Göçürip Al WhatsApp Messenger

Göçürip Al WhatsApp Messenger

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (140.00 MB)
 • Göçürip Al WhatsApp Messenger
 • Göçürip Al WhatsApp Messenger
 • Göçürip Al WhatsApp Messenger
 • Göçürip Al WhatsApp Messenger
 • Göçürip Al WhatsApp Messenger
 • Göçürip Al WhatsApp Messenger
 • Göçürip Al WhatsApp Messenger
 • Göçürip Al WhatsApp Messenger

Göçürip Al WhatsApp Messenger,

WhatsApp”, ykjam we Windows PC - kompýuterde (web brauzeri we iş stoly programmasy hökmünde) ulanyp boljak aňsat habarlaşma programmasydyr. WhatsApp” -y telefonyňyzdan göçürip alyp ýa-da Windows PC ýa-da Mac kompýuteriňizde iş stoly programmasy hökmünde ulanyp bilersiňiz. WhatsApp” iş stoly programmasy, telefonyňyzda gurlan WhatsApp” programmasy bilen sinhron işleýär. Başgaça aýdylanda, Android” telefonyňyzda / iPhone” -yňyzda WhatsApp” habary gelende, kompýuteriňizden görüp we oňa jogap berip bilersiňiz. WhatsApp” web programmasy gaty ösen bolmasa-da, esasy wezipesini ýerine ýetirýär. Windows üçin WhatsApp her gün täze aýratynlyklar bilen kämilleşdirilýär.

Meşhur habarlaşma programmasy WhatsApp Messenger” -iň iş stoly wersiýasy hökmünde bize gabat gelýän WhatsApp PC”, WhatsApp” -y kompýuterlerimizde ulanmaga mümkinçilik berýär.

Doly mugt hödürlenýän programma bilen, iş stolundaky ähli gyssagly habarlarymyzy yzarlap, dostlarymyza faýl, surat we wideo iberip bileris. Öýjükli wersiýalardaky ähli aýratynlyklary diýen ýaly aňsatlyk bilen ulanmaga mümkinçilik berýän WhatsApp Messenger” -iň iş stoly wersiýasy hakykatdanam gaty peýdaly.

 • Habarlar - aňsat, ygtybarly habarlaşma: Maşgala we dostlaryňyza mugt habar. WhatsApp habar ibermek üçin telefonyňyzyň internet birikmesini ulanýar, şonuň üçin SMS üçin pul tölemeli däl.
 • Topar söhbetdeşligi - Aragatnaşyk etmek isleýän toparlaryňyz: Maşgalaňyz we dostlaryňyz ýaly möhüm toparlar bilen aragatnaşyk saklaň. Toparlaýyn söhbetdeşlikler arkaly birbada 256 adam bilen habarlary, suratlary we wideolary paýlaşyp bilersiňiz. Toparyňyzy atlandyryp bilersiňiz, sesini çykaryp ýa-da islegiňize görä bildirişler düzüp bilersiňiz.
 • Webde we iş stolunda WhatsApp - Söhbetdeşligi dowam etdiriň: Web we iş stolundaky WhatsApp bilen ähli söhbetleriňizi kompýuteriňize bökdençsiz sinhronlap bilersiňiz. Şeýlelik bilen, haýsy enjamdan halaýandygyňyzy söhbetdeşligi dowam etdirmek has aňsat. WhatsApp” iş stoly programmasyny göçürip alyň ýa-da WhatsApp Web” -e giriň.
 • WhatsApp Ses we wideo jaňy - Arkaýyn gürläň: Sesli jaňlar bilen maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen başga bir ýurtda bolsa-da mugt gürleşip bilersiňiz. Ses ýa-da tekst ýeterlik däl bolsa, mugt wideo jaňy bilen ýüzbe-ýüz gürleşip bilersiňiz. WhatsApp” ses we wideo jaňy telefonyňyzyň internet birikmesini ulanýar.
 • Ahyrzaman şifrlemek - Elmydama ygtybarly: WhatsApp” -yň soňky wersiýasynda ahyrky şifrlemek gowulaşdy. Habarlaryňyz we jaňlaryňyz ahyrky şifrlemek bilen goralýar. Olary diňe siz we aragatnaşygyňyz okap ýa-da diňläp bilersiňiz, arasynda hiç kim (hatda WhatsApp hem) okap ýa-da diňläp bilmez.
 • Suratlar we wideolar - Esasy pursatlary paýlaşyň: Suratlary we wideolary derrew WhatsApp arkaly iberip bilersiňiz. Gurlan kameradan düşüren möhüm pursatyňyzy hatda paýlaşyp bilersiňiz. Baglanyş tizligiňiz möhüm däl; WhatsApp-da suratlar we wideolar ibermek çalt.
 • Ses habarlary - Pikiriňizi aýdyň: Gysga salam bermek ýa-da diňe bir kran bilen uzyn bir zat aýtmak üçin ses habaryny ýazyp bilersiňiz.
 • Resminamalar - Easyeňilleşdirilen resminamalary paýlaşmak: E-poçta we faýl paýlaşmak programmalary kynçylyksyz PDF, resminamalary, elektron tablisalaryny, slaýdşowlary we başga zatlary iberiň. 100 MB çenli resminama iberip bilersiňiz.

WhatsApp” kompýuterini göçürip alyň

Şeýlelikde, WhatsApp iş stoluny nädip göçürip almaly? WhatsApp” -y kompýuterde nädip ulanmaly? WhatsApp” -y kompýuter iş stolundan brauzer zerurlygy bolmazdan ulanyp bilersiňiz. WhatsApp Desktop” programmasyny göçürip almak üçin diňe etmeli zadyňyz; Aboveokardaky WhatsApp ýüklemek düwmesine basyň. (Windows 8.1 ýa-da has täze işleýär we 32 bitli Windows operasiýa ulgamyny ulanýan bolsaňyz, ikinji baglanyşykdan göçürip almalysyňyz.) Whatsapp Desktop” programmasyny gurmak, göçürip almak ýaly ýönekeý. Göçürip alanyňyzdan soň .exe faýly açyň we gurnamany tamamlamak üçin görkezmelere eýeriň.

WhatsApp” -y kompýuteriňizde iki dürli usulda ulanyp bilersiňiz: WhatsApp Web” we WhatsApp Desktop”. WhatsApp Web”, WhatsApp” -yň brauzer esasly programmasydyr. WhatsApp Desktop” kompýuteriňize gurnap boljak programma. Stol programmasy we WhatsApp Web, telefonyňyzdaky WhatsApp hasabynyň kompýuter esasly giňeltmeleri. Iberýän we alýan habarlaryňyz telefonyňyz we kompýuteriňiz arasynda sinhronlaşdyrylýar. Şeýlelik bilen habarlaryňyzy iki enjamda hem görüp bilersiňiz.

WhatsApp Messenger Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 140.00 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: WhatsApp Inc.
 • Iň soňky täzelenme: 11-07-2021
 • Göçürip Al: 12,402

Degişli programmalar

Göçürip Al WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

WhatsApp”, ykjam we Windows PC - kompýuterde (web brauzeri we iş stoly programmasy hökmünde) ulanyp...
Göçürip Al Zoom

Zoom

Zoom, köplenç uzak aralyk okuwynda ulanylýan we peýdaly aýratynlyklara eýe bolan we türk dilini...
Göçürip Al Skype

Skype

Skype näme, tölenýärmi? Skype, kompýuter we smartfon ulanyjylary tarapyndan dünýäde iň köp...
Göçürip Al Discord

Discord

Diskord, oýunçylaryň isleglerini göz öňünde tutup döredilen ses, tekst we wideo söhbetdeşlik...
Göçürip Al Viber

Viber

Meşhur ykjam habarlaşma programmasy Viber indi Windows-da elýeterlidir. Viber Windows” programma...
Göçürip Al BiP Messenger

BiP Messenger

BiP Messenger, ykjam enjamlarda (Android we iOS), web brauzerlerinde we iş stolunda (Windows we Mac...
Göçürip Al ICQ

ICQ

Ygtybarly söhbetdeşlik programmasy ICQ täze wersiýasy ICQ 8 bilen gün tertibine gaýdyp geldi. Täze...
Göçürip Al LINE

LINE

Jübi habarlaşma programmasy bolan LINE-iň iş stoly wersiýasynyň kömegi bilen kompýuteriňizdäki LINE...
Göçürip Al Twitch

Twitch

Twitch, iň gowy görýän Twitch akymlaryňyzy, dostlaryňyzy we oýunlaryňyzy birleşdirmegi maksat...
Göçürip Al Cyber Dust

Cyber Dust

Cyber ​​Dust”, habarlary awtomatiki pozup bilýän Snapchat” ýaly ulgamly gyssagly habarlaşma...
Göçürip Al Yahoo! Mail

Yahoo! Mail

Yahoo! Poçta, Windows 10 kompýuter we planşet ulanyjylary üçin Yahoo-nyň e-poçta programmasy....
Göçürip Al TeamSpeak Client

TeamSpeak Client

TeamSpeak 3, esasanam oýunçylaryň arasynda gaty meşhur we ses bilen toparlaýyn söhbetdeşlik...
Göçürip Al Trillian

Trillian

Bir sebitden gyssagly habarlaşma hyzmatlaryny we sosial ulgam profillerini dolandyryp bilýän iň...
Göçürip Al Facebook Messenger

Facebook Messenger

Facebook Messenger”, Facebook” tarapyndan taýýarlanan habarlaşma programmasy Windows 10”...
Göçürip Al Hangouts Chat

Hangouts Chat

Hangouts Chat, Google-yň toparlar üçin habarlaşma platformasydyr. Facebook Workplace”, Microsoft...
Göçürip Al Yahoo Messenger

Yahoo Messenger

Yahoo Messenger” mugt hyzmatdyr, onda onlaýn dostlaryňyz bilen gyssagly habarlaşyp bilersiňiz....
Göçürip Al ChatON

ChatON

ChatON, Amerikada we Fransiýada Samsung tarapyndan işlenip düzülen ykjam habarlaşma programmasydyr....
Göçürip Al KakaoTalk

KakaoTalk

KakaoTalk, 100 milliondan gowrak ulanyjy bilen mugt ses söhbetdeşligi we habarlaşma programmasydyr....
Göçürip Al Zello

Zello

Häzirki wagtda sesli söhbetdeşlik programmalarynyň näderejede giň ýaýrandygyny göz öňünde...
Göçürip Al Slack

Slack

Slack, peýdaly, mugt we üstünlikli programma bolup, şahsyýetleriň we toparlaryň bilelikde...
Göçürip Al Voxox

Voxox

Voxox” programmasy, Windows we beýleki ykjam we kompýuter platformalarynda elýeterli mugt...
Göçürip Al SplitCam

SplitCam

SplitCam” wirtual wideo düşüriş sürüjisi, bir wideo çeşmesinden bir wagtyň özünde birnäçe...
Göçürip Al Mumble

Mumble

Mumble programmasy esasanam onlaýn oýun oýnaýan toparlar üçin sesli jaň programmasydyr. Onlaýn...
Göçürip Al Confide

Confide

Gizlin, şifrlenen habarlary iberjek we özüňizi howpsuz duýjak programma. Çynlakaý habar...
Göçürip Al AIM (AOL Instant Messenger)

AIM (AOL Instant Messenger)

Internetde AOL Instant Messenger-i ulanyp, dostlaryňyz ýa-da maşgala agzalaryňyz bilen AIM...
Göçürip Al Ventrilo Client

Ventrilo Client

Wentrilo, onlaýn oýunçylaryň biri-biri bilen köpçülikleýin söhbet edýän meşhur programmalarynyň...
Göçürip Al Ripcord

Ripcord

Ripcord”, Slack” we Discord” ýaly meşhur programmalara alternatiwa hökmünde ulanyp boljak iş stoly...
Göçürip Al Camfrog Video Chat

Camfrog Video Chat

Kompýuterde täze dostlar tapmak, dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen söhbetdeşlik etmek üçin wagt...
Göçürip Al ooVoo

ooVoo

ooVoo, dünýädäki dostlaryňyz we kärdeşleriňiz bilen wideo söhbetdeşlige mümkinçilik berýän mugt...
Göçürip Al Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

Outlook, Microsoft-yň meşhur öndürijiligi we ofis programma üpjünçiligi toplumy bolan Microsoft...

Mostüklemeleriň köpüsi