Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021

Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021

Platforma: Windows Dil: Iňlis
Mugt Göçürip Al üçin Windows (0.22 MB)
 • Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021
 • Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021
 • Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021
 • Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021
 • Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021
 • Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021
 • Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021
 • Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021

Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021,

Öýlerimizde we iş ýerlerimizde ençeme ýyl bäri ulanýan kompýuterlerimiz üçin mugt wirusy goramak ulgamyny hödürleýän Avast Free Antivirus”, wirtual howplara garşy işlenip düzülýär we täzelenýär.

Interneti ulanýan, internete birikdirilmedik hem bolsa, haýsydyr bir tora ýa-da internete birikdirilmedik hem bolsa, bir ulgamda wirus töwekgelçiligi bar. Bu howpuň öňünde howpsuz bolmagy üçin ygtybarly wirusa garşy programma hökmünde maslahat berip biljek Avast Free Antivirus”, wirusy kesgitlemekde we wirusy ýok etmekde örän üstünlikli. Avast Free Antivirus” hem öz wirus derňew motoryny, hem-de AVG wirus derňew motoryny öz içine alýar. Bu siziň howpsuzlyk derejäňizi ýokarlandyrýar.

Awast nädip gurmaly?

Aşakdaky wideoýazgyda kompýuterlerde iň köp ulanylýan wirusa garşy programmalaryň biri bolan Avast Free Antivirus” -y nädip gurmalydygyny düşündirmäge synanyşdyk:

Avast Free Antivirus” dürli elementlerden durýar. CyberCapture” elementi programma üpjünçiliginiň oňurgasyny emele getirýän wirusy kesgitleýän beýni hökmünde kesgitlenip bilner. Beýleki tarapdan, özüni alyp baryş galkany, şübheli işler üçin kompýuteriňiziň yzygiderli gözegçilik edilmegini üpjün edýär. Avast Parol Vault” diňe bir parollaryňyzy kodlanmaga kömek etmän, her gezek internete gireniňizde parol girizmekdäki kynçylyklary hem halas edýär. Avast” brauzerini arassalamak, brauzeriňizi deslapky gözleg motoryny we baş sahypasyny üýtgedýän islenmeýän brauzer goşmaçalaryndan azat edýär. Avast Wi-Fi” inspektory simsiz ulgamyňyzyň howpsuzlygyny üpjün edýär. Akylly skaner, howply parollardan başlap, zyýanly plug-inslere, bir skaner bilen köne programma üpjünçiligine çenli; zyýanly programma üpjünçiliginiň ulgamyna girmegine mümkinçilik berýän gowşaklyklary tapýar.Programma üpjünçiligini täzeleýjiniň kömegi bilen, kompýuteriňizde gurlan ähli programmalar hemişe täzelenýär. Ulgamyňyza çuňňur aralaşyp bilýän we hatda başda ýerleşip bilýän örän täsirli wiruslardan dynmagyň iň ýönekeý usuly bolan Rescue Disk”, Avast Free Antivirus” bilen bilelikde gurallaryň arasynda.

Awast antiwirus aýratynlyklary

 • Antivirus: Akylly derňew wiruslary, zyýanly programma üpjünçiligini, içaly programma üpjünçiligini, töleg programma üpjünçiligini we fişing aldawlaryny ýüze çykarýar we bloklaýar.
 • Özüňi alyp baryş galkany: Şübheli özüni alyp barş usullaryny ýüze çykaryp, nol günlük howplardan we töleg programma üpjünçiliginden goraýar.
 • CyberCapture: Näbelli faýllary izolýasiýa edýär. Şeýlelik bilen, faýllaryň howpsuzdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin bulutda analiz edilip bilner.
 • Anti-Fişing: Galplyklaryň we galp saýtlaryň awtomatiki usulda öňüni alýar, brauzer giňeltmelerine (pluginlere) zerurlyk ýok.
 • WiFi inspektory: Öý simsiz ulgamyňyzdaky kemçilikleri awtomatiki kesgitlemek arkaly hakerleri uzaklaşdyrýar.
 • Programma üpjünçiligini täzeleýji: Howpsuzlyk gowşaklyklaryny düzetmek we öndürijiligi gowulandyrmak üçin programma üpjünçiligiňizi täzeläp durýar.
 • Parollar: accountshli hasaplaryňyzy ýekeje baş parol bilen howpsuz saklaň.
 • Brauzeri arassalamak: Brauzeriňizden islemeýän ýa-da islemeýän gurallar panelini we beýleki goşmaçalary aýyryň.
 • Dikeldiş diski: Ulgamyň işlemeginiň öňüni alýan wirus ýokaşanda, açmak üçin CD ýa-da USB diskde Dikeldiş Disk şekilini dörediň.

Awast täzelenmesi bilen gelýän üýtgeşmeler 20.10.2442

 • Giňeldilen paroly goramak - Indi brauzerleriň beta wersiýalarynda parollaryňyzy goraýarys. (Chrome, Edge, Firefox we AVG Howpsuz brauzer - Diňe Premium wersiýalary)
 • Dikeldiş diski gowulandyrmalary - Windows 7 ulanyjylary bu aýratynlygyň ýene-de işleýändigini bilip bilerler, we öndürijiligini gowulaşdyrdyk we ähli ulanyjylar üçin degişli .DLL-leri dogry arassalaýandygyna göz ýetirdik.
 • Bugalňyşlyklary düzetmek - Antivirusyňyzy güýçlendirýän adaty näsazlyklar düzedilýär

Awast mugt antiwirus täzelenmesi bilen täzelik 20.9.2437

 • CyberCapture - Duýduryşy sypdyrdyňyzmy? Indi howp abandyrmak laboratoriýamyza iberen şübheli faýllaryňyzyň ähli netijelerini habar merkeziňizde görüp bilersiňiz
 • Köpugurly paroly goramak - Chrome” we Opera” -dan başga-da, indi Microsoft Edge” we şahsy halaýan Avast Secure” brauzerimizi parol bilen gorap bilersiňiz.
 • Aýratynlyklar üçin ses beriň - Halaýan premium aýratynlyklaryňyza ses beriň ýa-da täze aýratynlyklar üçin pikirleriňizi iberiň. Menýu> About we Awast-a öz islegiňizi aýdyň (diňe Premium ulanyjylary üçin elýeterli)
 • Öndürijilik gowulaşmalary - Esasy hyzmatymyzyň we VPS-iň bir wagtyň özünde ýüklenmegi sebäpli wirusa garşy komponentleriňiz has çalt ýüklener.
PROS

Faýlyň abraýy

Uzakdan giriş goldawy

Bulut esasly gorag

Grafiki türk interfeýsi

Mugt ulanmak

Avast Free Antivirus 2021 Görnüşleri

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: App
 • Dil: Iňlis
 • Faýl ölçegi: 0.22 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Öndüriji: AVAST Software
 • Iň soňky täzelenme: 11-07-2021
 • Göçürip Al: 11,447

Degişli programmalar

Göçürip Al McAfee Rootkit Remover

McAfee Rootkit Remover

McAfee Rootkit Remover” ulanyjylara kompýuteriňizde adaty usullar bilen kesgitläp bolmaýan zyýanly...
Göçürip Al Avast Free Antivirus 2021

Avast Free Antivirus 2021

Öýlerimizde we iş ýerlerimizde ençeme ýyl bäri ulanýan kompýuterlerimiz üçin mugt wirusy goramak...
Göçürip Al Protect My Disk

Protect My Disk

Protekt my Disk, soňky döwürde gaty giňden ýaýran USB taýaklaryňyzy we kompýuterleriňizi Autorun...
Göçürip Al Keylogger Detector

Keylogger Detector

Klawiatura bilen girizilen maglumatlary saklamaga we beýlekiler bilen paýlaşmaga sebäp bolýan...
Göçürip Al Trend Micro Lock Screen Ransomware Tool

Trend Micro Lock Screen Ransomware Tool

Trend Micro” tarapyndan Lock Screen Ransomware” guralyny ulanyp, ulgamyňyza girmegiňize päsgel...
Göçürip Al RogueKiller

RogueKiller

RogueKiller bilen, häzirki wagtda kompýuteriňizde işleýän ähli programmalary skanirläp we olaryň...
Göçürip Al Autorun Injector

Autorun Injector

Autorun Injektor” programmasy, Autorun” -a, ýagny kompýuteriňize dakýan USB diskleriň awtorun...
Göçürip Al Cybereason RansomFree

Cybereason RansomFree

Cybereason RansomFree” programmasy bilen, kompýuteriňize ýokaşyp biljek töleg programma...
Göçürip Al Norton Power Eraser

Norton Power Eraser

Norton Power Eraser, ulgamyňyza goşmaça howpsuzlyk gatlagyny goşýan we kompýuter howplaryndan has...
Göçürip Al HitmanPro.Alert

HitmanPro.Alert

HitmanPro.Alert” programmasy kompýuteriňize zyýan berip biljek zyýanly programma üpjünçiliginden...
Göçürip Al RemoveIT Pro

RemoveIT Pro

RemoveIT Pro, ulgamyňyza ýokaşan zyýanly programma üpjünçiligini, wiruslary, trojanlary we ş.m....
Göçürip Al Secure Webcam

Secure Webcam

Howpsuz Web kamera programmasy, kompýuter ulanyjylarynyň iň uly düýşi bolan rugsatsyz web kamera...
Göçürip Al Anti-Keylogger

Anti-Keylogger

Indi şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny Anti-Keylogger bilen has aňsat üpjün edip bilersiňiz,...
Göçürip Al Autorun Virus Remover

Autorun Virus Remover

Autorun Wirus Remover”, kompýuteriňizi autorun.inf wiruslaryndan goramaga mümkinçilik berýän...
Göçürip Al Kaspersky Rescue Disk 18

Kaspersky Rescue Disk 18

Kaspersky Rescue Disk 18, kompýuteriňizi zyýanly programma üpjünçiliginden dikeltmek üçin ulanyp...
Göçürip Al Spyware Doctor

Spyware Doctor

Spyware Doctor, içaly programma üpjünçiligini pozmaga mümkinçilik berýän we hakyky wagtda goragy...
Göçürip Al Anvi Smart Defender

Anvi Smart Defender

Anvi Smart Defender” kompýuteriňizi Troýanlardan, mahabat programma üpjünçiliginden, içaly...
Göçürip Al Webroot Spy Sweeper

Webroot Spy Sweeper

Iň ösen içaly programma üpjünçiligini kesgitlemek üçin hünärmenler tarapyndan tassyklanan programma...
Göçürip Al Microsoft Malicious Software Removal Tool

Microsoft Malicious Software Removal Tool

Microsoft zyýanly programma üpjünçiligini aýyrmak guraly zyýanly programma üpjünçiligini ýüze...
Göçürip Al SUPERAntiSpyware Free Edition

SUPERAntiSpyware Free Edition

SUPERAntiSpyware” köp ölçegli skaner tehnologiýasy we prosessor sorag ediş tehnologiýasy bilen täze...
Göçürip Al Zemana AntiLogger

Zemana AntiLogger

AntiLogger, Maglumat howpsuzlygy goluň maglumatlar bazasyna zerurlyk bolmazdan, zyýanly programma...
Göçürip Al Remove Fake Antivirus

Remove Fake Antivirus

Häzirki wagtda kompýuterimize diňe internete gireniňizde-de wirus ýokaşmagy ýaly ýagdaýlar bar....
Göçürip Al SpyDLLRemover

SpyDLLRemover

SpyDLLRemover” içaly programma üpjünçiligini anyklamak we aýyrmak üçin täsirli guraldyr. Runhli...
Göçürip Al FreeFixer

FreeFixer

FreeFixer” wiruslar, trojanlar, içaly programma üpjünçiligi, mahabat programmalary we kök...
Göçürip Al Autorun Angel

Autorun Angel

Autorun Angel”, operasiýa ulgamyňyz açylan badyna işjeňleşdirilen programma üpjünçiliginde zyýanly...
Göçürip Al Spy Emergency

Spy Emergency

Spy Emergency” çalt gözden geçiriş gurluşy we ygtybarly aýyrylmagy bilen beýleki içaly programma...
Göçürip Al AVG Rescue CD

AVG Rescue CD

Zyýanly programma üpjünçiligine sezewar bolan kompýuterleri dikeltmek üçin zerur bolan ähli...
Göçürip Al CounterSpy

CounterSpy

CounterSpy güýçli içaly programma üpjünçiligi we zyýanly programma üpjünçiligini aýyrmak...
Göçürip Al RegAuditor

RegAuditor

RegAuditor” programmasy, kompýuteriňize ýokaşan mahabat programma üpjünçiligini, zyýanly programma...
Göçürip Al MalAware

MalAware

MalAware, bary-ýogy 1mb göwrümli we kompýuteriňizi zyýanly programma üpjünçiligi üçin mümkin...

Mostüklemeleriň köpüsi