Göçürip Al WinRAR

Göçürip Al WinRAR

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (3.07 MB)
 • Göçürip Al WinRAR
 • Göçürip Al WinRAR
 • Göçürip Al WinRAR
 • Göçürip Al WinRAR
 • Göçürip Al WinRAR
 • Göçürip Al WinRAR

Göçürip Al WinRAR,

Häzirki wagtda Winrar” faýl gysyş programmalarynyň arasynda iň oňat aýratynlyklary bolan iň giňişleýin programma. Köp faýl formatlaryny goldaýan programma, aňsat gurmak we ulanmak bilen ünsi özüne çekýär. ZIP we RAR formatlaryny doly goldaýan we arhiwlemek üçin doly goldaw berýän Winrar-yň Windows wersiýasy, faýllaryň sanly gurşawda ýaýramazlygy we köp ýer tutmazlygy üçin dünýä belli programma.

Winrar näme?

Faýl gysyş programmasy hökmünde ulanylýan Winrar, resminamalary sanly mediýada saklamaga mümkinçilik berýän programma üpjünçiligi. Ugewgen Roşal programma üpjünçiligini ilkinji dörediji. Aleksandr Roşal soňra programma üpjünçiligini ösdürmek üçin Roşalyň toparyna goşuldy. Köp dillerde, şol sanda türk dilinde ulanyjylara hödürlenýän programma üpjünçiligi, faýl ölçegini azaltmak we faýllary gysmak arkaly arhiwlemek üçin täsirli guraldyr.

Häzirki wagtda internetden göçürilen köp faýl gysylan faýl ýaly görünýär. Bu faýllary ulanmak ýa-da açmak üçin kompýuterde Winrar faýly gysmak programmasy gurulmalydyr. Bar bolan faýllary gysmak we saklamak, şeýle hem internetden göçürilen gysylan faýllary açmak we ulanmak üçin zerur programma bolan Winrar, ulanyjynyň köp peýdasy bilen işini ýeňilleşdirýär.

Winrar näme edýär?

Onlarça operasiýa ulgamy tarapyndan goldanýan RAR formatyny ulanmak üçin döredilen programmanyň näme üçin zerurdygyny sanap geçeliň:

Howpsuzlyk: Kompýuterdäki faýllaryň howpsuzlygy hemişe möhüm mesele bolupdy. Faýllary gysmak we arhiwlemek ulanyjy üçin howpsuzlyk nukdaýnazaryndan elmydama artykmaçlykdyr. Faýllar kesgitli parol bilen gysylanda, açyk faýllara garanyňda wirus howpundan has ygtybarly bolýar. Gysylan we şifrlenen faýllary beýleki faýllara garanyňda wirus bilen düzmek has kyn.

Faýl düzülişi: Bir ýa-da birnäçe faýl faýl düzülişinde möhüm rol oýnaýandygy sebäpli, kompýuter gurşawynda onlarça faýly gysmak we arhiwlemek. Köp adamly we göze ilýän iş stoly, iş netijeliligine ýaramaz täsir edýän iş gurşawydyr. Faýllary tertipli gysmak we saklamak ulanyjy üçin amatlydyr.

Spaceeri tygşytlamak: Winrar bilen zerur faýllara girmek aňsatlaşýar we gaty diskdäki faýllaryň tutýan ýeri hem azalýar. Boş ýer we kwota tygşytlamak bilen, kompýuter has netijeli ulanylýar. Winrar bilen faýllaryň 80% azalandygyny göz öňünde tutsak, boş ýer tygşytlamagyň näçeräkdigine has gowy düşünilýär.

Fileeke faýl artykmaçlygy: Winrar bar bolan faýllary ýekeje faýl görnüşinde saklamakdan başga-da, internetden göçürilen faýllary ýeke-ýekeden däl-de, faýl hökmünde göçürip almaga mümkinçilik berýär, şeýle hem göçürilen faýllaryň bukjasyny tapmagyň kynlygyny aradan aýyrýar. -by-one.

Faýl geçirmek: Faýllary e-poçta arkaly ýeke-ýekeden geçirmek zähmet we wagt taýdan gaty kyn. Şeýle-de bolsa, bir faýl hökmünde geçirmek çalt bolýar we faýllary internete ýüklemek aňsatlaşýar. Wagtyň garşysyna geçirilen şu günki ýaryşda bir gezek basmak bilen birnäçe faýlyň beýleki tarapa iberilmegi wagt tygşytlaýar we bir faýlda saklanýan resminamalaryň beýleki tarapa guramaçylykly tertipde geçmegini üpjün edýär.

Ulanyşdan çykýan peýdalar: Ulanmak aňsat, çalt, işleýän we operasiýa ulgamy üçin amatly programma üpjünçiligi bolan Winrar, çäginden daşarda işleýän programma. Mysal üçin, programma döredijilere konsol buýruklary bilen kömek edýär. 20 MB täzelenme faýly 5 MB-a gysylýar diýeliň. Ulanyjy haýsydyr bir täzelenme etmek islese, 15 MB artykmaçlyga eýe bolar.

Winrar aýratynlyklary näme?

Çalt we ygtybarly faýl gysyş programmasy Winrar, beýleki gysyş programmalary bilen deňeşdirilende köp tehniki aýratynlyklary bilen ünsi özüne çekýär. : Agny:

 • Türk dilinde aýratynlyklara eýe bolan Winrar, doly RAR we ZIP 2.0 arhiw goldawyna eýe.
 • Ses, aýdym-saz we grafiki faýllardaky 32-bit we 64-bit Intel programmalary ösen we çalt gysyş algoritminiň kömegi bilen çalt we iş ýüzünde ýasalýar.
 • Faýlyň gysylmagy faýly süýräp we düşürmek bilen çalt we aňsat.
 • Köp faýllary gysmak we tabşyrmak aýratynlygy, alternatiw gysyş programmalaryna garanyňda 10% -50% köp.
 • Fiziki taýdan zeper ýeten we beýleki gysyş programmalaryna garanyňda 10% -50% has ýokary netijelilik bilen dikeldilmegi isleýän faýllary dikeldýär.
 • Faýl atlarynyň uniwersal kody (icunikod) goldawy bar.
 • Ukb faýllary, arhiw düşündirişleri, 128 bit şifrlemek we säwlik gündeligi köp mowzuk we interfeýs goldawy bilen üýtgedilip bilner.
 • RAR we ZIP-den başga, ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, 7Z we Z formatlaryny okap we kodlap bilýär.
 • Türk dilini goldaýan mugt programma.

Winrar nädip ulanmaly?

Faýllaryňyzy Winrar bilen gysmak we arhiwlemek isleseňiz, ilkinji ädim Winrar-y göçürip alyň diýmek bilen programmany kompýuteriňize göçürip almak. Winrar bilen faýllary RAR we ZIP görnüşinde 2 formatda gysyp bilersiňiz. Winrar ulanmak gaty aňsat we amaly. Indi Winrar Windows-yň ulanylyşyny ädimme-ädim düşündirip meseläni aýdyňlaşdyralyň.

Gysmak isleýän faýllaryňyzy bukjada ýygnamakdan başlaň. Başgaça aýdylanda, kompýuter dilinde gysylmaly faýllar şol bir URL-de bolmaly. Bu bukjany iş stolunda saklamak işiňizi aňsatlaşdyrýar.

Gysmak isleýän faýlyňyza sag basyň. Ilki bilen Arhiw goş bilen 4 warianty görersiňiz. Arhiw goşmak düwmesine basyp dowam ediň. Bu ýerden gysmak isleýän faýl ýeriňizi saýlap bilersiňiz, başga-da köp warianty gözden geçirip saýlap bilersiňiz. Winrar interfeýsiniň Umumy bölüminden başlap, Winrar ulanylyşyny jikme-jik edeliň.

Winrar-da umumy tab

Winrar interfeýsiniň Umumy goýmasynda faýlyň gysylmagyna, hiline we ulanylyşyna täsir edýän 7 wariant bar.

 • Arhiwiň ady
 • Tertipler
 • Arhiw formaty
 • Gysyş usuly
 • Seslere bölüň 
 • Täzelenme tertibi 
 • Arhiwlemek 

Her wariantda geçirilen saýlama görä, gysylan faýl ulanyjy üçin has amaly we has çalt bolýar.

1 - Arhiwiň ady

Arhiwiň ady faýlyň saklanýan bölümi. Faýly nirede saklamalydygyny saýlamasaňyz, faýlyňyz bu bölümde saklanar. Saklamak ýerini üýtgetmek isleseňiz, Göz aýlamak düwmesine basyp, faýly gysmak isleýän bölümiňizi saýlap bilersiňiz. Öň gysylan faýllaryň ýerleşýän ýerini hem açylýan guty bilen çalt saýlap bolýar.

2 - Tertipler

Winrar ulanyjylary üçin wagt tygşytlaýan we faýllary böleklere bölüp, gerekli ululyklara gysýan görnüş. 5 Gb faýly böleklere bölüp, 1 Gb fleş ýady bilen bir ýerden başga ýere geçirip bilersiňiz. Munuň üçin etmeli zadyňyz, profil bölüminde 1 GB profil döretmek we gysyş usulyny saýlap saklamak. 

Forum eýeleriniň köp ulanýan profil görnüşi, bulut faýl saklaýyş hyzmatlaryna 100 MB bölek ýüklemegi aňsatlaşdyrýar. 

3 - Arhiw formaty

Bu gysylmaly faýl formatynyň saýlanan bölümi. RAR programmasyny we ZIP programmasyny goldaýan Winrar, Word Excel resminamalaryny ZIP we umumy faýllary RAR bilen arhiwlemäge mümkinçilik berýär. 

4 - gysyş usuly

Gysyş opsiýasynda, gysyljak faýlyň ululygyny kesgitleýän we faýlyň hiline täsir edýän aýratynlyk. Gysmak üçin gysga wagt gerek bolan amallar pes hilli gysylmagyna getirer. Gysyş wagty näçe uzak bolsa, gysyş şonça gowy bolar. Gysyş usuly bilen açylýan penjirede;

 • dükany
 • Iň çalt
 • Çalt
 • Adaty
 • Gowy
 • Iň gowusy 

Onda mümkinçilikler bar.

Iň çalt formatda gysylsaňyz, faýly iň pes hilli gysyp bilersiňiz.

5 - Tomlara bölüň

Faýlyň islenýän ululyklara bölünip gysylmagyny üpjün edýär. 20 Gb faýly 5 4GB faýla bölüp gysyp bilersiňiz. Bölümiň ululygyny opsiýada ýazyň we faýlyňyz şol ululykdaky böleklere bölüner.

6 - Täzelenme tertibi

Gysylan we arhiwlenen faýllary täzelemäge mümkinçilik berýär. Goşuljak faýl arhiwdäki faýl bilen birmeňzeş bolsa, opsiýa berýär.

7 - Arhiw görnüşleri

Arhiw görnüşleri, beýleki gysyş programmalary bilen deňeşdirilende Winrar-yň iň tapawutly we iň möhüm aýratynlyklaryndan biridir. Arhiw wagtynda ýa-da ondan ozal faýl ulanmak üçin mümkinçilikleri üpjün edýär. Bular;

 • Faýllary poz
 • Synap görüň
 • Gaty arhiw dörediň 
 • SFX arhiwini dörediň 

wariantlarydyr.

Arhiwden soň faýllary öçürmek buýrugy faýly gaty diskden aýyrmaga mümkinçilik berýär.

Synag arhiw faýllary buýrugy, gysylan faýly synagdan soň pozmaga mümkinçilik berýär.

Solid Archive” buýrugy RAR formatda ulanylýan gysyş usulydyr. Şeýlelikde, faýllary has sagdyn görnüşde gysyp bolýar. 

Dörediş SFX arhiw buýrugy, faýly Winrar gurulmadyk kompýuterlerde açmaga mümkinçilik berýär. Geçirilen faýl, bu buýruk sebäpli Winrar beýleki tarapyň kompýuterinde gurulmasa-da faýly açmaga mümkinçilik berýär.

Winrar-da ösen tab

Giňişleýin goýmada;

• Parol döretmek • Gysyş sazlamasy • SFX sazlamalary • Dikeldiş ululygy • Ses sazlamalary

Onda mümkinçilikler bar.

Bu bölümde parol döredip, gysyş sazlamalaryny düzüp, dikeldiş ululygyny we ses sazlamalaryny döredip, ýokary hilli faýl döredip bilersiňiz.

Winrar-da opsiýalar goýmasy

Görnüşler goýmasynda täzeleniş tertibinde döredilenden soň faýly poz düwmesi bar. Bu ýerde isleýşiňiz ýaly sazlap bilersiňiz.

Winrardaky faýllar goýmasy

Faýllar goýmasynda, arhiwlenen faýla goşmak islemeýän faýllaryňyzy aýryp, gysylan faýlyňyzy täzeden tertipläp bilersiňiz.

Winrar-da ätiýaçlyk goýmasy

Bu, şifrlenen faýlyň saklanýan we ätiýaçlandyrylan bölümi. Programma gysylan faýly saýlanan bölüme awtomatiki ýagdaýda ýatda saklar.

Winrar-da Wagt goýmasy

Bu, arhiw wagtynyň bellenen bölümi. 

Winrar-da düşündiriş goýmasy

Döredilen faýla düşündiriş goşulýan bölek. Faýlyň mazmuny baradaky düşündirişi ýa-da faýlyňyza isleýän düşündirişiňizi goşup, faýly gysmak amalyny tamamlap bilersiňiz.

Bellik: Eger gysylmak üçin faýla sag bassaňyz we ikinji gysyş buýrugyny ulansaňyz, Winrar çalt gysylýar. 

Kompress we e-poçta buýrugy saýlananda, faýl şol bir bukjada gysylýar we e-poçta programmasynyň Goşundylar” bölümine goşulýar.

Kompress, Faýlyň ady we E-poçta ibermek buýrugy bilen temp faýly gysylýar we faýl adaty e-poçta adresine goşulýar.

Winrar haýsy faýl giňeltmelerini goldaýar?

Faýlyň haýsy formatda we formatda bardygyny görkezýän faýl giňeltmesi. Kompýuterde ulanylýan ähli faýllaryň giňeltmesi bar. Bu giňeltmeleriň kömegi bilen faýlyň nämedigini we bu faýly goldaýan programmalaryň operasiýa ulgamynda nämedigini bilip bilersiňiz. Internetden göçürilen islendik faýlyň giňelmegine seredip, faýly Excel ýa-da Open Office bilen açyp biljekdigimizi öwrenip bileris. 

Winrar bilen göçürilen ýa-da e-poçta bilen gysylan faýly dekompressiýa edip bilersiňiz. Faýllary gysmak we arhiwlemek programmasy bolan Winrar, RAR we ZIP-den başga, ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, 7Z we Z ýaly köp faýl giňeltmelerini goldaýar. RAR we ZIP faýllary iň köp ulanylýan gysylan faýllardyr. Bu faýllary açmak üçin mugt Winrar programma üpjünçiligini göçürip alyp bilersiňiz, Winrar tarapyndan hödürlenýän köp sanly opsiýanyň arasynda faýl görmek aýratynlygy bilen bu faýllary açyp we ulanyp bilersiňiz.

ZIP-den has gowy gysyş hödürlemek, RAR arhiw dolandyryşynda gaty güýçlidir. RAR giňeltmesi bilen bir faýl açmak üçin iň gowy görülýän gysyş programmasy bolan Winrar gurup bilersiňiz.

Winrar-da iň gowy gysyş usuly haýsy?

Faýllary gysyp, kompýuter gurşawynda arhiwlemäge mümkinçilik berýän Winrar, ýer we howpsuzlyk meseleleri üçin ýokary täsirli çözgütleri hödürleýär. Mundan başga-da, faýllar ulanyjylaryň netijeliligini ýokarlandyryp, yzygiderli arhiwlenýär. Tehnologiýa näçe ösen bolsa-da, maglumatlary saklamak meselesi ulanyjylary hemişe biynjalyk edýär. Uly ýady bolan gaty diskler we USB-ler işlenip düzülen hem bolsa, faýllary kompýuter gurşawynda saklamak islenýär. Şu wagt iň oňat gysyş programmasy hökmünde ulanylýan Winrar, tehniki aýratynlyklary we işleýşi bilen ýer tygşytlamak bilen ömri halas edýär.

Winrar faýly gysmagyň usullary

Faýllary gysmak we işleýşi bilen arhiwlemekdäki bäsdeşleri bilen deňeşdirilende iň halanýan programma üpjünçiligi bolan Winrar, dünýäde iň meşhur faýl gysyş programmasydyr. Oýunlar 10 ýyl ozalky bilen deňeşdirilende ýokary derejede ösen häzirki dünýäde 1 ýyl içerki ýady ýeterlik bolsa, häzirki wagtda bu kuwwat 30-50 GB aralygynda. Beýleki tarapdan, Winrar” gysyş programmasyny ulanmaýanlar, iň az ulanýan ýa-da ýok etmeli ýa-da ýadyny ýitirmeli faýllary arhiwleşdirýärler. Winrar ösen gysyş programmasy bolsa, uly faýllary böleklere bölüp arhiwläp bilersiňiz. Böleklere bölünen faýllary aýryp bolýan disklere bökdençsiz geçirip bolýar.

Faýllary böleklere bölmek

Winrar-da gysmak isleýän faýlyňyza sag basyň we arhiw goş ekranynda göwrümlere, ululyga bölmek bölümi bar. Bu ýerde faýlyň näçe MB-a bölünjekdiginiň sanlary girizilýär we OK” düwmesi basylýar. Şeýlelikde, Winrar uly faýly böleklere bölüp, ýokary hilli arhiwleýär. Arhiw goşmak opsiýasynda Iň oňat gysyş opsiýasy saýlanýar we faýl adatdakysyndan birneme uzynrak, ýöne iň oňat görnüşde gysylýar.

Faýlyň ady Advanced goýmasyndaky faýlyň parolyny bellemek bilen kodlanýar. Faýlyň ady şifrlenmedik bolsa, Winrar faýly açanda parol soramaz. Şeýle-de bolsa, maglumatlary görmek ýa-da göçürmek haýyşyna garşy parol soraýar. Faýlyňyzyň gözüňden goralmagyny we gizlin saklanmagyny isleseňiz, howpsuzlyk üçin faýl şifrlemek üçin gitmeli.

Winrar iň gowy gysyş usuly

Faýlyň ýokary öndürijilikli gysylmagy üçin Iň oňat opsiýasy saýlanmalydyr. Adatdakysyndan has uzyn gysyş wagty bolan bu opsiýa bilen faýl iň gowy öndürijilik bilen gysylýar. Şeýlelikde, Winrar gysyş işini iň ýokary hilli edýär.

Iň oňat opsiýasyna basyp gysyş usulyny saýlanyňyzdan soň, sag tarapdaky gyzyl ýerdäki Gaty arhiw dörediň gutusy barlanmalydyr. Bölüm bölmek we parol kesgitlenenden soň Gaty arhiw döretmek opsiýasy hem barlanýar we gysyş prosesi OK düwmesine basyp başlaýar. Gaty arhiw eýeçilik gysyş usulydyr we diňe RAR arhiwi bilen goldanýar. ZIP arhiwleri gaty däl. Gaty arhiw meňzeş we uly faýllary gysmakda gowy ýerine ýetirýär.

Munuň tersine, gaty arhiw täzelenmesi haýal, gaty arhiwden bir faýl çykarmak üçin tutuş arhiw kodlanmalydyr. Şol bir wagtyň özünde, gaty arhiwde zeper ýeten faýly çykarmak mümkin däl.

Arhiwdäki faýllary ýygy-ýygydan täzeläp durmasaňyz we arhiwdäki faýllary ýygy-ýygydan aýyrmasaňyz, gaty arhiw görnüşini saýlap bilersiňiz. Otherwiseogsam, gaty arhiw döretmek opsiýasyny barlamazdan gysyş iň gowy gysyş usuly bolar.

Winrar-yň JPEG, PNG, AVI, MP4, MP3 faýllary üçin 5-10 MB-dan köp gysyp bilmejekdigini bellemelidiris. Sebäbi bu faýllar eýýäm gysylan faýllar.

Iň oňat gysyş gatnaşygy tekst esasly faýllar üçin. Mysal üçin, Word resminamasy 80% gysylyp bilner.

Winrar haýsy gysyş tehnologiýalaryny ulanýar?

Winrar faýllary gysmak we arhiwlemek, faýllary gysmak boýunça programma üpjünçiliginiň arasynda birinji ýerde durýar. Winrar” -y dünýäde 500 milliondan gowrak adam ulanýar. WinZip-iň tagtyny alan bu programma, türk dili görnüşi bilen ulanyjylardan doly bal alýar. Winrar-y şeýle bir kämilleşdirýän gysyş tehnologiýalaryny gözden geçireliň we artykmaçlyklaryny sanap geçeliň.

Winrar Faýlyň gysylmagy

Winrar” faýly gysyş usullarynyň arasynda saklaýyş, iň çalt, çalt, adaty, gowy we iň gowy wariantlar bar. Gysyljak faýla sag basyp, arhiw goşuň diýleninden soň peýda bolan bu opsiýalar, gaýtadan işlenenden soň gysylan faýlyň işleýşini we hilini kesgitleýär. Winrar-da iň gowy görülýän gysyş usuly RAR we ZIP.

RAR bilen gysylan faýl başga bir ulanyjy bilen paýlaşylmaly ýa-da geçirilmeli bolsa, faýl iberilýän kompýuterde Winrar programma üpjünçiligi gurulmalydyr. Otherwiseogsam, faýly açmakda kynçylyk ýüze çykar. Zip bilen gysylan faýllar, WinZip ulanyp, ulanyjy açyp bilýän faýllardyr. WinZip-de gurulmadyk bolsa, bu faýly Winrar bolmasa açmak mümkin däl ýaly. 

Gysyş usuly faýly gysmak isleýän ulanyjy tarapyndan kesgitlenýär. Saýlawlaryň arasynda Iň oňat” opsiýasy faýly iň ýokary derejä gysýan we az ýer tutýan usuldyr. Onlyeke-täk zyýany, bu amal beýleki wariantlara garanyňda birneme uzaga çekýär. Faýlyň göwrümi 100 MB-dan az bolsa we kompýuteriň işleýşi gowy bolsa, Iň oňat” gysyş usuly hem saýlanyp bilner. Kompýuter haýal bolsa we gysylmaly faýlyň ululygy uly bolsa, Iň çalt opsiýasyny saýlamak has mantykly bolardy. 

Winrar faýl şifrlemek

Winrar” -yň faýl gysyş tehnologiýasy hökmünde iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri faýl şifrlemekdir. Gysyş programma üpjünçiligi bolsa-da, faýl şifrlemek programma üpjünçiligi ýaly ajaýyp. Howpsuzlyk üçin faýl şifrlemegiň ähmiýeti häzirki wagtda has gowy duýulýar. Möhüm resminamalara girmegiň öňüni alýan şifrlemek prosesi, gysylan faýly diňe degişli ulanyjy tarapyndan açmaga we görmäge mümkinçilik berýär. Faýla girmek bilen hem 128 bitli gorag parolyny döwmek mümkin däl ýaly.

Köp ýadroly prosessor goldawy

Winrar-yň soňky wersiýasy köp ýadroly prosessory goldaýar. Kompýuteriňizde köp ýadroly prosessor bar bolsa, hökman ondan peýdalanmaly. Winrar” -yň soňky wersiýasy köp ýadroly prosessor funksiýasyny işjeň ulanýar. Şeýlelik bilen amallary has çalt edip bilersiňiz. Synag etmek; Programma üpjünçiligini işlediň, Görnüşlerden sazlamalar menýusyny giriziň, Umumy goýmada Köp okamak opsiýasyny işjeňleşdiriň.

Winrar bilen kompýuter synagy

PC-ni winrar bilen synap biljekdigiňizi bilýärsiňizmi? Winrar-yň iň gowy hyzmatlaryndan biri bolan kompýuter synagy bilen kompýuteriňiziň işleýşini ölçäp bilersiňiz. Hatda Winrar operasiýa ulgamyňyza berýän balyny öwrenip bilersiňiz, kompýuteriňiziň işleýşini öwrenip, nämäňizi kesgitläp bilersiňiz.

Winrar bilen kompýuter barlamak; Winrar programma üpjünçiligini işlediň, Gurallar menýusyna giriň, Tizlik we apparat synag opsiýasyny barlaň, Netijäni derrew alyň.

Korrumpirlenen faýllary dikelt

Ulanyjyny iň gynandyrýan zatlaryň biri faýl korrupsiýasy. Zaýalanan faýly açyp bolmaz. Esasanam möhüm faýl bolsa, köp kynçylyk döredýär. Winrar bu ýagdaýda-da oýnaýar. Arhiwlenen we zaýalanan faýllary açyp bilmeseňiz, Winrar-dan kömek almaly. Munuň üçin; Winrar-y işlediň, Programma üpjünçiliginde abatlamak isleýän faýlyňyzy saýlaň, ýokarky sag tarapdaky abatlaýyş düwmesine basyň

64 Bit öndürijiligi

Kompýuteriňiz 64 bitli bolsa, Winrar-yň 64-bit opsiýasyny ulanmagy maslahat berýäris. Artykmaçlygy nädip gazanyp boljakdygy barada maglumatyňyz ýok bolsa, derrew düşündireliň. Winrar 64 bit” ulanyja maşyn öndürijiligi we ulanylyşy taýdan uly artykmaçlyk berýär. Şol bir wagtyň özünde Windows + Pause düwmelerini basyp açylýan penjiredäki ulgam görnüşi bölümini gözden geçiriň. Bu ýerde 64 bitli operasiýa ulgamynyň beýany bar bolsa, Winrar-yň 64-bit wersiýasyny ulanmagy maslahat berýäris.

WinRAR Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 3.07 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: RarSoft
 • Iň soňky täzelenme: 29-07-2021
 • Göçürip Al: 9,563

Degişli programmalar

Göçürip Al WinRAR

WinRAR

Häzirki wagtda Winrar” faýl gysyş programmalarynyň arasynda iň oňat aýratynlyklary bolan iň...
Göçürip Al 7-Zip

7-Zip

7-Zip mugt we güýçli programma üpjünçiligi bolup, kompýuter ulanyjylary gaty disklerdäki faýllary...
Göçürip Al Bandizip

Bandizip

Bandizip, bazarda meşhur Winrar, Winzip we 7zip faýl gysyş programmalaryna alternatiwa hökmünde...
Göçürip Al PeaZip

PeaZip

PeaZip arhiwi, kompýuter ulanyjylary üçin alternatiw we mugt gysyş programmasydyr. Açyk çeşme...
Göçürip Al InnoExtractor

InnoExtractor

InnoExtractor” kiçi, ýöne täsirli programma bolup, Inno” gurnama faýllaryndaky faýllara girip...
Göçürip Al Zipware

Zipware

Zipware, iş stolunyň kompýuterlerinde ulanyp boljak güýçli faýl gysyş programmasydyr. Arhiw...
Göçürip Al Ashampoo Zip Free

Ashampoo Zip Free

Ashampoo Zip Free” ulanyjylara arhiw döretmäge we açmaga kömek edýän arhiw programmasydyr. ...
Göçürip Al Zip Opener

Zip Opener

Zip Open programmasy bilen sekuntda kompýuteriňizdäki ZIP arhiw faýllaryny aňsatlyk bilen görüp...
Göçürip Al PowerArchiver

PowerArchiver

PowerArchiver” häzirki wagtda iň köp ulanylýan gysylan faýl formatlaryny goldaýan güýçli arhiw...
Göçürip Al Bitser

Bitser

Bitser, faýllaryňyzy arhiwlemäge we ätiýaçlandyrmaga mümkinçilik berýän aňsat, ykjam arhiw...
Göçürip Al uZip

uZip

Bu maksatnama bes edildi. Alternatiwalary görmek üçin Faýl kompressorlary kategoriýasyna göz aýlap...
Göçürip Al UltimateZip

UltimateZip

UltimateZip, ZIP, JAR, CAB, 7Z we başga-da köp arhiw faýllaryny goldaýan ýönekeý ulanylýan faýl...
Göçürip Al File Extractor

File Extractor

Faýl ekstraktory, başga bir WinRaR alternatiwasy, gysylan arhiw faýllaryny aňsat we çalt açmaga...
Göçürip Al 7Zip Opener

7Zip Opener

Windows 8.1 operasiýa ulgamy üçin işlenip düzülen 7Zip Opener programmasy bilen arhiw faýllaryny...
Göçürip Al MSI Unpacker

MSI Unpacker

MSI Unpacker, adyndan görnüşi ýaly, MSI gurnama faýllarynda faýllary açmaga mümkinçilik berýän...
Göçürip Al Cat Compress

Cat Compress

Cat Compress, ulanyjylara arhiw döretmäge we arhiw döretmäge kömek edýän arhiw dolandyryjysydyr....
Göçürip Al Advanced Installer

Advanced Installer

Giňişleýin gurnaýjy, Windows Gurnaýjynyň awtorlyk guralydyr. Programmanyň amatly interfeýsi bar we...
Göçürip Al Ashampoo ZIP Pro

Ashampoo ZIP Pro

Ashampoo ZIP Pro” programmasy, köp ugurda dürli programmalary öndürýän Ashampoo” kompaniýasy...
Göçürip Al ISO Compressor

ISO Compressor

ISO Compressor, Windows ulanyjylary üçin göwrümlerini azaltmak we kompýuterlerindäki ISO şekil...
Göçürip Al RAR Opener

RAR Opener

RAR Opener programmasyny ulanyp, kompýuteriňizden meşhur arhiw faýllaryny çalt we aňsatlyk bilen...
Göçürip Al DMG Extractor

DMG Extractor

DMG Extractor, MacOS-da gönüden-göni Windows-da ulanylýan disk şekil faýllaryny ISO ýa-da IMG...
Göçürip Al 7-Zip SFX Maker

7-Zip SFX Maker

7-Zip SFX Maker, açyk çeşme SFX faýl döretmek programmasy bolup, ulanyjylar üçin mugt elýeterlidir....
Göçürip Al 7z Extractor

7z Extractor

7z Extractor, esasan, ulanyjylara 7z açmaga kömek edýän, şeýle hem ZIP, TAR, GZ ýaly alternatiw...
Göçürip Al ZIP Reader

ZIP Reader

ZIP Reader, ulanyjylar üçin ZIP giňeltmesi bilen arhiw faýllaryny açmak üçin döredilen peýdaly we...
Göçürip Al RarMonkey

RarMonkey

Bellik: Zyýanly programma üpjünçiliginiň tapylmagy sebäpli bu programma aýryldy. Isleseňiz, Faýl...
Göçürip Al MagicRAR

MagicRAR

MagicRAR ulanyjylara ZIP we RAR arhiw faýllaryny açmaga, täze arhiw faýllaryny döretmäge, şeýle hem...
Göçürip Al Zipeg

Zipeg

Zipeg, ZIP, RAR we 7Z ýaly gysylan faýllaryň mazmunyny görmek we dekompressiýa etmek üçin ulanyp...
Göçürip Al Quick Zip

Quick Zip

Quick Zip” meşhur arhiw formatlaryny goldaýan güýçli we çalt faýl gysyş programmasydyr. 20-den...
Göçürip Al ArcThemALL

ArcThemALL

Faýllaryňyz we bukjalaryňyz üçin birnäçe gysyş formatlaryny goldaýan ösen faýl gysyş programmasy,...
Göçürip Al WinArchiver

WinArchiver

WinArchiver, bazardaky ähli arhiw formatlaryny diýen ýaly goldaýan arhiw görmek we döretmek...

Mostüklemeleriň köpüsi