Göçürip Al eFootball 2022

Göçürip Al eFootball 2022

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (50 GB)
 • Göçürip Al eFootball 2022
 • Göçürip Al eFootball 2022
 • Göçürip Al eFootball 2022
 • Göçürip Al eFootball 2022
 • Göçürip Al eFootball 2022
 • Göçürip Al eFootball 2022
 • Göçürip Al eFootball 2022
 • Göçürip Al eFootball 2022

Göçürip Al eFootball 2022,

eFootball 2022 (PES 2022), Windows 10 PC, Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 4/5, iOS we Android enjamlarynda mugt oýnalýan futbol oýny. Konaminiň mugt futbol oýny PES-iň üstündäki oýun oýnamagy goldaýan eFootball, türk diliniň goldawy bilen Steam arkaly futbol janköýerleri üçin elýeterli.

EFootball 2022” -ni göçürip alyň

eFootbol dünýäsi eFootbol 2022-iň ýüregidir. Bu ýerde hakyky toparlar bilen oýnap, iň gowy görýän hakyky durmuşdaky bäsdeşlikleriňizi dörediň. Başga bir tarapdan, isleýän oýunçylaryňyzy geçirmek we ösdürmek arkaly arzuw toparyňyzy dörediň. Taýýar bolanyňyzda iň uly ýaryşlarda we iň tolgundyryjy wakalarda dünýäniň dürli künjeklerinden garşydaşlar bilen bäsleşiň.

Barselona”, Mançester Unitedunaýted”, Juventuwentus” we Baýern Münhen” ýaly ajaýyp toparlara gözegçilik ediň. Barselona, ​​Baýern Mýunhen, Juventuwentus, Mançester Unitedunaýted, Arsenal, Korintoslylar, Flamengo, Sao Paulo, Derýa Plate toparlary bilen adam ýa-da emeli intellekt garşydaşlaryna garşy oflayn oýunlary oýnaň. Onlaýn PvP oýunlaryny oýnaň we baýrak gazanmak üçin missiýanyň maksatlaryny ýerine ýetiriň.

Arzuw toparyňyzy dörediň we dünýäniň dürli künjeginden gelen oýunçylar bilen ýüzbe-ýüz boluň. Saýlanan formasiýalaryňyza we taktikalaryňyza laýyk gelýän oýunçylary we dolandyryjylary işe alyň we olary doly mümkinçiliklerine ösdüriň. EFootball 2022” -de iň köp isleýän transferleriňizi nyşana alyň we isleýşiňiz ýaly oýunçylary ösdüriň.

Her bir maksadyň öz sylagy bar, mümkin boldugyça köp zady ýerine ýetirip, eliňizden gelenini ediň. Has gowy baýrak almak isleseňiz, eFootball teňňelerini ulanyp, premium missiýalary ýerine ýetirip görüň. eFootbol teňňeleri, beýleki zatlar bilen bir hatarda, oýunçylar bilen şertnama baglaşmak we amatly oýun pasportlaryny almak üçin ulanyp boljak oýun içindäki pul birligidir. GP, oýunçylara we dolandyryjylara gol çekmek üçin ulanyp boljak oýun içindäki walýuta. eFootbol” ballary, oýunçy gollary we zatlary üçin satyn alyp boljak oýun nokatlarydyr.

eFotbol 2022 Bug

EFootball 2022” -de 4 görnüşli oýunçy bar: Standard, Trending, Aýratyn we Rowaýat.

 • Standart - Oýunçylar häzirki möwsümdäki çykyşlaryna görä saýlanýar. (Oýunçynyň ösüşi bar)
 • Tendensiýa - Oýunçylar möwsümiň dowamynda täsirli çykyş eden belli bir oýun ýa-da hepde bilen kesgitlenýärler. (Oýunçynyň ösüşi ýok)
 • Aýratynlyk - Häzirki möwsümdäki çykyşlaryna görä saýlanan oýunçylar (Pleýeriň ösüşi bar)
 • Rowaýat - Oýunçylaryň ajaýyp çykyş eden belli bir möwsümine esaslanýar. Şeýle hem uly karýerasy bolan pensiýa çykan oýunçylary öz içine alýar. (Oýunçynyň ösüşi bar)

EFootball 2022” -de 5 görnüşli oýun bar:

 • Syýahat çäresi - Syýahat formatda emeli intellekt garşydaşlaryna garşy oýnaň, waka nokatlaryny ýygnaň we baýrak alyň.
 • Çylşyrymly waka - Adam garşydaşlaryna garşy onlaýn oýnaň, baýrak gazanmak üçin bellenen tabşyryk maksatlaryny ýerine ýetiriň.
 • Onlaýn çalt oýun - Adam garşydaşyna garşy tötänleýin onlaýn oýun oýnaň.
 • Onlaýn oýun lobbi - Onlaýn oýun otagyny açyň we garşydaşyňyzy 1-den 1 oýuna çagyryň.
 • eFootbol döredijilik ligasy - eFootbol dünýäsiniň iň gowularyna garşy oýnamak üçin döredijilik toparlaryny ulanyň. PvP oýunlaryny deň gabat gelýän garşydaşlara garşy oýnaň we reýtingi ýokarlandyrmak üçin bal ýygnaň. Bir tapgyrda ýerine ýetiren işleriňize we derejäňize görä baýrak gazanyň (10 oýun).

eFootball 2022 Ulgam talaplary

Kompýuterde eFootball 2022 oýnamak üçin zerur enjamlar: (eFootball 2022 PC iň pes ulgam talaplary oýny işletmek üçin ýeterlikdir we iň soňky aýratynlyklary ajaýyp başdan geçirmek üçin kompýuteriňiz eFootball 2022 maslahat berilýän ulgam talaplaryna laýyk gelmelidir.)

Ulgamyň iň az talaplary

 • Operasiýa ulgamy: Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel Core i5-2300 / AMD FX-4350
 • Oryat: 8 Gb RAM
 • Wideo karta: Nvidia GeForce GTX 660 Ti / AMD Radeon HD 7790
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklanylýan ýer: 50 GB boş ýer

Maslahat berilýän ulgam talaplary

 • Operasiýa ulgamy: Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600
 • Oryat: 8 Gb RAM
 • Wideo karta: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklanylýan ýer: 50 GB boş ýer

eFotbol 2022 Demo

EFootball 2022” demo haçan çykar? EFootball 2022” demo çykarmy? EFootball 2022” demo kompýuter üçin sabyrsyzlyk bilen garaşýardy, ýöne Konami täze PES çalyşýan futbol oýnuny mugt paýlamak kararyna geldi. FIFA 22-den tapawutlylykda, ýatdan çykmajak ady PES 2022 bolan eFootball 2022, futbol janköýerlerine mugt hödürlendi. eFootball 2022” -ni Windows kompýuterlerinde mugt göçürip alyp bolýar.

EFootball 2022” haçan çykar?

eFootball 2022” ykjam enjam üçin eFootball PES 2021” -e täzelenme hökmünde elýeterli bolar, bu oýun motoryndan başlap, oýun tejribesine çenli ähli ugurlar boýunça gowulaşan futbol oýunlaryny döreder. Konaminiň beýanynda: Jübi telefonyndaky eFootball PES 2021-den lezzet alýan janköýerlerimiziň eFootball 2022 bilen ajaýyp futbol tejribesinden lezzet aljakdyklaryna göz ýetirmek isleýäris. Şuny göz öňünde tutup, täze gurnama däl-de, täzelenme hökmünde PES 2022 jübi telefonyny hödürläris.

EFootball 2022” tejribäňizi eFootball PES 2021-den käbir oýun aktiwleriňizi satyn alyp başlap bilersiňiz. Oýun täzelenmeleri bilen ulgamyň iň az talaplary üýtgär we käbir enjamlar goldanylmaz. Goldaw berilmeýän enjamlar üçin eFootball 2022 täzelenenden soň oýun oýnamak mümkin bolmaz. Goldawly enjamlaryň arasynda öndürijilik üýtgeýär. Enjamyňyzy täzelemek isleseňiz, maglumatlaryňyzy eFootball PES 2021 bilen birikdiriň. Bu, emlägiňizi eFootball 2022-e geçirmäge mümkinçilik berer.

 • Duşuşygyň görnüşleri: Dört oýun görnüşi bar: Syýahat çäresi, Çagyryş çäresi, Onlaýn çalt oýun we Onlaýn oýun lobbi. Şertnamasynyň möhleti gutarmadyk oýunçylar bu oýun görnüşleriniň haýsydyr birini oýnap bilerler. Käbir oýunlar belli bir şertlere laýyk gelýän oýunçylaryň gatnaşmagyny çäklendirip biler. Oýunçynyň şertnamasy gutaran bolsa, onlaýn çalt oýna we onlaýn oýun lobbisine goşulyp bilerler.
 • Oýunçylaryň görnüşleri: Dört görnüşli oýunçy bar: Standard, Trending, Aýratyn we Rowaýat. Oýunçy şertnamalaryňyz reanr boýunça üýtgeýär. Mysal üçin; GP diňe adaty oýunçylara gol çekmek üçin ulanylyp bilner. EFootball 2022” -de belli bir oýunçynyň topary bilen şertnama baglaşyp bilersiňiz.

eFootball 2022 Mobile” Android” we iOS” enjamlary üçin çykar. Oýunçylar biri-birine garşy oýun oýnap bilerler. Geljekdäki täzelenişde ykjam we konsollaryň arasyndaky kross-oýun goşular. EFootball 2022 Mobile” haçan çykar? Soragy berýänler üçin eFootball 2022 Mobile çykarylyş senesi oktýabr aýynda yglan ediler.

eFootball 2022 Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Game
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 50 GB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Konami
 • Iň soňky täzelenme: 01-01-2022
 • Göçürip Al: 4,489

Degişli programmalar

Göçürip Al PES 2021 LITE

PES 2021 LITE

PES 2021 Lite kompýuter üçin oýnap bolýar! Mugt futbol oýny gözleýän bolsaňyz, eFootball PES 2021...
Göçürip Al FIFA 22

FIFA 22

FIFA 22 kompýuterde we konsollarda oýnalýan iň gowy futbol oýny. Futbol bilen dolandyrylýan şygar...
Göçürip Al Football Manager 2022

Football Manager 2022

Futbol dolandyryjysy 2022, Windows / Mac kompýuterlerinde we Android / iOS ykjam enjamlarynda oýnap...
Göçürip Al Football Manager 2021

Football Manager 2021

Futbol Dolandyryjysy 2021, Futbol Dolandyryjysynyň täze möwsümidir, kompýuterde iň köp göçürilen we...
Göçürip Al FIFA Online 4

FIFA Online 4

FIFA Online 4 iň oňat futbol oýny FIFA seriýasyny kompýuterde we ykjamda mugt we kompýuteriňizde...
Göçürip Al PES 2013

PES 2013

Pro Evolution Soccer 2013, gysgaça PES 2013, futbol janköýerleriniň oýnamagy halaýan iň meşhur...
Göçürip Al PES 2021

PES 2021

PES 2021 (eFootball PES 2021) göçürip alyp, PES 2020-iň täzelenen görnüşini alarsyňyz. PES 2021...
Göçürip Al PES 2020

PES 2020

PES 2020 (eFootball PES 2020), kompýuterde göçürip alyp we oýnap boljak iň oňat futbol oýunlaryndan...
Göçürip Al PES 2019 (Pro Evolution Soccer 2019) Lite

PES 2019 (Pro Evolution Soccer 2019) Lite

PES 2019 Lite göçürip alyp, iň gowy futbol oýunlarynyň biri bolan Pro Evolution Soccer 2019-ny mugt...
Göçürip Al PES 2019

PES 2019

PES 2019-ny göçürip alyň! PES 2019” diýlip atlandyrylýan Pro Evolution Soccer 2019”, Steam” -a...
Göçürip Al eFootball 2022

eFootball 2022

eFootball 2022 (PES 2022), Windows 10 PC, Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 4/5, iOS we...
Göçürip Al WE ARE FOOTBALL

WE ARE FOOTBALL

ہم فٹ بال میں ، بطور منیجر اور کوچ ، آپ کو اپنے پسندیدہ کلب کے تمام جذباتی اتار چڑھاؤ کا سامنا ہوگا...
Göçürip Al NBA 2K22

NBA 2K22

NBA 2K22, Windows kompýuteriňizde, oýun konsollarynda, ykjamda oýnap boljak iň oňat basketbol oýny....
Göçürip Al PES 2018

PES 2018

Bellik: PES 2018 (Pro Evolution Soccer 2018) demo we doly görnüşi bugda göçürip alyp bolmaýar....
Göçürip Al PES 2015

PES 2015

PES 2015-iň kompýuter wersiýasy, köplenç ulanýanlygymyz üçin Pro Evolution Soccer ýa-da PES-iň täze...
Göçürip Al PES 2009

PES 2009

Döwrüň iň gowy futbol oýunlarynyň biri bolan Pro Evolution Soccer” -iň 2009-njy ýyldaky wersiýasy...
Göçürip Al PES 2017

PES 2017

PES 2017, ýa-da uzyn ady bilen Pro Evolution Soccer 2017”, Winning Eleven” hökmünde ilkinji gezek...
Göçürip Al PES 2014

PES 2014

Konami tarapyndan döredilen meşhur futbol oýun seriýasynyň şu ýyl çykan wersiýasy bolan Pro...
Göçürip Al PES 2016

PES 2016

PES 2016, futbol janköýeri bolsaňyz we hakyky futbol oýny oýnamak isleseňiz, saýlap boljak iň oňat...
Göçürip Al PES 2017 Trial Edition

PES 2017 Trial Edition

PES 2017 Synag neşiri PES 2017-de mugt oýnalýar.  Konami, soňky ýyllarda bolşy ýaly, futbol...
Göçürip Al FreeStyle Football

FreeStyle Football

FreeStyle Futbol” çalt we tolgundyryjy futbol oýnamak isleseňiz, maslahat berip biljek oýun....
Göçürip Al Snowboard Party

Snowboard Party

Snowboard Party”, Windows 8 planşetiňizde we kompýuteriňizde oýnap boljak ýokary hilli grafika we...
Göçürip Al 3on3 FreeStyle

3on3 FreeStyle

3on3 FreeStyle, gyzykly onlaýn oýunlar oýnamak isleýän bolsaňyz, gözleýän güýmenjäňizi hödürläp...
Göçürip Al CyberFoot Manager

CyberFoot Manager

CyberFoot Manager” indiki nesil futbol menejeri oýny. Oýun ösen taktika, wizual pleýer sazlamak,...
Göçürip Al Parkour Simulator 3D

Parkour Simulator 3D

Parkour Simulator 3D”, Mirrors Edge” -niň ulgam talaplaryna laýyk gelýän Windows kompýuteriňiz ýok...
Göçürip Al Mini Golf

Mini Golf

Mini Golf, web brauzeriňizde oýnap boljak ýönekeý grafika bilen Miniclip-iň mugt golf oýny....
Göçürip Al Rocket League

Rocket League

Roketa ligasy, klassiki futbol oýunlaryndan ýadasaňyz we aşa futbol oýnuny başdan geçirmek...
Göçürip Al Tennis Pro 3D

Tennis Pro 3D

Tennis Pro 3D, Windows esasly planşetlerde we kompýuterlerde, şeýle hem ykjam görnüşde oýnalyp...
Göçürip Al Skateboard Party 3

Skateboard Party 3

Skateboard Party 3”, dostlaryňyz bilen, dünýäniň dürli künjeginden ýa-da ýeke oýunçylardan oýnap...
Göçürip Al Tennis World Tour

Tennis World Tour

Tennis World Tour, köp tanymal tennisçini öz içine alýan sport oýny.  Breakpoint” studiýasy...

Mostüklemeleriň köpüsi