Göçürip Al Tools Programma üpjünçiligi

Göçürip Al KMSpico

KMSpico

KMSpico-ny göçürip alyň, mugt Windows işjeňleşdirme, Office işjeňleşdirme programmasy. Näme üçin KMSpico-ny göçürip almaly? Windows operasiýa ulgamynyň we Office programmasynyň näbelli, çäksiz, ömürlik işjeňleşdirilmegini üpjün edýär. Microsoft Windows operasiýa ulgamyny we Microsoft Office programmasyny işjeňleşdirmek we...

Göçürip Al CrystalDiskMark

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark” programmasy bilen HDD ýa-da SSD-iň okalýan we ýazylýan tizligini kompýuteriňizde ölçäp bilersiňiz. Diskiň işleýşini ölçemek üçin programma bolan CrystalDiskMark” HDD we SSD tizligini gaty kiçi we ýönekeý görnüşde ölçemäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, programmada diskiň has jikme-jik öndürijilik maglumatlary almak üçin...

Göçürip Al IObit Driver Booster

IObit Driver Booster

IObit Driver Booster 8, sürüjileri tapmaga, sürüjileri täzelemäge we sürüjileri internetsiz gurmaga mümkinçilik berýän mugt programma. Windows kompýuterlerimizde ýygy-ýygydan duş gelýän sürüjiniň täzeleniş meselelerinden dynmak üçin taýýarlanan mugt gural we bu meselelerde örän tejribeli kompaniýa IObit tarapyndan neşir edilýär....

Göçürip Al CCleaner

CCleaner

CCleaner, kompýuter arassalamagyny, kompýuter tizlenmesini, programmany aýyrmagy, faýly öçürmegi, registrleri arassalamagy, hemişelik öçürmegi we başgalary ýerine ýetirip bilýän üstünlikli ulgam optimizasiýasy we howpsuzlyk programmasydyr. Windows PC ulanyjylaryna CCleaner Free (Mugt) we CCleaner Professional (Pro) atly iki wersiýa...

Göçürip Al Tencent Gaming Buddy (GameLoop)

Tencent Gaming Buddy (GameLoop)

Tencent Gaming Buddy” -ni göçürip alyň we PUBG Mobile”, Brawl Stars” we beýleki meşhur Android” oýunlaryny kompýuterde oýnamakdan lezzet alyň. Clash of Clans”, Call of Duty Mobile”, Garena Free Fire”, Metro Surfers”, Apex Legends”, GTA (Grand Theft Auto), Legends League, My Talking Tom we kompýuterde has meşhur mobil oýunlaryny oýnamak...

Göçürip Al WinRAR

WinRAR

Häzirki wagtda Winrar” faýl gysyş programmalarynyň arasynda iň oňat aýratynlyklary bolan iň giňişleýin programma. Köp faýl formatlaryny goldaýan programma, aňsat gurmak we ulanmak bilen ünsi özüne çekýär. ZIP we RAR formatlaryny doly goldaýan we arhiwlemek üçin doly goldaw berýän Winrar-yň Windows wersiýasy, faýllaryň sanly gurşawda...

Göçürip Al IObit Uninstaller

IObit Uninstaller

IObit Uninstaller, ygtyýarnama kody gerek bolmazdan ulanyp boljak aýyrmak. Windows PC ulanyjylarynyň kompýuter hyzmatyny we programmalary aýyrmak has aňsat we çalt ýerine ýetirmek üçin ulanyp biljek mugt gurallarynyň arasynda. Windows 10, kompýuteriňizde gereksiz programmalaryň we maglumatlaryň toplanmagy sebäpli ýüze çykýan haýallyklary...

Göçürip Al PC Repair Tool

PC Repair Tool

......

Göçürip Al 7-Zip

7-Zip

7-Zip mugt we güýçli programma üpjünçiligi bolup, kompýuter ulanyjylary gaty disklerdäki faýllary we bukjalary gysyp ýa-da faýllary dekompressiýa edip bilerler. Bazarda faýl gysyş programmalarynyň köpdügine garamazdan, giň format goldawy we mugtlygy sebäpli 7-Zip köp ulanyjynyň ilkinji saýlamagydyr. Örän ýönekeý gurnama işinden soň...

Göçürip Al Advanced SystemCare

Advanced SystemCare

Advanced SystemCare-i göçürip almak bilen, kompýuter hyzmatyny we kompýuter tizlenmesinde iň üstünlikli programmalaryň biri bolan ulgam optimizasiýa programmasy bolar. Advanced SystemCare nädip gurmaly? Kompýuterleriňizde mugt göçürip alyp we ulanyp başlaýan programma üpjünçiligi bolan Advanced SystemCare, wagtyň geçmegi bilen haýal...

Göçürip Al VLC Media Player

VLC Media Player

Kompýuter ulanyjylarynyň arasynda köplenç VLC diýlip atlandyrylýan VLC Media pleýer, kompýuteriňizde her hili media faýllaryny hiç hili kynçylyksyz oýnamak üçin döredilen mugt media pleýerdir. VLC pleýerini göçürip alyň - Mugt media pleýer Wideo we ses faýllary üçin ähli faýl giňeltmelerini goldaýan VLC, diňe bu aýratynlyk bilen hem...

Göçürip Al Clean Master

Clean Master

Arassa ussany göçürip al Arassa ussat mugt kompýuter arassalaýjy we güýçlendiriji. Arassa ussat, gereksiz (zibil) faýllaryny ýok etmek, kompýuteriň tizligini ýokarlandyrmak, gizlinligi arassalamak, faýly dikeltmek, awtomatiki täzelenmek, galyndy faýllary awtomatiki arassalamak, faýllary we bukjalary doly ýok etmek, brauzer awtomatiki...

Göçürip Al Rufus

Rufus

Rufus, ulanyp boljak USB diskleri döretmäge kömek edýän kiçijik, ulanmak üçin ýönekeý we mugt programma. Adatça size zerur bolup biler: Kompýuteriňizi formatladyňyz we ISO şekil faýlynyň kömegi bilen operasiýa ulgamyňyzy USB ýadynyň üsti bilen gurjak bolýarsyňyz. Operasiýa ulgamy bolmazdan kompýuterde işlemeli bolsaňyz. BIOS ýa-da...

Göçürip Al Recuva

Recuva

Recuva kompýuteriňizde öçürildi Faýl halas ulanyjylaryň iň uly yardımcıları arasynda mugt faýl halas programma. Has oňat we has giňişleýin alternatiwa üçin derrew EaseUS Data Recovery” -ni synap bilersiňiz. 17 ýyl bäri efirde işleýän EaseUS Data Recovery Wizard”, Recuva” -nyň edip biljek ähli funksiýalaryny doly ýerine ýetirýär. Mundan...

Göçürip Al Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C ++ Visual Studio 2015, 2017 we 2019 üçin paýlanylýan paket, programma dilini ulanyp ýazylan oýunlar ýaly programmalary, amaly programmalary we hyzmatlary işletmek üçin ulanyp boljak bukjadyr. Bukjada bu hyzmatlaryň zerur kitaphanalary bar. 2 dürli wersiýasy bolan paketiň iňlis ady Microsoft Visual C ++ 2019...

Göçürip Al Unlocker

Unlocker

Unlocker bilen pozup bolmaýan faýllary we bukjalary ýok etmek gaty aňsat! Windows kompýuteriňizdäki bir faýly ýa-da bukjany pozjak bolanyňyzda, Bu amal ýerine ýetirilip bilinmez, sebäbi bukja ýa-da faýl başga bir programmada açyk. Papkany ýapyň we gaýtadan synanyşyň we ş.m. Alýan ýalňyşyňyzy düzetmek üçin ulanyp boljak programma. Gulpy...

Göçürip Al Speccy

Speccy

Kompýuteriňiziň içindäki zatlar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, komponent maglumatlaryna aňsatlyk bilen girip boljak mugt ulgam maglumat görkeziş programmasy bolan Speccy”. Bu gural bilen prosessoryň (CPU) markasyny we ulgamyňyzyň model maglumatyny (Intel ýa-da AMD, Celeron ýa-da Pentium), kompýuteriňiziň näçe RAM we gaty diskleriňiziň...

Göçürip Al IObit Unlocker

IObit Unlocker

IObit Unlocker, pozjak bolýan, ýöne pozulmazlygy talap edýän faýllaryňyzy we bukjalaryňyzy pozmaga mümkinçilik berýän kiçi we peýdaly programma. Faýly pozup bolmaýar”, Giriş inkär edildi”, Bu faýl başga bir programma tarapyndan ulanylýar” säwlik habarlaryny ýok edýän programma, işleýşi ýaly, Unlocker” -e meňzeýär. Gysga gurnandan soň,...

Göçürip Al Wise Driver Care

Wise Driver Care

Wise Driver Care, Windows wersiýalary üçin elýeterli mugt sürüjini täzeleme programmasydyr. Wise Driver Care” 600,000-den gowrak sürüjiniň we enjamyň maglumat bazasyny goldaýan, täzelenmeleri çalt gözden geçirýän we awtomatiki täzeleniş hyzmatyny berýän programma. Wise Driver Care, AMD, NVIDIA, ASUS, Dell, HP, Intel we Microsoft Windows...

Göçürip Al EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition

EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition

EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition” ulanyjylara öçürilen faýllary dikeltmäge kömek edýän faýl dikeldiş programmasydyr. Kompýuterimizi ulananymyzda, käwagt faýllarymyzy tötänleýin pozýarys. Adatça, gaýtadan işleýän gaba iberilen faýllary gaýtadan işleýän gapdan aýyranymyzda, bu faýllary adaty usulda dikeltmek mümkin däl. Şonuň üçin...

Göçürip Al Screen Color Picker

Screen Color Picker

Ekranyň reňkini saýlaýjy, örän peýdaly we täsirli reňk koduny almak programmasy bolup, iş stoluňyzda islän reňkiňiz üçin RGB, HSB we HEX reňk kodlaryny aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz. Ulanmak gaty ýönekeý programma işledilenden soň, diňe syçany reňk koduny almak isleýän ýeriňize geçirmek we klawiaturadaky Enter düwmesini basmak gerek....

Göçürip Al Microsoft Visual C++ 2005

Microsoft Visual C++ 2005

Microsoft Visual C ++ 2005, Microsoft-yň Microsoft Visual C ++ programma dili bilen işlenip düzülen programmalar, programmalar, oýunlar we şuňa meňzeş hyzmatlar üçin zerur Visual C ++ kitaphanalaryny birleşdirýän bukjadyr. Bukjanyň iki dürli wersiýasy bar, iňlis ady Microsoft Visual C ++ 2005 Redistributable Package. 32 bitli operasiýa...

Göçürip Al Registry Finder

Registry Finder

Registry Finder, kompýuter ulanyjylarynyň peýdasyna işlenip düzülen mugt, ýönekeý we peýdaly bellige alyş programmasydyr. Windows operasiýa ulgamynda işleýän bu programma, registrde gözleýän zadyňyzy aňsatlyk bilen tapmaga mümkinçilik berýär, bu gaty çylşyrymly. Evenöne has gowusy, programma faýl tapmakdan başga registr faýllaryny...

Göçürip Al DirectX

DirectX

DirectX, ilkinji nobatda programma üpjünçiligine wideo we ses enjamyňyz bilen gönüden-göni işlemäge mümkinçilik berýän Windows operasiýa ulgamyndaky komponentleriň toplumydyr. DirectX ulanýan oýunlar, umumy multimediýa tejribäňizi ýokarlandyrýan enjamyňyzda gurlan multimediýa tizlendiriji aýratynlyklaryny has netijeli ulanýar. DirectX”...

Göçürip Al HWiNFO64

HWiNFO64

HWiNFO64 programmasy, kompýuteriňizdäki enjamlar barada jikme-jik maglumat almaga mümkinçilik berýän ulgam maglumat programmasydyr we size hödürleýän jikme-jiklikleri taýdan gaty sahy programma. Sebäbi ulgamyňyzyň apparat tarapynyň hemme jikme-jikliklerini diýen ýaly görkezip bilýän HWiNFO64 bilen, esasanam meseläni ýüze çykarmak ýaly...

Göçürip Al Bandizip

Bandizip

Bandizip, bazarda meşhur Winrar, Winzip we 7zip faýl gysyş programmalaryna alternatiwa hökmünde ulanyp boljak örän çalt, ýeňil we erkin arhiw programmasy hökmünde tapawutlanýar. Payhli meşhur gysyş formatlaryna tölegli bäsdeşlerinden has köp goldaw hödürleýän Bandizip, ösen aýratynlyklary, ýönekeý interfeýsi, türk dili goldawy we...

Göçürip Al Cemu - Wii U emulator

Cemu - Wii U emulator

Cemu - Wii U emulýatory, kompýuteriňizde Wii U oýunlaryny işletmek isleseňiz ulanyp boljak emulýator programmasydyr. Mugt göçürip alyp we ulanyp bilýän bu Wii U emulýatory, Wii U oýunlaryňyzy kompýuteriňiziň enjam güýjünden peýdalanyp kompýuteriňizde işledip biler. Zelda hakda rowaýat: Wildabany dem almak”, Super Mario World 3D”, Tekken...

Göçürip Al EaseUS Partition Master Free

EaseUS Partition Master Free

EaseUS Partition Master Free” HDD-leri, SSD-leri, USB diskleri, ýat kartalaryny we beýleki aýrylýan enjamlary bölmäge, arassalamaga, defragmentirlemäge, klonlaşdyrmaga, formatirlemäge mümkinçilik berýän mugt Windows programmasydyr. Windows XP-den Windows 10-a çenli ähli operasiýa ulgamlarynda kynçylyksyz ulanmagy teklip edýän EaseUS...

Göçürip Al Hidden Disk

Hidden Disk

Gizlin disk, faýllary we bukjalary gizlemek üçin Windows PC ulanyjysy hökmünde ulanyp boljak wirtual disk döretmek programmasydyr. Başga biriniň görmegini islemeýän faýllaryňyzy we bukjalaryňyzy kodlanan wirtual diskde saklamaga mümkinçilik bar. Windows ulanyjylarynyň hersinde diýen ýaly gizlemek isleýän faýly ýa-da bukjasy bar....

Göçürip Al EASEUS Deleted File Recovery

EASEUS Deleted File Recovery

Käwagt işiňiz, maşgalaňyz ýa-da siz üçin möhüm bolan faýllary ünsden düşürip bilersiňiz. Windows-yň islendik ýerinde işleýän wagtymyz şeýle bir zat bilen ýüzbe-ýüz bolsak, gowy zat, hapany boşadýançak öçürilen maglumatlary dikeltmäge mümkinçiligimiz bar, ýöne USB taýagynda, daşarky diskde ýa-da gaýtadan ýazylyp bilinýän optikada şeýle...

Göçürip Al CPUCores :: Maximize Your FPS

CPUCores :: Maximize Your FPS

CPUCores :: FPS-iňizi ulaltmak, kompýuteriňiz ýokary grafiki hil bilen pes öndürijilikli oýunlary işleýän bolsa, meseläňizi çözüp biljek oýun tizlenmesi programmasydyr. CPUCores :: Bugda işleýän oýun öndürijiligini ýokarlandyrýan FPS-iňizi ulaldyň, esasan, Windows operasiýa ulgamyňyzyň we Windows hyzmatlaryňyzyň prosessoryňyzy nähili...

Göçürip Al WinUSB

WinUSB

Uly bolmadyk, ýöne güýçli programma, WinUSB size ýüklenýän USB-leri taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Windows formatlaryny ýatda saklamaga kömek edýän WinUSB bilen işiňiz ýeňilleşip biler. Örän ýönekeý interfeýs we ulanmak aňsat bolan WinUSB, kompýuterleriňizde ulanyp boljak güýçli programma. Dürli faýl formatlaryny we BIOS görnüşlerini...

Göçürip Al Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework

......

Göçürip Al Windows 11

Windows 11

Windows 11, Microsoft-yň indiki nesil Windows hökmünde hödürlän täze operasiýa ulgamy. Windows kompýuterinde Android programmalaryny göçürip almak we işletmek, Microsoft toparlaryna täzelenmeler, Başlangyç menýusy we has arassa we Mac ýaly dizaýny öz içine alýan täze aýratynlyklar bar. Microsoft 11-iň soňky operasiýa ulgamyny Windows 11...

Göçürip Al CPUBalance

CPUBalance

CPUBalance kiçi we täsirli programma üpjünçiligi. Operasiýa ulgamyňyzda işleýän programmalaryň fonda işlemeginiň öňüni alýan we ulgamyň reaksiýa wagtlaryny ölçäp we size görkezip bilýän programma bilen, ulgamyňyzda bolup geçýän ähli zatlardan habarlysyňyz. Peýdaly programma üpjünçiligi bolan CPUBalance Pro, ProBalance tehnologiýasyny...

Göçürip Al Battle.net

Battle.net

Battle.net, meşhur oýun dörediji Blizzard-yň oýunlaryny açmak, täzelemek we gurmak üçin ulanyp boljak programma hökmünde kesgitlenip bilner. Battle.net programmasy, ähli Blizzard oýunlaryny ýygnaýar we hemmesini bir interfeýs arkaly dolandyrmaga kömek edýär. Battle.net bilen, Battle.net hasabyňyzda öň oýnan we hasaba alnan World...

Göçürip Al EaseUS System GoBack Free

EaseUS System GoBack Free

EaseUS System GoBack Free”, Windows operasiýa ulgamynyň wersiýasyny üýtgetmek we dikeltmek üçin ulanyp boljak mugt ulgam ätiýaçlyk programmasydyr. Kanagatlanmadyk ulanyjylara täze çykan Windows 10-y guranyňyzdan soň aňsatlyk bilen Windows 8 ýa-da 7-e gaýdyp gelmäge mümkinçilik berýän programma, bir gezek basmak bilen ulgamyňyzy...

Göçürip Al CPU-Z

CPU-Z

CPU-Z, kompýuteriňiziň prosessory, anakart we ýady barada jikme-jik maglumat berýän mugt ulgam guralydyr. CPU-Z göçürip alyň Prosessoryňyzyň tizligini, içerki we daşarky iş sagadynyň tizligini, görnüşini, modelini, keş keşbini, öndürijini, ýadro naprýa .eniýesini, köpeldijileri, ähli keş derejesini, şeýle hem anakartyň modelini we...

Göçürip Al NIUBI Partition Editor

NIUBI Partition Editor

NIUBI Bölüm redaktory iň çalt we iň ygtybarly disk bölmek programmasy hökmünde tapawutlanýar. Windows kompýuterlerinde we serwerlerinde bölümiň ölçegini üýtgetmek, bölümiň öwrülişigi, diski klonirlemek we defragmentasiýa, disk ýalňyşlyklaryny bejermek we başga-da köp aýratynlygy bolan gaty disk bölümi programmasy ulanylyp bilner. Disk...

Göçürip Al Rockstar Social Club

Rockstar Social Club

Rockstar Social Club” kompýuteriňizde GTA 5, Max Payne 3 we LA Noire ýaly ýokary hilli Rockstar” oýunlaryny oýnamak isleseňiz, göçürip almaly oýun guralydyr. Rockstar” tarapyndan neşir edilen bu oýun giriş guraly, esasan, kompýuteriňizde gurlan Rockstar” oýunlarynyň ygtyýarnamalaryny barlaýar. Islendik Rockstar” oýnunyň sanly önüm...

Göçürip Al Digital Video Repair

Digital Video Repair

Sanly wideo abatlaýyş programmasy zeper ýeten wideo faýllaryňyzy birnäçe gezek basyp bejermäge mümkinçilik berýär. Zeper ýeten enjamdan wideo dikeldeniňizde ýa-da öçürilen wideony dikeldeniňizde, faýlyň zaýalanandygyny görmek hakykatdanam gynandyryjy we lapykeç bolup biler. Eger hakykatdanam möhüm wideo faýly gelen bolsa, ilki bilen ýüz...

Göçürip Al IObit SysInfo

IObit SysInfo

IObit SysInfo mugt we ulanmaga aňsat ulgam maglumat guralydyr. Kompýuteriňiziň esasy komponentleri, şol sanda operasiýa ulgamy, prosessor, anakart, ýat enjamy, displeý, sürüjiler, tor we beýleki enjamlar barada jikme-jik maglumat berýär. Şeýle hem ulgamyňyzdaky ähli gizlin maglumatlary açýar. Programma, enjamyň temperaturasyna we...

Göçürip Al PC Health Check

PC Health Check

Kompýuter saglyk barlagy, Windows 11 ISO-ny göçürip almazdan ozal kompýuteriňiziň Windows 11 täzelenmesine laýykdygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin möhüm programma. Microsoft tarapyndan mugt goýberilen Computer Health Check” programmasy bilen, häzirki kompýuteriňiziň Windows 11 operasiýa ulgamyny işletmek talaplaryna laýyk gelýändigini...

Göçürip Al EZ Game Booster

EZ Game Booster

EZ Game Booster, kompýuteriňiziň işleýşini ýokarlandyryp, oýunlary has gowy oýnamaga kömek edýän kompýuter güýçlendiriji programmasydyr. EZ Game Booster, gereksiz amallary ýapmak we kompýuter çeşmelerini ulanmagy optimizirlemek arkaly oýun tejribäňizi ýokarlandyrýan oýun güýçlendiriji programmanyň bir görnüşidir. EZ Game Booster,...

Göçürip Al Wise Care 365

Wise Care 365

Wise Care 365” programmasy, kompýuteriňiziň hasaba alyş sazlamalaryny, diski we beýleki ulgam gurallaryny iň netijeli işlemek üçin tehniki hyzmaty ýerine ýetirýän programma. Kompýuteriňiziň işleýşini ep-esli ýokarlandyrmak üçin ulanmak gaty aňsat bolan programmany ulanyp bilersiňiz. Paýhasly ideg 365-i göçürip alyň Ulgamyňyzy hakyky...

Göçürip Al Magic Partition Recovery

Magic Partition Recovery

Magic Partition Recovery, öçürilen faýllary dikeldip we FAT ýa-da NTFS formatda zeper ýeten, formatlanan, zaýalanan we elýeterli disklerden we saklaýyş enjamlaryndan maglumatlary dikeldip bilýän programma. Öçürilen bölekler bilen diskiňiz ýa-da erbet pudaklary bolan gaty diskiňiz bar bolsa, bu diski dikeltmek guraly size kömek edip...

Göçürip Al Tunngle

Tunngle

Tunngle, oýunçylara iň oňat we innowasion onlaýn oýun tejribesini hödürlemek üçin p2p we VPN tehnologiýalary bilen işlenip düzülen indiki nesil oýun guralydyr. Tunngle, esasanam, dünýädäki kompýuter oýunçylaryna, Networkerli toruň üstünde oýun oýnaýan ýaly internetde onlaýn oýun oýnamaga mümkinçilik berýär. Programmanyň iş prinsipi doly...

Göçürip Al SuperRam

SuperRam

SuperRam, kompýuteriňizdäki ýady (RAM) gözegçilik edip we dolandyryp bilýän professional optimizasiýa guralydyr. Simpleönekeý we ýönekeý interfeýs bilen ähli düzedişleri aňsatlyk bilen amala aşyryp boljak bu programma, hatda çaganyň hem enjamyňyza hiç hili üýtgeşme girizmezden ulanyp bilýän beýleki ýady üýtgetmek programmalaryna...

Mostüklemeleriň köpüsi