Mostüklemeleriň köpüsi

Programma üpjünçiligini göçürip alyň

Göçürip Al TAS 2022

TAS 2022

Android” smartfony we planşet ulanyjylary üçin ýörite işlenip düzülen TAS 2022 APK mugt satuwa çykaryldy. Oýunçylara hakyky we çuňňur futbol tejribesini hödürlän TAS 2020 APK, türk ligalaryny hem öz içine aldy. Birnäçe hepde bäri ykjam oýunçylar tarapyndan sabyrsyzlyk bilen garaşylýan futbol simulýasiýa oýnuna hakyky oýunçylar...

Göçürip Al FMWhatsApp Free

FMWhatsApp Free

Häzirki wagtda iň uly habarlaşma programmasy bolan WhatsApp” her gün täze ulanyjylara ýetmegini dowam etdirýär. Bütin dünýäde millionlarça ulanyjy habarlaşmak üçin ulanýan WhatsApp” hem ulanyjylaryna dürli aýratynlyklary başdan geçirmäge mümkinçilik berýär. WhatsApp” -yň ösen wersiýasy hökmünde işe girizilen FMWhatsApp APK ulanyjylara...

Göçürip Al Frontier Heroes

Frontier Heroes

Serhet gahrymanlary” doly we mugt göçürip alyp bolýan gyzykly we çuňňur mobil oýun. Aslynda Serhet gahrymanlary” ýeke oýun däl; Köp oýunlary öz içine alýan paket. 20-den gowrak oýny öz içine alýan Serhet gahrymanlary” Amerikanyň taryhyna ünsi jemleýär. Has gowy düşündirmek üçin kiçi oýunlaryň hemmesi başga bir taryhy döwri...

Göçürip Al Joy Flight

Joy Flight

Joy Flight” gyzykly we gyzykly oýun bolup, ony Android enjamlaryňyza göçürip alyp we oýnap bilersiňiz. Aghli ýaşdaky oýunçylar başga bir stil döretmek üçin hereket, başdan geçirmeler we ussatlyk birleşip, oýun oýnamakdan lezzet alyp bilerler. Owadan haýwanlaryň gahryman bolup görünýän oýnunyň meýilnamasyna görä, kelleli gelmişekler...

Göçürip Al Spinner: The Game

Spinner: The Game

Super Hexagon” oýny 2 ýyl bäri ykjam enjamlaryň ussat oýunlary kategoriýasynda hadysadyr. Şeýle-de bolsa, tölenendigi sebäpli bu oýun Türkiýede ýeterlik üstünlik gazanyp bilmedi. Onda näme üçin mugt alternatiwany synap görmeli däl? Spinner bu boşlugy aradan aýyryp biljek gowy mysaldyr. Öňki oýunda merkezden gaçmaga we ýapyşmaga...

Göçürip Al Skyward

Skyward

Iki barlaýjyga meňzeş dürli reňkli iki diskiň aýlanmagy bilen hereket edýän Skyward, hakykatdanam ussatlyk oýny. Umentadygärlik jülgesini ýada salýan grafika bilen birlikde, ýokarda agzalan oýnuň 3D arhitekturasyna meňzeş gurluşlarda öňe gitmäge synanyşýarsyňyz. Etmeli zadyňyz aslynda gaty ýönekeý: Indiki ädimi emele getirjek platforma...

Göçürip Al Ping Pong Free

Ping Pong Free

Ping Pong” oýny aslynda tagta oýny. Arçalarda we oýun otaglarynda stollarda oýnaýan, dostlarymyz bilen köp gyzykly geçirýän we ahyryna çenli bäsleşigi başdan geçirýän bu oýunlar indi ykjam enjamlarymyzda. Ping Pong, Android enjamlaryňyzda mugt göçürip alyp we oýnap boljak stol tennisi oýny däl. Has dogrusy, topy retro stilinde oýnalan...

Göçürip Al Tank 1990 Free

Tank 1990 Free

Tank 1990 Mugt, retro oýny, ony Android enjamlaryňyzda mugt göçürip alyp bilersiňiz. Arçalarymyzda ýygy-ýygydan oýnadyk, bu gezek dostlarymyz bilen garşydaş däl-de, ýaranlar ýaly oýnadyk. Oýunda ýadyňyzda bolsa, patyşa ýaly bürgüdi goramaga synanyşýardyňyz. Bu oýun, arkaňyzda oýnaýan oýnuňyz bilen deňdir diýip bilerin. Grafiki taýdan...

Göçürip Al Pigs Can't Fly

Pigs Can't Fly

Doňuzlar uçup bilmeýär, Android enjamlaryňyzda mugt göçürip alyp we oýnap boljak gyzykly oýun. Bu owadan doňuzyň dowzahdan gaçmagyna kömek etjek bu oýun bilen hezil edip bilersiňiz. Betbagtçylyk sebäpli dowzaha düşen owadan we gödek görünýän doňuz, köp howply jandarlary we päsgelçilikleri ýeňip geçip, bu ýerden gaçmaga synanyşýar. Bu...

Göçürip Al Bounder's World

Bounder's World

Bounder World”, Android” enjamlarynda oýnamak üçin çuňňur başarnykly oýun gözleýänleriň halaýanlary üçin dalaşgär. Planşetlerimizde we smartfonlarymyzda hiç hili kynçylyksyz oýnap bilýän bu oýundaky esasy maksadymyz, başlangyç nokadymyzdan pellehana çenli gözegçilikimize berlen tennis topuny götermekdir. Muňa ýetmek aňsat däl, sebäbi...

Göçürip Al 2 Player Reactor

2 Player Reactor

2 Pleýer Reaktory, Android enjamlaryňyza mugt göçürip alyp we oýnap boljak dürli oýunlary öz içine alýan paket programmasydyr. Bir enjamda iki adam bilen oýnap boljak oýunlary öz içine alýan bu oýun, 10 milliondan gowrak gezek göçürilendigi bilen ünsi özüne çekýär. Elmydama internet birikmesi ýok bolsa we dostlaryňyz bilen awtonom...

Göçürip Al The Boomerang Trail

The Boomerang Trail

Android” planşetlerinde we smartfonlarynda oýnap boljak endik ussatlygy gözleýän bolsaňyz, Bumerang Trail” gözleýän oýnuňyz bolup biler. Minimal gurluşy bilen ünsi özüne çekýän bu oýun gyzykly tema açýar. Bumerang Trail” -däki maksadymyz, bumerangymyzy ulanyp, bölümlere bölünen nokatlary belli bir tertipde ýygnamak. Bu meseläni ýerine...

Göçürip Al Baunce

Baunce

Baunce, Android enjamlaryňyzda mugt göçürip alyp we oýnap boljak gyzykly ussatlyk oýny. Adynda azajyk oýnamak bilen, bökmek manysyny aňladýan bounce sözüni ýasadylar. Şeýlelik bilen, adyndan düşünşiňiz ýaly, oýun reflekslere esaslanýan bökmek oýny. Oýundaky maksadyňyz, aşaky çyzgyny dolandyryp, toplary ýokardan bökmek. Munuň üçin çyzgyny...

Göçürip Al Wizard Wars - Multiplayer Duel

Wizard Wars - Multiplayer Duel

Jadygöý söweşleri, Android enjamlaryňyzda mugt göçürip alyp we oýnap boljak gyzykly ussatlyk oýny. Oýunyň iň möhüm aýratynlygy, dostuňyz bilen iki sany awtonom oýnamak mümkinçiligini berýär diýip bilerin. Elbetde, ykjam enjamlarda oýnap boljak köp oýunçy oýunlary bar. Şeýle-de bolsa, käwagt internet birikmesi bolmazlygy ýa-da dostuňyz...

Göçürip Al Ninja: Clash of Shadows

Ninja: Clash of Shadows

Ninja: Clash of Shadows, ýedi ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli ähli ýaşdaky oýunçylar üçin tükeniksiz ylgaw oýny. Ninja: Android” operasiýa ulgamyny ulanyp, öz smartfonlaryňyzda we planşetleriňizde mugt göçürip alyp we oýnap boljak ninja oýny, Clash of Shadows”, ykbaly bilen ýüzbe-ýüz bolýan ninja hakda. Aýdylyşy ýaly, ykbalymyzdan gaçmak mümkin...

Göçürip Al The Impossible Game

The Impossible Game

Mümkin däl oýun, Arcade” oýun kategoriýasyndaky gyzykly oýun, Apple Store” -da uly üstünlik gazanylandan soň, Android” wersiýasynda hem gysga wagtda iPhone we iPad wersiýasy gaty meşhur boldy. Ussatlyk oýny bolan Mümkin däl oýunda” maksadyňyz, üçburçluk we inedördül päsgelçiliklerden geçip, gözegçilik edip boljak meýdançany diňe bökmek...

Göçürip Al Tap Battle

Tap Battle

Tap Battle, Android enjamlarynda mugt göçürip alyp we oýnap boljak ýönekeý, ýöne gyzykly oýun. Oýunlaryň gyzykly we oýnamak üçin ýokary hilli grafika we eňek elementleriniň bolmaly däldigini subut edýän oýun diýip bilerin. Esasanam ykjam enjamlarda internetsiz oýnap boljak oýunlaryň sany azaldy. Mundan başga-da, dostuňyz bilen...

Göçürip Al Gravity Guy Free

Gravity Guy Free

Gravity Guy, Android enjamlaryňyzda mugt göçürip alyp we oýnap boljak ussatlyk oýnudyr. Jetpack Joyride ýaly oýun Gravity Guy-da gahrymany keseligine gözegçilik edýärsiňiz we ylgaýarsyňyz. Jetpack Joyride” -e meňzeýän bu oýunda, agyrlyk güýjüniň kanunlary bozulan we düzgünleri bozandygy üçin ýesirlikde saklanýan, ýöne ahyrynda gaçmak...

Göçürip Al Buzzer Arena

Buzzer Arena

Buzzer Arena”, Android enjamlaryňyzda mugt göçürip alyp we oýnap boljak oýun bukjasydyr. Onda ýeke ýa-da beýleki dostlaryňyz bilen oýnap boljak köp sanly oýun bar. Buzzer Arena” -nyň iň möhüm aýratynlygy, 4 adama bir enjamda bilelikde oýun oýnamaga mümkinçilik berýänligidir. Şeýlelik bilen, internet ýok wagty dostlaryňyz bilen bilelikde...

Göçürip Al Paper Toss 2.0

Paper Toss 2.0

Öňki oýny ýokary meşhurlyk gazanan Kagyz Toss ikinji oýun bilen ýene peýda boldy. Öýde, işde ýa-da mekdepde kagyzlary döwüp, oýun dünýäsine taşlamaga synanyşýan işimizi Backflip” ikinji oýun bilen millionlarça adama ýeten ýaly. Paper Toss 2.0, öňki oýnuň birneme gowulaşan görnüşi. Goşulan täze aýratynlyklar bilen gaty gyzykly boldy. Ilki...

Göçürip Al Commander Genius

Commander Genius

Commander Genius, Android enjamlaryňyzda mugt göçürip alyp we oýnap boljak retro ussatlyk oýny. Esasanam 90-njy ýyllaryň çagalary tarapyndan ýatda galar Commander Keen” oýny indi Android” enjamlaryňyzda hem bar. Ilki bilen oýun dünýäsine arçalar bilen ädim ätdik, ýöne 90-njy ýyllarda kompýuterler ýaňy peýda bolup başlanda, kompýuter...

Göçürip Al Duck Hunter

Duck Hunter

Ördek Hunter 90-njy ýyllaryň iň meşhur oýunlaryndan biridir. Geçmişde hemmämiziň öýde arça bardy we iň köp oýnalýan oýunlaryň biri Ördek Hunterdi. Aslynda, itiň göwnüne degen adam ýok diýip pikir edýärin. Oýun etmek üçin oýunjak ýaragy gerek bolan bu gyzykly oýun, indi Android enjamlaryňyzda. 5 milliondan gowrak gezek göçürilen bu oýny...

Göçürip Al Dinosty

Dinosty

Dinosty”, 90-njy ýyllarda Nokia 3310 ýaly telefonlarda ýa-da Kerpiç oýny ýaly el arçalarynda oýnan klassiki oýunlarymyzy ýada salýan retro stilindäki tükeniksiz ylgaýjy. Android” operasiýa ulgamyny ulanyp, smartfonyňyzda ýa-da planşetiňizde mugt göçürip alyp we oýnap boljak dinozawr oýny, T-Rex” hakda. Dinozawrlar dünýäsiniň şasy T-Rex...

Göçürip Al Run Bird Run

Run Bird Run

Run Bird Run, Android enjamlarymyzda oýnap boljak mugt ussatlyk oýnudyr. Ketchapp” tarapyndan işlenip düzülen bu oýun, kompaniýanyň beýleki oýunlaryndaky ýaly endikli, ýöne ýönekeý infrastruktura eýe. Oýundaky esasy wezipämiz ýokardan ýykylan gutulardan gaçmak we mümkin boldugyça köp bal almak üçin şu ýoly dowam etdirmekdir. Muňa ýetmek...

Göçürip Al Grey Cubes

Grey Cubes

Greý Kublar, Android operasiýa ulgamy bilen planşetlerimizde we smartfonlarymyzda oýnap bilýän ýokary hilli oýun. Meşhur kerpiç döwmek oýnunyň düşünjesini başgaça hödürleýän, bütinleý mugt oýnap bileris. Dogrusyny aýtsak, şeýle ýokary hilli bolandygyna garamazdan, mugt hödürlenendigi üçin minnetdarlyk bildirildi. Oýundaky esasy...

Göçürip Al NOON

NOON

NOON, Android enjamlarymyzda oýnap boljak gaty gyzykly, ýöne kyn oýun. Bu düýbünden mugt oýunda, görkezilen nokatda ekrany basyp, ekrandaky sagatlary saklamaga synanyşýarys. Öndürijiniň duýduryşyny kabul etmedik, enjamyňyzy diwara taşlamaň, başda gaty çynlakaý, ýöne oýnanymyzda, muny etmegiň birneme wagt geçjekdigine düşündik. Oýunda,...

Göçürip Al Catapult Saga HD

Catapult Saga HD

Catapult Saga HD” gaty owadan grafika bilen başdan geçirilýän oýunlaryň biridir. Uzak wagt bäri bu görnüşli oýunlar bilen gyzyklanýan tomaşaçylar tarapyndan ýygy-ýygydan oýnaldy. Bu oýunda gaty endikli aýratynlyklar bilen gyzykly başdan geçirmelere duşarsyňyz. Android telefonlaryňyzda ýa-da planşetleriňizde aňsatlyk bilen oýnap boljak...

Göçürip Al Swinging Stupendo

Swinging Stupendo

Swinging Stupendo, Android enjamlaryňyzda mugt göçürip alyp we oýnap boljak ussatlyk oýnudyr. Ilki bilen iOS enjamlary üçin çykan bu gyzykly oýun indi Android” eýelerine telefonlarynda oýnamak üçin elýeterlidir. Oýunda akrobat oýnaýarsyňyz we howply hereketler edip adamlara tomaşa görkezmäge synanyşýarsyňyz. Elbetde, bu döwürde...

Göçürip Al Bamba

Bamba

Bamba, Android planşetlerimizde we smartfonlarymyzda oýnap boljak özboluşly ussatlyk oýnudyr. Özboluşly gurluşy bilen bir kategoriýadaky bäsdeşlerinden tapawutlanýan Bambada, howply platformalarda we uzalýan ýüplerde deňagramlylygy saklamaga synanyşýan akrobatyň dolandyryşy bilen iş salyşýarys. Öňdebaryjy fizika hereketlendirijisi oýna...

Göçürip Al Ridiculous Fishing

Ridiculous Fishing

Gülkünç balyk tutmak, Android planşetlerimizde we smartfonlarymyzda oýnap boljak gaty hezil ussatlyk oýny. Gyzykly döredilen grafikalary bilen ünsi özüne çekýän bu oýundaky maksadymyz balyk awlamakdyr. Geçişi syrlardan doly adam, balyk tutmaga we ömrüniň ahyryna dünýäniň dürli künjeklerinde ýerleşýän balykçylyk merkezlerinde geçirmegi...

Göçürip Al Nokta Yağmuru

Nokta Yağmuru

Kiçijik we gyzykly oýunlar oýnamagy halaýan bolsaňyz, Nokatlaryň ýagyşy” atly ussatlyk oýnuny gowy görjekdigiňize ynanýaryn. Jübi ulanyjylarynyň aglaba köplügi kiçi we gyzykly oýunlary oýnamagy makul bilýärler. Döredijiler hem muny dowam etdirdiler we oýunlaryň bu görnüşlerine has köp üns berdiler. Dot Rain” oýnunda, maksadyňyz ýokardan...

Göçürip Al Wonderball Heroes

Wonderball Heroes

Wonderball Gahrymanlary, Android enjamlaryňyzda mugt göçürip alyp we oýnap boljak ussatlyk oýnudyr. Çagalaryň ertekisini Alis Wonderlandda bilýäris, asyl ady Alisa Wonderland. .Adyňyzda bolsa, Wonderlanddaky Elis ertekisinde ak towşan bardy. Şonuň üçin bu oýundaky maksadyňyz, bu ak towşany ajaýyp ýere ýetirmek. Munuň üçin etmeli zadyňyz,...

Göçürip Al Dairede Kal

Dairede Kal

Smartfonlaryňyzda kiçi, ýöne gyzykly oýun oýnamagy halaýan bolsaňyz, Kwartirada” galmagy gowy görersiňiz. Ekranyň ortasyndaky topuň töweregindäki tegelekden çykmagynyň öňüni alyp, ýokary bal gazanyp bilersiňiz. Topy ugrukdyrmak üçin tegelegiň aşagyndaky sag we çep oklary ulanyp, bu topy mümkin boldugyça tegelekde saklamaly. Näçe ýönekeý...

Göçürip Al Recep İvedik Oyunu

Recep İvedik Oyunu

Recep İvedik” oýny, Recep İvedik” kinosynyň meşhur gülkünç keşbini oýun gahrymanyna öwürýän ykjam tükeniksiz oýun. Android” operasiýa ulgamyny ulanyp, öz smartfonlaryňyzda we planşetleriňizde mugt göçürip alyp we oýnap boljak Recep İvedik Game” -de Recep İvedik hiç zat diýmän gije-gündiz işleýär. Biz oňa kömek edýäris. Rejep İvedik...

Göçürip Al Hardest Game Ever 2

Hardest Game Ever 2

Hardest Game Ever 2”, Android enjamlaryňyzda mugt göçürip alyp we oýnap boljak gyzykly oýun bukjasydyr. Gyzykly ady bilen ünsi özüne çekýän bu oýun, dünýäniň iň kyn oýnydygyny öňe sürýär, ýöne kiçi oýunlar kyn bolsa-da, mümkin däl. Gyzykly we gyzykly we refleksleriňizi synap bilýän kiçi oýunlary öz içine alýan Hardest Game Ever 2” -iň...

Göçürip Al Archer Diaries

Archer Diaries

Archer Diaries” - Android” enjamlaryňyzda mugt göçürip alyp we oýnap boljak ok ýaýy. Okçulyk aslynda sport bolsa-da, size köp gyzykly we wagt berjek bir iş bolup biler. Archer Diaries” sport däl-de, güýmenje üçin döredilen programma. Android enjamlarynda oýnap boljak sport temaly oýunlar köp. Aöne sporty gyzykly işjeňlige we oýna öwüren...

Göçürip Al iHezarfen

iHezarfen

iHezarfen”, Türkiýe taryhynyň möhüm ady bolan Hezarfen Çelebiniň hekaýasy barada ykjam tükeniksiz oýun. XVII asyrda ýaşap geçen türk alymy Hezarfen Ahmet Çelebi dünýä taryhyna giren gahryman. 1609-1640-njy ýyllar aralygynda ýaşan Hezarfen Ahmet Çelebi gysga ömründe ömrüni ylma bagyşlady we ösen ganatlary bilen dünýäde ilkinji bolup uçan...

Göçürip Al Circle Ball

Circle Ball

Circle Ball” 2014-nji ýylda meşhur bolan ussatlyk oýunlary kategoriýasynda üstünlikli, gyzykly, tolgundyryjy we endikli Android oýny. Oýundaky maksadyňyz, tegelegiň gyrasyndaky aýlanýan plastinka sebäpli dolandyrjak topuňyzy tegelekde saklamakdyr. Näçe köp bal toplasaňyz, şonça-da ýazgyňyzy gowulaşdyryp bilersiňiz. Tabagyň kömegi bilen,...

Göçürip Al Drink Maker

Drink Maker

Içgi ýasaýjy, içgi dükanyna baryp, öz içgiňizi taýýarlap boljak Android güýmenje oýny. Sowuk ýa-da gyzgyn içgilerden birini saýlamaga mümkinçilik berýän oýunda köp meşhur içgiler ýasap bilersiňiz. Içgi taýýarlaýyş oýny hökmünde häsiýetlendirilýän Içgi öndürijisi, ýönekeý bolsa-da dynç almaga mümkinçilik berýär. Çagalaryň ünsüni özüne...

Göçürip Al Cleanvaders Arcade

Cleanvaders Arcade

Cleanvaders Arcade”, Android enjamlaryňyzda mugt göçürip alyp we oýnap boljak ussatlyk oýnudyr. Dolandyrmak gaty aňsat we gyzykly grafika bilen oýun bilen ýakymly pursatlaryňyzyň boljakdygyna ynanýaryn. Oýundaky wezipäňiz, planetany aýlanyp, mümkin boldugyça köp jandary ýygnamak. Şeýlelik bilen, planetanyňyzyň hapalanmagynyň öňüni...

Göçürip Al Little Galaxy Family

Little Galaxy Family

Little Galaxy Family”, Android” enjamlaryňyza göçürip alyp we oýnap boljak ussatlyk oýny. Galaktikanyň üstünden syýahata başlajak bu ýakymly oýnuň, asyl we gyzykly gurluşy we oýun stili bilen ünsi özüne çekýändigini aýdyp bilerin. Hakyky we gyzykly fizika, 3D grafika, şadyýan ses effektleri we oýnamagyň hem-de gözüň özüne çekiji oýnunyň...

Göçürip Al Give It Up

Give It Up

Android enjamlaryňyzda oýnap boljak endik ussatlygy gözleýän bolsaňyz, Up Up” -y synap görmegiňizi maslahat berýärin. Käbir ugurlar boýunça bäsdeşlerinden yza galsa-da, umuman seredenimizde, boş wagt geçirmek üçin oýnaljak gyzykly wariant bolýar. Oýunda, gaty ýönekeý ýaly görünýän, ýöne hakykatdanam gaty kyn bir maksada ýetmäge...

Göçürip Al Hypher

Hypher

Hyper, Android enjamlarymyzda bütinleý mugt oýnap bilýän dinamiki ussatlyk oýny hökmünde tapawutlanýar. Iň az atmosferasyna garamazdan gözüňi özüne çekiji wizual effektler bilen baýlaşdyrylan oýun gurluşyny hödürleýän Hyperdäki ýeke-täk maksadymyz, bloklara degmän mümkin boldugyça syýahat etmek we iň ýokary bal gazanmakdyr. Oýun diýseň...

Göçürip Al İkizNokta

İkizNokta

TwinDots” -y ýönekeý görnüşde oýnap bolýar; ýöne ýokary bal gazanmak gaty kyn bolan ykjam ussatlyk oýny. Android” operasion ulgamyny ulanyp, öz smartfonlaryňyzda we planşetleriňizde mugt göçürip alyp we oýnap boljak ykjam oýun İkizDotta, refleksleriňizi we nädip çalt karar berip biljekdigiňizi synap görýän oýun. Esasan, 2 dürli reňkli...

Göçürip Al 2 Nokta

2 Nokta

2 nokat oýny, Android smartfonlarynda we planşetlerinde refleks esasly we reňkli oýunlary oýnamagy halaýanlar üçin mugt wariantlaryň arasynda. Gowy wagt geçirmäge kömek edýän bu oýun, gysga wagtyň içinde düşünip boljak gurluşy we öňe gidişiňizde kynlaşýan oýun oýnamak stili bilen endik edip biler. Oýundaky esasy maksadymyz, aşakdan ýa-da...

Göçürip Al City Run 3D

City Run 3D

City Run 3D” tükeniksiz ylgaýan oýunlaryň iň soňky wekillerinden biri, ykjam platformalaryň iň halanýan oýun kategoriýalarynyň biri: Android” planşetlerine we smartfonlaryna doly mugt göçürip alyp boljak bu oýunda, bir roboty dolandyrýarsyňyz. howply şäher ýollarynda ylgamak endigi we hiç hili päsgelçiliksiz mümkin boldugyça gidýär. Biz...

Göçürip Al Roller Ball 3D

Roller Ball 3D

Balans esasynda ussatlyk oýunlaryny oýnamagy halaýan bolsaňyz, hökman Roller Ball 3D synap görmegiňizi maslahat berýärin. Android” enjamlaryna mugt hödürlenýän bu oýunda, topymyza gözegçilik edip, derejeleri üstünlikli tamamlap, kyn platformalarda gezmäge synanyşýarys. Aňsat iş ýaly bolup görünse-de, oýna başlanymyzdan soň hakykatyň...

Göçürip Al Naughty Kitties

Naughty Kitties

Naughty Kitties, Android planşetlerimizde we smartfonlarymyzda mugt göçürip alyp boljak gyzykly ussatlyk oýny. Köp ussatlyk oýunlaryny oýnadyk, ýöne bu oýunlaryň az sanlysy Naughty Kitties tarapyndan hödürlenen tejribä ýakynlaşýar. Tükeniksiz ylgaýan oýnuň dinamikasyny diňiň goranyş oýny bilen birleşdirýän Naughty Kitties-de, kosmos...