylmaýar. Troýanlar, gurçuklar, açar bloggerler, botlar ýaly bu zyýanly programma üpjünçiligi,...

Göçürip Al Baidu Antivirus

Baidu Antivirus

Baidu Antivirus, bulut hasaplaýyş tehnologiýasynyň bereketlerini ulanýan üstünlikli wirusa garşy programma üpjünçiligi. Bulut hasaplamasynyň kömegi bilen, programma internete girýän wirus gutapjyklary bilen täze döredilen wiruslara gysga wagtda reaksiýa berip biler. Şeýle hem, programma dürli wirus skaner modullarynyň arasynda geçmäge...

Mostüklemeleriň köpüsi