Surat ýükläň

Softmedal.com mugt surat ýüklemek we surat paýlaşmak hyzmatydyr. JPG, PNG, GIF, BMP, WEBP formatlarynda we 10 MB çenli suratlary ýükläp bilersiňiz.

Surat ýüklemek hyzmatynyň kömegi bilen suratlaryňyzy internetde mugt paýlaşyp bilersiňiz. Surat paýlaşma hyzmaty, web ulanyşyňyzy gowulandyrmagy teklip edýär, şeýlelik bilen internet tejribäňizi başga bir ölçege alyp barýar. Web sahypalarynda, sanly taslamalaryňyzda ýa-da webde görünýän dostlaryňyz bilen paýlaşmak isleýän suratlaryňyzy aňsatlyk bilen ýasap bilersiňiz.

“Softmedal” mugt hödürlenýän çalt surat ýüklemek hyzmaty bilen ähli ulanyjylar üçin artykmaçlyklary döretmegi başarýar. Diňe suratlary paýlaşmak bilen çäklenmän, onlaýn surat redaktirleme gurallary bilen şekilleri tertipleşdirmäge mümkinçilik berýän ulgam, şeýlelik bilen uly amatlylygy döredýär.

Suraty onlaýn ýagdaýda ýükläň

Onlaýn şekil ýüklemek hyzmaty hökmünde hyzmat edýän “Softmedal”, ýokary hilli we ýokary tizlikli suratlary saklamaga we paýlaşmaga mümkinçilik berýär. Sahypada telefonlar, planşetler we kompýuterler ýaly enjamlaryňyzda dürli giňeltmeler bilen şekilleri sanlaşdyryp bilersiňiz.

Suraty enjamyňyzda paýlaşmak ýa-da web sahypalarynda çap etmek isleseňiz, surat ýüklemek opsiýasyny saýlamak gerek. Soňra açyljak ekranda surat faýlyňyzy tapyp we saýlap bilersiňiz. Gysga wagtyň içinde ulgama ýüklenjek suratyňyz üçin paýlaşma baglanyşygy dörediler. Şeýlelik bilen, web sahypasynda, e-poçta ýa-da habarlaryňyzda degişli baglanyşygy paýlaşyp, suraty görkezip bilersiňiz.

Surat hyzmatynyň peýdalaryny ýükläň

Mugt surat ýüklemek sahypasy hökmünde hyzmat edýän “Softmedal” diňe ulanyjylary üçin wizual faýllary paýlaşmagy teklip etmeýär. Mundan başga-da, ulanyjylar üçin köp artykmaçlyk getirýär. Gündelik çäklendirilmedik surat ýükleme desgasynyň kömegi bilen islän suratlaryňyzy ýükläp bilersiňiz. Şonuň üçin surat faýllaryňyzy ätiýaçlyk edip ýa-da geçirip bilersiňiz. E-poçta ulananyňyzda, birnäçe surat ibermek isleseňiz, haýsy e-poçta ulanýandygyňyza garamazdan çäk bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, suratlary ýüklemek bilen, olaryň hemmesiniň baglanyşygyny e-poçtaňyza goýup bilersiňiz we şeýlelik bilen wizual faýllary isleýşiňiz ýaly çäksiz paýlaşyp bilersiňiz.

Elmydama ulanyjylar üçin iň oňat tejribe bermegi maksat edinýän ulgam, agzalar üçin has köp artykmaçlyk hödürleýär. Saýtda haýsydyr bir agzalyk prosesi bolmazdan suratlary ýa-da suratlary ýükläp bilýän bolsaňyz, agza bolanyňyzda goşmaça aýratynlyklary hem ulanyp bilersiňiz.

Hasaba alnan ulanyjylar üçin ýüklemegiň ululygy artýar we birbada on sany surat ýüklemek mümkinçiligi hem bar. Kompýuter we telefon ýaly enjamlar tarapyndan goldanýan ähli surat faýl giňeltmelerini ýüklemäge mümkinçilik berýän ulgam, şeýlelik bilen ulanyjylara dürli surat faýllaryny ibermäge mümkinçilik berýär.

Onlaýn suratlary redaktirlemek isleýänlere iň uly aýratynlyklaryndan biri hödürlenýär. Bellige alnan ulanyjylar, isleglerine baglylykda paneliň üsti bilen ýükleýän wizual faýllaryny redaktirläp bilerler. Ululygyny sazlamak we reňk görnüşini üýtgetmek ýaly dürli programmalar bilen wizual faýllaryňyzy has aýratyn ýa-da gyzykly edip bilersiňiz. Surat kesmek aýratynlygy sebäpli, ululygyny isleýşiňiz ýaly sazlap bilersiňiz. Suratdan kesilmek isleýän bölekleriňizi aýryp, goşmaça programma zerurlygy bolmazdan surat redaktirleme işini tamamlap bilersiňiz.

Şeýle hem ulgamyň ulanyjylara amatly jikme-jiklikleriniň arasynda, ulgama ýüklän suratlaryňyzy barlamaga we saklamaga mümkinçilik berýär.

Ulanyjy üçin amatly jikme-jiklikler bilen suraty ýükläň

Çalt surat ýüklemek hyzmaty myhmanlar we hasaba alnan ulanyjylar üçin uly amatlylygy hödürleýär. Ulgama ýüklenen suratlar diňe islän suratyňyz bilen alnan baglanyşyk bilen görkezilse-de, ulgamdan islemeýän suratlaryňyzy aňsatlyk bilen pozup bilersiňiz. Hasaba alnan ulanyjylar öz panellerindäki suratlary pozup bilseler-de, myhman ulanyjylar ulgamdan öçürmek isleýän suratlaryny olar bilen habarlaşyp aňsatlyk bilen pozup bilerler.

Mugt surat ýüklemek hyzmaty bilen, web sahypaňyzyň esasy serwerine goşmaça ýük goýmazdan suratlary paýlaşyp bilersiňiz, surat ýüklemegine rugsat bermeýän sahypalarda suratlary paýlaşyp bilersiňiz ýa-da görmek isleýän suratlaryňyzy dostlaryňyza aňsatlyk bilen iberip bilersiňiz. Bularyň hemmesiniň kömegi bilen wizual we surat faýllaryňyz hiç hili kynçylyksyz isleýänleriňize laýyk gelýär.

“Softmedal.com” -yň mugt ýüklemek surat hyzmaty bilen aşakdakylary edip bilersiňiz:

 • Surat ýükläň,
 • Mugt surat ýükläň,
 • çalt surat ýüklemek,
 • Iň gowy mugt surat ýüklemek sahypasy,
 • çalt surat ýüklemek,
 • surat ýüklemek,
 • surat ýerleşdirmek,
 • Suraty onlaýn ýagdaýda ýükläň,
 • surat ýüklemek sahypasy,
 • IMG ýükläň,
 • Suraty internetden ýükläň
 • surat paýlaş,
 • surat ýüklemek sahypasy,
 • Suraty onlaýn ýagdaýda ýükläň,

Suraty çalt ýüklemek

Internet brauzeriňiz arkaly suratlary ýüklemek, forumlary, bloglary ýa-da islendik kategoriýany paýlaşmak üçin gurlan sahypalara geçirmek üçin çalt surat ýüklemek aýratynlygy bilen sahypamyzy saýlap bilersiňiz. Iň täze programma üpjünçiligi tehnologiýasy ulgamy bolan sahypamyzda ýüklenen suratlar, sahypa ulanyjylary tarapyndan ýüklenip bilner we içindäki materiallar redaktirlenip bilner. Islendik web sahypasynda işleýär. Internetde ulanyjylar bilen isleýän suratlaryňyzy onlaýn platformalarda ýokary hilli paýlaşmak üçin “Softmedal” mugt şekillendiriş hyzmatymyzy ulanyp bilersiňiz.

Animasiýa sowgadyny onlaýn ýagdaýda ýükläň: Slaýdşowlaryňyzy we wideolaryňyzy Gif hökmünde göçürip alyň ýa-da slaýdşowlaryňyza we wideolaryňyza GIF görnüşinde ýükläň. Web brauzerimizi gurnamak uly üns bilen taýýarlanylandygy sebäpli, paýlaşýan suratlaryňyzy ýüklemek ýa-da ýüklemek üçin garaşman, çalt surat ýüklemek görnüşinde açylmagyny üpjün edýär. Ulanyjylara ýetirmek isleýän suratlaryňyzy sözlüge, bloglara, täzeliklere, forumlara we beýleki köp sanly gurşawda ýükläp bilersiňiz, bu materiallary webde redaktirläp boljak platforma bolup, redaktirlemek isleýän ulanyjylaryňyz bilen kanagatlandyryp bilersiňiz. wersiýasy we giňeltmesi. Surat ýüklemek aýratynlygyny hödürleýän sahypamyzda, iberen suratlaryňyzyň pikselleri zaýalanmaz we dürli ululyklar ulanylyp bilner. Sahypamyza diňe ahlak şekilleri ýükläp bolýar,

Şol sebäpli, gözleýän çözgütleriňizi sahypamyzdan çalt, amaly we ýokary hilli ulanyp bilersiňiz, ulanmak aňsat we tizligiň hiline zyýan bermeýär.

Suraty blog sahypasyna çalt ýüklemek

Suratlary onlaýn ýagdaýda ýüklemek mümkinçiligi bilen suratlary web sahypaňyza çalt geçirip bilersiňiz. Munuň üçin, plugin koduny göçürip, web sahypaňyzyň HTML kodynda (baş kody bölüminden soň) bu ýere göçürmegiň netijesinde şekili geçirip bilersiňiz. Şeýle hem has çalt açylýan suratlar bilen ýönekeý we kynçylyksyz surat ýüklemek hyzmatyny hödürleýän gündelik zerurlyklarymyz üçin web sahypamyzy ulanyp bilersiňiz. Onlaýn platformada; Gün tertibiniň ara alnyp maslahatlaşylýan we ara alnyp maslahatlaşylýan we sözlük, forum, habarlar we blog kategoriýasyndaky web sahypalary ýaly maglumatlar we suratlar paýlaşylýan web sahypalarynda beýleki ulanyjylar bilen görmek isleýän suratlaryňyzy paýlaşmak üçin sahypamyzy ulanyp bilersiňiz.

Surat ýüklemek hyzmaty barada gysga maglumat

“Softmedal.com” internet bazarynda görüp boljak iň amaly we çalt surat ýüklemek hyzmatlarynyň biridir. Sahypany döredijiler elmydama üstünliklerinde üstünlik gazanýarlar. Bu talaby goldamak üçin, saýt öndürijileri tizligini görkezmek üçin sahypa wizual synagy ýüklemek ady bilen şeýle synagy hödürleýärler. Bu web sahypasynyň tizligi bilen gyzyklanýanlar sahypada zerur tizlik synaglaryny geçirip bilerler. “Softmedal.com” salgysynyň esasy maksady, bu tehnologiki dünýäde aýratyn programma zerurlygy bolmazdan, wirtual gurşawda surat geçirmek hyzmatyny almak isleýän agzalaryň isleglerini kanagatlandyrmak.