Mostüklemeleriň köpüsi

Programma üpjünçiligini göçürip alyň

Göçürip Al GOV.UK ID Check

GOV.UK ID Check

Şahsyýetiňizi görkezmek, onlaýn hyzmatlara onlaýn hyzmatlara gireniňizde möhüm ädimdir. GOV.UK ID Check programmasy, şahsyýetiňizi amatly we ygtybarly barlamaga mümkinçilik bermek bilen bu prosesi ýönekeýleşdirmek üçin döredildi. Benefitseňillikler üçin ýüz tutýarsyňyzmy, pasportyňyzy uzaldýarsyňyzmy ýa-da beýleki döwlet hyzmatlaryna...

Göçürip Al VK Messenger

VK Messenger

Sosial media dünýäniň dürli künjeginden adamlary birleşdirmekde möhüm rol oýnaýar. Esasanam rus ulanyjylarynyň arasynda uly meşhurlyk gazanan şeýle platformalaryň biri, VK diýlip atlandyrylýan VKontakte . VK, Russiýanyň sosial media platformasy bolup, ulanyjylara profil döretmäge, dostlary we tanyşlary bilen aragatnaşyk saklamaga we iň...

Göçürip Al Unikey

Unikey

Unikey - Wýetnam klawiaturasyny göçürip alyň Unikey, Windows operasiýa ulgamlarynda wýetnam dilindäki nyşanlary ýazmak üçin ýörite döredilen Wýetnam klawiatura guralydyr. Mugt we açyk çeşme programmasy, iň meşhur giriş usullarynyň üçüsi: TELEX, VNI we VIQR. Bu giňişleýin gollanma, Windows kompýuteriňizde Unikey-i göçürip almak we ulanmak...

Göçürip Al Tigrinya Keyboard

Tigrinya Keyboard

Tigrinýa dili, dünýäde millionlarça adamyň gürleýän owadan we çylşyrymly dilidir. Şeýle-de bolsa, diliň özboluşly fonetik gurluşy sebäpli Tigrinýada ýazmak kyn bolup biler. Adaty klawiaturalar Tigrinýa üçin döredilenok we dogry nyşanlary girizmegi kynlaşdyryp biler. Tigrinya Keyboard, Tigrinýada ýazmagy öňküsinden has aňsatlaşdyrýan täze...

Göçürip Al Bangla Keyboard

Bangla Keyboard

Banglada dünýäde iň köp gürlenýän dilleriň biri bolup, 250 milliondan gowrak ene dilinde gürleýär. Bangladeşiň resmi dili we Hindistanyň 22 resmi diliniň biridir. Bangladeşde Nepal, Päkistan, Saud Arabystany, BAE, Angliýa, ABŞ we beýleki köp sanly ýurtlar hem gürleşýärler. Banglada gürleýän ýa-da öwrenýän bolsaňyz, habarlaşmak, e-poçta...

Göçürip Al Malayalam Keyboard

Malayalam Keyboard

Malaýalam, Hindistanyň Kerala ştatynda we dünýäniň beýleki ýerlerinde 40 milliondan gowrak adamyň gürleýän owadan we baý dilidir. 51 harpdan we köp sanly nyşanlardan ybarat özboluşly skript bar. Malaýalam telefonyna ýazmak kyn bolup biler, esasanam Malaýalam klawiaturasynyň ýerleşişi ýa-da transliterasiýa düzgünleri bilen tanyş däl...

Göçürip Al My Photo Keyboard

My Photo Keyboard

Klawiaturany has şahsy we üýtgeşik etmek isleýärsiňizmi? Öz suratlaryňyzy klawiatura fon hökmünde ulanmak isleýärsiňizmi? Klawiaturadaky dürli mowzuklardan, şriftlerden, emojilerden we stikerlerden lezzet almak isleýärsiňizmi? Bu soraglaryň haýsydyr birine hawa diýip jogap beren bolsaňyz, şu wagt My Photo Keyboard programmasyny göçürip...

Göçürip Al Bobble Keyboard

Bobble Keyboard

Telefonyňyzdaky şol bir köne klawiaturadan bizar bolýarsyňyzmy? Gepleşikleriňizi gülkünç we animasiýa stikerleri, GIF-ler we emojiler bilen köpeltmek isleýärsiňizmi? Klawiaturany mowzuklar, şriftler we ýazgylar bilen sazlamak isleýärsiňizmi? Dostlaryňyz bilen söwda, baýrak we oýun hödürleýän super programmada söhbet etmek isleýärsiňizmi?...

Göçürip Al SkyPhone

SkyPhone

Dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen pul harçlamazdan ýa-da şahsy maglumatlaryňyzy paýlaşmazdan ses we wideo jaň etmek isleýärsiňizmi? Şahsy gürleşýän ýaly düşnükli we düşnükli ses hilinden lezzet almak isleýärsiňizmi? Köne smartfonyňyzy diňe Wi-Fi birikmesi bolan mugt telefon hökmünde ulanmak isleýärsiňizmi? Bu soraglaryň haýsydyr birine...

Göçürip Al WorldNoor

WorldNoor

Çäklendirilmedik paýlaşma, göni ýaýlym, real wagt terjimesi we başgalary hödürleýän sosial ulgam gözleýärsiňizmi? Dünýäniň dürli künjeginden gelen adamlar bilen aragatnaşyk gurup, täze medeniýetleri, dilleri we gyzyklanmalary açmak isleýärsiňizmi? Zehinleriňizi görkezmek, işiňizi ösdürmek ýa-da diňe onlaýn ýagdaýda gyzyklanmak...

Göçürip Al Rakuten Viber Messenger

Rakuten Viber Messenger

Rakuten Viber Messenger” dünýäde bir milliarddan gowrak adamy birleşdirýän meşhur habarlaşma we jaň programmasydyr. Dostlaryňyz, maşgalaňyz ýa-da kärdeşleriňiz bilen söhbetdeşlik etmek, mugt jaň etmek, ýitip barýan habarlary ibermek ýa-da jemgyýetlere we kanallara goşulmak isleseňiz, Rakuten Viberiň hemmesi bar. Bu makalada, Rakuten...

Göçürip Al Uber Russia

Uber Russia

Russiýada aýlanmagyň ygtybarly, ygtybarly we tygşytly ýoluny gözleýärsiňizmi? Şeýle bolsa, paýlaşma hyzmatlaryny hödürleýän sürüjiler bilen sizi baglanyşdyrýan ykjam programma Uber Russia-ny synap görmek isläp bilersiňiz. Uber Russiýa, gezelenç we hereket çözgütleri boýunça dünýäde öňdebaryjy Uberiň bir bölegidir. Uber Russia, Russiýanyň...

Göçürip Al Yandex with Alice

Yandex with Alice

Webde gözlemek, ugur almak, gezelenç etmek ýa-da diňe söhbetdeşlik ýaly dürli meselelerde size kömek edip biljek şahsy kömekçi islediňizmi? Şeýle bolsa, akylly kömekçi Alisany Yandex” gözleg motoryna birleşdirýän ykjam programma Yandex with Alice-i synap görmek isläp bilersiňiz. Elis tebigy dile düşünip, tekst döredip we gündelik işleri...

Göçürip Al Monster Job Search

Monster Job Search

Iş gözlemek kyn iş bolup biler. Köp sanly ädim bar, meselem, size laýyk iş sanawlaryny tapmak, arzalaryňyzy yzarlamak, iş berijiler bilen aragatnaşyk we ş.m. Bu ädimleri özbaşdak ýerine ýetirmek köp wagt talap edip biler we gaty ýadaw bolup biler. Iş gözlemek prosesiňizi aňsatlaşdyrjak, size laýyk iş tapmaga kömek edýän we çalt ýüz...

Göçürip Al Selfie Camera - Beauty Camera

Selfie Camera - Beauty Camera

Selfie Camera - Beauty Camera ykjam surata düşmek üçin standarty ýokarlandyrýar, ulanyjylara öz selefi oýunlaryny güýçlendirmek üçin özboluşly aýratynlyklary hödürleýär. Pursatlary surata düşürmek gündelik durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrülen döwürde, bu programma diňe bir şekiliň hilini ýokarlandyrman, eýsem her bir surata döredijilik...

Göçürip Al Screen Recorder Unlimited

Screen Recorder Unlimited

Screen Recorder Unlimited mazmun döretmekde we sanly aragatnaşyk landşaftynda esasy gural hökmünde ýüze çykýar, ekran işjeňligini ele almagy maksat edinýän ulanyjylar üçin deňsiz-taýsyz çeýeligi we netijeliligi hödürleýär. Bu programma, okuw sapaklaryndan başlap, oýun sessiýalaryna çenli köp sanly zerurlygy kanagatlandyrmak üçin...

Göçürip Al ScreenMaster

ScreenMaster

ScreenMaster”, öndürijiligi ýokarlandyrmak, iş akymlaryny tertipleşdirmek we deňi-taýy bolmadyk özleşdirme opsiýalaryny üpjün etmek üçin döredilen gurallar toplumyny hödürläp, ulanyjylaryň sanly gurşawy bilen özara täsirini üýtgedýär. Bu programma, hünärmen dizaýnerlerden başlap, ekrany gozgalmaýan emlägini optimizirlemek isleýän...

Göçürip Al Videoleap: AI Video Editor

Videoleap: AI Video Editor

Videoleap” wideo redaktirleme programmalarynda maýak bolup, täze ulanyjylar we hünärmen kinoreersissýorlar üçin döredilen ygtybarly gurallar toplumyny hödürleýär. Bu innowasiýa programmasy, ulanyjylara ykjam enjamlarynda ajaýyp wideolary döretmäge mümkinçilik berýän ösen aýratynlyklar bilen ulanyjy üçin amatly dizaýny birleşdirýär....

Göçürip Al PREQUEL AI Filter Photo Editor

PREQUEL AI Filter Photo Editor

PREQUEL AI Filter Photo Editor, suratlary redaktirlemek üçin iň esasy çözgüt hökmünde ýüze çykýar, adaty şekilleri adatdan daşary ajaýyp eserlere öwürmek üçin emeli intellektiň güýjüni ulanýar. Bu programma, hünärmen suratçylara-da, tötänleýin ulanyjylara-da üns berýär, az mukdarda zähmet bilen suratlaryň hilini ýokarlandyrmak üçin...

Göçürip Al Retouch - Remove Objects

Retouch - Remove Objects

Retouch - Remove Objects” programmasy, suratlaryňyzdan islenmeýän elementleri synap görmäge mümkinçilik bermek bilen surat tejribäňizi ýokarlandyrmak üçin döredilen öwrülişik guraly hökmünde tapawutlanýar. Bu programma suratçylaryň, sosial media höwesjeňleriniň we sanly şekillerini kämilleşdirmek isleýänleriň arasynda çalt halanýar. Mugt...

Göçürip Al Photo Editor - Collage Maker

Photo Editor - Collage Maker

Photo Editor - Collage Maker”, surat redaktirlemekde we kolla making ýasamakda döredijilik islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin döredilen köpugurly we ulanyjy üçin amatly programma hökmünde tapawutlanýar. Bu programma ýönekeýligi ösen aýratynlyklar bilen bökdençsiz birleşdirýär we suratlaryny artdyrmak isleýän täze öwrenijiler we...

Göçürip Al Temu: Shop Like a Billionaire

Temu: Shop Like a Billionaire

Ynanylmaly bahalarda önümleriň deňsiz-taýsyz saýlanmagy bilen onlaýn bazary üýtgedýän öwrülişik söwda programmasy Temu-a hoş geldiňiz. Iň soňky moda tendensiýalary, iň täze elektronika, amatly öý harytlary ýa-da ş.m. Ine, Temu çaltlyk bilen hemme ýerdäki başarnykly alyjylar üçin programma öwrülýär: 1. Önümleriň deňsiz-taýsyz saýlanmagy...

Göçürip Al Quick Hit Casino Slot Games

Quick Hit Casino Slot Games

Quick Hit Casino Slot Games bilen öýüňiziň rahatlygyny goýman, Las Wegasyň jümmüşine çümüň. Bu onlaýn onlaýn kazino programmasy, kazino polunyň ajaýyplygyny, özüne çekijiligini we tolgunmasyny gönüden-göni enjamyňyza getirýär. Oýun oýunlarynyň, haýran galdyryjy grafikalaryň we her burçda garaşýan uly ýeňişleriň köp bolmagy bilen, Quick...

Göçürip Al Play To Win: Real Money Games

Play To Win: Real Money Games

Sanly döwürde oýunlaryň tolgunmasy her gezek basylanda ösýär we indi paýlar hasam ýokary. Play To Win: Real Money Games bilen tanyşdyrmak - ussatlygyň, strategiýanyň we birneme şowlulygyň hakyky dünýädäki baýraklara terjime edip boljak dünýäsine portalyňyz. Bu täzeçillik programmasy, bäsdeşlik oýunlarynyň adrenalin çaltlygyny hakyky pul...

Göçürip Al Freepik

Freepik

Freepik” dünýädäki millionlarça ulanyjy tarapyndan halanýan meşhur sanly dizaýn çeşmesi platformasydyr. Highokary hilli wektor grafikalaryny, aksiýa suratlaryny, nyşanlary we PSD faýllaryny hödürleýär, bu dizaýnerler, marketologlar we mazmun döredijiler üçin çeşme bolýar. Bu makala, aýratynlyklaryny, peýdalaryny we ony nädip netijeli...

Göçürip Al 2 3 4 Player Games

2 3 4 Player Games

Köp kiçi oýunlary öz içine alýan 2 3 4 Pleýer Oýunlary APK-da dostlaryňyz bilen güýçli bäsleşip bilersiňiz. Bu oýun bir enjamdan oýnalýar we iki-den gowrak oýunçy talap edýär. Islän oýnuňyza girip, ekrandaky dolandyryş düwmelerini ulanyp, häsiýetiňizi dolandyryp bilersiňiz. Better World Games” tarapyndan neşir edilen bu oýun her tagam...

Göçürip Al My First Summer Car

My First Summer Car

Akylly enjamlaryňyzda oýnap bilýän Ilkinji tomus awtoulag APK” -da awtoulaglary erbet ýagdaýda ýygnap, üýtgedip we üýtgedip bilersiňiz. Garajyňyza ajaýyp awtoulaglary hödürlemek isleseňiz, indi başlaň we 70-den gowrak bölek ulanyp ulaglaryňyzy üýtgedip başlaň. Awtoulaglaryňyzy dikeldeniňizde ajaýyp jikme-jiklikler galar. Bölekleri...

Göçürip Al Help Me: Tricky Story

Help Me: Tricky Story

Maňa kömek ediň: Gündelik aňtaw oýny hökmünde görünýän çylşyrymly hekaýa, ähli ýaşlar üçin niýetlenendir. Gündelik durmuşymyzda kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolşumyz ýaly, bu oýun hem gündelik durmuşymyzda bulgurlary hödürleýär. Aslynda, ähli derejelerden aňsatlyk bilen geçjek bu oýun, ýaş toparlara laýyk gelýän gyzykly intellektual oýun....

Göçürip Al Potion Permit

Potion Permit

Munberi şäherindäki ýeke-täk umyt size şäherdäki näsaglary bejermek tabşyryldy. Smartfonlaryňyzda oýnap boljak RPG oýny bolan Potion Permit APK” -da şäheri we onuň ýaşaýjylaryny köp tarapdan ösdürmeli. Wizuallardan görşüňiz ýaly bu oýun durmuş simulýatorydyr. Hawa, şular ýaly oýunlaryň hemmesiniň diýen ýaly ekerançylyk mehanikiniň...

Göçürip Al Camo Sniper

Camo Sniper

Camo Sinper APK, duşmanlary gizlinlikde gizlemäge synanyşýan Android oýny. Barha kyn derejelerde duşman tapmak has kynlaşar. Daşlaryň aşagynda, agaçlarda, kamuflaj edilen we başga pikir edip biljek ýerleriňizde gizlenip bilerler. Tapylan kamuflajly duşmanlary ýeňmek üçin eliňizde mergen ýaragy bar. Bu ýaragyň gerimini ulanyp, uzak...

Göçürip Al A Little to the Left

A Little to the Left

Çep APK-dan azajyk size bulaşyk otag berilýär we maksadyňyz şol otagdaky zatlary dogry ýygnamak. Her elementiň diňe bir ýeri bar, şonuň üçin her elementi dogry kategoriýa salmaly we ýerleşdirmeli. Otherwiseogsam, haýsydyr bir bölümi geçip bilmersiňiz. Has köp saklanylýan zatlary açmak we her derejedäki başga bir tapmany çözmek üçin...

Göçürip Al Block Blast

Block Blast

Playershli oýunçylaryň bir gezek diýen ýaly duşan klassiki blok puzzle oýunlary diňe bir gyzykly oýun tejribesini üpjün etmän, eýsem logiki ussatlygyňyzy hem ýokarlandyrýar. Blok Blast APK klassiki blok puzzle oýny hökmünde peýda bolýar. Bu oýunda, hemmäňiziň çak edişiňiz ýaly 8 bloky birleşdirip, partlamaga synanyşýarys. Partlaýan her...

Göçürip Al Kısmet - Kahve Falı

Kısmet - Kahve Falı

Kısmet - Kofe jadygöýligi APK, jadygöýlik programmasy, tarot okamak, kofe jadygöýligi we jadygöý gutapjyklary ýaly dürli jadygöýlik wariantlaryny öz içine alýar. Islän mowzugyňyzda 10-dan gowrak hünärmen we tejribeli astrolog bilen jogap berýär. Her gün dört sany mugt jadygöýlik hukugyňyzy ulanyp, jadygöýligiňize garaşýan wagtyňyz dürli...

Göçürip Al Racing Master

Racing Master

Acingaryş oýunlaryny halaýan oýunçylar üçin iň oňat oýunlaryň biri bolan Racing Master APK” hakyky gurluş bilen peýda bolýar. Realizm barada aýdanymyzda, gurallary we grafikasy taýdan ajaýyp döredilen simulýasiýa oýny. Hakyky dünýä markaly ulaglary satyn alyp ýa-da okuw tertibinde sürmek tejribesini alyp bilersiňiz. Racing Master”...

Göçürip Al Sword Play

Sword Play

Android” enjamlaryňyzda oýnap bilýän Gylyç oýnamak APK”, gylyç bilen duşmanlaryňyzy ýeňmäge synanyşýan hereket oýny. Gyzykly we çylşyrymly tabşyryklar bilen bu oýunda duşmanlary öldürmek we indiki derejelere geçmek üçin başarnygyňyzy ulanyň. Duşmanlaryňyzyň sany we ussatlygy her dereje bilen ýokarlanýar. Şonuň üçin öz gylyjyňyzy...

Göçürip Al HappyCow

HappyCow

HappyCow” programmasy wegetarianlar, wegetarianlar we organiki ýa-da çig iýmit höwesjeňleri üçin döredilen restoran tapyjy programma bolup, ulanmak aňsat bolan ýönekeý interfeýsi bar. Programma, et önümlerini iýmeýänler üçin amatly restoran gözlemegi bes edýär, şeýlelik bilen islän görnüşiňizde iýmek üçin ähli mümkinçilikleri hödürleýär....

Göçürip Al Tekzen

Tekzen

Tekzen, ykjam ulanyjylara şol bir atdaky DIY dükan zynjyry tarapyndan hödürlenýän Android programmasy. DIY dükanyndaky ähli söwdany ygtybarly ýerine ýetirip boljak programma, satyn almakdan başga hödürleýän aýratynlyklary bilen satyn almak isleýän önümleriňizi saýlamaga kömek edýär. Android telefonlaryňyza we planşetleriňize mugt göçürip...

Göçürip Al Gratis

Gratis

Gratis” -iň resmi Android” programmasyny Gratis” dükanlaryny, satyn alşlaryňyzy, haýsy senäni satyn alandygyňyzy we Gratis” -iň ähli amallaryny ýakyndan yzarlamak üçin ulanyp bilersiňiz. Mugt programmanyň kömegi bilen köp zady dolandyryp bilersiňiz we size peýdaly aýratynlyklardan peýdalanyp bilersiňiz. Gözellik önümleri barada jikme-jik...

Göçürip Al Avea Mobile Account

Avea Mobile Account

Avea Mobile Account” programmasy, diňe Android” telefonyňyzy ulanyp, iýmit we içgi ýerlerinde has gysga we ygtybarly töleg tölemäge mümkinçilik berýän programma. Nagt ýa-da kredit kartoçkasyz çykdajylaryňyzy aňsatlyk bilen edip bilersiňiz. Türkiýede 20,000-den gowrak nokatda tölegleri goldaýan Avea Mobile Account” programmasynyň gaty...

Göçürip Al ikinciyeni

ikinciyeni

ikiyeni, auksion arkaly elýeterli ikinji el awtoulagyny satyn almak isleýänler tarapyndan ulanyp boljak mugt Android awtoulag satyn alyş programmasy. Nearakyn wagtda ikinji el awtoulagyny satyn almak barada pikir edýän bolsaňyz, hökman göz aýlamaly çeşmeleriň biridir. Ulanyjylara täze, arassa we barlanan ulaglary aşakda auksiona...

Göçürip Al Migros: Current Campaign Opportunity

Migros: Current Campaign Opportunity

Migros: Häzirki Kampaniýa Mümkinçilik programmasy, Money Club Karty bolan Android ulanyjylarynyň Migros dükanlaryndan köp mümkinçilik almak üçin ulanyp biljek mugt we resmi programmalarynyň arasynda. Kart maglumatlaryňyzy ulanyp, programma gireniňizden soň, arzanladyş, mahabat we beýleki mümkinçiliklerden ugur alyp başlamaly. Şeýle hem,...

Göçürip Al Bershka

Bershka

Bershka” programmasy, Android” smartfonyna we planşet ulanyjylaryna mobil enjamlaryndan iň soňky Bershka” kolleksiýalaryna göz aýlamaga mümkinçilik berýän mugt we resmi programmalaryň biridir. Söwda markasynyň ähli möwsümleýin modellerini programmada birin-birin gözden geçirip bilersiňiz, şonuň üçin dükanlara gitmezden telefonyňyzda...

Göçürip Al DogVacay

DogVacay

DogVacay programmasy, Android smartfonlaryna we planşetlerine eýe bolan it eýeleri üçin döredilen mugt it ideg programmasydyr. Programmany ulanyp, derrew sebitiňizdäki it oturýanlara baryp, öňki işleri we umumy profil ballary barada düşünje alyp bilersiňiz. Elbetde, uzakda bolanyňyzda itiňize goldaw berip biljek ähli aýratynlyklar,...

Göçürip Al iWancy

iWancy

iWancy” programmasy, tanyşlary üçin haýsy sowgat satyn almak isleýändigini kesgitläp bilmeýänler tarapyndan mugt sowgat saýlamak programmasy hökmünde peýda boldy. Android” smartfony we planşet ulanyjylary üçin döredilen bu programma, çylşyrymly interfeýsi we çalt işleýän gurluşy bilen ýakynlaryňyzy begendirmek üçin iň amatly sowgady...

Göçürip Al Amerikadaniste

Amerikadaniste

Amerikadaniste, web sahypasy arkaly müňlerçe adama hyzmat edýän söwda hyzmatynyň mugt Android programmasydyr. Programma, Amerikada ýaşaýan ýaly dükanlardan söwda etmäge mümkinçilik berýär, şeýle hem Amerikada e-poçta salgysyny we salgysyny berýär. Bu salgylary ulanyp, söwdaňyzy tamamlanyňyzdan soň, Ameridaniste hyzmaty söwdaňyzy size...

Göçürip Al Knitting Models

Knitting Models

Adyndan görşüňiz ýaly, Trikota Mod modelleri programmasy peýdaly programma bolup, dürli trikota models modellerine Android enjamlaryňyzdan mugt girip bilersiňiz. Writtenazuw we wizual goldawy sebäpli, trikota pattern nagyşlaryna göz aýlanyňyzda kynçylyk çekersiňiz öýdemok. Programmany ulananyňyzda köp dürli kategoriýalara we trikota...

Göçürip Al BuKurye

BuKurye

BuKurye”, ähli motor kurýer kompaniýalaryny Android” telefonlaryňyzyň we planşetleriňiziň ekranlaryna getirýän bu programmanyň kömegi bilen kurýer amallaryňyzy hiç hili kynçylyksyz amala aşyryp bilersiňiz. Iň amatly kurýer kompaniýalaryny hödürläp has girdejili iberişleri ibermäge mümkinçilik berýän programma, kurýerleriňiz üçin awtoulag...

Göçürip Al Prayer Teacher and Religious Information

Prayer Teacher and Religious Information

Namaz mugallymy we dini maglumatlar programmasy arkaly yslam dininiň esasy maglumatlaryna Android enjamlaryňyzda aňsatlyk bilen girip bilersiňiz. Namazy öwretmegi maksat edinýän programma, düşündirişleri wizual görnüşde baýlaşdyryp, has ýatdan çykmajak öwrediş usulyny ulanýar. Ertir, günortan, günortan, agşam, iş, anna, baýram we jynaza...