Internet Tizligini Barlamak

Internet tizligini barlamak guralynyň kömegi bilen, internet tizligini göçürip alyp, ýükläp we göçürip alyp bilersiňiz.

Internet tizligini barlamak näme?

Internet tizligini barlamak, häzirki birikmäňiziň näderejede çaltdygyny we häzirki alýan tizligiňizi görkezýär. Bu ýerde iň möhüm zat, internet hyzmat üpjün edijiňiziň hödürleýän internet paket tizliginiň we kabul edýän tizligiňize parallel bolmagydyr. Internet tizligi synagy, ping, ýüklemek we göçürip almak tizligiňizi görkezýär. Internethli internet hyzmatlaryny üpjün edijiler göçürip almagyň tizligini wada berýärler. Synagyňyzyň netijesinde wada berlen tizlik we synagda görünýän göçürip almak tizligi tapawutlanmaly däldir.

Internet tizligini barlamak nähili işleýär?

Tizlik synagyna başlanyňyzda, ýerleşýän ýeriňiz kesgitlenýär we ýerleşýän ýeriňize iň ýakyn serwer kesgitlenýär. Locationerleşýän ýeriňize iň ýakyn serwer tapylansoň, bu serwere ýönekeý signal (ping) iberilýär we serwer bu signala jogap berýär. Tizlik synagy bu signalyň syýahatyny we gaýdyp geliş wagtyny millisekuntda ölçär.

Signal ibermek tamamlanandan soň göçürip almak synagy başlaýar. Internet tizligini barlamak wagtynda serwer bilen birnäçe baglanyşyk gurulýar we bu baglanyşyklar arkaly ownuk maglumatlary göçürip almaga synanyşýarlar. Bu pursatda, maglumatlary almak üçin kompýuteriň näçe wagt gerekdigi we bu maglumatlary alanyňyzda näçe maglumat ulanylýandygy öwrenilýär.

Hz synagyny başlamak üçin etmeli zadyňyz; “Millenicom Speed ​​Test” sahypasyna gireniňizden soň, GO diýilýän düwmä basyň. Bu düwmä basanyňyzdan soň, haýyş edýän maglumatlaryňyz “Downloadüklemek, ýüklemek we ýüklemek” sözbaşylary bilen size iberiler.

Çalt synagdan ozal göz öňünde tutulmaly zatlar

Tizligiňizi synap iň takyk netijäni almak üçin synagdan öň aşakdaky ädimleri berjaý etmeli. Bu ädimleri ýerine ýetireniňizden soň, internet tizligini synap bilersiňiz.

 • Modemi öçüriň we açyň: Modemiňiz uzak wagtlap üznüksiz işleýänligi sebäpli, prosessor we RAM ýadadýar. Internet tizligini ölçemezden ozal modemiňizi öçüriň, 10 sekunt garaşyň we soňra täzeden açyň. Şeýlelik bilen, modem doly öndürijilik bilen işleýär we internet tizligiňiz takyk we takyk ölçelýär.
 • Dataokary maglumat alyş-çalşygy bolan programmalar bar bolsa, olary öçüriň: Kompýuteriňizde işleýän programmalary we torrent programmalaryny göçürip almak internet tizliginiň synagyna ýaramaz täsir edip biler. Şol sebäpli tizlik synagyndan öň bu programmalary ýapmak maslahat berilýär.
 • Tizlik synag sahypasyndan başga ähli açyk sahypalary we programmalary ýapyň ýa-da öçüriň: Internet tizligini barlamak üçin kompýuteriňizde ýa-da enjamyňyzda fonda işleýän programmalar bolup biler, bu bolsa internet birikmesi arkaly takyk netijelere päsgel berip biler. Şol sebäpli tizlik synagyny geçirmezden ozal tizlik sahypasyndan başga ähli açyk programmalar we sahypalar ýapyk bolmaly.
 • Diňe barlaýan enjamyňyzyň modemiňize birikdirilendigine göz ýetiriň: Modem bilen dürli enjamlar birikdirilende dürli netijeleri görüp bilersiňiz. Beýleki enjamlardan internete girmeseňizem, fonda işleýän köp sanly programma internet tizligiňizi ulanyp, ony haýalladyp biler. Şol sebäpli jübi telefonlary, planşetler ýaly beýleki enjamlaryň şol bir ulgamdan ulanýan enjamyňyzdan başga internet birikmesini ulanmaýandygyna göz ýetiriň.
 • Modemiňiz bilen ulanýan enjamyňyzyň arasyndaky uzaklygyň ýokdugyna göz ýetiriň: Modem bilen enjam gaty uzakdadygy sebäpli signallar garylyp bilner. Iň takyk netijäni almak üçin internet birikmesini ölçemek isleýän enjamyňyz bilen modemiň arasynda azajyk aralyk bolmaly.

Internet tizliginiň synag netijesi näme?

Tizlik synagyny geçireniňizde, Downloadüklemek, Uploadüklemek we Ping atlary astynda dürli sanlary görersiňiz. Bu atlaryň manysyny aşakda tapyp bilersiňiz.

 • Göçürip almagyň tizligi (Downloadüklemek): Mega Bit sekuntda (Mbit / sek) birlik bilen ölçelýän göçüriş tizligi (göçürip almak tizligi), internet tizliginiň pesdigi öýdülýän ýagdaýlarda barlanmaly iň möhüm bahadyr. Bu, internet hyzmatyny üpjün edijileriň müşderilerine satanda wada berýän tizligi. Şol sebäpli tizlik synagy geçirilende ölçelýän ýükleme tizligi bilen ilkinji nobatda internet hyzmatyny üpjün edijiniň wada beren tizliginiň arasynda meňzeşlik bolmaly.

  Çyzygyň tizligini kesgitläniňde iň möhüm görkeziji bolan “Speed” -i göçürip almak enjamyň internetden maglumatlary nädip çekip biljekdigini we ýüklemekden has ýokary tizligini görkezýär.

  Göçürip almak tizligi internetden maglumatlary göçürip almak üçin ulanylýar. Internetde web sahypasynyň adresini brauzeriňiziň salgy setirine ýazsaňyz we enter-e bassaňyz, brauzeriňiz girmek isleýän sahypaňyzdaky ähli tekstleri, suratlary we sesleri kompýuteriňize göçürip alyp başlaýar. , ýagny "göçürip almak". Interneti göçürip almak tizligi, internetde gezmek we onlaýn wideo görmek ýaly köp işler üçin täsirli. Göçürip almak tizligiňiz näçe ýokary bolsa, internet tizligiňiz şonça gowy.

  Häzirki zaman internet ulanyş endiklerine we internet ulanyş ýerlerine seredenimizde, 16-35 Mbit / s aralygyndaky internet tizligi ideal hasap edilip bilner. Şeýle-de bolsa, munuň aşagyndaky ýa-da ondan ýokary tizlikler, internet ulanyş endiklerine görä has amatly tizlikdir.
 • Rateükleme tizligi (Downloadüklemek): rateükleme tizligi serwerlere iberilen maglumat tizligini görkezýän bahadyr. Diýmek, iberýän maglumatlaryňyzy görmek üçin wagt gerek. Şeýle hem faýlyňyzy ýüklemegiň tizligini kesgitleýär. Uploadükleme tizligi göçürip almak tizliginden has pes bahalara eýe. Wideo çagyryş, onlaýn oýun oýnamak we uly faýllary internetde ýüklemek ýaly işleri dogry ýerine ýetirmek üçin ýüklemek tizligi ýeterlik bolmaly.

  Häzirki wagtda onlaýn oýnamak, wideo ýüklemek ýaly hereketler adaty bir zat boldy. Şoňa laýyklykda ýokary ýükleme bahalaryna ýetmek möhüm ähmiýete eýe boldy.
 • Ping derejesi: Ping; Bu “Paket Internet -Network Groper” tekstiniň gysgaldylyşy. Ping sözüni türk diline “Internet paket ýa-da torlar arasyndaky poller” diýip terjime edip bileris.

  Ping, birikmelerdäki reaksiýa wagty hökmünde kesgitlenip bilner. Başga bir serwere gitmek üçin bar bolan maglumatlaryňyzyň wagtyny ölçär. Daşary ýurtdaky maglumatlara birikjek bolanyňyzda, ping wagty has uzynlaşyp başlaýar. Bu meseläni düşündirmek üçin oklaryň mysalyny berip bileris. Closeakyn diwara ok atanyňyzda, okuň sepýän ýeriňizden gaçmagy we gaýdyp gelmegi üçin gysga wagt gerek bolar. Şeýle-de bolsa, nirededigiňizden has uzak diwara oklasaňyz, okuň şol ýere ýetmegi üçin has köp wagt gerek bolar we şonuň üçin yza gaýdyp geler.

  Ping onlaýn oýunçylar üçin gaty möhümdir. Bu gezek näçe pes bolsa, oýundaky baglanyşyk hili şonça-da bagtly bolar. “Youtube”, “Netflix” ýaly programmalarda wideo tomaşa edip otyrkaňyz ýa-da daşary ýurtdan bir sahypa girmäge synanyşanyňyzda, iň köp wagtyň bolmagy wideolaryň asylmagyna, has uzak wagtlap tamamlanmagyna ýa-da doňmagyna sebäp bolup biler.

  Iň oňat ping wagty, internet üçin nämäni ulanýandygyňyza baglydyr. Käbir ulanyjylar üçin ýokary ping beýleki ulanyjylar üçin kynçylyk döretmezligi mümkin.

Aşakdaky tablisadan ping wagt aralyklaryna görä aljak ýerine ýetirişiňize göz aýlap bilersiňiz;

 • 0-10 ping - Örän ýokary hilli - onlinehli onlaýn oýunlary aňsatlyk bilen oýnap bolýar. Wideolary rahat görüp bilersiňiz.
 • 10-30 ping - Gowy hil - onlinehli onlaýn oýunlary aňsatlyk bilen oýnap bolýar. Wideolary rahat görüp bilersiňiz.
 • 30-40 ping - Ideal - onlinehli onlaýn oýunlary rahat oýnap bolýar. Wideolary rahat görüp bilersiňiz.
 • 40-60 ping - Ortaça - Serwer işli däl bolsa, onlaýn oýun oýnap bolýar. Wideolary rahat görüp bilersiňiz.
 • 60-80 ping - Mediocre - Serwer işli däl bolsa, onlaýn oýunlar oýnalyp bilner. Wideolary rahat görüp bilersiňiz.
 • 80-100 ping - Erbet - Onlaýn oýun oýnamak ýok. Wideo görýän wagtyňyz doňup bilersiňiz.
 • 100 ýa-da has köp ping - Örän erbet - Onlaýn oýunlar we tomaşa etmek gaty kyn wideo ýok. Buýruklar serwere giç iberilýär.

Internet tizligini barlamak näderejede takyk?

Internet tizligini barlamak prosesi ýönekeý ýaly görünse-de, internet tizligiňizi dogry barlamak gaty kyn proses. Hatda dünýäniň iň uly internet üpjün edijisi (Telekommunikasiýa) kompaniýalary hem döreden programma üpjünçiligi bilen internet tizligini synagdan geçirip bilmeýärler. Dünýädäki köp sanly iri internet üpjünçisiniň tölegli internet tizligini barlamak gurallaryny ulanýandygy mälim zat.

Internet tizliginiň synagynyň ilkinji ädimini ýada salyň: Ilki bilen serwere birikmeli. Internet tizligini barlaýarkaňyz, synag edýän serweriňiz size ýa-da bir şäherde gaty ýakyn bolup biler. Serwer size gaty ýakyn bolsa-da, internetiň size gaty ýakyn däldigine üns beriň. Göçürip almak isleýän maglumatlaryňyzyň serweri sizden has uzakda ýa-da dünýäniň başga bir çetinde ýerleşip biler. Diýmek, internet tizligini barlamakda gowy netijelere ýetseňizem, hakykaty görkezmeýän ýagdaýlar bolup biler.

Internet tizligiňizi barlamagyň takyklygy, ölçemek isleýän zadyňyza bagly. Internet üpjün edijiňiziň size wada berlen tizligi üpjün edýändigini ýa-da ýokdugyny barlamak isleseňiz, synagy göni başlap bilersiňiz. Elbetde, synagy göni başlap bilmeýän ýagdaýlaryňyz bar.

Broadaýlym ýaýlymy bolsaňyz ýa-da öýüňizde hemişe internete birikdirilen enjamlaryňyz bar bolsa, bu enjamlary öçürip synap görseňiz hakyky netijelere ýetip bilmersiňiz. Bu pursatda adaty şertlerde synag geçirmek iň gowy ädim bolar we bu ýol bilen iň hakyky netijelere ýetersiňiz.

Mbps näme?

Mbps sekuntda Mega bitleri aňladýar, megabitlerde sekuntda geçirilýän maglumatlaryň sanyny aňladýar. Bu, internetiň tizliginiň standart birligi. 1 sekuntda näçe mbps maglumat geçirilýändigini görkezýär. Megabit "Mb" diýip gysgaldyldy.

Internet tizligi we göçürip almak tizligi düşünjeleri biri-birinden tapawutly bolsa-da, köplenç bulaşýarlar. Internet tizligi, adatça ýokarda belläp geçişimiz ýaly Mbps, aňlatma tizligi bolsa KB / s we MB / s görnüşinde aňladylýar.

Aşakda internet tizligine görä sekuntda näçe uly faýl göçürip alyp boljakdygy barada maglumat tapyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, kommutator bilen aralyk, infrastruktura we serweriň tizligi göz öňünde tutulanda, teoretiki gymmatlyklarda çynlakaý peselme bolup biler.

 • 1 Mbit / s - 128 KB / s
 • 2 Mbit / s - 256 KB / s
 • 4 Mbit / s 512 KB / s
 • 8 Mbit / s - 1MB / s
 • 16 Mbit / s - 2MB / s
 • 32 Mbit / s - 4MB / s

Iň oňat internet tizligi näçe mbps bolmaly?

Öýde internet ulanýanlarymyzyň köpüsi, onlaýn görýän wideolarymyzdan, teleýaýlym görkezişlerinden, filmlerden, diňleýän aýdymlarymyzdan we oýnaýan oýunlarymyzdan ybarat. Adamlaryň internet zerurlyklary we internet traffigi, esasanam has giňden ýaýran we soňky döwürde ulanylýan onlaýn seriallar we film tomaşa platformalary sebäpli köpeldi.

Iň ideal internet tizligiňizi kesgitläniňizde aşakdaky iki esasy faktor göz öňünde tutulmalydyr;

 • Öýüňizde internet ulanýanlaryň sany,
 • Ortaça internet ulanylyşy we interneti ulanjak adamlaryň mukdaryny göçürip almak.

Wideo we film görmekden başga-da, internetden uly göçürmeleri yzygiderli göçürip alsaňyz, internet tizligiňiz adatça göçürip almak tizligiňize hem täsir edýär. “Steam” -dan 5 Gb / sek tizlik bilen 10 Gb oýun göçürip almak üçin 4 sagat, 100Mbps internet birikmesinde bolsa 15 minut wagt gerek.

Umuman alanyňda, 8 Mbit / s tizlik bilen internete girip bilersiňiz we poçta ibermek ýaly gündelik internet işleriňiziň köpüsini edip bilersiňiz. Şeýle meseleler üçin ýokary internet tizligi zerur däl. Şeýle-de bolsa, wideo bilen göni ýaýlymda görkezýän bolsaňyz, uly faýllary göçürip alýan bolsaňyz, wideo söhbetdeşligiňiz we internetde wideolary intensiw görýän bolsaňyz, has çalt internet bukjasy gerek.

Häzirki wagtda 16 Mbit / s bilen 50 Mbit / s aralygyndaky internet paketleri ideal hasaplanýar.

Paket ýitgisi näme?

Paket ýitgisi, ulgam birikdirilende maglumat ýitirilende ýüze çykýar. Bu, tor aragatnaşygyňyzy haýalladyp, enjamlar bilen aragatnaşyk aragatnaşygynyň ygtybarlylygyny peseldip biler. Kynçylykly ulgamy düzetmek isleýän her bir adam üçin ilkinji edilmeli çäreleriň biri paket ýitgisini duruzmak bolmaly.

Tor trafiginde maglumatlar toruň üstünden yzygiderli akym hökmünde däl-de, paketler diýlip atlandyrylýan aýratyn bölümler hökmünde iberilýär. Bu bölümleri kitapdaky aýratyn sahypalar bilen deňeşdirip bolar. Diňe dogry tertipde we bilelikde bolanda manysy bar we sazlaşykly görnüş döredýär. Tor aragatnaşygyňyz sahypalary ýitirende, ýagny paketler, tutuş kitap, ýagny tor trafigi döredilip bilinmez. Paketler ýitmekden başga-da ýitip, zaýalanan ýa-da başga bir kemçilikli bolup biler.

Paketiň ýitmeginiň birnäçe sebäbi bolup biler. Paketiň ýitmegine sebäp bolup biljek sebäpleri we aşakdaky sebäplere garşy görüljek çäreleriň jikme-jikliklerini tapyp bilersiňiz;

 • Programma üpjünçiliginiň näsazlyklary: Hiç bir programma üpjünçiligi kämil däl. Tor enjamyňyzda ýa-da programma üpjünçiligiňizde paketiň ýitmegine sebäp bolýan kemçilikler bolup biler. Bu ýagdaýda ulanyjynyň edip biljek zady az. Şeýle meseläni başdan geçirýän bolsaňyz, meseläni çözmegiň iň aňsat usuly enjamlary üpjün eden satyjy bilen maslahatlaşmak we olardan kompýutere gelip biljek programma üpjünçiligini göçürip almakdyr. Enjamy üpjün edijä tapýan şübheli näsazlyklaryňyzy hökman habar bermelisiňiz.
 • Zeper ýeten kabeller: Zeper ýeten kabeller sebäpli paketiň ýitmegi hem bolup biler. Ethernet kabelleriňiz zaýalanan, nädogry ýazylan ýa-da tor trafigini dolandyrmak üçin gaty haýal bolsa, paket ýitgisi ýüze çykar. Bu meseläni çözmek üçin kabeliňizi täzeläp ýa-da kabel birikmesini täzeden barlap bilersiňiz.
 • Apparat ýeterlik däl: Toruňyzdaky paketleri ugradýan islendik enjam paketiň ýitmegine sebäp bolup biler. Marşrutizatorlar, wyklýuçateller, diwar diwarlary we beýleki enjam enjamlary iň gowşak goralýar. Iberýän traffigiňiz bilen "yzarlap" bilmeseler, paketleri taşlarlar. Doly ýeňli ofisiant hökmünde pikir ediň: başga bir tabak almagyny haýyş etseňiz, bir ýa-da birnäçe tabak taşlar.
 • Tor zolagynyň giňligi we dyknyşygy: Paketiň ýitmeginiň esasy sebäplerinden biri, islenýän birikme üçin tor zolagynyň ýeterlik däldigi. Bu gaty köp enjam bir setde aragatnaşyk saklamaga synanyşanda bolup geçýär. Bu ýagdaýda bir tordaky az enjamlar bilen aragatnaşyk saklamak maslahat berilýär.

Näme üçin internetiň tizligi haýal?

Internet tizligi wagtal-wagtal üýtgäp biler we internetiňiz haýallap biler. Bu üýtgemeleriň köp dürli sebäpleri bolup biler. Bu sebäpleri aşakdaky ýaly sanap bileris;

 • Dürli birikme görnüşleri: Internet birikmäňiz, ulanýan görnüşiňize baglylykda üýtgäp biler. Aýlamak, dsl ýa-da kabel internet opsiýalarynyň arasynda iň çalt kabel internet birikmesi bolar. Bu baglanyşyk görnüşleriniň arasynda, mis kabel usulyna alternatiwa hökmünde öndürilýän Süýüm optiki hyzmaty ulanylanda, internet tizligi beýlekilerden has ýokary bolar.
 • Infrastruktura meselesi: Infrastruktura meselesi, internet tizligiňiziň peselmegine hem sebäp bolup biler. Locationerleşýän ýeriňize gelýän kabellerde näsazlyk bolup biler we bu mesele adatça internet hyzmatlaryny üpjün edijiler tarapyndan çalt duýulýar we duýdurmazdan zerur düzedişler girizilýär. Şeýle ýagdaýlarda internet hyzmatyny hödürleýän müşderiler jaň merkezlerine ýa-da SMS we ş.m. ýollaryny habar beriň.


 • Mesele beýle giň däl bolsa, diňe kwartiraňyzda, jaýyňyzyň birikmelerinde näsazlyk bar bolsa, soňrak duýup bilersiňiz. Bu ýagdaýlarda ýalňyşlyk ýazgysy alynýar we tehniki bölümdäki toparlar meseläni jikme-jik seljerýärler we soňrak çözýärler.
 • Modemiňiziň ýerleşýän ýeri: Modemiň öýüňizde ýa-da ofisiňizde ýerleşişi internet tizligine täsir edýän faktorlaryň biridir. Internete birikdirilen enjam bilen ulanýan modemiňiziň arasyndaky aralyk, diwarlaryň sany we diwar galyňlygy internet tizligiňiziň peselmegine ýa-da internet birikmesiniň kesilmegine sebäp bolup biler. Şeýle ýagdaýlarda simsiz modemiňize goşmaça marşrutizator (marşrutizator, wifi giňeldiji) satyn alyp bilersiňiz we bu marşrutizatory internete birikdirýän enjamyňyza ýakynlaşdyryp bilersiňiz we bu usul bilen meseläni internet tizliginde çözüp bilersiňiz. .
 • Sebitdäki simsiz torlaryň sany: Binada ýa-da köçede näçe simsiz toruň bolmagy gaty möhümdir. Hundredsüzlerçe simsiz torly gurşawda ýaşaýan bolsaňyz, birikmäňizden doly peýdalanyp bilmersiňiz.
 • Kompýuter problemalary: Içaly programma üpjünçiligi we wiruslar, ýadyň mukdary, gaty diskiň boşlugy we kompýuteriň ýagdaýy internet birikmesiniň haýal bolmagyna sebäp bolup biler. Şeýlelik bilen, haýsydyr bir kynçylykdan gaça durmak üçin kompýuteriňize wirus we içaly programma üpjünçiligini gurup bilersiňiz.
 • Şol bir wagtyň özünde köp programmany işletmek: Kompýuteriňizde gaty köp programmany we programmany işletmek internet tizligiňizi haýalladýar. Çalt internet tejribesi üçin bir wagtyň özünde gaty köp programma we programma işlemeli däl.
 • Sahypanyň dykyzlygy ýa-da internetiň ulanylyş wagty: Ulanmak isleýän web sahypaňyz agyr bolsa, şol bir wagtyň özünde köp adam bu sahypa girmäge synanyşsa, şol sahypa girmek has haýal bolup biler. Mundan başga-da, internet ulanmagyň iň ýokary wagty internet tizligiňiziň adaty ýagdaýdan pesdigini synlap bilersiňiz.

Interneti nädip çaltlaşdyrmaly?

Aşakdaky zatlary ulanyp, wagtal-wagtal haýallaýan internet tizligiňizi has çaltlaşdyryp bilersiňiz;

 • Modemiňizi täzeden açyň: Üznüksiz we uzak wagtlap işleýän modemler wagtal-wagtal kynçylyklara sezewar bolup biler. Internet tizliginde kynçylyk çekýän bolsaňyz, modemi öçürmek we açmak bu meseläni çözüp biler. Bu amaly ýerine ýetirmek üçin enjamdaky güýç düwmesini basyp enjamy öçürmeli we 30 sekuntdan soň täzeden açmaly. Modemi öçüreniňizde, modemdäki ähli yşyklar öçmeli.

  Enjamy öçürendigiňize ynanmasaňyz, enjamyň adapter kabelini aýryň, 30 sekunt garaşyň we gaýtadan dakyň. Modem açyk we öçürilenden soň internet birikmesiniň gaýdyp gelmegi üçin 3-5 minut gerek bolup biler. Modemi açanyňyzdan we öçüreniňizden soň, internet birikmesiniň yza gaýdyp gelendigi barada modemdäki duýduryş çyralaryny aňsatlyk bilen yzarlap bilersiňiz.
 • Täze model modemini ulanyň: Wi-Fi parolyňyzyň ygtybarlydygyna göz ýetiriň. Parolyňyz bozulsa we internetiňiz sizden başga adamlar tarapyndan ulanylsa, internet tizligiňiz ep-esli haýallar. Modemiňizi iň soňky modele üýtgediň. Köp ýyl bäri ulanylýan modemler çalt internet birikmesiniň öňüni alyp biler.
 • Brauzeriňizde gaty köp bellik ýok: Halanýanlaryňyz ýa-da bellikleriňiz gaty köp bolsa, internet tizligiňiziň peselmegine sebäp bolup biler. Sebäbi brauzeriňizi açanyňyzda her sahypa ýüklenýär. Bu sahypalary yzygiderli arassalaň.
 • Wiruslary skanirläň: Kompýuteriňizde wirus bar bolsa, bu internet tizligiňiziň peselmegine sebäp bolup biler. Wiruslar üçin kompýuteriňizi skanirläň we bar bolan wiruslary aýyryň. Kompýuteriňiziň we internetiň tizligi ýokarlanar.
 • Wi-Fi ýerine Ethernet kabeli bilen internete birikdiriň: Maglumat akymynyň dowamynda maglumat ýitmezligi üçin internete simsiz birikmegiň ýerine internete Ethernet kabeli bilen birikmäge synanyşyp bilersiňiz. Ethernet kabeli bilen internete birikmek tizligiň ýitmegini azaldar we has gowy birikdiriş tejribesini üpjün eder.
 • Iş stoluňyzy arassalaň: Möhüm resminamalary pozuň. Möhümleri bir bukjada ýygnaň. Şeýlelik bilen, kompýuteriň döredýän tizlik problemalaryndan gaça durup bilersiňiz.
 • Gije modemiňizi öçüriň: atingyladyş meselesi signal problemalaryna sebäp bolup biler.
 • Yzygiderli täzeläň: Operasiýa ulgamy üçin täzelenmeleri yzygiderli kompýuteriňize göçürip alyň.
 • Internet taryhyňyzy arassalaň: Brauzeriňizde (Google Chrome, Explorer we ş.m.) toplanan faýllar köpelse, bu dykyzlyk internet tizligiňizi haýalladyp biler. Brauzer keşiňizi yzygiderli arassalaň we kompýuteriňizi arassalanyňyzdan soň täzeden açyň.
 • DNS sazlamalaryňyzy awtomatiki düzüň.
 • Internet Explorer-iň ýerine Chrome, Firefox, Opera ýa-da Safari ulanyň.
 • Kompýuteriňiziň dolandyryş paneline giriň we ulanmaýan ähli programmalaryňyzy aýyryň, aýyrmak programmalaryny goşuň.
 • Internet paketiňizi täzeläň: Häzirki internet üpjün edijiňize jaň edip has ýokary bukja täzelenmek barada maglumat alyp bilersiňiz we infrastrukturaňyza laýyk gelýän has çalt internet paketinden peýdalanyp bilersiňiz.