Ip Adresim Näme?

Jemgyýetçilik IP adresiňizi, ýurt we internet üpjünçisini meniň IP adres guralym bilen bilip bilersiňiz. IP adresi näme? IP adresi näme edýär? Şu ýerden tapyň.

18.206.14.36

IP Adresiňiz

IP adresi näme?

IP adresleri internete ýa-da ýerli tora birikdirilen enjamlary kesgitleýän özboluşly salgylardyr. Bu sanlaryň yzygiderliligi. Onda, “ýüp” näme? IP sözi; esasan Internet Protocol sözleriniň baş harplaryndan durýar. Internet teswirnamasy; Internet ýa-da ýerli ulgam arkaly iberilýän maglumatlaryň görnüşini dolandyrýan düzgünleriň ýygyndysy.

IP salgylary; Iki umumy we gizlin bölünýär. Mysal üçin, öýden internete birikdirilende, modemiňizde hemmeleriň görüp bilýän umumy IP-si bar, kompýuteriňizde bolsa modemiňize geçiriljek gizlin IP bar.

Soramak arkaly kompýuteriňiziň we beýleki enjamlaryňyzyň IP adresini bilip bilersiňiz. Elbetde, IP adresi talaplarynyň netijesinde; Şeýle hem haýsy internet hyzmat üpjün edijisine birikdirilendigiňizi we haýsy tory ulanýandygyňyzy görüp bilersiňiz. IP adresi el bilen sorap bolýar, beýleki tarapdan, bu iş üçin işlenip düzülen gurallar bar.

IP adresi näme diýmek?

IP adresleri maglumatlaryň haýsy enjamdan tora gidýändigini kesgitleýär. Maglumatlaryň ýerleşýän ýerini öz içine alýar we enjamy aragatnaşyk üçin elýeterli edýär. Internete birikdirilen enjamlar, dürli kompýuterler, marşrutizatorlar we web sahypalary biri-birinden aýrylmaly. Bu IP adresleri bilen ýerine ýetirilýär we internetiň işleýşinde esasy ýörelgäni emele getirýär.

Iş ýüzünde “ip adresi näme?” Soraga şeýle jogap berip bolar: IP; Bu internete birikdirilen enjamlaryň şahsyýet belgisi. Internete birikdirilen her bir enjam; kompýuterde, telefonda, planşetde IP bar. Şeýlelik bilen, torda biri-birinden aýrylyp, IP arkaly biri-biri bilen aragatnaşyk gurup bolýar. IP adresi nokatlar bilen bölünen sanlaryň toplumyndan durýar. IPv4 adaty IP gurluşyny emele getirýän bolsa, IPv6 has täze IP ulgamyny görkezýär. IPv4; 4 milliard töweregi IP adresi bilen çäklenýär, bu häzirki döwrüň zerurlyklary üçin ýeterlik däl. Şol sebäpli 4 sany alty sanly sanlary öz içine alýan 8 sany IPv6 toplumy işlenip düzüldi. Bu IP usuly has köp IP adresi hödürleýär.

IPv4-de: Sanlaryň dört toplumy bar. Her toplum 0-dan 255-e çenli baha alyp biler. Şonuň üçin ähli IP salgylar; 0.0.0.0-den 255.255.255.255 aralygynda bolýar. Beýleki salgylarda bu aralykda dürli kombinasiýalar bar. Beýleki tarapdan, has täze bolan IPv6-da bu adres gurluşy aşakdaky görnüşi alýar; 2400: 1004: b061: 41e4: 74d7: f242: 812c: fcfd.

Internet hyzmatyny üpjün edijilerdäki kompýuterler ulgamy (Domain Name Servers - Domain Name Server (DNS)) haýsy domen adynyň haýsy IP adrese laýyk gelýändigi baradaky maglumatlary saklaýar. Şonuň üçin kimdir biri web brauzerinde domen adyny girizse, şol adamy dogry salgylara ugrukdyrýar. Internetdäki traffigiň gaýtadan işlenmegi bu IP salgylara gönüden-göni baglydyr.

IP adresi nädip tapmaly?

Iň köp soralýan soraglaryň biri "IP adresi nädip tapmaly?" Routeriň köpçülige açyk IP adresini tapmagyň iň aňsat usuly Google-da "IP näme?" Google bu soraga ýokarsynda jogap berer.

Gizlenen IP adresi tapmak ulanylýan platforma baglydyr:

brauzerde

 • Softmedal.com sahypasyndaky "IP adresim näme" gural ulanylýar.
 • Bu gural bilen köpçülige açyk IP adresiňizi aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.

Windows-da

 • Buýruk buýrugy ulanylýar.
 • Gözleg meýdanyna "cmd" buýrugyny ýazyň.
 • Peýda bolan gutuda “ipconfig” ýazyň.

MAC-da:

 • Ulgam ileri tutmalaryna geçiň.
 • Tor saýlanýar we IP maglumatlary peýda bolýar.

“iPhone” -da

 • Sazlamalara gidiň.
 • Wi-Fi saýlandy.
 • Giriş ulgamyňyzyň gapdalyndaky tegelekdäki "i" -e basyň.
 • IP adresi DHCP goýmasynyň aşagynda peýda bolýar.

Şeýle hem, başga biriniň IP adresini tapmak isleseňiz; alternatiw ugurlaryň arasynda iň aňsatsy; Windows enjamlarynda buýruk beriş usulydyr.

 • Windows we R düwmelerini bir wagtyň özünde basyp, açyk meýdana "cmd" buýrugyny ýazanyňyzdan soň "Enter" düwmesini basyň.
 • Peýda bolan buýruk ekranyna "ping" buýrugyny we görmek isleýän web sahypaňyzyň salgysyny ýazyň we "Enter" düwmesini basyň. Galyberse-de, adresiňizi ýazan sahypaňyzyň IP adresine baryp bilersiňiz.

IP-ni nädip soramaly?

IP adresiniň salgysynyň geografiki ýerleşişini kesgitlemek üçin "ip talap" usulyny ulanyp bilersiňiz. Gözlegiň netijesi degişli şäher, sebit, poçta indeksi, ýurduň ady, ISP we wagt guşagyny berýär.

Diňe wirtual salgy ýerleşýän ýeri diýip atlandyryp boljak IP adresinden diňe hyzmat üpjün edijini we sebiti öwrenip bolýar. IPagny, öý salgysyny IP kodlar bilen anyk tapyp bolmaz. Sahypanyň IP adresi bilen diňe haýsy sebitden internete birikýändigini kesgitläp bolýar; ýöne takyk ýerini tapyp bilmersiň.

IP-den sorap boljak web sahypalary köp. Softmedal.com-daky "IP adresim näme" guraly şolaryň biridir.

IP adresi nädip üýtgetmeli?

Frequygy-ýygydan berilýän başga bir sorag "ip adresini nädip üýtgetmeli?" sorag. Bu amal 3 usul bilen amala aşyrylyp bilner.

1. Windows-da buýruk bilen IP-ni üýtgediň

Başlamak düwmesini basyň.

 • Işlet düwmesine basyň.
 • Açylan gutuda “cmd” buýrugyny ýazyň we Enter basyň.
 • Açylýan penjire “ipconfig / release” ýazyň we Enter basyň. (bar bolan IP konfigurasiýasy işiň netijesinde goýberilýär).
 • Amalyň netijesinde DHCP serweri kompýuteriňize täze IP adresi belleýär.

2. Kompýuteriň üsti bilen IP üýtgemegi

Kompýuterdäki IP adresiňizi dürli usullar bilen üýtgedip bilersiňiz. Iň ýaýran usul; Wirtual Hususy Tor (Wirtual Private Network) VPN ulanmaly. VPN internet birikmesini şifrleýär we saýlan ýeriňizdäki serwer arkaly marşrutlaşdyrmagy üpjün edýär. Şonuň üçin tordaky enjamlar hakyky IP adresiňizi däl-de, VPN serweriniň IP adresini görýär.

VPN-i ulanmak, esasanam syýahat edeniňizde, köpçülikleýin Wi-Fi birikmesini ulananyňyzda, uzakdan işleseňiz ýa-da gizlinlik isleýän bolsaňyz, howpsuz gurşaw berýär. VPN ulanylanda, käbir ýurtlara girmek üçin ýapyk saýtlara hem girip bolýar. VPN size howpsuzlyk we gizlinlik berýär.

VPN gurmak üçin;

 • Islän VPN üpjün edijiňiz bilen ýazylyň we programmany göçürip alyň.
 • Programmany açyň we öz ýurduňyzda serwer saýlaň.
 • Bloklanan saýtlara girmek üçin VPN-ni ulanjak bolsaňyz, saýlan ýurduňyzyň gulplanandygyna göz ýetiriň.
 • Indi täze IP adresiňiz bar.

3. Modemiň üsti bilen IP üýtgemegi

Umumy IP görnüşleri; statiki we dinamiki bölünýär. Statik IP elmydama düzedilýär we administrator tarapyndan el bilen girizilýär. Beýleki tarapdan dinamiki IP serwer programma üpjünçiligi tarapyndan üýtgedilýär. Ulanylýan IP-iňiz statik däl bolsa, modemi aýryp, birnäçe minut garaşyp, gaýtadan dakanyňyzdan soň täze IP adresiňiz bolar. Käwagt ISP şol bir IP adresi gaýta-gaýta berip biler. Modem birikdirilmän näçe uzak saklansa, täze IP almak mümkinçiligiňiz şonça-da ýokarydyr. Emma statiki IP ulanýan bolsaňyz, bu amal işlemez, IP-ni el bilen üýtgetmeli.

IP gapma-garşylygy näme?

Şol bir tora birikdirilen IP adresleri özboluşly bolmaly. Şol bir setdäki kompýuterleriň şol bir IP adresi bilen kesgitlenýän ýagdaýyna "ip konflikti" diýilýär. IP gapma-garşylygy bar bolsa, enjam kynçylyksyz internete birigip bilmez. Tor birikdirmesi bilen baglanyşykly meseleler ýüze çykýar. Bu ýagdaýy düzetmeli. Şol bir IP adresi göterip, dürli enjamlary tora birikdirmek problema döredýär we bu IP gapma-garşylyklaryny döredýär. Dawa ýüze çykanda enjamlar şol bir ulgamda işläp bilmeýär we säwlik habary gelýär. IP gapma-garşylygy modemi täzeden düzmek ýa-da IP-ni el bilen üýtgetmek arkaly çözülýär. Aýry IP adresi bolan enjamlar hiç hili kynçylyksyz gaýtadan işlär.

IP gapma-garşylygy ýüze çykanda, meseläni çözmek üçin;

 • Routeri öçürip we açyp bilersiňiz.
 • Tor adapterini öçürip we täzeden işledip bilersiňiz.
 • Statik IP-i aýryp bilersiňiz.
 • IPV6-ny öçürip bilersiňiz.