Mugt Onlaýn Gurallar

Gündelik durmuşyňyzy we işiňizi aňsatlaşdyrjak mugt onlaýn gurallaryň ýygyndysy.

Webmaster gurallary

Web sahypalary bilen gyzyklanýan web ussatlary üçin peýdaly bolup biler öýdýän gurallar.

Garyşyk ulaglar

Garyşyk ulaglar hiç bir kategoriýada däl.

Onlaýn gurallar näme?

Internet, boş wagtyňyzda iş we şahsy meseleler üçin ulanyp boljak ajaýyp mugt onlaýn gurallardan doly. Sometimesöne käwagt etmeli zatlaryňyzy ýerine ýetirýän we ilkinji nobatda mugt elýeterli ajaýyp gurallary tapmak kyn. Bu ýerde durmuşyňyzy aňsatlaşdyrmak üçin mugt onlaýn ýumşak gurallar peýda bolýar. “Softmedal” tarapyndan hödürlenýän mugt onlaýn gurallar ýygyndysynda durmuşyňyzy üýtgedip biljek köp ýönekeý we peýdaly gurallar bar. Internetdäki ýa-da gündelik durmuşyňyzdaky kynçylyklary birneme azaldyp biler öýdýän, iň oňat mugt “Softmedal” gurallaryny saýladyk.

Onlaýn gurallary ýygnamakdaky gurallaryň käbiri;

Meňzeş surat gözlegi: Şuňa meňzeş surat gözleg guraly bilen, serwerlerimize ýüklän internetde şuňa meňzeş suratlary gözläp bilersiňiz. Google, Yandex, Bing ýaly köp gözleg motorlarynda aňsatlyk bilen gözläp bilersiňiz. Gözlemek isleýän suratyňyz diwar kagyzy ýa-da adamyň suraty bolup biler, tapawudy ýok, düýbünden size bagly. Bu gural bilen internetde JPG, PNG, GIF, BMP ýa-da WEBP giňeltmeleri bilen her dürli suratlary gözläp bilersiňiz.

Internet tizligini barlamak: Internet tizligini derrew internet tizligini barlamak guraly bilen synap bilersiňiz. Şonuň ýaly-da, maglumatlary çalt we aňsatlyk bilen göçürip alyp, ýükläp we göçürip alyp bilersiňiz.

Söz hasaplaýjysy - Nyşanlaryň hasaplaýjysy: Söz we nyşan hasaplaýjy, makalalary we tekstleri ýazýan adamlar, esasanam web sahypalary bilen gyzyklanýan web ussatlary üçin gaty peýdaly diýip hasaplaýan guraldyr. Klawiatura basanyňyzda her düwmäni tanap we ony göni hasaplap bilýän bu ösen “Softmedal” gural size ajaýyp aýratynlyklary wada berýär. Hasaplaýjy sözi bilen makaladaky sözleriň umumy sanyny bilip bilersiňiz. Nyşan hasaplaýjysy bilen, makaladaky nyşanlaryň umumy sanyny (boşluksyz) tapyp bilersiňiz. Sözlemiň jemi bilen sözlemiň jemi sanyny we abzas hasaplaýjysy bilen umumy abzas hasaplaýjysyny öwrenip bilersiňiz.

IP adresim näme: Internetdäki her ulanyjynyň şahsy IP adresi bar. IP adresi ýurduňyza, ýerleşýän ýeriňize we hatda öý salgysynyň maglumatlaryna degişlidir. Şeýle bolanda, IP adresi bilen gyzyklanýan internet ulanyjylarynyň sany hem gaty köp. IP adresim näme? Guralyň kömegi bilen IP adresiňizi tapyp bilersiňiz, hatda Warp VPN, Windscribe VPN ýa-da Softmedal-da Betternet VPN ýaly IP üýtgeýän programmalar bilen IP adresiňizi üýtgedip bilersiňiz we internete düýbünden anonim seredip bilersiňiz. Bu programmalar bilen, ýurduňyzdaky internet prowaýderleri tarapyndan hiç hili kynçylyksyz gadagan edilen web sahypalaryna hem girip bilersiňiz.

Lakam generatory: Adatça her bir internet ulanyjysyna özboluşly lakam gerek. Bu zerurlyga öwrüldi diýen ýaly. Mysal üçin, forum saýtyna agza bolanyňyzda diňe adyňyz we familiýaňyz ýeterlik bolmaz. Diňe bu maglumatlar bilen hasaba alynyp bilmeýändigiňiz üçin size özboluşly ulanyjy ady (lakamy) gerek bolar. Ora-da, onlaýn oýun başlaýarsyňyz diýeliň, şol ýerde-de şol bir lakam meselesine duşarsyňyz. Siziň üçin iň oňat usul, Softmedal.com web sahypasyna girmek we mugt lakam döretmekdir.

Web reňk paletleri: Web sahypalary bilen gyzyklanýan Webmasters diýip atlandyrýan diňleýjilerimiz üçin aýrylmaz gurallaryň biri bolan Web reňk palitrasy guraly bilen ýüzlerçe dürli reňkdäki HEX we RGBA kodlaryna girip bilersiňiz. Her reňkde HEX ýa-da RGBA kody bar, ýöne her reňkde at ýok. Şeýle bolanda, web sahypalaryny döredýän dizaýnerler öz taslamalarynda # ff5252 ýaly HEX we RGBA kodlaryny ulanýarlar.

MD5 hash generatory: MD5 şifrlemek algoritmi dünýädäki iň ygtybarly şifrlemek algoritmlerinden biridir. Şeýle bolanda, web sahypalary bilen gyzyklanýan web ussatlary, ulanyjylaryň maglumatlaryny bu algoritm bilen şifrleýärler. MD5 şifr algoritmi bilen döredilen paroly döwmegiň aňsat usuly ýok. Onlyeke-täk ýol, millionlarça şifrlenen MD5 şifrini öz içine alýan ullakan maglumat bazalaryny gözlemekdir.

Base64 kodlamagy: Base64 şifrlemek algoritmi edil MD5 ýaly. Emma bu iki şifrlemek algoritminiň arasynda köp tapawut bar. Mysal üçin; MD5 şifrlemek algoritmi bilen şifrlenen teksti haýsydyr bir usul bilen dikeldip bolmajakdygyna garamazdan, Base64 şifrlemek usuly bilen şifrlenen tekst Base64 kodlaýyş guraly bilen birnäçe sekundyň içinde yzyna gaýtarylyp bilner. Bu iki şifrlemek algoritminiň ulanylyş meýdanlary tapawutlanýar. MD5 şifrlemek algoritmi bilen ulanyjy maglumatlary adatça saklanýar, programma üpjünçiligi, amaly çeşme kodlary ýa-da adaty tekstler Base64 şifrlemek algoritmi bilen şifrlenýär.

Mugt arka baglanyşyk generatory: Gözleg motorynyň netijelerinde has gowy işlemek üçin web sahypamyz üçin arka baglanyşyklar gerek. Şeýle bolanda, web sahypalaryny döredýän web ussatlary mugt baglanyşyk gazanmagyň ýollaryny gözleýärler. Mugt arka görnüşli gurluşykçy, mugt ýumşak hyzmat hyzmaty ýerine ýetirilýär. Sahypa gurluşykçylary, mugt arka baglanyşyk guralyny ulanyp, bir gezek basmak bilen ýüzlerçe arka baglanyşyk alyp bilerler.