Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5)

Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5)

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (72.41 GB)
 • Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5)
 • Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5)
 • Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5)
 • Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5)
 • Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5)
 • Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5)
 • Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5)
 • Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5)

Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5),

GTA seriýasyny döreden Rokstar, GTA seriýasynyň soňky oýny ýa-da gysgaça GTA 5, 2013-nji ýylyň sentýabr aýynda PlayStation 3 we Xbox 360 üçin Grand Theft Auto 5 çykardy.

GTA 5 Oýun maglumatlary

Rockstar” 2014-nji ýylyň iýun aýynda konsol wersiýalaryndan soň oýnuň PC wersiýasyny çykarjakdygyny resmi taýdan yglan etdi we öňki GTA oýunlarynda bolşy ýaly 2014-nji ýylyň güýzünde GTA 5 PC wersiýasyny çykarjakdygyny mälim etdi. Oýunçylar tarapyndan uly garaşylýan GTA 5 PC wersiýasy, oýun goýberilenden soň göçürilen oýunçylara we oýun üçin goýberilen ähli täzelenmelere konsol berýän GTA Onlaýn re modeiminde ilkinji gezek çykyş eder.

Rockstar” -yň şu wagta çenli döreden oýunlarynda iň uly açyk dünýä bolan Grand Theft Auto 5”, seriýadaky öňki oýunlar bilen deňeşdirilende düýpgöter üýtgemegi öz içine alýar. Grand Theft Auto 5” -de indi diňe bir gahrymany dolandyryp bilmeris. Bize 3 dürli gahrymany dolandyrmak we bu gahrymanlaryň isleýşimiz ýaly geçmek mümkinçiligi berilýär. Her gahrymanyň aýratyn durmuş hekaýasy we öz aýratyn ukyplary bar. Gahrymanlaryň dürli ukyplarynyň bolmagy oýna dürli-dürli we tolgunma goşýar.

Los Santosda we Bleýn ýurt sebitlerinde bolup geçýän GTA 5-de gahrymanlarymyzyň taryhy aşakdakylar:

Maýkl:

Maýkl geçmişde bank talaňçylygynda professional karýerasy bolan öňki adam. Maşgala durmuşyny başdan geçiren Maýkl GTA 5-de öňki günlerine gaýdyp gelýär.

Trevor:

Oýunyň iň gülkünç keşplerinden biri bolan Trevor, hapa ýaşamakdan goranmaýan we gözegçilik edip bolmaýan gahary bolan psihopatdyr. Trevoryň Maýklyň köne dosty bolmagy oňa hekaýada uly rol oýnaýar.

Franklin:

Awtoulaglara bolan gyzyklanmasy bilen tapawutlanýan Franklin, ozal jenaýat bilen kän bir baglanyşygy bolmadyk ýaş gahryman. Franklin bilen duşuşanda we jenaýat işine girişeninde Franklin durmuşy üýtgeýär.

Grand Theft Auto 5” oýunçylara ajaýyp erkinlik hödürleýär. Oýunyň giň açyk dünýäsinde dikuçarlar we reaktiw uçarlar ýaly ulaglary, welosiped, motosikl, awtoulag, awtobus we tank ýaly gury ýer ulaglaryny ulanyp bilersiňiz. Mundan başga-da, täze GTA oýnunda, seriýanyň öňki oýunlaryndan tapawutlylykda, suwuň aşagyna hem çümüp bileris. Şonuň üçin ummanda akula bilen seresap bolmaly.

Grand Theft Auto 5” grafikasy, oýnuň kompýuter wersiýasynda ep-esli gowulaşar. Oýunyň PlayStation 3” we Xbox 360” wersiýalary bilen deňeşdirilende, oýunda has ýokary çözgüt goldawy, has ýokary hilli örtükler we has giň meýdança ýaly aýratynlyklar garaşýar.

Grand Theft Auto 5” -de gahrymanlarymyzy sazlap bilmek üçin köp sanly aýratynlyk bar. Oýunda aýakgap, şortik, jalbar, köýnek, futbolka, şlýapa we äýnek ýaly eşikleri we esbaplary ýygnap, şkafymyza goşup bileris. Şonuň ýaly-da, ýaraglaryň uly toplumyny ýasap bileris.

Grand Theft Auto 5” -iň kompýuter wersiýasy, wideo düşüriş guraly bilen, oýunda düşüren suratlaryňyzy ulanyp film döretmäge kömek eder.

GTA 5 Göçürip almak we gurmak ädimleri

Bellik: GTA 5 Setup faýlynyň kömegi bilen Sosial Klub hasabyňyza girip, kompýuterleriňizde Grand Theft Auto 5-i göçürip alyp bilersiňiz. Oýun oýnamak üçin, oýny satyn alan we Sosial klub hasabyňyz arkaly oýny işjeňleşdiren bolmaly. Mundan başga-da, GTA 6 çykjak wagty baglanyşykdaky mowzugymyzda boljak täze oýun baradaky pikirlerimizi hödürledik.

GTA 5 (Grand Theft Auto 5) Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Game
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 72.41 GB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Rockstar Games
 • Iň soňky täzelenme: 15-01-2022
 • Göçürip Al: 15,873

Degişli programmalar

Göçürip Al GTA 5 (Grand Theft Auto 5)

GTA 5 (Grand Theft Auto 5)

GTA seriýasyny döreden Rokstar, GTA seriýasynyň soňky oýny ýa-da gysgaça GTA 5, 2013-nji ýylyň...
Göçürip Al PUBG

PUBG

PUBG-i göçürip alyň PUBG, Windows kompýuterinde we ykjamda göçürip alyp we oýnap boljak söweş...
Göçürip Al Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard, baýrakly balyoz oýunlary tarapyndan işlenip düzülen FPS (ilkinji adam...
Göçürip Al Valorant

Valorant

Valorant” Riot Games” -yň mugt oýnalýan FPS oýny. Türk diliniň goldawy bilen gelýän FPS oýny...
Göçürip Al Fortnite

Fortnite

Fortnite” -ni göçürip alyň we oýnap başlaň! Fortnite”, esasan, Battle Royale” re withimi bilen...
Göçürip Al Battlefield 2042

Battlefield 2042

Battlefield 2042, elektron sungaty tarapyndan neşir edilen DICE tarapyndan işlenip düzülen köp...
Göçürip Al Wolfteam

Wolfteam

2009-njy ýyldan bäri durmuşymyzda bolup gelýän Wolfteam, FPS diýýän özboluşly aýratynlyklary bilen...
Göçürip Al Counter-Strike 1.6

Counter-Strike 1.6

Counter-Strike 1.6” ömrüni Half-Life” modasy hökmünde başlap, soň bolsa özbaşdak ýoluny dowam...
Göçürip Al World of Warcraft

World of Warcraft

Warcraft dünýäsi diňe bir oýun däl, köp oýunçy üçin başga dünýä. Dünýäde millionlarça adamyň oýnan...
Göçürip Al Paladins

Paladins

Paladins, güýçli hereket FPS oýnamak isleseňiz sypdyrmaly däl oýun. Paladinsde, kompýuterleriňizde...
Göçürip Al Chernobylite

Chernobylite

Çernobylit, diri galmak gorkunç rpg oýny. Çernobylyň Aýyrmak zolagynyň giper-realistik, 3D...
Göçürip Al Dota 2

Dota 2

Dota 2 onlaýn onlaýn oýunçy meýdançasy - MOBA reanryndaky Rowaýatlar ligasy ýaly oýunlaryň iň uly...
Göçürip Al Cross Fire

Cross Fire

Cross Fire” bilen bulam-bujarlygyň agdyklyk edýän dünýäsinde çäksiz hereketlere salam aýdyň. Z8...
Göçürip Al Hades

Hades

Hades, SuperGiant Oýunlar tarapyndan işlenip düzülen we çap edilen roguel ýaly hereket rol oýnaýan...
Göçürip Al Hello Neighbor

Hello Neighbor

Salam Goňşymyz, tolgundyryjy pursatlary başdan geçirmek isleseňiz maslahat berip biljek elhenç...
Göçürip Al Chivalry 2

Chivalry 2

Chivalry 2” Torn Banner” studiýasy tarapyndan işlenip düzülen we Tripwire Interactive” tarapyndan...
Göçürip Al LoL (League of Legends)

LoL (League of Legends)

 LoL” ady bilen hem tanalýan Legends League” Riot Games tarapyndan 2009-njy ýylda çykaryldy....
Göçürip Al Team Fortress 2

Team Fortress 2

Half-Life” -yň goşmaçasy hökmünde ilkinji gezek çykan Team Fortress” indi özbaşdak mugt oýnalyp...
Göçürip Al Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake

Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake

Pars şazadasy: Wagtyň çägeleri, kiçijik bulaşyklar bilen başdan geçirilýän oýun. 2003-nji ýylda...
Göçürip Al Assassin Creed Pirates

Assassin Creed Pirates

Assassins Creed Pirates, Karib deňziniň töweregindäki erbet garakçylara garşy göreşýän gaty işjeň...
Göçürip Al Detroit: Become Human

Detroit: Become Human

Detroýt: Adam boluň Quantic Dream” tarapyndan döredilen hereket-başdan geçirmeler, neo-noir triller...
Göçürip Al Apex Legends

Apex Legends

Apex Legends” -y göçürip alyň, Titanfall” oýunlary bilen bilýän Respawn Entertainment” tarapyndan...
Göçürip Al Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Sniper Ghost Warrior Contract 2” CI oýunlary tarapyndan işlenip düzülen mergen oýny. Wakyn...
Göçürip Al SKILL: Special Force 2

SKILL: Special Force 2

Wideo oýunlarynyň taryhynda şu wagta çenli iň köp ünsi çeken resanrlaryň biri, şübhesiz, FPS. Ony...
Göçürip Al Halo 4

Halo 4

Halo 4, Xbox 360 oýun konsolyndan soň kompýuter platformasynda ilkinji gezek çykan FPS oýny. 343...
Göçürip Al Resident Evil Village

Resident Evil Village

Resident Evil Village, Capcom tarapyndan döredilen diri galmak gorkunç oýun. Resident Evil Village”...
Göçürip Al Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla

Assassins Creed Valhalla-ny göçürip alyň we Ubisoft tarapyndan döredilen çuňňur dünýä giriň!...
Göçürip Al Mafia: Definitive Edition

Mafia: Definitive Edition

Mafia: Definitive Edition-y göçürip alyp, kompýuteriňizde iň gowy mafia oýny bolar. Mafia: Hangar...
Göçürip Al Project Argo

Project Argo

Taslama Argo, ARMA 3 ýaly üstünlikli FPS oýunlaryny döreden Bohemia Interactive-iň täze onlaýn FPS...
Göçürip Al UnnyWorld

UnnyWorld

UnnyWorld”, özboluşly oýun dinamikasy bilen gyzykly we gyzykly oýun tejribesini üpjün edýän MOBA...

Mostüklemeleriň köpüsi