Göçürip Al Tor Browser

Göçürip Al Tor Browser

Platforma: Windows Wersiýa: 11.0.4 Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (72.41 MB)
 • Göçürip Al Tor Browser
 • Göçürip Al Tor Browser
 • Göçürip Al Tor Browser
 • Göçürip Al Tor Browser
 • Göçürip Al Tor Browser
 • Göçürip Al Tor Browser
 • Göçürip Al Tor Browser
 • Göçürip Al Tor Browser

Göçürip Al Tor Browser,

Tor brauzeri näme?

Tor brauzeri, onlaýn howpsuzlygy we gizlinligi barada alada edýän, internete anonim göz aýlamak we internet dünýäsindäki ähli päsgelçilikleri aýyrmak bilen gezmek üçin işleýän kompýuter ulanyjylary üçin döredilen ygtybarly internet brauzeri.

Tor çeşmelerini we maglumat alyş-çalyş statistikasyny goramak üçin güýçli galkan hökmünde çykyş edýän programma üpjünçiligi, dürli çeşmelere gözegçilik edilip ýa-da gözegçilik edilip bilinýän programma üpjünçiligi, ýerleşýän ýeriňizi gizlemekden başga-da onlaýn maglumatlaryňyzy we internet taryhy maglumatlaryňyzy hem gizleýär. dürli aýratynlyklaryndan we gurallaryndan.

Wirtual serwerlerden döredilen tor esaslaryna esaslanýan Tor brauzeri, internete anonim göz aýlamaga we gadagan edilmezden ýa-da petiklenmezden islän sahypaňyza girmäge mümkinçilik berýär. Dürli düzgünler we algoritmler boýunça dünýäniň dürli serwerleri bilen maglumat alyşýan brauzer, yzarlamak mümkin däl diýen ýaly, sebäbi ähli traffigi dürli çeşmelerden alýar.

Tor brauzerini nädip ulanmaly

Firefox” -yň ýöriteleşdirilen wersiýasyny ulanyp, Vidalia” atly ulanyjy interfeýsini ýönekeý we ulanmak aňsat. Şeýlelik bilen, ähli derejedäki ulanyjylar tarapyndan aňsatlyk bilen ulanyp boljak programma üpjünçiligi, öň Firefox ulanan ulanyjylar üçin has tanyş bolar.

Ansat we kynçylyksyz gurnama işinden soň brauzeriňizi ulanyp başlamak üçin ilki bilen zerur ýerli ulgam sazlamalaryny düzmeli ýa-da awtomatiki sazlamalary ulanyp Tor toruna birikmeli. Bu amallary gurnandan soň peýda boljak interfeýsde birnäçe gezek basmak bilen ýerine ýetirip bilersiňiz we Tor toruna birikeniňizden soň awtomatiki açyljak Tor brauzerini ulanyp bilersiňiz.

Tor brauzerini göçürip alyň

Mentionedokarda agzap geçen bu aýratynlyklarymyzyň hemmesini bir ýere jemlänimizde, Tor brauzeri internetde erkin gezmek we petiklenen sahypalara girmek üçin ulanyp boljak iň täsirli we ygtybarly web brauzerlerinden biridir.

 • Gözegçilik hyzmatlaryny blokirläň: Tor brauzeri giren her sahypaňyz üçin başga bir baglanyşyk ulanýar. Şeýlelik bilen, üçünji tarap yzarlamak we mahabat hyzmatlary, girýän web sahypalaryňyzy birleşdirip, siz hakda maglumat ýygnap bilmez. Kukiler we taryhyňyz webde gezelenç edeniňizden soň awtomatiki arassalanýar.
 • Gözegçilikden goraň: Tor brauzeri sizi yzarlaýan adamlaryň haýsy sahypalara girýändigiňizi görmeginiň öňüni alýar. Diňe Tor ulanýandygyňyzy görüp bilerler.
 • Barmak yzlaryna garşy duruň: Tor brauzeri, brauzer we enjam maglumatlaryna esaslanyp sizi kesgitläp bilýän sanly barmak yzyňyzyň alynmagynyň öňüni alyp, ähli ulanyjylary biri-birinden tapawutly görnüşde görkezmegi maksat edinýär.
 • Köp gatly şifrlemek: Birikdiriş trafigiňiz Tor torunyň üsti bilen geçirilýändigi sebäpli üç aýry duralgadan geçýär we her gezek şifrlenýär. Tor ulgamy, Tor relýleri diýlip atlandyrylýan müňlerçe meýletinçi serwerden durýar.
 • Internete arkaýyn göz aýlaň: Tor brauzeri bilen, birikdirilen ulgamyňyz tarapyndan petiklenip bilýän sahypalara erkin girip bilersiňiz.

Gözegçilik, gözegçilik ýa-da blokirlemezden şahsy gizlinligiňizi gorap boljak mugt brauzeri görmek üçin Tor brauzerini göçürip alyň.

Tor Browser Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 72.41 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Wersiýa: 11.0.4
 • Öndüriji: Tor
 • Iň soňky täzelenme: 21-01-2022
 • Göçürip Al: 12,517

Degişli programmalar

Göçürip Al Tor Browser

Tor Browser

Tor brauzeri näme? Tor brauzeri, onlaýn howpsuzlygy we gizlinligi barada alada edýän, internete...
Göçürip Al Windows Firewall Control

Windows Firewall Control

Windows Firewall Control, Windows Firewall-yň işleýşini giňeldýän we Windows Firewall-yň iň köp...
Göçürip Al Kaspersky Internet Security 2021

Kaspersky Internet Security 2021

Kaspersky Internet Security 2021 wiruslardan, gurçuklardan, içaly programma üpjünçiliginden, töleg...
Göçürip Al Security Task Manager

Security Task Manager

Howpsuzlyk Task Dolandyryjysy, kompýuteriňizde işleýän ähli amallar (amaly programmalar, DLL, BHO...
Göçürip Al AVG Web TuneUp

AVG Web TuneUp

AVG Web TuneUp programmasy, internetde gezmegi has ygtybarly etmek we ulanyjynyň şahsy durmuşyna...
Göçürip Al Windows 10 Firewall Control

Windows 10 Firewall Control

Windows 10 Firewall Control, iş stoluňyzdaky kompýuterlerde ulanyp boljak howpsuzlyk programma...
Göçürip Al PrivaZer

PrivaZer

PrivaZer” kompýuteriňiziň howpsuzlygyny goraýan we zyýanly programma üpjünçiligini aýyrmak arkaly...
Göçürip Al ZHPCleaner

ZHPCleaner

ZHPCleaner, brauzeriňiziň dolandyryşy bozulan bolsa ulanyp boljak brauzeri arassalamak programmasy...
Göçürip Al Wipe

Wipe

Süpürmek mugt we güýçli programma üpjünçiligi bolup, gaty diskiňizdäki gereksiz faýllary pozup...
Göçürip Al DNS Changer Software

DNS Changer Software

DNS üýtgediji programma üpjünçiligi, sosial ulgam sahypalarynyň petiklenýän we tizligi çäkli bolan...
Göçürip Al Dr.Web LinkChecker

Dr.Web LinkChecker

Dr.Web LinkChecker, ulanyjylara internete ygtybarly göz aýlamaga kömek edýän internet howpsuzlyk...
Göçürip Al Google Password Alert

Google Password Alert

Google Parol duýduryşy, Google we Google programmalaryny Word hasaplary üçin goraýan açyk göçürip...
Göçürip Al Free Hide IP

Free Hide IP

Mugt gizlemek IP, internet gizlinligini goramak programmasy bolup, internete gireniňizde IP...
Göçürip Al Adguard Web Filter

Adguard Web Filter

Internetde köp peýdaly maglumatlary tapyp bilsek-de, häzirki wagtda köp web sahypasy mahabat...
Göçürip Al Avira Internet Security

Avira Internet Security

Avira Premium Security Suite” -iň täze wersiýasy bilen adyny Avira Internet Security” diýip...
Göçürip Al BullGuard Internet Security

BullGuard Internet Security

BullGuard Internet Security, kompýuteriňizi doly howpsuzlyk bilen onlaýn hüjümlerden goraýar....
Göçürip Al Norton Internet Security

Norton Internet Security

Kompýuter ulananyňyzda özüňizi arkaýyn duýýarsyňyz. Internete birikdirilende näme bolar? Iň soňky...
Göçürip Al Avast Internet Security 2019

Avast Internet Security 2019

Avast Internet Security” wirusa garşy programma bolup, kompýuteriňize wirusy giňişleýin goramak...
Göçürip Al Surf Anonymous Free

Surf Anonymous Free

Surf Anonymous Free, ähli onlaýn işlerini ygtybarly we gizlin alyp barmak isleýän internet...
Göçürip Al httpres

httpres

httpres, iş stoly kompýuterler üçin işlenip düzülen web sahypasy dolandyryş guralydyr. Bu kiçi...
Göçürip Al Google Password Remover

Google Password Remover

Google paroly aýyrmak, kompýuterlerde saklanýan Google hasaplary üçin parollaryňyzy çalt...
Göçürip Al Comodo Internet Security

Comodo Internet Security

Dünýädäki iň oňat gorag diwar programmalarynyň biri hökmünde görülýän Comodo Firewall” bilen Comodo...
Göçürip Al VirusTotal Scanner

VirusTotal Scanner

VirusTotal Scanner”, kompýuter ulanyjylarynyň gaty diskdäki islendik faýly wirus üçin skanirlemek...
Göçürip Al Privacy Eraser Free

Privacy Eraser Free

Gizlinlik Eraser Free, ösen we örän giňişleýin programma bolup, kompýuteriňizde ýerine ýetiren ähli...
Göçürip Al Malwarebytes Anti-Exploit

Malwarebytes Anti-Exploit

Anti-Exploit üstünlikli howpsuzlyk programmalaryny öndüriji Malwarebytes tarapyndan işlenip düzülen...
Göçürip Al Crystal Security

Crystal Security

Kristal Howpsuzlyk, kompýuteriňize ýokaşyp bilýän zyýanly programma üpjünçiligini çalt tapmak üçin...
Göçürip Al BitDefender Internet Security

BitDefender Internet Security

Bitdefender Internet Security 2017”, üç ýyl bäri iň gowy goragy we iň oňat öndürijilikli wirusa...
Göçürip Al ESET Internet Security 2022

ESET Internet Security 2022

ESET Internet Security 2022, internet howplaryndan öňdebaryjy goragy hödürleýän howpsuzlyk...
Göçürip Al Avast! Browser Cleanup

Avast! Browser Cleanup

Awast! Browser Cleanup kompýuter howpsuzlygy programmalarynda öňdebaryjy kompaniýa Avast! Işleýän...
Göçürip Al IP Hider

IP Hider

IP Hider ulanyjylaryň hakyky IP-lerini gizleýär, kompýuterleriňize gelip biljek hüjümlerden goraýar...

Mostüklemeleriň köpüsi