Programma üpjünçiligini göçürip alyň

Göçürip Al Flutter

Flutter

Jübi programmasyny ösdürmegiň çarçuwasy Flutter, ýokary öndürijilikli programmany ösdürmegiň çarçuwasydyr. Google tarapyndan goldanýan programma bilen ykjam programmalaryňyzy has çalt we has amatly ösdürip bilersiňiz. Şeýle hem, gurmak we ulanmak nukdaýnazaryndan örän amatly çarçuwaly Flutteriň ykjam programma döredijileri tarapyndan...

Göçürip Al Unreal Engine

Unreal Engine

Unreal Engine 4, video oyunları geliştirmek için kullanılan oyun motorlarından bir tanesidir. Mobil oyundan VR platformlarına kadar her yerde kullanılabilir. Unreal Engine 4 bir oyun motorudur. Epic Games tarafından geliştirilen Unrael Engine, bugüne kadar onlarca başarılı oyunun karşımıza çıkmasına ön ayak oldu. İçerisinde bir oyun...

Göçürip Al Android Studio

Android Studio

Android Studio” Google-yň öz resmi we mugt programmasy bolup, ony Android” programmalaryny ösdürmek üçin ulanyp bilersiňiz. Android Studio” Android” programma döredijileri üçin döredilen gaty giňişleýin we mugt programma. Programma köp sanly Android” dörediji gurallary bilen üpjün edilýär. Çylşyrymly meseleleri aňsatlyk bilen çözmäge...

Göçürip Al Notepad++

Notepad++

Köp programmalary we web dizaýn dillerini goldaýan Notepad ++ bilen, isleýän köp aýratynlykly tekst redaktirleme programma üpjünçiligiňiz bolar. Notepad ++ C, C ++, Java, C #, XML, HTML, PHP, Javascript, RC faýly, nfo, doksigen, ini faýly, partiýa faýly, ASP, VB / VBS, SQL, Objective-C, CSS, Paskal , Perl, Python, Lua, Unix Shell Script,...

Göçürip Al Anaconda

Anaconda

Windows-da Python-y ösdürmek isleýänler üçin ähli zerur gurallar bilen Anaconda Navigator”. Anakonda paýlanyşy; Piton bilen maşyn öwrenmek programmalaryny ösdürmegi aňsatlaşdyrjak ähli dörediji gurallary öz içine alýar.Anaconda Navigator-a girýän käbir maglumat ylym IDE-leri; Jupyter, Jupyterlab, Spyder we RStudio ýaly professional...

Göçürip Al Kate Editor

Kate Editor

Kate Redaktor, Windows üçin tekst redaktory. Kate, köp resminama bilen işläp bilýän KDE tarapyndan köp görnüşli tekst redaktory. Kod bukulmagy, sintaksis aýratynlygy, dinamiki söz bilen örtülmegi, oturdylan terminal, giň plugin interfeýsi we käbir ýönekeý skript goldawy bilen Kate taslamasy iki esasy taslamada bolup biler: ösen redaktor...

Göçürip Al Malware Hunter

Malware Hunter

Malware Hunter, wiruslardan goramaga kömek edýän programma Malware Hunter, kompýuteriňizi zyýanly programmalardan we gödek wiruslardan goramak isleseňiz ulanyp boljak wirusa garşy programma. Glarysoft tarapyndan işlenip düzülen zyýanly programma üpjünçiligi Hunter, esasan, size mümkinçilik döretmek üçin döredilen howpsuzlyk programma...

Göçürip Al Metasploit

Metasploit

Taslamalaryňyzyň howpsuzlyk synaglaryny geçirmegiň aňsat usuly. Metasploit gowşak goralanlyklar barada maglumat berýän, aralaşmak synagyna we IDS gollaryny ösdürmäge kömek edýän howpsuzlyk programma üpjünçiligi. Metasploit gowşak goralanlyklary barlamakdan, howpsuzlyk bahalandyrmalaryny dolandyrmakdan we ekspluatasiýa arkaly howpsuzlyk...

Göçürip Al Windscribe

Windscribe

Windscribe (Downloadüklemek): Iň oňat mugt VPN programmasy Windscribe mugt meýilnamada ösen aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. 10 Gb-dan gowrak maglumatlary mugt ulanmaga mümkinçilik berýän VPN programmasy, gorag diwary, mahabat bloklaýjysy, yzarlaýjy blokator, tizligi dolandyrmak, gizlinlik tertibi, goşa VPN, P2P ýaly tölegli VPN-ler...

Göçürip Al AVG VPN

AVG VPN

AVG Howpsuz VPN, Windows PC (kompýuter) üçin mugt VPN programma üpjünçiligi. WiFi toruňyzy goramak we anonim göz aýlamak üçin indi AVG VPN guruň. AVG Howpsuz VPN ýa-da AVG VPN, Windows PC, Mac kompýuter, Android telefon we iPhone ulanyjylaryna hödürlenýän mugt VPN programmasydyr. WiFi toruňyzy goramak we internete şahsy göz aýlamak üçin...

Göçürip Al Clever Dictionary

Clever Dictionary

Akylly sözlük” programmasy bilen gözleýän maglumatlaryňyzy hil çeşmelerinde gözläp bilersiňiz. Akylly sözlük” programmasy, kompýuterleriňizde islendik maglumat ýa-da maglumat gözleginde ulanyp boljak we köp çeşmelerden gözlenýän maglumatlaryň netijelerini açýan mugt programma hökmünde neşir edilýär. Interfeýs gaty özüne çekiji we oňat...

Göçürip Al Stellarium

Stellarium

Teleskopsyz ýerleşýän ýeriňizden ýyldyzlary, planetalary, düýbüni we hatda süýtli ýoly görmek isleseňiz, Stellarium näbelli ýerleri 3D kompýuteriňiziň ekranyna getirýär. Stellarium kompýuteriňizi mugt planetariuma öwürýär. Bellenen koordinatlaryňyza görä bütin asmany görkezýän programma bilen ajaýyp syýahat edip bilersiňiz. Stellarium”,...

Göçürip Al Easy Cut Studio

Easy Cut Studio

Easy Cut Studio Easy Cut Studio” bilen şekilleri we tekstleri kesip bilersiňiz, ulanyjylara islendik TrueType ýa-da OpenType şriftini kesmäge, SVG ýa-da PDF kesmäge mümkinçilik berýän şekilli kesiş programmasy. Easy Cut Studio” diňe bir ulanyjylara resminamalarda şriftleri we şekilleri kesmäge mümkinçilik bermän, eýsem özüňiz taýýarlan...

Göçürip Al DWG FastView

DWG FastView

DWG FastView, Windows esasly kompýuterlerde AutoCAD işlerini aňsatlyk bilen görmek üçin döredilen programma. Windows-da DWG FastView, DWG we DXF we ş.m. Giňeldilen faýllary görmäge mümkinçilik berýän programma. AutoCAD” atly programma, tehniki çyzmagy talap edýän ähli ugurlarda diýen ýaly ulanyp boljak programmalaryň biridir....

Göçürip Al Ashampoo Photo Optimizer 2018

Ashampoo Photo Optimizer 2018

......

Göçürip Al WonderFox Photo Watermark

WonderFox Photo Watermark

Suratlaryňyzy hil taýdan ýitirmek bilen belläň. WonderFox Photo Watermark, Windows kompýuteriňizdäki suratlara suw belliklerini goşmak üçin ulanyp boljak programma. 150-den gowrak mugt suw belligi materiallaryny, şekil we tekst suw belliklerini, taýýar şablonlary, redaktirleme gurallaryny, formaty öwürmek we başgalary hödürleýän ajaýyp...

Göçürip Al Wise Folder Hider

Wise Folder Hider

Wise Polder Hider” bilen faýllaryňyzy we bukjalaryňyzy mugt gizläp bilersiňiz, beýlekileriň şahsy maglumatlaryňyza girmeginiň öňüni alyp bilersiňiz. Wise Polder Hider” mugt faýl we bukjany gizlemek guralydyr. Ulanyjylar programmanyň kömegi bilen faýllaryny we bukjalaryny ýerli bölümlerde ýa-da aýrylýan enjamlarda gizläp bilerler. Bu...

Göçürip Al Live for Speed: S2

Live for Speed: S2

Live for Speed”, Windows operasiýa ulgamy kompýuterlerinde oýnap boljak hakyky ýaryş simulýasiýa oýny. Live for Speed, hakyky ýaryş simulýasiýasyna gatnaşmak isleýänleriň hemmesiniň halamaly iň meşhur oýunlaryndan biridir. Ulanyjylara sürüjilik kömegi hiç hili elýeterli bolmadyk bu oýundan lezzet almak isleseňiz, klawiaturanyň ýerine rul...

Göçürip Al PES 2021 LITE

PES 2021 LITE

PES 2021 Lite kompýuter üçin oýnap bolýar! Mugt futbol oýny gözleýän bolsaňyz, eFootball PES 2021 Lite biziň maslahatymyzdyr. PES 2021 Lite PC mugt PES futbol oýnuna garaşýanlar üçin çykdy! Kompýuterde, konsollarda we ykjamda FIFA-da saklanýan eFootball PES 2021 Lite futbol oýny indi Steam” -da göçürip alyp bolýar. PES 2021-ni mugt...

Göçürip Al Notepad3

Notepad3

Notepad3, Windows enjamlaryňyza kod ýazyp bilýän redaktor. Windows taryhynyň 20 ýylynda hiç haçan üýtgemedik we täzelenmedik we programma üpjünçileri tarapyndan ulanmak üçin döredilen Notepad3-e garşy işlenip düzülen Notepad3, köp dilleri goldap biler. şol bir wagt. Şeýle hem, Scintilla esasly tekst redaktory. Şol sebäpli az ýady...

Göçürip Al Anno 1800

Anno 1800

Anno 1800 strategiýa oýny hökmünde çykýar. Anno 1800, köp ýyl bäri ösdürilip gelýän strategiýa oýnunyň 2019-njy ýyldaky wersiýasy. Blue Byte” tarapyndan işlenip düzülen we Ubisoft” tarapyndan neşir edilen Anno 1800” uzak wagtlap işlenip düzülen strategiýa oýunlarynyň biri hökmünde tapawutlanýar. Beýleki strategiýa oýunlaryndan, täze...

Göçürip Al UltraEdit

UltraEdit

UltraEdit, onlarça formaty goldaýan, dünýäniň köp sanly programmistiniň saýlan professional çözgüt guralydyr. Öňdebaryjy aýratynlyklary bilen beýleki tekst redaktor programma üpjünçiliginden tapawutlylykda UltraEdit, txt, hex, XML, HTML, PHP, Java, Javascript, Perl ýaly dürli programmirleme dillerine laýyk gelýän professional tekst...

Göçürip Al Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2

Salam Goňşy 2 bugda! Salam Goňşy 2 Alpha 1, kompýuterdäki iň gizlin gizlin oýunlaryň biri, indi mugt göçürip alyp bilersiňiz. Salam Goňşy 2 Alpha 1, Salam Goňşy 2 çykmazdan ozal mugt göçürip alyp bilersiňiz. Salam Goňşymyz, kompýuterde we ykjamda iň gowy gizlin gorkunç oýunlaryň biri, dowamydyr. Ilkinji oýundaky wakalardan soň ýitirim...

Göçürip Al Maxnote

Maxnote

Maxnote”, Windows operasiýa ulgamynda rahat ulanyp boljak bellikdir. Maxnote” kompýuteriňizde ulanyp boljak bellik alýan bellikdir. Maxnote” bu ýokary bäsdeşlik ugrunda bäsdeşleriniň mugt edip biljek zatlaryny diýen ýaly hödürleýär. Programmada bellik girizip, birnäçe sekundyň içinde ýazdyryp bilersiňiz. Soňra bu telefon programmasyna...

Göçürip Al Image Tuner

Image Tuner

Image Tuner, gündelik surat redaktirlemesini aňsatlyk bilen ýerine ýetirip boljak mugt we üstünlikli surat redaktirleme programmasydyr. Simpleönekeý we adaty şekil manipulýasiýa meselesini ýerine ýetirmek üçin köp ulanyja Photoshop ýaly programmanyň funksional aýratynlyklary gerek däl. Sebäbi, umuman aýdylanda, gündelik faýl faýllary...

Göçürip Al Reshade

Reshade

Reshade ulaldylan suratyň piksellerini düzedýän we has gowy hilli şekil öndürýän programma. Reshade şekil redaktirleme programmasynyň bir görnüşidir. Islän has ýokary ölçeg derejäňize getireniňizde pes pikiri bolan islendik suratyň hiliniň peselýändigini gören bolmaly. Bu meseläni çözmek üçin şol suratyň has uly ölçegli wersiýasyny...

Göçürip Al PDF Unlock

PDF Unlock

PDF Unlock” Uconomix” tarapyndan işlenip düzülen programma bolup, PDF faýllaryndan parollary aýyrýar. PDF açmak şifrlenen PDF faýllaryny açmak üçin programma bolup durýar. PDF gulpy gurnama faýlyna basanyňyzdan gysga wagtda gurlar we derrew baş ekrana çykar. Emma bu tapgyra ýetmezden ozal .NET Çarçuwasynyň kompýuteriňize gurnalandygyna...

Göçürip Al Cyber Dust

Cyber Dust

Cyber ​​Dust”, habarlary awtomatiki pozup bilýän Snapchat” ýaly ulgamly gyssagly habarlaşma programmasydyr. Cyber ​​Dust”, dünýädäki dostlar ýa-da adamlar bilen söhbetdeşlikde belli bir wagtdan soň habarlaryňyzy awtomatiki pozmagy üpjün edýär we bu ykjam, Windows 10 planşetleri we kompýuterleri ýaly ulanyp boljak programma. Bu programma...

Göçürip Al DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite” mugt wirtual disk döretmek programmasy bolup, wirtual diskleri döredip ISO, BIN, CUE giňeltmeleri bilen surat faýllaryny aňsatlyk bilen açyp bilersiňiz. DAEMON Tools Lite” ulanyjylara kompýuterlerinde wirtual diskleri (diskleri) çalt we aňsat döretmäge mümkinçilik berýän mugt we ygtybarly programma üpjünçiligi....

Göçürip Al Orion File Manager

Orion File Manager

Faýllaryňyzy dolandyrmak üçin akylly we çalt faýl dolandyryjysyny gözleýän bolsaňyz, Orion File Manager” programmasyny synap bilersiňiz. Orion File Manager” programmasy, faýllaryňyzy Android” enjamlaryňyzda aňsatlyk bilen tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär.Siz smartfonlaryňyzda wideo, suratlar, resminamalar, aýdym-saz, APK faýllaryny we...