Mostüklemeleriň köpüsi

Programma üpjünçiligini göçürip alyň

Göçürip Al Shift Quantum

Shift Quantum

Shift Quantum”, Bug” -da satyn alyp boljak Fishing Cactus” tarapyndan işlenip düzülen oýun.  Dünýäniň öňdebaryjy abraýy we beýnine esaslanýan programmalaryň iň ygtybarly öndürijisi Axon Vertigo, Shift Kwant” programmasy bilen ähli adamlara has amatly durmuş wada berýär we oýnumyz şu ýerden başlaýar. Oýunçylar hökmünde biri-birine...

Göçürip Al Battle Nations

Battle Nations

Battle Nations, onlaýn oýnap boljak strategiýa oýny. Emma bu oýun söweş kategoriýasynda has köp. Söweş milletleri bilen öz goşunyňyzy döredip bilersiňiz we goşunyňyz bilen söweşlere gatnaşarsyňyz we duşmanlary ýeňmäge synanyşarsyňyz. Şeýlelik bilen, näçe duşman ýeňseň, imperiýa şonça-da güýçli bolar. Dürli enjamlar we aýratynlyklar bilen...

Göçürip Al ZSNES

ZSNES

ZSNES, Super Nintendo oýunlaryny kompýuterde oýnamak üçin iň üstünlikli emulýator hökmünde tapawutlanýar. Çykan ilkinji günlerinde Snes9x kölegesinde ösen bu emulýator, ösen interfeýsi we günsaýyn artýan täze aýratynlyklary bilen birinji orny eýelemegi başardy. Oýun kitaphanasynyň köp bölegini goldaýan bu emulýator, diňe Super Mario RPG:...

Göçürip Al Chankast

Chankast

SEGA Dreamcast oýunlarynyň ýygyndysy we näsaz konsol bolan her bir adam üçin bejergi bolup bilýän Çankast, bu platformada duşup boljak iň oňat mysallaryň biridir, ýöne ýeterlik ösen mümkinçilikleri ýok. Alfa wersiýasy hökmünde göçürip alyp bolýan Chankast”, göçürme programma üpjünçiligini goldamaýandygy sebäpli ROM goldawyny düýbünden...

Göçürip Al Battle.net

Battle.net

Battle.net, meşhur oýun dörediji Blizzard-yň oýunlaryny açmak, täzelemek we gurmak üçin ulanyp boljak programma hökmünde kesgitlenip bilner. Battle.net programmasy, ähli Blizzard oýunlaryny ýygnaýar we hemmesini bir interfeýs arkaly dolandyrmaga kömek edýär. Battle.net bilen, Battle.net hasabyňyzda öň oýnan we hasaba alnan World...

Göçürip Al CRYENGINE

CRYENGINE

CRYENGINE, Crysis 3 we Ryse: Rimiň ogly ýaly hit oýunlaryny ösdürmekde ulanylýan oýun ösüş guralydyr. Bazardaky iň ösen oýun dwigatelleriniň biri bolan CRYENGINE, bu hereketlendirijini ulanyp işlenip düzülen oýunlarda grafika hili bilen özüni görkezýär. Cevat Yerliniň ýolbaşçylygyndaky Crytek” tarapyndan işlenip düzülen bu oýun ösüş...

Göçürip Al Cemu - Wii U emulator

Cemu - Wii U emulator

Cemu - Wii U emulýatory, kompýuteriňizde Wii U oýunlaryny işletmek isleseňiz ulanyp boljak emulýator programmasydyr. Mugt göçürip alyp we ulanyp bilýän bu Wii U emulýatory, Wii U oýunlaryňyzy kompýuteriňiziň enjam güýjünden peýdalanyp kompýuteriňizde işledip biler. Zelda hakda rowaýat: Wildabany dem almak”, Super Mario World 3D”, Tekken...

Göçürip Al Staff!

Staff!

Işgärler! Android operasiýa ulgamy bilen ykjam enjamlaryňyzda oýnap boljak simulýasiýa oýny. Işgärler!, Hezil edip oýnap boljak ajaýyp ykjam simulýasiýa oýny hökmünde suratlandyryp bilerin! Oýunda, ykjam enjamlaryňyzda hakyky durmuş işlerini başdan geçirip bilersiňiz. Boş wagtyňyzy reňkli wizuallar bilen oýunda ajaýyp görnüşde geçirip...

Göçürip Al Idle Courier Tycoon

Idle Courier Tycoon

Idle Courier Tycoon” oýny, Android” operasiýa ulgamy bilen enjamlaryňyzda oýnap boljak simulýasiýa oýny. Baý bolmak isleýärsiňizmi? Çalt eltip bermek pudagyna giriň, başdan başlap işe başlaň we iň baý ekspress telekeçisi boluň. Kiçijik kurýer hökmünde başlaň we ekspress äpet boluň. Näzik, täze önümler bilen işlemek we müşderileriň...

Göçürip Al Cybershock

Cybershock

Kiberşok: TD Idle & Merge, Android operasiýa ulgamy bilen enjamlaryňyzda oýnap boljak simulýasiýa oýny. Kiber Yorkork şäheri hüjüme sezewar boldy! Gyrmyzy imperatory we onuň erbet robot goşunlaryny her hili ýagdaýda saklamaly. Olar saňa mätäç. Goranmak güýçlerine goşulyň we batyr esgerlerimizi hüjüme alyp baryň. Özboluşly...

Göçürip Al Baby Bunny - My Talking Pet

Baby Bunny - My Talking Pet

Baby Bunny - Meniň gürleşýän haýwan oýnum, Android enjamlaryňyzda oýnap boljak ýakymly bunny simulýasiýa oýny. Üznüksiz böküp, käşir iýýän haýwan diýlende näme kellä gelýär? Hawa, elbetde, towşan. Çaga bunny ösdürmäge taýyn boluň. Olary begendirjek zatlaryň hemmesi azajyk üns we söýgi. Öň hiç haçan öý haýwany bolmadyk bolmagyňyz mümkin....

Göçürip Al Perfect Expert 3D

Perfect Expert 3D

Perfect Expert 3D”, Android” operasiýa ulgamy bilen ykjam enjamlaryňyzda oýnap boljak simulýasiýa oýny hökmünde tapawutlanýar. Boş wagtyňyzda oýnap boljak ajaýyp ykjam simulýasiýa oýny bolan Perfect Expert 3D” -de meseleleri çözýärsiňiz. Elektron enjamlardaky problemalary tapmaga we çözmäge synanyşýan oýunda gaty seresap bolmaly. Şeýle...

Göçürip Al 9 Months

9 Months

9 aý, Android” operasiýa ulgamy bilen ykjam enjamlaryňyzda oýnap boljak simulýasiýa oýny. 9 aýyň içinde ýakymly wagt geçirip bilersiňiz, bu çaganyň dogluş proseslerini simulýasiýa edýän ykjam oýun. Bilim we hezil tejribe hödürleýän oýunda ajaýyp wagt geçirip bilersiňiz. Ajaýyp atmosfera eýe bolan oýunda ajaýyp pursatdan peýdalanyp...

Göçürip Al Baby Full House

Baby Full House

Baby Full House” oýny, Android” operasiýa ulgamy bilen enjamlaryňyzda oýnap boljak gyzykly simulýasiýa oýny. Çaganyň düýşünde hezil etmäge taýynmy? Günümi bäbekler bilen geçirmegiň we ajaýyp başdan geçirmeleriň wagty geldi. Günüň dowamynda olara ideg edip, gowy wagt geçirýändigine göz ýetirmeli.  Emma, ​​Sofiýa, Oliwiýa we Kim...

Göçürip Al ACT: Antiterror Combat Teams

ACT: Antiterror Combat Teams

Bu üýtgeşik ýokardan ýeke-täk ykjam atyjyda güýçli söweş royale hereketine gatnaşyň. Wagtyňyzy alyň we hüşgär boluň; Duşman her burçda gizlenip biler. Gizlin wekilleriňizi saýlaň, isleýän ýaraglaryňyz we enjamlaryňyz bilen enjamlaşdyryň we tabşyrygy ýerine ýetirmek üçin ýola çykyň! ACT: Terrorçylyga garşy topara goşulmak üçin oýny Google...

Göçürip Al MyPaint

MyPaint

MyPaint sanly suratkeşler üçin ösen çyzgy redaktory. Dürli çotgalar we effektler sebäpli sanly kanwada işleýän ýaly reaksiýa berýän redaktor açyk çeşme mugt programma üpjünçiligi. Şeýlelik bilen, programmany gowulandyrmak üçin köp sanly goşmaçalar tapyp bolýar we her gün täzesi goşulýar. Mypaint” bilen işleýän wagtyňyzda çäksiz sanly...

Göçürip Al PanoramaStudio

PanoramaStudio

PanoramaStudio” täze panorama suratlaryny döretmek isleseňiz ýa-da panorama suratlaryňyzy redaktirlemek we täzeden işlemek isleseňiz peýdaly bolup biljek şekil redaktorydyr. PanoramaStudio-da ulanyjylara arassa we ýönekeý interfeýs hödürleýän giň iş ýerimiz bar. Programma, isleseňiz dürli suratlary ýa-da baglanyşdyrylan suratlary...

Göçürip Al Watermark Software

Watermark Software

Watermark Programma üpjünçiligi, ulanyjylara suratlaryň ogurlanmagynyň öňüni almaga we şekillere sanly gollary goşmaga kömek edýän suw belligi programmasydyr. Häzirki wagtda şahsy bloglarymyzda, makalalarymyzda ýa-da internetde paýlaşýan dürli mazmunlarymyzda dürli suratlary ulanýarys. Şahsy bolan bu suratlaryň käbiriniň rugsatsyz...

Göçürip Al Google Nik Collection

Google Nik Collection

Google Nik Collection, suratlaryňyzy hünär taýdan redaktirlemek islän wagtyňyz ulanyp boljak mugt programma. Höwesjeň ulanyjylar üçin gereksiz süzgüçleri, effektleri we redaktirleme gurallaryny öz içine alýan bu programma, Google-yň goly bilen türk dili görnüşi bilen üpjün edilýär. Google-yň hünärmen ulanyjylara hödürleýän surat...

Göçürip Al iPhotoDraw

iPhotoDraw

iPhotoDraw” mugt we ulanmaga aňsat programma bolup, kompýuteriňizdäki suratlara we suratlara ýönekeý üýtgeşmeler we amallar girizmäge mümkinçilik berýär. Derrew öwrenişjek programmanyň interfeýsini ulanyp, surat faýllaryna tekst goşup, çyzyk çyzyp, bellikler ýazyp we islän beýleki şekilleriňizi ýerleşdirip bilersiňiz. Programma ähli...

Göçürip Al SHU

SHU

Програма SHU, яка дозволяє користувачам миттєво робити знімки екрана та ділитися ними, випустила нову версію SHU, орієнтовану на спільноту понад одного мільярда гравців. На додаток до підтримки роздільної здатності 4K, програмне забезпечення також може працювати бездоганно навіть під час відтворення найновіших ігор у повноекранному...

Göçürip Al FastPictureViewer

FastPictureViewer

FastPictureViewer”, Windows XP / Vista / 7 operasiýa ulgamlarynyň aşagynda işläp bilýän kiçijik, ýöne çalt şekil görkeziji. Arhiwinde ýüzlerçe ýa-da müňlerçe surat faýllary bolan ulanyjylara amatlylygy üpjün edýän FastPictureViewer” -iň kömegi bilen suratlaryny islän ýeriňize göçürip bilersiňiz, isleýşiňiz ýaly tertipläp bilersiňiz we...

Göçürip Al SnapX

SnapX

SnapX” ulanyjylara ekran suratlaryny almak üçin amaly çözgüt hödürleýän programma üpjünçiligi.  SnapX”, bütinleý mugt göçürip alyp we ulanyp boljak skrinshot programmasy, ekran suratlaryny almak işini kynlaşdyrmak üçin döredilen programma. Käwagt internet sahypasynda görýän zadyňyzyň şekilini ýa-da iş stoluňyzda ýerine ýetirýän...

Göçürip Al SpotlightPicView

SpotlightPicView

SpotlightPicView”, Spotlight” suratlaryny görüp we redaktirläp bilýän kiçijik programma bolup, Microsoft tarapyndan Windows 10 operasiýa ulgamy bilen hödürlenýän Bing tarapyndan hödürlenýän ýokary hilli suratlardan ybarat gulp ekran suratlarynyň ýygyndysydyr. Bingiň gulp ekranymyzda bezeýän şekilleri, Windows kompýuterimizde elýeterli...

Göçürip Al 7GIF

7GIF

7GIF programmasy, internetde, kompýuteriňizde wideo oýnaýan ýaly meşhur animasiýalary oýnamak üçin döredilen mugt we ulanmaga aňsat programma. Programmanyň aýratynlyklary sebäpli bu animasiýalary islän wagtyňyz duruzyp ýa-da gaýtadan ulanyp bilersiňiz, wideo bilen iş salyşýan ýaly redaktirläp bilersiňiz. Elbetde, 7GIF diňe animasiýa gif...

Göçürip Al ImBatch

ImBatch

ImBatch ajaýyp grafiki interfeýsi bolan bir topar suraty gaýtadan işlemek programmasydyr. Programma bilen, bir gezek basmak bilen skriptleri ulanyp, birden köp surat faýlyny aňsatlyk bilen redaktirläp bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, dürli netijeleri birleşdirip, isleýän netijeleriňizi almak üçin bir gezekde surat faýllaryna ýüz tutup...

Göçürip Al StudioLine Photo Basic

StudioLine Photo Basic

Ulanmak aňsat bolan mugt programma bolan StudioLine Photo Basic” -iň kömegi bilen suratlaryňyzyň arasynda ýitirim bolmaz. Programma arkaly suratlary düşündirip bilersiňiz, suratlary islän ölçegiňizdäki dürli e-poçta iberip bilersiňiz, ýokary ölçegde çap edip bilersiňiz, slaýd görkezişlerini taýýarlap bilersiňiz, web galereýalaryny...

Göçürip Al Ashampoo Slideshow Studio

Ashampoo Slideshow Studio

Ashampoo Slideshow Studio” ulanyjylara suratlardan wideo düşürmäge we slaýdşow döretmäge kömek edýän slaýdşow öndüriji programma üpjünçiligi. Ashampoo Slideshow Studio”, suratlaryňyzy ulanyp ölmezlik isleýän pursatlaryňyzy ýygnaýan programma üpjünçiligi. Ashampoo Slideshow Studio” -da diňe suratlaryňyzy belli bir tertipde görkezmek...

Göçürip Al Euler Math Toolbox

Euler Math Toolbox

Euler Math Toolbox” iş we öý iş resminamalaryňyzy grafika hökmünde düzmäge we tertipleşdirmäge kömek edýär.  Grafikany ökde hasaplaýan bolsaňyz, Euler Math Toolbox bilen işiňizi we öý işleriňizi aňsatlyk bilen ýygnap bilersiňiz. Matematiki ulgama esaslanýan bu programmada ähli resminamalaryňyzy grafika bilen sazlap, ajaýyp...

Göçürip Al Milton

Milton

Milton piksel ulanylmaýan we her jikme-jiklik çekilip bilinjek programma hökmünde göçürip alyp bolýar. Näçe çyzmagy halaýarsyňyz? Her jikme-jiklikde agdyklyk etmek isleýän suratkeşlerdenmi? Soňra Milton kompýuteriňizde hökmany programmalaryň biridir. Pikselleri ýatdan çykaryň, her jikme-jiklik size degişlidir. Smoothumşak, arassa we...

Göçürip Al Pixel Art Studio

Pixel Art Studio

Pixel Art Studio” Windows 10 üçin çyzgy görnüşidir. Gritsenko tarapyndan taýýarlanan programma, ýokarda belläp geçişimiz ýaly, çyzgy görnüşidir. Windows 10 dükanyndan aňsatlyk bilen alyp bolýan bu programma, nusgawy çyzgy programmasynyň ähli mümkinçiliklerini üpjün edýär. Çotga saýlamak, pozmak, redaktirlemek ýa-da ýelmemek ýaly...

Göçürip Al Ashampoo Home Designer Pro 3

Ashampoo Home Designer Pro 3

Ashampoo Home Designer Pro 3”, Windows kompýuteriňizde mugt göçürip alyp we ulanyp boljak iň oňat öý dizaýn programmasydyr. Hünärmen däller üçin taýýarlanan programmada diwarlary, potoloklary, penjireleri, gapylary, çöketlikleri, bacalary, gysgaça aýdylanda, jaýy düzýän ähli nokatlary dizaýn etmek aňsat. Allhli hasaplamalar programma...

Göçürip Al Alternate Pic View

Alternate Pic View

Alternative Pic View, suratlaryňyzy görmek we käbir üýtgeşmeler girizmek üçin ulanyp boljak peýdaly programma. BMP, JPG, PCX, TGA we WMF ýaly formatlary goldaýan, programmada ulanmak aňsat interfeýsi bar. Alternative Pic View” ulanylanda suratlaryňyzy süýräp-gaçyrmak usuly bilen ýa-da nusgawy faýl gözlegçisi bilen interfeýsiňize goşup...

Göçürip Al Ashampoo Photo Commander

Ashampoo Photo Commander

Ashampoo Photo Commander” bilen ähli surat we wideo faýllaryňyzy dolandyrarsyňyz. Programma, peýdaly arhiw döretmäge mümkinçilik berýän kompýuteriňiziň multimediýa stansiýasy ýaly işlär. Programma, surat, ses, wideo formatlaryny yzygiderli arhiwde redaktirläp we saklap bolýar.Slaýd görkezişlerini taýýarlap, surat ululyklaryny we...

Göçürip Al Speedy Painter

Speedy Painter

Speedy Painter”, öz suratlaryňyzy döretmäge we ýatda saklamaga mümkinçilik berýän aňsat programma. Bu üstünlikli programma üpjünçiligi C ++ bilen ýazylýar we OpenGL grafika kitaphanasyny ulanýar. Programma ruçkanyň basyşyny kesgitlemek we çotganyň ululygyny dolandyrmak ukybyna eýedir. Şeýle hem, şekilleri aýlamaga we aýna şekillerini...

Göçürip Al FotoSketcher

FotoSketcher

FotoSketcher, sanly suratlaryňyzy galam eskizlerine öwürmek üçin ulanyp boljak ajaýyp kiçijik programma. Programma bilen suratlaryňyzy birnäçe sekuntda galam bilen çyzyp bilersiňiz, şeýle hem birnäçe dürli effekt berip bilersiňiz. Kompýuteriňizde ulanyp boljak iň üstünlikli kiçijik redaktor programmasy. Suraty galam çyzgysyna öwürmek...

Göçürip Al Inkscape

Inkscape

Inkscape açyk çeşme wektor grafiki redaktirleme programma üpjünçiligi. Illustrator, Freehand, CorelDraw we Xara X ýaly W3C standart ulaldylan wektor grafiki faýl formatyny (SVG) ulanýan professional programmalara meňzeşlikde, Inkscape düýbünden mugtdygy bilen tapawutlanýar. Goldanýan SVG formaty bilen iň möhüm grafiki redaktirleme...

Göçürip Al Krita

Krita

Kompýuterlerine çekmek isleýänleriň köplenç Windows-yň Paint” programmasyny ulanmak ýa-da hünär programmalary üçin müňlerçe dollar tölemek mümkinçiligi bar. Şeýle-de bolsa, iki ýagdaý hem zerurlyklary kanagatlandyrmak we ulanyjylara wagt we pul taýdan zyýan bermek üçin ýeterlik däl. Şonuň üçin Krita ýaly çyzgy programmalary gowy çyzmak...

Göçürip Al EasySignCut Pro

EasySignCut Pro

Güýçli surat redaktory hökmünde gabat gelýän EasySignCut Pro”, meşhur winil kesmek we gol ýasamak programmalarynyň biridir. Bu pudakda özboluşly we güýçli programma bolan EasySignCut Pro”, bar bolan gurallary bilen kärhanalaryň işini has aňsatlaşdyrýar. Öňdebaryjy dizaýny we güýçli gurallary bilen EasySignCut Pro”, maşynlary kesmek üçin...

Göçürip Al DVD Slim Free

DVD Slim Free

DVD Slim Free bilen CD, DVD, VHS, PS1, PS2, PS3, PSP, Xbox, Nintendo Wii, BlueRay diskleri we başga-da birnäçe gezek basylanda dürli örtük dizaýnlaryny döredip bilersiňiz. Mundan başga-da, adyndan görnüşi ýaly DVD Slim Free programmasy düýbünden mugt. Maksatnamanyň aýratynlyklary: Suratlaryňyzy öz diskiňizden saýlap bilersiňiz Örtük...

Göçürip Al FreeVimager

FreeVimager

FreeVimager, Windows operasiýa ulgamy üçin işlenip düzülen erkin we çalt şekil görkeziji we surat redaktory. Şol bir wagtyň özünde, programma bilen adaty ses faýllaryny, avi formatdaky wideolary we ses CD-lerini oýnap bilersiňiz. Şuňa meňzeş programmalaryň köpdügine garamazdan, FreeVimager mugt bolany bilen tapawutlanýar we içindäki...

Göçürip Al Honeyview

Honeyview

Honeyview, halaýan suratlaryňyzy görmek üçin döredilen ýönekeý we peýdaly programma üpjünçiligi. Lightagty dizaýny we üýtgäp bilýän interfeýsi sebäpli, hakykatdanam islenip bilinjek şekilleri görmek programmalarynyň arasynda. Programma gurlanda saýlan sazlamalaryňyz bilen, Honeyview” -ni deslapky surat görkeziji hökmünde düzüp...

Göçürip Al ExifTool

ExifTool

ExifTool” ýönekeý, ýöne peýdaly gural, şekil, ses we wideo faýllary bilen yzygiderli meşgullanýanlar hezil edip bilerler. Faýllardaky meta maglumatyny okap, ýazyp we redaktirläp bilýän programmanyň esasan diňe bir buýruk setirinden ybaratdygyny aýdyp bileris. Köp faýl formatlaryny goldaýan programma, EXIF, GPS, IPTC, XMP, JFIF, GeoTIFF,...

Göçürip Al Image Racer

Image Racer

Image Racer” aňsatlyk bilen ulanyp boljak surat redaktirleme görnüşidir. Aslynda, bazarda surat redaktirleme programmalarynyň ýoklugyny aýdyp bolmaz; Şeýle-de bolsa, bu programmalaryň hemmesi käwagt ýokary ölçegleri we kompýutere birikmek endikleri bilen bizar edip biler. Bu programmalara kiçijik bir alternatiwa gözleýän bolsaňyz, hatda...

Göçürip Al Artweaver Free

Artweaver Free

Artweaver mugt we ulanmak aňsat surat programmasydyr. Ulanyjylara mümkin bolan iň hakyky surat gurşawyny üpjün eder öýdülýän bu programmany ulanyp boýap bilersiňiz we muny ýerine ýetireniňizde dürli ululykdaky we şekilli çotgalary ulanyp bilersiňiz. Kömür, reňkli galamlar, gouache, ýag we akril reňkler ýaly çotga görnüşlerini erkin...

Göçürip Al Light Image Resizer

Light Image Resizer

Light Image Resizer” programmasy bilen, kompýuteriňizdäki surat faýllaryňyzyň ululygyny aýratyn ýa-da köp gezek basyp ýa-da iki gezek basyp bilersiňiz. Programmany guranyňyzda Windows-a goşmak menýusyny işjeňleşdirseňiz, sag basmak bilen saýlan suratlaryňyzy üýtgedip bilersiňiz. Mundan başga-da, programmanyň suratlaryňyzy we...

Göçürip Al Epic Pen

Epic Pen

Epic Pen, EBA bilen meşhurlyk gazanan akylly tagt programmasy. Epic Pen” kompýuteriňizde ulanyp boljak çyzgy programmasydyr, ýöne beýleki köp sanly çyzgy programmalaryndan tapawutlylykda göni Windows-da çyzmaga mümkinçilik berýär. Öz interfeýsiniň ýerine, häzirki wagtda kompýuterde açylýan islendik programmada, resminamada, iş stolunda...

Göçürip Al ShareX

ShareX

ShareX” ekrandan surata düşürmäge we derrew paýlaşmaga mümkinçilik berýän ekrany surata almak programmasydyr. Programma doly ekran, işjeň penjire, kwadrat we başga-da köp dürli ekran suratlaryny hödürleýär. Mundan başga-da, alýan ekran suratlaryňyza suw belliklerini goşmak, aç-açanlyk we kölege sazlamalary bilen ekran suratlaryny almak...