Göçürip Al Browsers Programma üpjünçiligi

Göçürip Al Google Chrome

Google Chrome

Google Chrome ýönekeý, ýönekeý we meşhur internet brauzeri. Google Chrome web brauzerini guruň, internete çalt we ygtybarly giriň. Google Chrome, Google-yň akylly tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan mugt we meşhur internet brauzeri. Internetde çalt we ygtybarly gezmek isleýän köp ulanyjynyň ilkinji saýlawy, Chrome web brauzeriniň iň...

Göçürip Al Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Firefox”, internet ulanyjylaryna internete erkin we çalt göz aýlamak üçin Mozilla” tarapyndan döredilen açyk çeşme internet brauzeri. Ulanyjylara iň soňky täzelenmeler bilen doly mugt hödürlenýän Mozilla Firefox; Google Chrome”, Opera” we Microsoft Edge” ýaly bäsdeşlerine tizlik, howpsuzlyk we sinhronizasiýa taýdan gaty ynamly boldy. ...

Göçürip Al Opera

Opera

Opera, täzelenen hereketlendirijisi, ulanyjy interfeýsi we aýratynlyklary bilen ulanyjylara iň çalt we iň ösen internet tejribesini hödürlemegi maksat edinýän alternatiw web brauzeri. Opera göçürip alyň Iň meşhur web brauzerleriniň arasynda öz ornuny saklamak üçin Chromium” we Blink” bilen infrastrukturasyny güýçlendirip, Opera” -da...

Göçürip Al Safari

Safari

Simpleönekeý we ajaýyp interfeýsi bilen, Safari internetde gezýän wagtyňyz sizi ýoldan çykarýar we özüňizi howpsuz duýup, iň gyzykly internet tejribesini almaga mümkinçilik berýär. Apple” -iň tizlik we howpsuzlyk meselesinde ägirt uly isleg bildirýän bu programmasy, Windows operasiýa ulgamlary üçin işlenip düzülmegini dowam etdirýär. ...

Göçürip Al CCleaner Browser

CCleaner Browser

CCleaner brauzeri, internetde howpsuzlygy üpjün etmek üçin içerki howpsuzlyk we gizlinlik aýratynlyklary bolan web brauzeri. Onlaýn onlaýn gizlinligiňizi, şahsyýetiňizi we şahsy maglumatlaryňyzy dolandyrmak üçin zerur bolan ähli gurallar bar. Windows üçin çalt, hususy we ygtybarly brauzer bolan CCleaner brauzerini CCleaner...

Göçürip Al Yandex Browser

Yandex Browser

Yandex” brauzeri, Russiýanyň iň meşhur gözleg motory Yandex” tarapyndan işlenip düzülen ýönekeý, çalt we peýdaly internet brauzeri. Google Chrome” -da bolşy ýaly, Chromium” infrastrukturasynda gurlan Yandex” brauzeri ýönekeý ulanyjy interfeýsi bilen ünsi özüne çekýär. Yandex” brauzerini göçürip alyň Türk brauzer bazarynda özüni görkezip...

Göçürip Al AdBlock

AdBlock

Microsoft Edge”, Google Chrome” ýa-da Opera” -ny Windows 10 kompýuteriňizdäki web brauzeri hökmünde isleseňiz, mugt göçürip alyp we ulanyp boljak iň oňat mahabat bloklaýjy plugin. Web sahypalarynda belli nokatlara ýerleşdirilen mahabatlary aýyrmak bilen, kwotany tygşytlaýar, onlaýn gizlinligiňizi goraýar we has çalt göz aýlamaga...

Göçürip Al Brave Browser

Brave Browser

Batyr brauzer, içerki mahabat bloklaýyş ulgamy, ähli web sahypalarynda https goldawy we web brauzerinde tizlik we howpsuzlyk gözleýän ulanyjylar üçin döredilen web sahypalarynyň gaty çalt açylmagy bilen tapawutlanýar. Google Chrome-dan has çalt, has ygtybarly we baýrakly web brauzerini synap görmek üçin ýokardaky Batyr ýüklemek”...

Göçürip Al Firefox Quantum

Firefox Quantum

Firefox Kwant”, Windows operasiýa ulgamy bolan kompýuter ulanyjylary üçin döredilen, ýady az sarp edýän, çalt işleýän häzirki zaman web brauzeri. Mozilla Firefox” -yň adaty wersiýasyndan has çalt işleýän, az serişde sarp edýän we döwrebaplaşdyrylan interfeýs hödürleýän web brauzerimiz bar. Mozilla Firefox” -yň ekrany adaty wersiýadan 2...

Göçürip Al Chromium

Chromium

Chromium, Google Chrome-yň infrastrukturasyny gurýan açyk çeşme brauzer taslamasydyr. Chromium” brauzer taslamasy ulanyjylara has ygtybarly, has çalt we has durnukly wersiýalary bilen iň gowy internet tejribesini hödürlemegi maksat edinýär. Hrom, dünýäniň dürli künjeginden döredijiler topary bilen dizaýn we programma üpjünçiligi taýdan...

Göçürip Al Chromodo

Chromodo

Chromodo, Comodo kompaniýasy tarapyndan neşir edilen internet brauzeri bolup, biz onuň wirusa garşy programma üpjünçiligi bilen gowy tanyşdyrys we howpsuzlyga berýän ähmiýeti bilen ünsi özüne çekýäris.  Kompýuterleriňizde mugt göçürip alyp we ulanyp boljak brauzer bolan Chromodo, esasan, Google Chrome-yň infrastrukturasyny emele...

Göçürip Al Facebook AdBlock

Facebook AdBlock

Facebook AdBlock”, brauzerden birikdirilen Facebook” platformasyndaky mahabatlary bloklaýan blokirleme giňeltmesi. Bu giňeltme bilen, kompýuteriňizde ulanýan Google Chrome brauzeriňizde işledip bilersiňiz, hemişelik görmekden ýadadýan mahabatlaryňyzdan dynyp bilersiňiz. Facebook” mahabatlaryny brauzeriň ekranynda görmek islemeýän...

Göçürip Al SlimBrowser

SlimBrowser

SlimBrowser beýleki internet brauzerleri bilen deňeşdirilende gaty ýönekeý gurluşa eýe. Şonuň ýaly-da, beýleki internet brauzerlerinden has kiçi göwrümli SlimBrowser, internete çalt we ygtybarly göz aýlamaga mümkinçilik berýär. SlimBrowser, Windows bilen gaty gowy işleýän programma bolmagyň peýdasy bilen çalt açylýar. Köp brauzeriň...

Göçürip Al Basilisk

Basilisk

Basilisk, Pale Moon brauzerini dörediji tarapyndan döredilen açyk çeşme web gözleg programmasy. Döwrebap we doly aýratynlykly web brauzeri bolmakdan başga-da, Firefox” -yň peýdaly tehnologiýalaryny goramagy maksat edinýär. Goşmaçalar üçin Basilisk, XUL / XPCOM giňeltmelerini we NPAPI goşmaçalaryny şuňa meňzeş goldaýar, bularyň hemmesi...

Göçürip Al CatBlock

CatBlock

CatBlock” giňeltmesi bilen, mahabatlary petiklemegiň ýerine Google Chrome brauzerinde pişik suratlaryny görkezip bilersiňiz. Web sahypalary üçin iň möhüm girdeji çeşmesi hemaýatkär mahabatlardan alynýar. Sahypada hödürlenýän hyzmatyň öwezine mahabatlary çap etmek gaty adaty we zerur. Şeýle-de bolsa, käbir web sahypalarynda bu ýagdaý...

Göçürip Al TunnelBear

TunnelBear

TunnelBear”, internet trafigini ugrukdyrmak we dünýäniň başga bir ýurdundan internete girýän ýaly görünmek üçin ulanyp boljak üstünlikli programma. Şeýlelik bilen, anonim internetde erkin gezip, şahsyýetiňizi gizläp bilersiňiz. TunnelBear, kompýuteriňiz bilen gönüden-göni birikýän beýleki uzak serweriň arasynda maglumat akymyny...

Göçürip Al Opera Neon

Opera Neon

Opera Neon, üstünlikli internet brauzeri Opera döreden topar tarapyndan düşünje hökmünde işlenip düzülen internet brauzeri. Google Chrome” we Opera” ýaly Chromium” infrastrukturasynda gurlan mugt brauzer bolan Opera Neon”, beýleki brauzerlerden öwrenişen aýratynlyklarymyzy başga bir görnüşde hödürläp, has amaly ulanyş tejribesini...

Göçürip Al Vivaldi

Vivaldi

Wivaldi” örän peýdaly, ygtybarly, täze we çalt internet brauzeri bolup, uzak wagtlap internet brauzer pudagynda agdyklyk edýän Google Chrome”, Mozilla Firefox” we Internet Explorer” -iň arasyndaky deňagramlylygy bozup bilýär. Opera brauzeriniň düýbüni tutujy we öňki baş direktory Jon Won Tetçner we onuň topary tarapyndan döredilen täze...

Göçürip Al Chrome Canary

Chrome Canary

Google Chrome Canary, Google-yň Chrome dörediji wersiýasy üçin beren ady.  Android” operasiýa ulgamy material dizaýnyna geçensoň, Google” ilki bilen YouTube” döreden programmalaryny täzeläp başlady, soň bolsa Gmail ýaly programmalaryň dizaýnyny üýtgedip başlady. 2018-nji ýylyň tomsunda Google Drive-yň dizaýnyny düýbünden täzelän bu...

Göçürip Al HTTPS Everywhere

HTTPS Everywhere

HTTPS Her ýerde, internet howpsuzlygy barada alada etseňiz ulanyp boljak brauzer goşmaçasy hökmünde kesgitlenip bilner. HTTPS Her ýerde, esasanam, internete girýän sahypalaryňyzyň howpsuzdygyny ýa-da ýokdugyny barlamak bilen awtomatiki çäreleri görýän ulgam diýip pikir edip bolar. Howpsuzdygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin web...

Göçürip Al Pomotodo

Pomotodo

Pomotodo, Google Chrome-da ulanyp boljak işleriň sanawy giňeltmesi hökmünde peýda boldy. Mugt we web brauzeriňizi edilmeli işleriňizi dolandyrmak üçin gural edýän giňeltme, ykjam platformalarda barlygy we rugsat bermegi sebäpli ähli taslamalaryňyza we wezipeleriňize islendik wagt girip bilersiňiz. kompýuterde ýerine ýetirýän işleriňizi...

Göçürip Al Avant Browser

Avant Browser

Avant Browser”, ulanyjylara bir wagtyň özünde birnäçe web sahypasyna göz aýlamaga mümkinçilik berýän ähli islenmeýän pop-uplary we fleş plaginleri awtomatiki bloklaýan internet brauzeri. Ulanyjylara ähli şahsy maglumatlary we galyndylary toplumlaýyn arassalaýjy bilen arassalamaga kömek edýän bu programma güýçli alternatiwa hökmünde...

Göçürip Al Ghost Browser

Ghost Browser

Ghost brauzeri, iş stoluňyzdaky kompýuterlerde ulanyp boljak güýçli we işleýän internet brauzeri. Accountshli hasaplaryňyzy beýlekisinden has güýçli aýratynlyklary bolan brauzer bilen bir penjirede dolandyryp bilersiňiz. Dürli hasaplaryňyzy barlamak üçin dürli internet brauzerlerini ulanýan bolsaňyz, bu mesele Ghost brauzeri bilen ýok...

Göçürip Al Maxthon Cloud Browser

Maxthon Cloud Browser

Maxthon Cloud Browser”, ulanyjy üçin amatly interfeýsiň kömegi bilen gysga wagtyň içinde janköýer bazasyny artdyrmagy başaran mugt web brauzeri. Mundan başga-da, brauzer ulanyjylara ýokary tizlikli web tejribesini we umumy umumy öndürijiligini hödürleýär. Mundan başga-da, programmada ulanyjylaryň aýlanyşyny has aňsatlaşdyrmak üçin köp...

Göçürip Al Microsoft Edge

Microsoft Edge

Edge, Microsoft-yň iň soňky web brauzeri. Windows 10 we Windows 11 operasiýa ulgamynyň bir bölegi bolan Microsoft Edge, Mac we Linux kompýuterlerinde, iPhone we Android enjamlarynda we Xbox-da häzirki zaman web brauzeri hökmünde öz ornuny alýar. Açyk çeşme Chromium platformasyny ulanyp, Edge, Google Chrome we Apple Safari-den soň dünýäde...

Göçürip Al Internet Explorer 10

Internet Explorer 10

Windows 7 ulanyjylary üçin taýýarlanan Windows 8 operasiýa ulgamy bilen deslapky brauzer hökmünde gelýän Internet Explorer-iň soňky wersiýasy. Windows 7 ulanyjylaryna hödürlenen Internet Explorer 10-yň soňky wersiýasy bilen ösüş döwründe ýüze çykan ähli kemçilikler we ýalňyşlyklar aradan aýryldy. Internet Explorer 10-da janly grafika,...

Göçürip Al Polarity

Polarity

Polarity, tab esasly nawigasiýa hödürleýän we howpsuzlygyň öňdäki orunda durýan peýdaly web brauzeri. Gecko Villanowa we Trident infrastrukturasyny ulanyp, programmanyň halanýan bölümi, bellikler redaktory, proksi birikdiriş opsiýalary we paroly goramak aýratynlyklary bar. Hususy re toimiň kömegi bilen, brauzeriňize seredýän web...

Göçürip Al FiberTweet

FiberTweet

Google Chrome we Safari brauzeri üçin döredilen FiberTweet, Twitter sahypasyndaky 140 simwol çägini aýyrýar. Plagini guranyňyzda, plugin ulanyp, beýleki ulanyjylardan çäksiz habarlary görüp bilersiňiz. Plagin gurulmadyk ulanyjylar gysgaldylan baglanyşygyň kömegi bilen galan habarlary görüp bilerler. Sosial mediýada mugt ses çykarmak üçin...

Göçürip Al Waterfox

Waterfox

Waterfox” üçin Firefox 64 bit” diýip bileris. Bu açyk çeşme wersiýasynda, Firefox bilen bir wagtyň özünde ösüşiň netijesinde ähli Firefox täzelenmelerine, goşmaçalaryna we programmalaryna girip we ulanyp bilersiňiz. Umumy aýratynlyklar: Firefox, Google Chrome bilen sinhronlap bilersiňiz. Bellikler, öňki ýazgylar, parollar,...

Göçürip Al Citrio

Citrio

Citrio” programmasy, kompýuterleriňizde ulanyp boljak alternatiw web brauzerleriniň arasynda bolup, brauzer dünýäsine gaty berk girendigini aýdyp bilerin. Programmany öndürijiniň aýdyşy ýaly, gaty ýönekeý interfeýs bar we brauzeriň açylyş wagtyndan zeýrenýänler bu interfeýsiň mümkin boldugyça çalt açylmagy bilen kanagatlanar diýip pikir...

Göçürip Al Cyberfox

Cyberfox

Çalt internet brauzerini gözleýän bolsaňyz we 64 Bit ulgamy bar bolsa, Cyberfox size iň çalt internet brauzerini hödürläp biljek mugt internet brauzeri. Esasan Firefox profilini ulanýan we bu brauzeriň üstünlikli emele gelen Cyberfox, 64 Bit ulgamynyň aýratynlygy bolan ösen ýat we ulgam çeşmelerini dolandyrmak mümkinçiliklerinden...

Göçürip Al ShutApp

ShutApp

Mozilla Firefox” brauzeri üçin işlenip düzülen ShutApp” goşmaçasy bilen, WhatsApp Web” -i ulananyňyzda onlaýn” statusyňyzy gizläp bilersiňiz we görünmek islemeýän adamlaryňyzyň habary bolmazdan habarlaşmagy dowam etdirip bilersiňiz. Geçen ýyl WhatsApp” -yň çykaran WhatsApp” web wersiýasy, habarlaşmalarymyzy üznüksiz dowam etdirmek üçin...

Göçürip Al Slimjet

Slimjet

Slimjet, Chrome esasly brauzerleriň arasynda. Google Chrome, Firefox, Opera we beýleki web brauzerlerinden tapawutlanýan, ulanyjynyň köplenç zerur bolan goşmaçalaryny öz içine alýan doly aýratynlykly web brauzeri. Häzirki zaman internet brauzerleri ýaly üstünlikli bolmasa-da, gaty işleýär. Bizar ediji mahabatlary blokirlemek üçin ulanýan...

Göçürip Al Download Scheduler

Download Scheduler

Planşeteri göçürip almak” Firefox” -a göçürip almak üçin goşundy.  Birnäçe wagtdan soň biziň ýurdumyzda ulanyljak ulgam bilen, Adalatly ulanyş kwotasy” irden 02.00 bilen 08.00 aralygynda güýje girmez. Bu sagatlaryň arasynda ulanýan göçürip alyş tizligiňiz bilen kwotasyz göçürip alyp bilersiňiz. Munuň üçin kompýuteriň öňünde oturmaly...

Göçürip Al Flock

Flock

Ulanyşy kyn ýa-da çylşyrymly habarlaşma programmalaryny ulanmakdan ýadasaňyz we işiňizde wagtyňyzy ýitirýär öýdýän bolsaňyz, bu meseläni Flock” bilen çözüp bilersiňiz. Doly mugt hödürlenýän bu programmanyň, iş stoly kompýuterinden başga Mac, Chrome, Android we iOS üçin wersiýalary bar. Jübi enjamlarynda we kompýuterlerde ulanyp boljak...

Göçürip Al ARC Welder

ARC Welder

ARC Welder plugin, Google Chrome ulanyjylaryna kompýuterlerini we Chrome web brauzerlerini ulanyp, Android programmalaryny aňsatlyk bilen işletmäge mümkinçilik berýän mugt plugin hökmünde peýda boldy. Chrome” üçin App Runtime”, ýagny Google-yň çäkli mukdarda işläp düzüjiler üçin çykaran ARC-i ulanýan goşmaçasy, Android programmalaryny...

Göçürip Al Save to Facebook

Save to Facebook

Facebook” -a ýatda saklamak, Google Chrome” -yň giňeltmesi bolup, Facebook-da halaýan wideolaryňyzy, suratlaryňyzy ýa-da tekstleriňizi soň kontaktlaryňyz bilen paýlaşmak we islän wagtyňyz aňsatlyk bilen ulanmaga mümkinçilik berýär. Soňra görmek üçin Facebook” -da paýlaşylan islendik zady ýatda saklamak mümkinçiligi bar, we ykjam we iş...

Göçürip Al All in One Messenger

All in One Messenger

All-in-One Messenger, bir üçegiň aşagynda habarlaşma programmalaryny getirýän Google Chrome giňeltmesi. Dürli enjamlary, brauzerleri ýa-da programmalary ulanman, ähli habarlaşma programmalaryny bir üçegiň aşagynda ýygnaýan bu programmanyň kömegi bilen gepleşikleriňizi has aňsat alyp bilersiňiz. Bir dostuňyz Facebook Messenger” -iň üsti...

Göçürip Al CLIQZ Browser

CLIQZ Browser

Açyk çeşme web brauzeri bolan CLIQZ brauzeri, aşa çalt we ygtybarly gurluşy bilen ünsi özüne çekýär. Internetdäki serfingiňizi täze ölçege alyp barýan brauzer bilen, köp meseleleriňizi sekuntda ýerine ýetirip bilersiňiz. Ulanyjylaryň işini has aňsatlaşdyrýan we internetde serf etmegi has lezzetli edýän CLIQZ” brauzeri güýçli...

Göçürip Al Avast Online Security

Avast Online Security

Avast Online Security” giňeltmesi, Google Chrome brauzerinde gizlinligiňizi we howpsuzlygyňyzy ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Internetde gezelenç edenimizde köp howplara duçar bolup bileris we bank, sosial media we e-poçta hasaplary ýaly ýygy-ýygydan ulanylýan amallarymyz hem bozulýar. Avast Online Security” giňeltmesi, girýän web...

Göçürip Al Data Saver

Data Saver

Data Saver” ýa-da Data Saver” diýlip atlandyrylýan bu giňeltme, Google Chrome ulanyjylarynyň web sahypalaryna has tygşytly we çalt girmegi üçin taýýarlanan we Google tarapyndan resmi taýdan taýýarlanan mugt giňeltmeleriň biridir. Şonuň üçin ony web brauzeriňize gurmazdan ozal hiç hili şübhe ýa-da biynjalyk bolmak zerurlygy ýok....

Göçürip Al Hangouts

Hangouts

Hangouts programmasy bilen, sanawdaky dostlaryňyz bilen Google hasabyňyz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Google Chrome plugin bilen has amatly ulanmagy hödürleýän programma, ýazuw we wizual aragatnaşykda iň halanýan önümleriň biri bolup biler. 850-den gowrak ýüz keşbini goldaýan önüm, 10 adama gürleşmäge ýa-da wideo jaň etmäge mümkinçilik...

Göçürip Al Enchancer for YouTube

Enchancer for YouTube

YouTube” üçin Enchancer”, Microsoft Edge” üçin elýeterli goşundy.  Microsoft-yň täze brauzeri Edge-de ulanyp boljak iň täze goşmaçalaryň biri bolan YouTube” üçin Enchancer”, iň meşhur wideo oýnamak sahypasy bolan YouTube-da jikme-jik üýtgeşmeler girizmäge mümkinçilik berýär. Plaginiň aýratynlyklary aşakdakylar: Düzeltmek opsiýalary...

Göçürip Al SRWare Iron

SRWare Iron

Hrom alternatiwasy diýip biljek SRWare Iron, web brauzeriňiziň edýän ähli amallaryny ýerine ýetirip biler. Hrom infrastrukturasyny ulanan ilkinji mysallaryň biri bolan SRWare Iron, infrastrukturasynyň getirýän ähli güýçli aýratynlyklaryna eýe, emma tapawutlary bilen tapawutlanýan web brauzeri. 2008-nji ýyldan bäri ulanylýar. Google...

Göçürip Al SeaMonkey

SeaMonkey

SeaMonkey”, internete gireniňizde zerur programma üpjünçiligini birleşdirýän taslama. SeaMonkey” web brauzeri, e-poçta dolandyryjysy, HTML redaktory, IRC söhbetdeşlik programmasy we täzelikçi. Mozilla” -nyň tejribesi bilen işlenip düzülen bu programma mugt we çylşyrymly internet programma üpjünçiligi bolup durýar. Mozillanyň beýleki...

Göçürip Al Maxthon

Maxthon

Maxthon” web brauzeri, ähli ulanyjylar üçin döredilen güýçli bellikli brauzerdir. Göz aýlamagyň esasy funksiýalaryndan başga-da, Maksthon brauzeri size internetde gezelenç etmek tejribäňizi ýokarlandyrjak köp baý aýratynlyklary hödürleýär. Makston size rahat, gyzykly we şahsy web tejribesini berjek ajaýyp aýratynlyklar bilen gelýär....

Göçürip Al Proxy Helper

Proxy Helper

Proxy Helper” giňeltmesi, Google Chrome we beýleki Chromium esasly web brauzerleriniň ulanyjylarynyň göz aýlamak isleýän giňeltmeleriniň arasynda bolup, ulanyjylara mugt hödürlenýär. Adyndan düşünşiňiz ýaly, ulanyjylarda Chrome-da proksi sazlamalaryny has aňsatlaşdyrmak üçin taýýarlanan giňeltme, esasanam mekdep kitaphanalaryna birikmek,...

Göçürip Al Auslogics Browser Care

Auslogics Browser Care

Auslogics Browser Care” mugt programma bolup, ulanyjylar kompýuterlerinde ulanýan brauzerleriniň sazlamalaryny düzüp we brauzerlerde ulanylýan gereksiz goşmaçalary arassalap bilerler. Örän ajaýyp we döwrebap ulanyjy interfeýsine eýe bolan bu programma ýönekeý ulanyjylar we hünärmen ulanyjylar üçin köp wariant hödürleýär. Programmanyň...

Mostüklemeleriň köpüsi