Göçürip Al Winamp

Göçürip Al Winamp

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (12.21 MB)
 • Göçürip Al Winamp
 • Göçürip Al Winamp
 • Göçürip Al Winamp
 • Göçürip Al Winamp
 • Göçürip Al Winamp
 • Göçürip Al Winamp
 • Göçürip Al Winamp
 • Göçürip Al Winamp

Göçürip Al Winamp,

Dünýäde iň halanýan we iň köp ulanylýan multimediýa pleýerleriniň biri bolan Winamp bilen hiç hili kynçylyksyz her dürli ses we wideo faýllaryny oýnap bilersiňiz.

Göçürip Al Winamp

Winamp” gurlanda, programma bilen baglanyşykly köp sazlamany islegleriňize görä düzmäge mümkinçilik bar. Gurmak wagtynda Winamp bilen oýnamak isleýän ses we wideo formatlaryňyzdan başlap, Windows sag düwmesine Winamp bilen oýnamak düwmesini goşmak üçin köp sazlamany düzüp bilersiňiz.

Programmanyň ulanyjy interfeýsi, onuň dünýäde meşhur bolmagynyň iň uly sebäplerinden biridir. Örän peýdaly ulanyjy interfeýsine eýe bolan Winamp, strategiki taýdan ýerleşdirilen dolandyryş düwmeleri, oýnamak isleýän faýllaryňyz bilen sanaw sanawy, ekwalaýzer sazlamalary we başgalar bilen ünsi özüne çekýär.

Winamp 3.0 wersiýasynyň häzirki zaman ulanyjy interfeýsi bilen, ulanyjylara multimediýa pleýerlerini isleýän reňklerinde ulanyp bilmekleri üçin dürli reňkleriň goldawyny hödürleýän kompaniýa, ulanyjylaryň göwnünden turmagy gowy bilýär. Bu pursatda, size mahsus we ýokary derejede özleşdirilip bilinýän media pleýer Winampda öz stiliňizi görkezýän tema tapmak mümkin.

Hiç hili kynçylyksyz belli media faýllaryny diýen ýaly oýnamaga ukyply Winamp, şu wagta çenli synaglarymda meni hiç wagt goýbermedi. Gaty diskiňizde ses we wideo faýllaryny oýnamakdan başga-da, internetdäki köp sanly radio ýaýlymlaryny goldaýan Winamp bilen birnäçe gezek basmak bilen köp hilli onlaýn radio kanallaryny diňläp bilersiňiz.

Ulanyjylara giň ses we wideo redaktirleme opsiýalaryny hödürleýän Winamp, ekwiwalent goldawy, 100-den gowrak wizual element we peýdaly pleýist sanawlary bilen ähli multimediýa arhiwiňizi aňsatlyk bilen dolandyrmaga we tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Aýdym-saz we wideo oýnamakdan başga-da öz aýdym-saz CDleriňizi taýýarlamaga mümkinçilik berýän programma bilen aýdym-saz CD-lerini kompýuteriňize AAC, MP3, WMA we WAV ýaly dürli formatlarda saklap bilersiňiz.

Şeýle-de bolsa, bazarda iň halanýan multimediýa pleýeri, goldaýan köp multimediýa formatlary, oňat tertipli ulanylmagy aňsat interfeýsi, ösen sazlamalar we özleşdirme opsiýalary sebäpli Winamp uzak wagtlap öz ugrunda öňdebaryjy bolar.

Winamp aýratynlyklary:

 • Sözleri tapyň we aýdym-saz pleýerlerinden göni göçürip alyň
 • Windowshli Windows wersiýalaryna laýyk gelýär
 • Dürli pluginleriň kömegi bilen özleşdirme
 • Giňeldilen iPod sinhron goldawy
 • ITunes” kitaphanasyny import etmek
 • Onlaýn radio ýaýlymlary
 • Mowzuk goldawy
 • Giňeldilen ekwalaýzer sazlamalary
 • Indi aýdym ýa-da wideo oýnamak aýratynlygy
 • Wideo goldawy
 • Aýdym we aýdymçy akymlaryny akymlarda görüň
 • Köp dilli goldaw
 • Winamp gurallar paneli bilen brauzer arkaly media pleýeriňizi dolandyrmak ukyby
 • Giňeldilen UI we albom örtüklerine goldaw
 • Köp kanally MP3 Daşky goldaw
 • Awtomatiki ID3 belligi
 • Audiohli ses we wideo formatlaryny oýnamak ukyby
 • Müňlerçe mugt aýdym-saz we wideo faýllaryna girmek
 • AOL radio stansiýalaryny diňlemek

Bellik: Winamp 2013-nji ýylyň 20-nji dekabryndan resmi taýdan bes ediler. Şeýle-de bolsa, bu seneden soň faýl ammarymyzda saklan programmamyzyň iň soňky wersiýasyny sahypamyzdan göçürip alyp bilersiňiz.

Winamp Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 12.21 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Nullsoft
 • Iň soňky täzelenme: 09-08-2021
 • Göçürip Al: 10,229

Degişli programmalar

Göçürip Al Winamp

Winamp

Dünýäde iň halanýan we iň köp ulanylýan multimediýa pleýerleriniň biri bolan Winamp bilen hiç hili...
Göçürip Al 8K Player

8K Player

8K Pleýer, iş stolunyň kompýuterlerinde ulanyp boljak wideo pleýer. Deň-duşlaryndan has güýçli...
Göçürip Al Spotify

Spotify

Uzak wagtlap iň gowy görülýän aýdym diňleýiş programmalarynyň biri bolan Spotify”, giň aýdym-saz...
Göçürip Al iTunes

iTunes

Apple” tarapyndan Mac” we PC” üçin döredilen mugt media pleýer we dolandyryjy, ähli sanly...
Göçürip Al Winamp Lite

Winamp Lite

Winampyň Lite wersiýasy, ençeme ýyl bäri bilýän, esasanam netbuk ulanyjylary üçin kiçijik bir...
Göçürip Al MusicBee

MusicBee

Güýçli aýratynlyklary we minimalistik görnüşi bilen köp sanly aýdym-saz pleýeriniň arasynda...
Göçürip Al Zoom Player Home MAX

Zoom Player Home MAX

Zoom Player MAX, Windows operasiýa ulgamy bolan kompýuterler üçin amatly we özleşdirilip bilinýän...
Göçürip Al Ace Stream

Ace Stream

Ace Stream”, adaty internet ulanyjylary we multimediýa dünýäsiniň hünärmenleri üçin dürli önümleri...
Göçürip Al C Media Player

C Media Player

C Media Player, kompýuterleriňizdäki media pleýerlerine alternatiwa hökmünde ulanyp boljak...
Göçürip Al CherryPlayer

CherryPlayer

CherryPlayer” islendik ses we wideo faýly diýen ýaly oýnamak üçin döredilen peýdaly, ygtybarly we...
Göçürip Al VideoCacheView

VideoCacheView

Internete göz aýlanyňyzda girýän sahypalaryňyzdaky köp material kompýuteriňizde birnäçe wagtlap...
Göçürip Al AVI Media Player

AVI Media Player

AVI Media pleýer, adyndan görnüşi ýaly, AVI giňeltmesi bilen wideo faýllaryny oýnamaga mümkinçilik...
Göçürip Al BSPlayer

BSPlayer

BSPlayer, AVI, MKV, MPEG, WAV, ASF we MP3 ýaly ähli ses we wideo faýllaryny oýnamaga ukyply meşhur...
Göçürip Al MediaMonkey

MediaMonkey

MediaMonkey, iPod ulanyjylary we çynlakaý saz ýygnaýjylar üçin ösen saz dolandyryjysy we pleýer....
Göçürip Al QuickTime

QuickTime

Apple” tarapyndan döredilen üstünlikli media pleýer QuickTime Player”, ýönekeý interfeýsi we...
Göçürip Al PotPlayer

PotPlayer

PotPlayer” soňky döwürde köpleriň ünsüni özüne çeken wideo oýnamak programmalarynyň biridir we çalt...
Göçürip Al PMPlayer

PMPlayer

PMPlayer ýönekeý we zyýanly programma üpjünçiligi bolmadyk media pleýer. Windows operasiýa ulgamy...
Göçürip Al GOM Audio

GOM Audio

GOM Audio, häzirki zaman we amatly media gurşawynda ses faýllaryňyzy oýnamak / oýnamak üçin...
Göçürip Al Plexamp

Plexamp

Plexamp, rowaýata öwrülen mp3 we aýdym-saz pleýeri hökmünde bilýän Winamp bilen meňzeşligi bilen...
Göçürip Al Soda Player

Soda Player

Soda Player, ýokary kesgitli wideolaryňyzy oýnap boljak ösen wideo pleýerdir. Peýdaly menýulary we...
Göçürip Al RealPlayer Cloud

RealPlayer Cloud

RealPlayer Cloud” wideo saklaýan ulanyjylar üçin niýetlenen bulut” saklaýyş guralydyr. Wideoňyzy...
Göçürip Al Light Alloy

Light Alloy

Light Alloy”, ulanmak aňsat, ýönekeý interfeýs we ösen format goldawy bilen Windows Media Player-e...
Göçürip Al J. River Media Center

J. River Media Center

J. River Media Center aýdym-saz, wideo, surat, DVD, VCD we telewizory bir ýerde dolandyrmaga...
Göçürip Al mrViewer

mrViewer

mrViewer elýeterli we interaktiw wideo pleýer we şekil görkeziji hökmünde ýörite döredildi. Halaýan...
Göçürip Al ALLPlayer

ALLPlayer

ALLPlayer, bazardaky bäsdeşleriniň köpüsiniň aýratynlyklaryna eýe bolan we oňa täze aýratynlyklar...
Göçürip Al Soundnode

Soundnode

Soundnode” mugt we kiçi programma bolup, adatça meşhur aýdymlaryň gapaklary bolan SoundCloud” -y...
Göçürip Al Metal Player

Metal Player

Metal pleýer ulanyjylara aýdym-saz we wideo çalmaga kömek edýän mugt media pleýerdir. Ulanylyşy...
Göçürip Al aTunes

aTunes

Java ulanyp taýýarlanan we açyk çeşme hökmünde işlenip düzülen aTunes” -yň kömegi bilen aýdym-saz...
Göçürip Al XMPlay

XMPlay

Mugt media pleýer XMPlay bilen, köp meşhur formatda faýllary açyp we oýnap bilersiňiz. Programma...
Göçürip Al VSO Media Player

VSO Media Player

VSO Player mugt media pleýer. Bu pleýer ses we wideo faýllaryňyzy hem okap biler. Ulanmak aňsat....

Mostüklemeleriň köpüsi