Göçürip Al Video and Audio Programma üpjünçiligi

Göçürip Al Winamp

Winamp

Dünýäde iň halanýan we iň köp ulanylýan multimediýa pleýerleriniň biri bolan Winamp bilen hiç hili kynçylyksyz her dürli ses we wideo faýllaryny oýnap bilersiňiz. Winamp” gurlanda, programma bilen baglanyşykly köp sazlamany islegleriňize görä düzmäge mümkinçilik bar. Gurmak wagtynda Winamp bilen oýnamak isleýän ses we wideo...

Göçürip Al Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro” wideo önümçiligini tertipleşdirmek üçin döredilen wagt çyzgysy düşünjesi bilen hakyky wagtda wideo redaktirleme programmasydyr. Programmanyň içine her dürli media formatlaryny import edip ýa-da eksport edip bilersiňiz. 10,240 x 8,192 durulykda redaktirläp boljak programma, 3D redaktirleme aýratynlyklary bilen hem ünsi...

Göçürip Al DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite” mugt wirtual disk döretmek programmasy bolup, wirtual diskleri döredip ISO, BIN, CUE giňeltmeleri bilen surat faýllaryny aňsatlyk bilen açyp bilersiňiz. DAEMON Tools Lite” ulanyjylara kompýuterlerinde wirtual diskleri (diskleri) çalt we aňsat döretmäge mümkinçilik berýän mugt we ygtybarly programma üpjünçiligi....

Göçürip Al Krisp

Krisp

Krisp, Windows PC ulanyjylarynyň mugt göçürip alyp we ulanyp bilýän sesini ýatyrýan programma. Skype, WhatsApp, Google Hangouts ýaly wideo söhbetdeşliginde, sesli jaňda we YouTube-da ýaýlyma berlende fon sesini blokirlemek we fon sesini ýok etmek üçin ulanyp boljak ajaýyp programma. Şeýle hem, mikrofonyň sesini ýatyrmak programmasyny...

Göçürip Al Fraps

Fraps

Fraps, ulanyjylara oýun oýnaýan wideolary ýazga almaga, ekran suratlaryny almaga we kompýuterlerini ölçemäge mümkinçilik berýän ekran ýazgy programmasydyr. Oýun wideolaryny surata düşürmek meselesinde kellä gelen ilkinji programma üpjünçiliginiň biri bolan Fraps”, ulanylyşy we öndürijiligi bilen tapawutlanýan ekran wideo ýazgy...

Göçürip Al Bandicam

Bandicam

Bandicam-y göçürip al Bandicam, Windows üçin mugt ekran ýazgysy. Has takygy, kompýuteriňizdäki islendik zady ýokary hilli wideo hökmünde alyp bilýän kiçijik ekran ýazgy programmasy. Kompýuteriň ekranynda belli bir meýdany ýazyp bilersiňiz ýa-da DirectX / OpenGL / Vuhan grafika tehnologiýalaryny ulanyp oýun ýazyp bilersiňiz. Bandicam-yň...

Göçürip Al UltraISO

UltraISO

......

Göçürip Al Shazam

Shazam

Her gün 15 million işjeň ulanyjy bilen Shazam” täze aýdym-saz tapmagyň iň çalt we aňsat usulydyr. Doly mugt meşhur aýdym-saz programmasy häzirki wagtda çalynýan sazy gysga wagtyň içinde tanar we gyzyklanýan aýdymyňyzyň adyny öwrenmäge kömek eder. Bar etmeli zadyňyz, Shazam” programmasyny açmak we Shazam” nyşanyna basmak. Gözleýän...

Göçürip Al PowerISO

PowerISO

PowerISO, CD, DVD ýa-da Blu-Ray şekil faýllary barada aýdylanda ýüz tutup boljak iň üstünlikli wirtual disk döretmek gurallarynyň biridir. PowerISO, esasan, ISO, BIN, NRG, CDI, DAA we ş.m. nagyş faýllary bilen baglanyşykly ähli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin döredilen programma üpjünçiligi. PowerISO ulanyp, wirtual disk...

Göçürip Al YouTube Downloader Converter

YouTube Downloader Converter

YouTube Downloader Converter” mugt gural bolup, ony YouTube we beýleki saýtlardan wideo göçürip alyp, dürli ses we wideo formatlaryna öwrüp bilersiňiz. Göçürilen wideolaryňyzy oýnamak üçin içerki media pleýer bilen gelýär. YouTube wideo ýükleýji öwrüji YouTube Downloader Converter”, YouTube”, Facebook”, Dailymotion”, Instagram” we...

Göçürip Al Camtasia Studio

Camtasia Studio

Camtasia Studio” iň oňat ekran wideo düşürmek we wideo redaktirleme programmalarynyň biridir. Camtasia Studio 2021” -iň iň soňky wersiýasyny ulanyjylara ekran wideolaryny ýazga almaga kömek edýän we giň wideo redaktirleme mümkinçiliklerini hödürleýän üstünlikli ekran wideo düşüriş programmasy bolan Softmedal” -dan göçürip alyp...

Göçürip Al Filmora Video Editor

Filmora Video Editor

Filmora wideo redaktory, ulanyjylara wideo kesmäge, wideolary birleşdirmäge, wideo effektlerini goşmaga kömek edýän amaly wideo redaktirleme programmasydyr. Arzuw wideolaryňyzy, pensiýa çykandan soň Windows Movie Maker ýerine ulanyp boljak alternatiw programma üpjünçiligi bolan Filmora Video Redaktor bilen döredip bilersiňiz. Filmora...

Göçürip Al Jihosoft 4K Video Downloader

Jihosoft 4K Video Downloader

Jihosoft 4K Video Downloader” YouTube” wideo ýükleýji hökmünde tapawutlanýan hem bolsa, Facebook”, Instagram” we köp sanly saýtdan wideo göçürip almagy goldaýar. 720P, 1080P, 4K we hatda 8K ölçegli wideolary kompýutere göçürip almak üçin ulanyp boljak çalt, aňsat, amaly wideo ýükleýji. Iň oňat YouTube” wideo ýükleýjisi hökmünde...

Göçürip Al iFun Screen Recorder

iFun Screen Recorder

iFun Screen Recorder”, Windows PC ulanyjylary üçin ulanmak aňsat we mugt ekran ýazgy programmasydyr. Iş, bilim, oýun, şahsy, islendik pursat üçin iň gowy ekran ýazgysy. Çäklendirilmedik ýazgy wagty, suw belgisiz HD hilinde yzagalak ýazgy, ýazgy wagtynda ekran suratlaryny almak, ykjam we iş stoly enjamlary üçin dürli formatda ýazga almak,...

Göçürip Al Apple Music Converter

Apple Music Converter

Apple Music Converter” aýdym-saz faýllaryna gözegçiligiňizi giňeldip biljek programma. Aýdym-saz faýllaryňyzy islän formatlaryňyza öwrüp, kompýuteriňize gurnap we mugt synap boljak programmada enjamlaryňyzda oýnap bilersiňiz. Aýdym-saz söýüjiler üçin hökmany peýdaly bolan Apple Music Converter”, islendik Apple Music” sazyny MP3 formata...

Göçürip Al Gihosoft TubeGet

Gihosoft TubeGet

Gihosoft TubeGet mugt YouTube wideo göçürip alyjydyr. YouTube” wideolaryny kompýutere göçürip almak, YouTube” wideolaryny MP3 görnüşinde göçürip almak, YouTube” sanawlaryny göçürip almak üçin programma gerek bolsa, Gihosoft TubeGet-i maslahat berýärin. Iň oňat YouTube wideo göçürip alýanlaryň arasynda ýerleşýän Gihosoft TubeGet, Windows...

Göçürip Al Apowersoft Desktop Screen Recorder

Apowersoft Desktop Screen Recorder

Apowersoft Desktop Screen Recorder”, kompýuteriňiziň ekran suratlaryny alyp ýa-da ýatda saklap boljak aňsat iş stoly guralydyr. WMV format ýazgy faýllaryny ekrana ýazýan wideolaryňyzy adaty WMV formatda kompýuteriňize ýazdyrýan programma girizilen öwrüliş guralynyň kömegi bilen AVI, MP4, FLV we SWF formatlaryna öwrüp bilersiňiz. ...

Göçürip Al WavePad Sound Editor

WavePad Sound Editor

WavePad ses redaktory, islendik kompýuter ulanyjysy tarapyndan ulanyp boljak ses redaktirleme we ýazgy guralydyr. Ulanmak aňsat programma bolsa-da, köp sanly professional ses gurallaryny öz içine alýar. Programma gurlanda peýda boljak menýuda, dürli ses gurallarynyň islendik birini kompýuteriňize gurnamak mümkinçiligiňiz bar. Ony gurmak...

Göçürip Al GOM Encoder

GOM Encoder

GOM Encoder, Windows ulanyjylary üçin aňsat we çalt wideo öwrüji. Giňişleýin giriş we çykyş formaty goldawy, köp öwrülişik, Intel Çalt sinhron wideo goldawy, subtitr goşmak, ses aýyrmak, logotip goşmak ýaly ajaýyp aýratynlyklar. Çalt wideo öwrüji gözleýän bolsaňyz maslahat berýärin. Wideony öwürmek üçin haýsydyr bir programmanyň...

Göçürip Al DaVinci Resolve

DaVinci Resolve

DaVinci Resolve wideo redaktirlemek üçin mugt hünär programmasy gözleýän ulanyjylara ýüzlenýär. Professional ulanmak üçin wideo redaktirleme programmalarynyň biri bolan Blackmagic Design DaVinci Resolve” Windows PC, Mac we Linux platformalarynda ulanylyp bilner. Programmanyň iň soňky wersiýasyny (DaVinci Resolve 16) ýokardaky DaVinci...

Göçürip Al Virtual DJ

Virtual DJ

Wirtual DJ - mp3 garyşyk programmasy. Hatda Karl Koks ýaly dünýä belli DJ-leriň hem kompýuterlerinde bar bolan bu ajaýyp programma sebäpli hakyky DJ ýaly duýarsyňyz. Aýdym-saz bilen meşgullanmagy halaýanlaryň hemmesiniň göwnünden turjak bu programma bilen sesleri kesmek, effekt bermek we öz pleýist sanawlaryňyzy döretmek aňsat. Wirtual...

Göçürip Al BeeCut

BeeCut

Wideo çarçuwasyny takyk ýok ediň, islenmeýän bölekleri pozuň we klipleri bir gezek basyň. Bu wideo redaktirleme programmasy 16: 9, 4: 3, 1: 1, 9:16 we 3 4 gatnaşygy bolan wideolary redaktirlemegi goldaýar. Wideoňyz ähli operasiýa ulgamlarynda üznüksiz goldanylar. BeeCut, wideo redaktory bolup, kesmek, kesmek, birleşdirmek,...

Göçürip Al VideoStudio

VideoStudio

Corel VideoStudio, DVD ýakmak opsiýalary, dürli geçişler, effektler, YouTube, Facebook, Flickr we Vimeo, kitaphanalar we şablonlar bilen paýlaşmagy goldaýan wideo redaktirleme programmasydyr. VideoStudio göçürip alyň Corel-iň professional wideo redaktory VideoStudio”, gepleşik we fon sesiniň arasynda ajaýyp sinhronlaşdyrylan filmleri...

Göçürip Al AnyBurn

AnyBurn

AnyBurn”, CD, DVD we Blu-ray diskleriňizdäki maglumatlary ýakmak üçin ulanyp boljak kiçijik we ýönekeý programma. Levelshli derejedäki kompýuter ulanyjylary tarapyndan aňsatlyk bilen ulanyp boljak bu programma, kompýuter tejribesini talap etmeýän ýönekeý usulda işlenip düzüldi. Simpleönekeý gurnama prosesinden soň hiç hili kynçylyksyz...

Göçürip Al 8K Player

8K Player

8K Pleýer, iş stolunyň kompýuterlerinde ulanyp boljak wideo pleýer. Deň-duşlaryndan has güýçli aýratynlyklary bolan 8K Pleýer bilen, 8K durulykda wideo açyp bilersiňiz. Ösen wideo pleýer hökmünde tapawutlanýan 8K Pleýer ajaýyp tomaşa tejribesini hödürleýän oýunçydyr. Pleýer bilen AVCHD, FLAC, AAC, MP3, OGG, WAV, WMA, DVD, H.265 / 264,...

Göçürip Al Express Burn

Express Burn

Express Burn” CD / DVD / Blu-ray ýakmak programmasy bolup, CD / DVD ýakmak kategoriýasyndaky köp güýçli we çylşyrymly programmalardan tapawutlylykda, kiçijik faýl ululygy we aňsat ulanylyşy bilen ýerine ýetirýän ähli amallaryny ýerine ýetirýär. Bu ýörite programma, köp ulanyjy tarapyndan iň köp ulanylýan programmalaryň biri bolan Nerona...

Göçürip Al GOM Video Converter

GOM Video Converter

GOM Encoder, Windows ulanyjylary üçin aňsat we çalt wideo öwrüji. Giňişleýin giriş we çykyş formaty goldawy, köp öwrülişik, Intel Çalt sinhron wideo goldawy, subtitr goşmak, ses aýyrmak, logotip goşmak ýaly ajaýyp aýratynlyklar. Çalt wideo öwrüji gözleýän bolsaňyz maslahat berýärin. Wideony öwürmek üçin haýsydyr bir programmanyň...

Göçürip Al Audacity

Audacity

Audacity” bu görnüşdäki iň üstünlikli mysallaryň biridir we doly göçürip alyp we ulanyp boljak köp trackli ses redaktirleme we ses ýazgy programma üpjünçiligi.  Audacity” mugt bolsa-da, gaty baý we ösen aýratynlyklary öz içine alýar. Audacity” -i ulanyp, kompýuteriňizde saklanýan ses faýllaryny gaýtadan işläp ýa-da dürli...

Göçürip Al EaseUS RecExperts

EaseUS RecExperts

Şu wagta çenli döreden üstünlikli programmalary bilen bilýän EaseUS” täze programmasyny işe girizdi. Windows ekrany ýazgy amallary üçin ulanyp boljak EaseUS RecExperts”, hödürleýän dürli aýratynlyklary bilen ünsi özüne çekmegi başardy.  Ekrany ýazga almak, ýazga alnan suraty paýlaşmak, iň soňky zerur zatlaryň biri boldy. Bu amal...

Göçürip Al Free AVI Converter

Free AVI Converter

Bellik: Zyýanly programma üpjünçiliginiň tapylmagy sebäpli bu programma aýryldy. Alternatiw programmalary tapyp boljak Format öwrüji” kategoriýamyza göz aýlap bilersiňiz. Mugt AVI öwrüji, kompýuteriňizdäki AVI formatly wideolary zerur wideo görnüşlerine öwürmäge kömek etjek täsirli, çalt we erkin format öwrüliş programmasydyr. Meşhur...

Göçürip Al Spotify

Spotify

Uzak wagtlap iň gowy görülýän aýdym diňleýiş programmalarynyň biri bolan Spotify”, giň aýdym-saz arhiwini mugt hödürleýänligi sebäpli, her dürli aýdym diňleýjini özüne çekýär. Spotify Windows” programmasy bilen, isleýän sazyňyzy aňsatlyk bilen diňläp bilersiňiz. Programmany Spotify Windows” göçürip almak düwmesine basyp göçürip alyp...

Göçürip Al CamDesk

CamDesk

CamDesk, ulanyjylara web kamera wideosyny ýazga almaga we web kamera suratlaryny almaga kömek edýän mugt web kamera ýazgy programmasydyr. Web kameramyzy satyn alanymyzda, ony kompýuterimize birikdirýäris we wideo söhbetdeşlige başlaýarys. Şeýle-de bolsa, web kameramyzy bu maksatdan başga ulanmak mümkin. Web kameramyz üçin draýwerleri...

Göçürip Al Free AVI to MP4 Converter

Free AVI to MP4 Converter

Mugt AVI-den MP4 öwrüji, ulanyjylar üçin gaty disklerindäki AVI wideo faýllaryny MP4 wideo faýllaryna öwürmek üçin döredilen mugt wideo öwrüliş programmasydyr. Bazardaky beýleki wideo öwrüliş programmalaryndan tapawutlylykda, ulanyjylara düzülip bilinýän ýörite sazlamalary teklip etmeýän bu programma düýbünden maksatly gurulýar we...

Göçürip Al iTunes

iTunes

Apple” tarapyndan Mac” we PC” üçin döredilen mugt media pleýer we dolandyryjy, ähli sanly aýdym-sazlaryňyzy we wideolaryňyzy, iPod” we iPod touch” modellerini, Apple” -iň soňky tehnologiýasy, täze göçme aýdym-saz enjamlary, iPhone” we Apple TV” -ni oýnap we dolandyryp bilersiňiz. iň meşhur telefon ýaly önümleri bilen ösüşini doly...

Göçürip Al Easy Audio Converter

Easy Audio Converter

Easy Audio Converter” köp dürli ses faýl formatlaryny öwrüp bilýän peýdaly ses öwrüjisidir. Programma, WAV-den MP3-e çenli, ýagny WAV faýlyndan MP3 ýasamak ýaly ýagdaýlarda size kömek edýär. Käbir enjamlar belli bir ses formatlaryna gabat gelýär. Şonuň üçin bu enjamlara gabat gelmeýän ses formatlaryny beýleki formatlara öwürmek...

Göçürip Al Free MP4 Video Converter

Free MP4 Video Converter

Mugt MP4 wideo öwrüji MP4 formaty, Amazon Kindle Fire, Apple iPod, iPhone, iPad, Acer Iconia Tab, Acer Iconia Smart, Blackberry, HP Touchpad, HTC, LG, Motorola, Netgear Eva2000, Samsung, Sony Formatlar bilen işleýän enjamlar üçin oňat işleýär. programmanyň okap biljekdigini: * .avi; * .ivf; * .div; * .divx; * .mpg; * .mpeg; * .mpe; *...

Göçürip Al StaffPad

StaffPad

StaffPad” golýazma tanamak arkaly saz ýazmak isleýän kompozitorlar üçin döredildi. Apple Pencil” -i ulanyp, aýdym-sazyňyzy ýazyň; programma her çyzygy içgin we çalt degmek ýa-da Galam gurallary arkaly redaktirläp boljak owadan şrifte öwürýär. StaffPad” hatda oýnamagy sinhronlaýar, şonuň üçin ähli okyjylar sinhronlaşdyrylan basma ýoluny,...

Göçürip Al BurnAware Free

BurnAware Free

BurnAware, aýdym-sazyňyzy, filmleriňizi, oýunlaryňyzy, resminamalaryňyzy we faýllaryňyzy kompýuteriňizdäki CD / DVD-lerde ýakmak üçin döredilen mugt programma. Dürli maglumatlaryň ätiýaçlyk nusgasyny alyp, ýanyňyz bilen alyp bilýän BurnAware Free”, aňsat ulanylyşy we ýönekeý gurluşy sebäpli ähli kompýuter ulanyjylary tarapyndan aňsat...

Göçürip Al Video to GIF Converter

Video to GIF Converter

Adyndan düşünşiňiz ýaly, Video to GIF Converter” wideo faýllaryny animasiýa GIF faýllaryna öwürmek üçin ulanyp boljak mugt we aňsat programmalaryň biridir. Goldanýan wideo formatlaryna AVI, FLV, 3GP, RM, MPG we beýleki meşhur formatlar girýär, şonuň üçin her dürli wideo öwrülişigini tamamlap bilersiňiz. Programmany ulananyňyzda ilki...

Göçürip Al CDBurnerXP

CDBurnerXP

CDBurnerXP ulanyjylara CD-leri ýakmaga, DVD-leri ýakmaga, Blu-şöhleleri ýakmaga, aýdym-saz CD-lerini döretmäge, ISO-lary döretmäge we ISO-lary ýakmaga kömek edýän düýbünden mugt göçürip alyp bolýan CD ýakmak programmasydyr. CDBurnerXP göçürip alyň CD, DVD ýa-da Blu-Ray ýakmak prosesinde ulanyp boljak iň üstünlikli programma...

Göçürip Al Winamp Lite

Winamp Lite

Winampyň Lite wersiýasy, ençeme ýyl bäri bilýän, esasanam netbuk ulanyjylary üçin kiçijik bir alternatiwadyr. Winampyň giň aýratynlyklaryny ulanmagyň ýerine meniň üçin esasy aýdym-saz pleýer aýratynlygyny tapýan ähli ulanyjylar bu ýeňil wersiýany hem saýlap bilerler. Dürli aýdym-saz görnüşlerini çalmakda kynçylyk çekmän, Winamp ençeme...

Göçürip Al DJ Music Mixer

DJ Music Mixer

Mikstape ýyllary gutarsa-da, köp sazandalar we aýdym-saz höwesjeňleri halaýan eserlerini garyşdyryp täze zatlar döretmäge çalyşýarlar. Hakyky DJ palubasyny ulanmak gaty çylşyrymly we bulaşyk ýaly görünýän bolsa, derrew wirtual işe başlamak bilen özüňizi nädip ösdürip bilersiňiz? Bu pursatda, DJ Music Mixer bu işi ýerine ýetirjek iň...

Göçürip Al bitRipper

bitRipper

bitRipper mugt we peýdaly programma bolup, DVD-leriňizi bir gezek basyp AVI formatda kompýuteriňize ýazdyrmaga mümkinçilik berýär. Programmany ulanmak üçin diňe DVD-ni DVD diskiňize salmak, bitRipper programmasyny işletmek we başlamak düwmesini basmak gerek. Bu nähili aňsat. Isleseňiz, programmada saklamak isleýän AVI format...

Göçürip Al Video to Picture

Video to Picture

Video to Picture”, ulanyjylaryň halaýan wideolarynyň islenýän böleklerini görkezip, GIF formatda animasiýa döretmek üçin döredilen gaty gyzykly we peýdaly programma. Ulanmak üçin gaty ýönekeý programma bolan Video to Picture” bilen ulanyjylar kompýuterlerinde wideolary aňsatlyk bilen öwrüp bilerler. Programma girizilen media pleýeriň...

Göçürip Al Audio to MP3 Converter

Audio to MP3 Converter

Audio MP3 öwrüji, dürli ses faýl formatlaryny MP3 formata öwürmek üçin ulanyp boljak ses öwrüliş programmasydyr. Bu amatly MP3 öwrüjisi bilen, MP3 pleýeriňizde, jübi telefonyňyzda ýa-da beýleki media pleýerlerde oýnamakda kynçylyk çekýän ses faýllaryny MP3 formata öwrüp bilersiňiz. Şeýlelik bilen ähli ses faýllaryňyzdan mp3 faýl döredip...

Göçürip Al Ashampoo Video Deflicker

Ashampoo Video Deflicker

Ashampoo Video Deflicker”, wideolaryňyzdaky ýalpyldawuklygy düzetmek üçin ulanyp boljak programma. Pilotsyz ýa-da uçar görnüşlerinde köplenç duş gelýän sarsdyryjy wideolary awtomatiki düzedýän ajaýyp programma. Ownuk ululyk we ulanmak gaty aňsat! Wideo jitterini aýyrmak programmasyny gözleýän bolsaňyz, Ashampoo Video Deflicker”...

Göçürip Al Video and Audio Converter

Video and Audio Converter

Wideo we ses öwrüji ähli meşhur wideo we ses faýl formatlarynyň arasynda öwürmek üçin ýönekeý, ýöne güýçli programma. Programmanyň kömegi bilen AVI, MOV, FLV, MP4, 3GP, MP3, OGG, FLAC we AAC faýllaryny beýleki wideo we ses formatlaryna aňsatlyk bilen öwrüp bilersiňiz. Şeýle hem, wideo we ses öwrüjisiniň kömegi bilen DVD-ni iPod, Zune,...

Göçürip Al Clipchamp

Clipchamp

Iň oňat mugt wideo redaktirleme programmasy bolan Clipchamp” bilen täsirli wideo döredip bilersiňiz. Ulanyjy üçin amatly wideo redaktory, korporatiw, bilim, mahabat, sosial media mahabat wideo we başga-da köp zady çalt we aňsat döretmäge mümkinçilik berýär. 200-den gowrak ýurtda 16 million ulanyja goşulyň we Clipchamp wideo redaktorynyň...

Mostüklemeleriň köpüsi