Şuňa Meňzeş Surat Gözlegi

Şuňa meňzeş surat gözleg guraly bilen suratlaryňyzy Google, Yandex, Bing-de gözläp bilersiňiz we ters surat gözleg tehnologiýasy bilen şuňa meňzeş suratlary tapyp bilersiňiz.

Şuňa Meňzeş Surat Gözlegi

Şuňa meňzeş surat gözlegi näme?

Şuňa meňzeş surat gözlegi (Tersine surat gözlegi) usulyny we sahypaňyza meňzeş suratlary nädip tapmalydygyny öwrenmek isleseňiz, bu makalany okamaly. Şuňa meňzeş surat gözlegi täze usul däl, ýöne häzirki döwürde köp adam muny bilmeýär. Şonuň üçin şekil esasly gözleg bilen tanyş däl bolsaňyz, utanmaly däl. Döwrebap tehnologiýa şeýle çalt ösýär welin, gündelik üýtgeşmeleri yzarlamak we olar hakda hemme zady bilmek kyn. Şuňa meňzeş surat gözlegi barada jikme-jik maglumat almak isleseňiz, bu makalany gözden geçirmeli. Ilki bilen surat gözleg jikme-jikliklerine geçeliň, soň bolsa şuňa meňzeş suratlary onlaýn nädip tapmalydygy barada gürleşeris.

Şuňa meňzeş surat gözlegi

Birnäçe gözleg motoryna we onlaýn şekil tapmaga kömek edip biljek şuňa meňzeş surat gözleg gurallaryna mugt girip bilersiňiz. Şuňa meňzeş surat gözlegi gözleg we ylham üçin täze salgylanma. Google Suratlarynda zerur zatlary tapyp bileris: köne suratlardan başlap, meşhur 10 geýim sanawyna, hatda satyn almak isleýän önümleriňize ýa-da hyzmatlaryňyza çenli.

Şuňa meňzeş surat gözlegleri mazmunyna görä şekilleri kesgitlemek üçin algoritmleri ulanýar. Diňe gözleýän zadyňyzyň mysallaryny tapmak bilen çäklenmän, gözleg ýazgylaryňyza meňzeş suratlary hem tapyp bilersiňiz.

Suraty onlaýn gözlemek, sungat galereýasynda tapmakdan tapawutlanýar; Collectivehli kollektiw suratlary bir sahypada görüp bilersiňiz. Dizaýn, stil ýa-da reňk shemasy ýaly aýratyn bir zat gözleýän bolsaňyz, bu esasanam peýdalydyr. Şuňa meňzeş surat gözlegi, birnäçe sahypany aýlamazdan ýa-da Google-yň netijeler sahypasyndaky nädogry atlardan we düşündirişlerden bizar bolmazdan, tutuş suratyň nähili boljakdygy barada düşünje almagy aňsatlaşdyrýar.

Google ýa-da başga gözleg motoryny ulanyp, şuňa meňzeş suratlary gözläp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu usulyň ygtybarly däldigini bilmelisiňiz, sebäbi onlaýn gözleg ulgamlary giriş suratlaryňyzy azyndan ýedi gün maglumat bazasynda saklar. Şeýlelik bilen, gizlinligiňize töwekgelçilik edip, suratlar bilen gözlemek islemeýän bolsaňyz, gözlegiň bu görnüşine kömek edip biljek iň oňat ters şekil gözleg gurallaryny ulanmagy maslahat berýäris.

Searcheke gözleg motorynda şuňa meňzeş surat gözlegi islän netijäňizi berip bilmez. Bu ýagdaýda alternatiw şuňa meňzeş gözleg gurallaryna ýüz tutmak zerur bolup biler. Bu opsiýalara goşmaça, Reddit, BetaFace, PicWiser, Pictriev, Kuznech, NeoFace, TwinsOrNot, Azure we Picsearch ýaly köp meňzeş surat gözleg alternatiwalary bar. Şeýle hem, Flickr, Getty Images, Shutterstock, Pixabay ýaly aksiýa surat sahypalaryna göz aýlap bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, Google, Bing, Yandex we Baidu bu üç sahypa siziň üçin peýdaly bolar.

Gözleýän suratyňyzyň aýratynlygyna görä dürli gözleg motorlaryny saýlap bilersiňiz. Russiýadan bolandygyny bilýän suratyňyz üçin “Yandex” ilkinji saýlawyňyz bolup biler we Hytaý Halk Respublikasyndan düşürilen surat üçin “Baidu” ilkinji saýlawyňyz bolup biler. Bing we Yandex, ýüz gözlemekde we deňeşdirmekde iň üstünlikli gözleg motorlary hökmünde tapawutlanýar.

Şuňa meňzeş surat gözlegi

Şuňa meňzeş surat gözleg tehnologiýasy bilen, Google, Yandex, Bing ýaly maglumat bazalarynda milliardlarça suratlary öz içine alýan uly gözleg motorlarynda adam suratlaryny we adam ýüzlerini aňsatlyk bilen gözläp bilersiňiz. Şuňa meňzeş surat gözleg guraly bilen haýran galdyrýan meşhurlaryň we suratkeşleriň suratlaryny ýa-da başlangyç, orta mekdebiňizi, uniwersitet dostlaryňyzy we başga-da köp zatlary tapyp bilersiňiz. Google, Yandex, Bing tarapyndan kanuna doly laýyk gelýän we kanuny hyzmat.

Ters şekil gözlegi näme?

Adyň görkezişi ýaly ters şekil gözlegi, surat gözlegini ýa-da internetdäki suratlardan gözlemegi aňladýar. Ters şekil gözlegi bilen, tekst esasly girişlere bil baglamaly dälsiňiz, sebäbi surat gözleginde suratlary aňsatlyk bilen gözläp bilersiňiz.

Suraty gözlemek, tekst esasly gözleg bilen mümkin bolmadyk köp sanly maglumatlary tapmaga kömek edip biler. Bu ýerde şekil gözlemek usulynyň soňky ýigrimi ýylda sanly dünýäde bolandygyny we şu gün tonna gurallaryň we web sahypalarynyň bu usuly ulanýandygyny we mugt hyzmatlary hödürleýändigini bilmelisiňiz.

Google tarapyndan hödürlenýän ters surat gözlegi bilen , ulanyjylar özlerinde bar bolan suraty gözleýärler. Şeýlelikde, şol surat bilen baglanyşykly web sahypalarynda bar bolan degişli suratlar sanalandyr.

Umuman gözleg netijelerinde;

 • Uploadüklenen surata meňzeş suratlar,
 • Meňzeş suratlar bilen web sahypalary,
 • Gözlegde ulanylýan suratyň beýleki ölçegleri bilen suratlar görkezilýär.

Ters şekil gözlegini amala aşyrmak üçin bar bolan surat gözleg motoryna ýüklenmeli. Google bu suraty täzeden gözlemeli bolsa bir hepde saklar. Şeýle-de bolsa, bu suratlar soň pozulýar we gözleg taryhynda ýazylmaýar.

Surat gözlegini nädip tersleşdirmeli?

Ters şekil gözlemek üçin aşakdaky ädimler edilmeli:

 • Ters surat gözleg sahypasy açylmalydyr.
 • Sahypanyň gözleg gutusynyň üstündäki suratlar baglanyşygyna basyň.
 • Gözleg gutusynyň sag tarapyndaky kamera belgisine basyň. Üstüňize aýlananyňyzda, surat görnüşi boýunça gözlegiň bardygy aýdylýar.
 • Sahypanyň gözleg gutusynyň üstündäki Suratlar bölümine basyň.
 • Kompýuterde saklanan surat saýlanmalydyr.
 • Gözleg düwmesine basyň.

Jübi telefonynda şuňa meňzeş surat gözlegi

Jübi enjamlarynda şuňa meňzeş surat gözlegini geçirmek, edil kompýuterdäki ýaly aňsat bolmasa-da, edilmeli ädimleri bilmek arkaly aňsatlaşdyrylyp bilner.

Jübi enjamynda şuňa meňzeş şekili gözlemek ýa-da bar bolan suratyň nirededigini bilmek;

 • Ters surat gözleg sahypasy açylmalydyr.
 • Gözlemek isleýän suratyňyza basyň.
 • Bu etapda menýu peýda bolýar. Bu ýerden "Softmedal-da bu suraty gözle" opsiýasy saýlanmalydyr.
 • Şeýlelikde, surat bilen baglanyşykly netijeler sanalandyr.

Netijelerde dürli ululykdaky şuňa meňzeş şekiller görünmek islese, sag tarapdaky "Beýleki ululyklar" opsiýasy saýlanmalydyr.

surat boýunça gözlemek

Webde şuňa meňzeş surat tapmak isleseňiz, iň oňat usul ters surat gözlegini ulanmakdyr. Webde iň oňat surat gözleg programmasyny gözläň we brauzeriňizde açyň. Surat gözleg programmasyny ulanyp, gözleg opsiýalaryny tapyp bilersiňiz, olaryň biri gözlemek isleýän suratyňyzy girizip bilersiňiz. Localerli ýa-da bulutly ammardan şekili girizeniňizden soň, 'meňzeş suratlary gözlemek' düwmesine basmaly.

Şuňa meňzeş surat gözlegi, surat maglumatlaryňyzy hem seljerýär we maglumat bazalarynda saklanýan milliardlarça suratlar bilen deňeşdirýär. Döwrebap şekil gözlegi birnäçe gözleg motorlary bilen birleşýär, şonuň üçin suratlaryňyzy milliardlarça surat netijeleri sahypalary bilen deňeşdirip, size meňzeş ýa-da degişli surat netijelerini alyp biler. Ine, şu gün ters şekil gözlegini ulanyp, şuňa meňzeş suratlary ýa-da suratlary göçürip almak aňsat!

Ters şekil gözlemek guraly şuňa meňzeş suratlary tapmagyň çalt we aňsat usulydyr. Häzirki zaman şekil gözleg tehnologiýasy bilen, islendik surat hakda isleýän maglumatlarymyzy tapyp bileris. Surat gözlegi barada bilmeli zadyňyz, adaty Google gözlegine meňzemeýär. Diýmek, islegleriňiz başgaça bolar we şekil we tekst esasly netijeleri alarsyňyz. Ters şekil gözlemek bilen şuňa meňzeş suratlary tapyp bilersiňiz we bu usuly başga-da onlarça maksat üçin ulanyp bilersiňiz. Şonuň üçin pikirlenmegi bes ediň we şuňa meňzeş surat gözleg guralyny, mugt Softmedal hyzmatyny ulanyň we bu gözleg usulyny özüňiz görmek üçin suratlar gözläň.