Göçürip Al Zoom

Göçürip Al Zoom

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (15.00 MB)
 • Göçürip Al Zoom
 • Göçürip Al Zoom
 • Göçürip Al Zoom
 • Göçürip Al Zoom
 • Göçürip Al Zoom
 • Göçürip Al Zoom
 • Göçürip Al Zoom
 • Göçürip Al Zoom

Göçürip Al Zoom,

Zoom, köplenç uzak aralyk okuwynda ulanylýan we peýdaly aýratynlyklara eýe bolan we türk dilini goldaýan ýönekeý görnüşde wideo gepleşiklerine goşulyp boljak Windows programmasydyr.

Zoom wideo jaňyny nädip etmeli?

Zoom programmasyny göçürip alanymyzdan soň, programma iki gezek basyp girýäris. Peýda bolan ekranda ulanyjy adymyz we parolymyz bar bolsa bar. Otherwiseogsam, ulanyjy döredýäris.

Hasaba girenimizden soň, peýda bolan ekranda mämişi kamera belgisi bilen täze duşuşyklara basýarys. Bu ýere basmak bilen, aşakda käbir wariantlar peýda bolar. Bu ýerde wideo söhbetdeşligini Wideo bilen başlamak” düwmesine basyp başlaýarys.

Ekranyň aşagynda özümizi görýän Çakylyk düwmesi bar. Bu düwmä basanyňyzdan soň, otag paýlaşmak opsiýalaryňyz peýda bolýar. Baglanyşygy e-poçta arkaly paýlaşmak isleseňiz, ekranyň ortasyndaky düwmeleri basýarys. Göni salgy ibermek islesek, ekranyň aşagyndaky URL göçürme opsiýalaryny basyp, zerur adresi alarys. 

Soňra bu adresi söhbetdeşlige gatnaşjak adama iberýäris we söhbetdeşlige başlaýarys.

Zoom wideo söhbetdeşligine nädip goşulyp bilersiňiz?

Zoom programmasynda açylan wideo söhbetdeşligine gatnaşmak gaty ýönekeý. Ilki bilen otagyň baglanyşyk salgysy bolmaly. Otagy açan adam size baglanyşyk salgysyny ibermeli. 

Soňra diňe bir duşuşyga goşulyň diýmek bilen söhbetdeşlige goşulyp bilersiňiz. Otag şifrlenen bolsa, Duşuşyga goşulmak düwmesini basanyňyzdan soň paroly girizmeli. 

Mugt ulanyp boljak Zoom” wideo çagyryş programmasy köp maglumatlary hödürleýär. Zoom tölegli agzalyk ýeňilliklerini bu sahypada barlap bilersiňiz.

Zoom Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 15.00 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: Zoom
 • Iň soňky täzelenme: 29-06-2021
 • Göçürip Al: 9,808

Degişli programmalar

Göçürip Al WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

WhatsApp”, ykjam we Windows PC - kompýuterde (web brauzeri we iş stoly programmasy hökmünde) ulanyp...
Göçürip Al Zoom

Zoom

Zoom, köplenç uzak aralyk okuwynda ulanylýan we peýdaly aýratynlyklara eýe bolan we türk dilini...
Göçürip Al Skype

Skype

Skype näme, tölenýärmi? Skype, kompýuter we smartfon ulanyjylary tarapyndan dünýäde iň köp...
Göçürip Al Discord

Discord

Diskord, oýunçylaryň isleglerini göz öňünde tutup döredilen ses, tekst we wideo söhbetdeşlik...
Göçürip Al Viber

Viber

Meşhur ykjam habarlaşma programmasy Viber indi Windows-da elýeterlidir. Viber Windows” programma...
Göçürip Al BiP Messenger

BiP Messenger

BiP Messenger, ykjam enjamlarda (Android we iOS), web brauzerlerinde we iş stolunda (Windows we Mac...
Göçürip Al ICQ

ICQ

Ygtybarly söhbetdeşlik programmasy ICQ täze wersiýasy ICQ 8 bilen gün tertibine gaýdyp geldi. Täze...
Göçürip Al LINE

LINE

Jübi habarlaşma programmasy bolan LINE-iň iş stoly wersiýasynyň kömegi bilen kompýuteriňizdäki LINE...
Göçürip Al Twitch

Twitch

Twitch, iň gowy görýän Twitch akymlaryňyzy, dostlaryňyzy we oýunlaryňyzy birleşdirmegi maksat...
Göçürip Al Cyber Dust

Cyber Dust

Cyber ​​Dust”, habarlary awtomatiki pozup bilýän Snapchat” ýaly ulgamly gyssagly habarlaşma...
Göçürip Al Yahoo! Mail

Yahoo! Mail

Yahoo! Poçta, Windows 10 kompýuter we planşet ulanyjylary üçin Yahoo-nyň e-poçta programmasy....
Göçürip Al TeamSpeak Client

TeamSpeak Client

TeamSpeak 3, esasanam oýunçylaryň arasynda gaty meşhur we ses bilen toparlaýyn söhbetdeşlik...
Göçürip Al Trillian

Trillian

Bir sebitden gyssagly habarlaşma hyzmatlaryny we sosial ulgam profillerini dolandyryp bilýän iň...
Göçürip Al Facebook Messenger

Facebook Messenger

Facebook Messenger”, Facebook” tarapyndan taýýarlanan habarlaşma programmasy Windows 10”...
Göçürip Al Hangouts Chat

Hangouts Chat

Hangouts Chat, Google-yň toparlar üçin habarlaşma platformasydyr. Facebook Workplace”, Microsoft...
Göçürip Al Yahoo Messenger

Yahoo Messenger

Yahoo Messenger” mugt hyzmatdyr, onda onlaýn dostlaryňyz bilen gyssagly habarlaşyp bilersiňiz....
Göçürip Al ChatON

ChatON

ChatON, Amerikada we Fransiýada Samsung tarapyndan işlenip düzülen ykjam habarlaşma programmasydyr....
Göçürip Al KakaoTalk

KakaoTalk

KakaoTalk, 100 milliondan gowrak ulanyjy bilen mugt ses söhbetdeşligi we habarlaşma programmasydyr....
Göçürip Al Zello

Zello

Häzirki wagtda sesli söhbetdeşlik programmalarynyň näderejede giň ýaýrandygyny göz öňünde...
Göçürip Al Slack

Slack

Slack, peýdaly, mugt we üstünlikli programma bolup, şahsyýetleriň we toparlaryň bilelikde...
Göçürip Al Voxox

Voxox

Voxox” programmasy, Windows we beýleki ykjam we kompýuter platformalarynda elýeterli mugt...
Göçürip Al SplitCam

SplitCam

SplitCam” wirtual wideo düşüriş sürüjisi, bir wideo çeşmesinden bir wagtyň özünde birnäçe...
Göçürip Al Mumble

Mumble

Mumble programmasy esasanam onlaýn oýun oýnaýan toparlar üçin sesli jaň programmasydyr. Onlaýn...
Göçürip Al Confide

Confide

Gizlin, şifrlenen habarlary iberjek we özüňizi howpsuz duýjak programma. Çynlakaý habar...
Göçürip Al AIM (AOL Instant Messenger)

AIM (AOL Instant Messenger)

Internetde AOL Instant Messenger-i ulanyp, dostlaryňyz ýa-da maşgala agzalaryňyz bilen AIM...
Göçürip Al Ventrilo Client

Ventrilo Client

Wentrilo, onlaýn oýunçylaryň biri-biri bilen köpçülikleýin söhbet edýän meşhur programmalarynyň...
Göçürip Al Ripcord

Ripcord

Ripcord”, Slack” we Discord” ýaly meşhur programmalara alternatiwa hökmünde ulanyp boljak iş stoly...
Göçürip Al Camfrog Video Chat

Camfrog Video Chat

Kompýuterde täze dostlar tapmak, dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen söhbetdeşlik etmek üçin wagt...
Göçürip Al ooVoo

ooVoo

ooVoo, dünýädäki dostlaryňyz we kärdeşleriňiz bilen wideo söhbetdeşlige mümkinçilik berýän mugt...
Göçürip Al Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

Outlook, Microsoft-yň meşhur öndürijiligi we ofis programma üpjünçiligi toplumy bolan Microsoft...

Mostüklemeleriň köpüsi